Google search

НАУКОВА ШКОЛА З МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014).

Засновник і керівник наукової школи:

ОЗАР ПЕТРОВИЧ МІНЦЕР − завідувач кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, директор наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української академії інформатики, Міжнародної академії інформатизації, Академії технологічних наук України, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки», почесний професор ряду університетів України. Має понад 800 наукових праць, у тому числі 42 монографії та навчальні посібники, 26 патентів і авторських свідоцтва, h-index за Google Scholar – 9. Професором Мінцером О. П. підготовлено 82 кандидати та 18 докторів наук з різних спеціальностей. У 2006 р. за ініціативи О. П. Мінцера відроджено спеціальність 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» (медичні та біологічні науки) і створено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.10 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук, яку він і очолив.

Професора Мінцера О. П. нагороджено багатьма орденами та медалями, зокрема орденами «За заслуги ІІІ-го ступеня (2003), ІІ-го ступеня (2008), вищою нагородою МОЗ України – Хрестом Пантелеймона Цілителя (2010), Медаллю академіка Глушкова (2011), Орденом Володимира Вернадського «За заслуги в науці» ІІ-го ступеня тощо. Професором Мінцером О. П. отримані почесні грамоти та подяки, в тому числі, Подяка Президента України (1999), Почесна грамота Верховної Ради України (1998, 2005), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2007), Почесна грамота Національної академії наук України (2011). Неодноразово нагороджений відзнаками Міністерства охорони здоров’я України.

Місія наукової школи: здобуття нових знань шляхом проведення наукових досліджень, їх спрямування на створення та впровадження інноваційних технологій тощо, для забезпечення інформатизації суспільства, підготовки фахівців принципово нового типу. Створення нового наукового знання, актуального для теорії та практики, і на цій основі розвиток наукового потенціалу НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика, забезпечення наступності поколінь у науковому співтоваристві, стимулювання діяльності кафедр, наукових співтовариств з організації науково – дослідної роботи, подальший розвиток інтеграції науки та освіти.

Інтегральні характеристики у визначенні стратегічних особливостей: сучасні технології збору, аналізу, узагальнення медичних даних, виявлення та трансфер нових знань, обґрунтування структури та методології досліджень, упорядкування наукових досліджень. Більшість перелічених напрямів укладаються в наукову спеціальність 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

Основні напрями наукової діяльності: 1) Розроблення інформаційних технологій отримання, збереження, передавання та оброблення інформації на різних рівнях організації інформаційних процесів. Медичні інформаційні системи. 2) Створення наукових основ інформаційного та математичного моделювання медичних/біологічних систем різного ступеня складності та напряму. 3) Розроблення інформаційних технологій системних досліджень у медицині. Вирішення прикладних завдань медицини на базі математичних моделей. 4) Уніфікація медичної документації для подальшого комп’ютерного оброблення. Оптимізація управління процесами розроблення та вдосконалення одержання, виготовлення та розповсюдження лікарських засобів і виробів медичного призначення з використанням інформаційних і математичних моделей. 5) Розроблення інформаційного та програмного забезпечення для: інформаційно-пошукових і організаційних систем у напрямах галузі охорони здоров’я; систем оброблення інформації з метою одержання нових знань (система «виявлення» знань). 6) Моделювання медичних процесів. Розроблення та використання біометричних методів. Доказова медицина. 7) Структуризація знань (онтологія), організація пошуку й оброблення знань, розповсюдження знань із використанням інформаційних технологій, проблеми організації «суспільства знань», медичні експертні й інтелектуальні системи. 8) Стандарти реєстрації медичної інформації, стандарти передавання даних на відстані, ідентифікація на відстані, організація інформаційних систем, розроблення телемедичних технологій. 9) Сучасні інформаційні технології в організації та функціонуванні медичної освіти, створення ситуаційних навчальних програм. 10) Методичне, організаційне та медичне обґрунтування розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у медицині. 11) Проблеми управління в медичних/біологічних системах. Системна біологія та медицина. 12) Тенденції розвитку медичної (біологічної) інформатики та кібернетики. 13) Мобільна медицина. Персоналізована медицина. Симуляційна медицина. 14) Системи управління процесом навчання та електронного навчання. 15) Загальна теорія знань та інженерія знань. 16) Синергетика в біології та медицині.

Головні завдання наукової школи: інформатизація охорони здоров’я та медичної освіти; впровадження сучасних технологій навчання та моніторингу знань; накопичення, зберігання та оброблення інформації; створення нових знань. Створення інформаційної інфраструктури НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика: системи управління навчанням; системи управління науковими виданнями; системи управління конференціями; Інституційного репозитарію.

Завдання наукової школи: 1) Організація науково-дослідних проектів з актуальних проблем науки, в тому числі для висунення на здобуття державних премій, грантів та інших форм підтримки наукових та інших фондів. 2) Організація та проведення наукових заходів (конференцій, симпозіумів тощо) за напрямами наукової школи. 3) Створення умов для повнішого розкриття творчих здібностей представників наукової школи шляхом сприяння в організації наукової роботи, поширення сучасних методологічних підходів, нових інформаційних та освітніх технологій. 4) Підвищення результативності участі представників наукової школи в науково-дослідній діяльності. 5) Впровадження в практику наукової та педагогічної діяльності результатів наукової роботи представників наукової школи. 6) Сприяння розвитку наукових комунікацій у НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика, підвищення ефективності взаємодії представників наукової школи в галузі науково-дослідної роботи. 7) Моніторинг наукового потенціалу НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика в рамках наукового напряму наукової школи. 8) Моніторинг потреб у результатах НДР наукової школи, ринку наукових проектів, можливостей фінансової та іншої підтримки фундаментальних і прикладних досліджень, наукових розробок, здійснюваних у рамках наукового напряму «Медична та біологічна інформатика і кібернетика». 9) Організаційний супровід діяльності з впровадження результатів роботи наукової школи в освітню діяльність НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика.

Наукова школа об’єднує колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців різних поколінь, які працюють у рамках виконання наукових досліджень різних спеціальностей під керівництвом професора Мінцера О. П. Кластери досліджень об’єднані загальною програмою дослідницької роботи, єдиною теорією та методологією, спільними світоглядними принципами, вагомими науковими результатами та їхньою реалізацією в практичному житті суспільства. 

Наукова школа створена на основі близько 50 фундаментальних наукових праць: 1 монографія, 15 статей (у т. ч. у наукометричних виданнях – 11, на міжнародному рівні – 4), 25 тез (у т. ч. 5 на міжнародному рівні) та інш. Публікації наукової школи за весь період існування школи наведені в Інституційному репозитарії НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика за посиланням http://ir.nuozu.edu.ua:8080/jspui/handle/lib/108.

Колектив наукової школи

Найбільш відомі представники наукової школи: Шидловська Т. В. – завідувач лабораторії професійних порушень голосу та слуху, одна з фундаторів ДУ «Інститут отоларингології ім. професора А. І. Коломійченка НАМН України», д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Атьков О. Ю. – завідувач кафедри інструментальної діагностики Російського НДМУ імені М. І. Пірогова, д.мед.н., професор; Тулєбаєв К. А. – проректор з навчальної та виховної роботи Казахського НМУ імені С. Д. Асфендіярова, д.мед.н., професор; Цуканов Ю. Т. – завідувач кафедри хірургічних хвороб та урології Омського державного медичного університету, д.мед.н., професор; Веселий С. В.завідувач кафедри хірургії та дитячої хірургії Донецького НМУ імені М. Горького, д.мед.н., професор; Филипчук О. В. – завідувач відділення судово-медичної криміналістики ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», д.мед.н.; Сайдакова Н. О. – завідувач відділу епідеміології та організаційно-методичної роботи ДУ «Інститут урології НАМН України», д.мед.н., професор; Бенікова О. А. – фахівець з генетики ендокринних хвороб, д.мед.н., професор; Загорій В. А.завідувач кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.фарм.н., професор; Федорук П. І. – проректор з питань науки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.т.н., професор; Болгов М. Ю. – провідний науковий співробітник відділу хірургії ендокринних залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка», д.мед.н., старший науковий співробітник; Бабінцева Л. Ю. – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика, д.біол.н., к.фарм.н., доцент, h-index за Google Scholar – 5; Рижов О. А. – завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій Запорізького ДМУ, д.фарм.н., професор; Краснов В. В. – завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика, д.мед.н., к.пед.н., професор; Денисенко С. В. – директор Клініки проблем планування сім’ї ДП МНПО «Медбуд» ПАТ ХК «Київміськбуд», д.мед.н., с.н.с.; Азархов О. Ю. – завідувач кафедри біомедичної інженерії Приазовського державного технічного університету, д.мед.н., к.т.н., професор; Хошаба О. М. – доцент кафедри програмного забезпечення та кафедри захисту інформації Вінницького НМУ імені М. І. Пирогова, к.т.н., доцент; Сілкова О. В. – доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Української медичної стоматологічної академії, к.пед.н., доцент; Іванова Т. П. – заступник генерального директора з лікувальної роботи Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», к.мед.н.; Мохначов С. І.доцент кафедри медичної інформатики НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика, к.мед.н., доцент; Спітковський А. І. – доцент кафедри медичної інформатики, к.біол.н., доцент; Карпенко (Пікунова) Л. М. – доцент кафедри медичної інформатики, к.біол.н., доцент.

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Бабінцева Л. Ю. – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, доцент кафедри медичної інформатики, д.біол.н., к.фарм.н., h-index за Google Scholar – 5; Краснов В. В. – завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, професор, д.мед.н., к.пед.н., h-index за Google Scholar – 3. Мохначов С. І. – доцент кафедри медичної інформатики, к.мед.н., доцент.

Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення наукової школи за період існування: 1) Виконано значний обсяг робіт у галузі теоретичної інформатики, створення медичних експертних систем, систем оброблення даних, обґрунтування проблемно-орієнтованих комплексів та їх застосування в охороні здоров’я. 2) Вперше в країні обґрунтовано архітектуру та реалізовані у клініці діагностично-прогностичні системи із набутими та вродженими вадами серця. 3) Проведено роботи з автоматичної діагностики захворювань і станів, використання багатовимірного статистичного аналізу для розпізнавання, прогнозування та лікування хвороб. Висунуто нові концепції створення вимірювання рівня здоров’я, що визнані та підтримані ВООЗ. Принципово нові інформаційні технології створено в реалізації автоматизованих систем профілактичних оглядів населення (АСПОН). 4) Важливі дослідження проведено в напряму створення національної системи сертифікації знань лікарів і провізорів України, розробленої та впровадженої протягом 1992–1995 років. Окремі фрагменти функціонують по сьогодні. Подібні автоматизовані атестаційні системи вперше впроваджено в державному масштабі в Європі. 5) Успішно здійснено дослідження ефективності локального впливу на біологічно активні точки електромагнітного випромінювання. 6) Великий обсяг робіт проведено щодо розроблення та впровадження в практичну охорону здоров’я сучасної електронної техніки. Зокрема, нове покоління засобів щодо вимірювання хвилинного обсягу кровообігу, автоматизації ЕКГ-досліджень. 7) За останні 5 років зроблено суттєвий внесок у розроблення принципів дистанційної освіти, безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів, інженерії знань, методів доказової медицини, телемедицини, проблем якості освіти та створення галузевих державних стандартів вищої післядипломної освіти, концептуальних підходів до питань якості надання медичної допомоги, створення монотематичних навчальних відеофільмів та електронних підручників тощо. 8) Розроблено проекти щодо отримання другої вищої освіти за спеціалізаціями «медичне право», «економіка охорони здоров’я», «медична біологія». 9) Значимі науково-дослідні роботи виконано на замовлення МОЗ України: «Медичний електронний паспорт громадянина України» та «Розробити засади для створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я». 10) Вагомими є нові наукові дослідження щодо створення єдиного медичного освітнього простору. Впроваджено ідеї створення навчального середовища, що є доброзичливим до прагнень лікаря щодо самовдосконалення та сприяння його безперервній освіті, розробці суспільством таких умов, коли лікарю вигідно ставати високопрофесійним фахівцем, тобто суспільство має стати більш меритократичним по відносно лікаря. 11) Постійно проводяться дослідження щодо переорієнтації системи освіти з біомедичної моделі на соціально-біологічну модель. 

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Керівником школи професорм Мінцером О. П. підготовлено 79 кандидатів і 18 докторів наук різних спеціальностей.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених, проблемних рад: професор Мінцер О. П. є головою Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 (спеціальність 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» (медичні та біологічні науки) в НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика. Представники колективу наукової школи брали участь у роботі наступних спеціалізованих вчених рад:

– Спеціалізованої вченої ради НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика Д26.613.10 (спеціальність 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» (медичні та біологічні науки), голова – професор Мінцер О. П., учений секретар – доцент С. І. Мохначов, до складу входить ради професор Краснов В. В.

– Спеціалізованої вченої ради НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика Д26.171.03 (спеціальність 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» (медичні, біологічні, технічні науки) в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, професор Мінцер О. П входить до складу цієї ради.

– Спеціалізованої вченої ради НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика Д26.613.07 (спеціальність 14.02.03 «Соціальна медицина»), професор Краснов В. В. Входить до складу цієї ради.

Участь у діяльності проблемних комісій: професор Мінцер О. П. є головою Проблемної комісії «Медична інформатика та інформаційні технології» МОЗ України та НАМН України.

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації наукової школи

Публікації наукової школи за весь період існування школи наведені в Інституційному репозитарії НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика за посиланням http://ir.nuozu.edu.ua:8080/jspui/handle/lib/108

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Отримання патентів, свідоцтв: отримано 1 патент та 2 свідоцтва, про реєстрацію авторського права на твір.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність: 

Школа активно співпрацює з Європейським співтовариством за програмою створення єдиної системи медичної освіти в Європі та з питань використання новітніх інформаційних технологій у практичній медицині. 

Серед основних міжнародних проектів за участю школи за останні 5 років такі: Швейцарсько-Українська програма «Покращення перинатальних послуг в Україні»; Проект ЄС «Підтримка розвитку систем медичних стандартів в Україні»; Проект «Разом до Здоров’я» (USAID та Гарвардська школа громадського здоров'я, США); Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної системи охорони здоров’я в Україні»; «Сітка лікарів» (проект Світової федерації Українських лікарських товариств, США) – е-зустрічі протягом року з різних напрямків медицини.

Школою організовано понад 40 відкритих семінарів із дистанційного навчання з залученням фахівців і викладачів США, Польщі, Словакії тощо. 

Представники школи беруть участь у міжнародних виставках, симпозіумах, семінарах і конференціях, де представляються розробки з питань створення електронної медичної документації та впровадження у навчальний процес дистанційної освіти, за що були відзначені почесними дипломами, срібними та золотими медалями.