Google search

Наукова школа з терапії, кардіології та ревматології

Засновник та керівник наукової школи:

КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ − завідувач кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка  М. Д. Стражеска», заслужений діяч науки і техніки». Академік НАМН України Коваленко В. М. є президентом Асоціації ревматологів України; почесним членом Європейської та Світової антиревматичних ліг та Американського коледжу ревматологів; повним кавалером Відзнаки Президента «За заслуги III, II та І ступеня». За значний внесок у розвиток вітчизняної медицини нагороджений медаллю імені М. Д. Стражеска. Педагогічний стаж – 40 років. Підготував 20 докторів наук та 35 кандидата наук. Автор та співавтор 800 наукових робіт, h-index за Google Scholar – 30 та за Scopus – 14. Спеціальності 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.12 «Ревматологія», 14.01.11 «Кардіологія». Під керівництвом академіка НАМН України Коваленка В. М. захищено 35 кандидатських та 20 докторських дисертацій; готується до захисту 2 кандидатські та 1 докторська дисертації; підготовлено 16 клінічних ординаторів та 5 аспірантів.

Місія школи: створення нових знань, теорії та практики в області ревматології, удосконалення діагностики, диференціальної діагностики, лікування та профілактики ревматичних хвороб і остеоартрозу з супутньою патологією.

Напрямки діяльності наукової школи: 1. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування ревматичних хвороб. Профілактика. 2. Діагностика та диференційований вибір лікування хворих на остеоартроз з супутньою патологією.

Головні завдання наукової діяльності школи: модифікація терапії ревматичних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку; розробка методів діагностики та лікування остеопорозу у ревматологічних хворих; обґрунтування і втілення системної ензимотерапії в комплексі програм лікування ревматичних хворих; оцінка клінічної ефективності нових антиревматичних фармакотерапевтичних засобів – імунобіологічних препаратів, оптимізація лікування хворих на остеоартроз з супутньою гіперурикемією шляхом розробки та обґрунтування диференційованого підходу до ефективної терапії структурно-модифікуючими та гіпоурикемічними препаратами.

 

Наукова школа створена на основі 250 фундаментальних наукових праць, з них монографій – 13, посібників – 12, методичних рекомендацій – 9, інформаційних листів – 7; патентів – 5; статей – 154; тез – 50, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

Зокрема, нові опубліковані фундаментальні праці:

За 2018-2023 роки опубліковано 90 наукових статей у фахових виданнях, з них 1 в закордонних виданнях, 5 у виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus і 2 до Web of science; підручників – 1, монографій – 1,  навчальних посібників – 5, методичних рекомендацій –3, настанови-3, інформаційний довідник -1, тези – 3,  у тому числі 1 в міжнародних виданнях, нововведення– 1. Отримано 2 патенти на корисну модель.

 

Підручник -1:Внутрішня медицина. Підручник для студентів закладів вищої медичної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини. 3-тє вид., переробл. і допов. – К.МОРІОН, 2019.-960с.+8с. кол.вкл.За редакцією В.М.Коваленка. Укл.: Н.М. Шуба, О.Г. Несукай, О.П. Борткевич.

Монографії - 1: Подагра. ISBN 978-617-7138-17-3. 2022р. 70с. Коваленко В.М., Головач І.Ю., Кушніренко С.В., Рекалов Д.Г., Сміян С.І..

посібники – 7:

 • Коваленко В.М. Корнацький В.М. Стан здоров’я народу України та медичної допомоги третинного рівня. Аналітично-статистичний посібник К.: 2019, 221 с.
 • Подагра: взгляд в будущее. К.: МОРИОН, 2020. — 192 с. Г.В. Дзяк , В.Н. Коваленко, Т.А. Хомазюк
 • Стрес і серцево-судинні захворювання в умовах воєнного часу. Київ: 2022, 267с. Коваленко В.М.
 • Стан здоров’я народу України в умовах війни. Київ: 2022, 219с. Коваленко В.М.
 • Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. К., Моріон, 2021. ІSВN 978-966-2066-79-1 В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, О.О. Гарміш, Г.О. Проценко, Р.І. Яцишин, М.А. Станіславчук, О.Б. Яременко,А.С. Крилова
 • Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 6-те вид., переробл. і доповн. Київ: Четверта хвиля, 2023. 384 с. ISBN 978-966-529-358-3
 • Проблеми охорони здоров’я України в умовах наслідків пандемії СОУГО-19

і воєнних дій : посібник / за ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. - Черкаси: видавець Третяков О. М., 2023. - 180 с. ISBN 978-617-7827-46-6

 

 методичні рекомендації – 5:

 • Глюкокортикоїди Практичні рекомендації Київ,2020 64с. Коваленко В.М., Гарміш О.О.
 • Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування Методичні рекомендації 2020    240с.    В.М.Коваленко
 • Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування Методичні рекомендації 320 с. 2021    За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова
 • Діагностика та лікування міокардиту. (2023) Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України. Затверджені на XXII конгресі кардіологів України (2021). Автори-укладачі: В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, А.С. Козлюк, Р.М. Кириченко. 32 с.
 • Кардіоміопатії: Рекомендації з менеджменту кардіоміопатій / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, А.С. Козлюк. Київ: Четверта хвиля, 2023. 48 с. ISBN 978-966-529-360-6

 

настанови -3:

 • В.М.Коваленко, М.М. Долженко, С.В. Поташев Настанови з клінічної Ехо-кардіографії. 2018 326 с.
 • Системний червоний вовчак Київ,2020. Коваленко В.М.,Рекалов Д.Г., Яцишин Р.М., Головач І.Ю., Станіславчук М.А.,Тер-Вартаньян С.Х., Єгудіна Є.Д.
 • Остеоартрит/ Остеоартроз. 92с. Київ 2020Коваленко В.М., Головач І.Ю., Борткевич О.П., Рекалов Д.Г.,Сміян С.І.

 

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

Дубкова А. Г. − завуч кафедри терапії та ревматології, зав.метод.кабінетом. Науково-педагогічний стаж 27 років. Відповідає за впровадження результатів наукової роботи кафедри, куратор циклів ТУ та лікарів-інтернів. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Консультант МОЗ України з ревматології. Автор та співавтор більше 130-ти наукових робіт. Співавтор Національного підручника з ревматології (2013), навчальних посібників «Практичні навички з ревматології» (2008), «Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії» (2011), «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017).

Нагороджена Медаллю імені Стражеска М.Д., Медалль НАМН України за особливі здобутки у розвитку медичної науки та профілактиці, діагностиці і лікувані серцево-судтнних захворювань населення (додати) h-index за Google Scholar – 5, Scopus 1.

 

Сілантьєва Т. С. – доцент кафедри терапії та ревматології, к.мед.н. Науково-педагогічний стаж 43 роки, працює на кафедрі з 1984 року. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Відповідальна за лікувальну роботу кардіоревматологічного відділення КНП Київська міська клінічна лікарня №6. Консультант МОЗ України з ревматології. Куратор циклів ТУ. Автор та співавтор 130  наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. В 2008 та 2009 роках нагороджена Почесними Грамотами Міністерства Охорони Здоров’я України. В 2018р. нагороджена пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО ім. П.Л. Шупика», в 2021 р. нагороджена Грамотою Всеукраїнської асоціації ревматологів України. h-index за Google Scholar − 5.

Крилова А. С. – к.мед.н., доцент. Куратор лікарів-інтернів. На кафедрі є відповідальним виконавцем наукової роботи, відповідальна за внесення робіт до Інституційного репозитарію НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідальна за документацію наукової школи з терапії, кардіології та ревматології, відповідальна за ведення документації Експертної проблемної комісії з ревматології, відповідальна за міжнародну діяльність.  Магістр медицини за спеціальністю «Внутрішні хвороби», лікар вищої категорії за фахом «Терапія», другої категорії за фахом «Ревматологія» , кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». В 2021 році пройшла спеціалізацію за фахом «Ультразвукова діагностика». Автор та співавтор більше 40 наукових робіт. Співавтор навчальних посібників «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017р.) та «Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування» (2021р ). Нагороджена Грамотою Всеукраїнської асоціації ревматологів України за активну участь в її роботі в 2021 році. index за Google Scholar – 4, Scopus 1.

Борткевич О. П. – д.мед.н., професор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені акад. М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України». Науково-педагогічний стаж 24 роки. Борткевич О.П. з 2005 по 2012 роки – головний позаштатний спеціаліст з питань ревматології  МОЗ України. В 2006 році нагороджений медаллю ім. М. Д. Стражеска. Член атестаційної комісії за фахом «Ревматологія». Член європейської антиревматичної ліги, заступник головного редактора «Українського ревматологічного журналу». Лікар вищої категорії за фахом «Ревматологія». Автор та співавтор більше 200 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. Під керівництвом професора Борткевича О.П. підготовлено 3 кандитати медичних наук. Є резервом на завідування кафедрою. h-index за Google Scholar – 15, Scopus 1.

Гіреш Й.Й. - кандидат медичних наук, асистент. Працює лікарем-кардіологом в відділенні некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, де проводить практичні заняття з лікарями-інтернами. Лікар першої категорії за фахом «Кардіологія», кандидат  медичних наук за спеціальністю «Кардіологія». Тема дисертаційної роботи: Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою. Являється дійсним членом асоціації кардіологів України. Спеціаліст по ехокардіографічному, спекл-ехокардіографічному дослідженнні, виконує тести з дозованим фізичним навантаженням, виконує стрес-ехокардіографію, холтер-екг. h-index за Google Scholar – 3.

Цимбалюк Т.С. - кандидат медичних наук, асистент. Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Терапія» та «Ревматологія», кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». Тема дисертаційної роботи: «Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією». В 2018 році Цимбалюк Тетяні Сергіївні було призначено стипендію Кабінету міністрів України. Автор 12 наукових робіт в фахових медичних журналах, в тому числі іноземних. h-index за Google Scholar – 3.

Основні досягнення та діяльність школи

 1. Під керівництвом академіка НАМН України Коваленка В. М розроблено, затверджено МОЗ України та впроваджується низка наказів, настанов та протоколів надання допомоги хворим ревматологічного профілю.
 2. Керівником наукової школи академіком НАМН України професором В. М. Коваленком опублікував понад 750 наукових робіт, серед яких підготовлено та видано: 40 підручників, монографій та посібників, 16 патентів та 35 методичних рекомендацій.
 3. За участю завідуючого кафедрою професора В. М. Коваленко та професора О.П. Борткевича підготовлені підручники “Ревматологія”; “Внутрішні хвороби” для лікарів та інтернів, Викладачами кафедри були опубліковані з грифом МОН.
 4. За час роботи керівника наукової школи академіка НАМН України професора Коваленка В. М. завідуючим кафедрою було підготовлено 8 аспірантів, 35 клінічних ординаторів ( в т.ч. 17 іноземці – громадяни Грузії, Лівану, Нігерії).
 5. З 1993 року було організовано та проведено 8 з'їздів ревматологів України та 38 школи ревматологів України. Для пацієнтів, які мають ураження опорно-рухового апарату створено «Артрологічний клуб».
 6. Керівник наукової школи академік НАМН України професор Коваленко В. М. є визнаним керівником наукової школи з ревматології про результати розробок якої багато разів доповідалось на вітчизняному та міжнародному рівнях.
 7. Коваленко В. М. проводить значну просвітницьку роботу серед населення (виступи у телепередачах, публікації в періодичних виданнях) з метою підвищення рівня знань з питань профілактики та лікування ревматичних хвороб, здорового способу життя.

 

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

З 2022 року навчається аспірант очний вечірній Гораль Наталія Сергіївна, тема дисертаційної роботи «Оптимізація діагностики та лікування остеопенії та остеопорозу у пацієнтів з ревматичними захворюваннями на фоні прийому глюкокортикоїдів» Термін виконання 2022-2026 роки. Кількість доповідей -4, опублікованих тез -2. Науковий керівник – професор Коваленко В.М

Участь у науково-дослідній роботі

Виконано ініціативно-пошукову НДР: «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз з синдромом гіперурикемії» (державний реєстраційний номер 0114U002217, термін виконання 2014-2018 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М.

Затверджено нову тему інціативно-пошукової НДР «Вивчення впливу супутньої патології на перебіг остеоартрозу  та підбір відповідно оптимальної його терапії» (державний реєстраційний номер  0118U100363, термін виконання 2019-2023 роки, подовжено до 12.2025 року рішення Вченої ради від 11.10.2023 НУОЗ імені П. Л. Шупика ). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М.

 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад у 2023 році:

 1. Керівник наукової школи, академік НАМН України Коваленко В.М., професор  Борткевич О.П.  член Спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01.
 2. Доцент, к.мед.н. Дубкова А.Г. - рецензент дисертаційної роботи Климась Ірини Валентинівни, здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хворобиа «Оптимізація профілактики та лікування дисліпідемії у хворих на ревматоїдний артрит з неалкогольною хворобою печінки»Участь у роботі факультетських вчених радах:

 

Участь у роботі факультетських /вчених радах у 2023 році:

 1. Академік НАМН України, професор Коваленко В. М. є членом Великої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 2. Академік НАМН України, професор Коваленко В. М. є членом вченої ради Інституту післядипломної освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 3. Доцент, к.мед.н. Крилова А.С. очолює комітет по науці Інституту післядипломної освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 4. Доцент, к.мед.н. Крилова А.С. є членом вченої ради Інституту післядипломної освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 5. Доцент, к.мед.н. Крилова А.С. входить до складу комісії Великої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з наукової роботи та інноваційної діяльності.

 

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється 

Публікації наукової школи

 1. Grygorieva, N., Tronko, M., Kovalenko, V., Komisarenko, S., Tatarchuk, T., Dedukh, N., Veliky, M., Strafun, S., Komisarenko, Y., Kalashnikov, A., Orlenko, V., Pankiv, V., Shvets, O., Gogunska, I., & Regeda, S. (2023). Diagnosis, prevention and treatment of vitamin D deficiency in adults: Ukrainian experts consensus statement. PAIN, JOINTS, SPINE, 13(2), 60–76. https://doi.org/10.22141/pjs.13.2.2023.368 (Scopus)
 2. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, Т. В. Талаєва, О. С. Сичов, С. В. Чернюк, Р. М. Кириченко, І. В. Третяк. Особливості дебюту гострого міокардиту у хворих, які перенесли covid-19 інфекцію «Світ Медицини та Біології» №2(84), 2023 рік , С. 087-092 DOI10.26724/2079-8334-2023-2-84-87-92 (Web of Science)
 3. Efficiency of Febuxostat in Gout Patients with Arterial Hypertension and Reduced Glomerular Filtration Rate: An Exploratory Study Bortkevych, O., Dubkova, A., Krylova, A., Tsymbaliuk T.; Giresh, I., Bohdan, M. Kardiologija v Belarusi, 2022, 14(3), стр. 273–279DOI 10.34883/PI.2022.14.3.002 (Scopus)
 4. Molecular epidemiology of the transmission of methicillin-resistant staphylococcus aureus in kyiv acute care hospitals, ukraine Salmanov, A.G., Shchehlov, D.V., Shkorbotun, V.O., Svyrydiuk, Oleh. Gudym, M.S., Krylova, A.S.Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2022, 75(4), стр. 857–864DOI10.36740/WLek202204120 (Scopus)
 5. Evaluation of bacterial contamination in the inanimate environment surfaces in acute care hospitals in Kyiv, UkraineSalmanov, A.G., Shchehlov, D.V., Svyrydiuk, O., Mamonova, Maryna, Krylova, A.S., Gudym, M.S. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2022, 75(2), стр. 483–489 36740/wlek202202128 (Scopus)

Перелік статей та тез

Міжнародна діяльність

Представники наукової школи:

 1. Включені до складу асоціації ревматологів України.
 2. Беруть участь в проведенні конгресів Європейської антиревматичної ліги (EULAR) (http://www.eular.org) у складі асоціації ревматологів України.
 3. Мають постійний зв’язок з Асоціацією ревматологів Великобританії, науково-дослідними Інститутами ревматології Польщі, Італії.
 4. Виписують зарубіжні фахові журнали. 

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Колектив наукової школи бере активну участь в організації проведення Національних Конгресів ревматологів України, Національних Конгресів кардіологів України, ревматологічних шкіл, пленумів ревматологів, є фундатором Асоціації ревматологів України. Щорічно проводиться Школа ревматологів для лікарів-ревматологів України.

Доповіді представників наукової школи за 2023 рік

Періодичні наукові видання за участю школи: Коваленко В.М. головний редактор Українського ревматологічного журналу, професор Борткевич О.П. члени редакційних колегій фахових видань: заступники головного редактора Українського ревматологічного журналу. Коваленко В.М. член редакційних рад журналів «Український кардіологічний журнал», «Фармацевтичний вісник», «Український медичний часопис».

Трансфер знань: керівник наукової школи академік НАМН України Коваленко В. М. проводить значну просвітницьку роботу серед населення (виступи у телепередачах, публікації в періодичних виданнях) з метою підвищення рівня знань з питань профілактики та лікування ревматичних хвороб, здорового способу життя.