Google search

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014)

Засновник та керівник наукової школи:
ШУНЬКО ЄЛІЗАВЕТА ЄВГЕНІВНА – завідувач кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки та техніки України. Підготувала 4-х докторів та 12 кандидатів медичних наук, 3-х магістрів та 27 клінічних ординаторів. Автор понад 360 наукових публікацій, у тому числі у понад 100 наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 10. Спеціальність 14.01.10 «Педіатрія».

Місія наукової школи: забезпечення здорового початку життя та розвитку новонароджених, шляхом впровадження сучасних перинатальних технологій ведення вагітності, пологів та медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною; формування та розвиток сучасних науково обґрунтованих технологій інтенсивної терапії новонароджених та передчасно народжених дітей, медичної допомоги новонародженим з перинатальною патологією, прогнозування та профілактика порушень розвитку передчасно народжених дітей; до- та післядипломна освіта лікарів, підготовка науково-педагогічних кадрів на підставі доказової медицини, сучасних наукових розробок, результатів найкращої ефективної медичної науки та практики.

Напрямки діяльності наукової школи:

1) забезпечення здорового початку життя та оптимального розвитку новонароджених, грудного вигодовування дітей раннього віку;

2) проведення досліджень щодо оптимального здоров’я та розвитку передчасно народжених дітей, зокрема дітей з дуже малою масою тіла при народженні;

3) визначення найбільш ефективних технологій інтенсивної терапії та виходжування передчасно народжених дітей та немовлят з перинатальною патологією для забезпечення кращого постнатального розвитку;

4) проведення наукових досліджень з питань стабілізації стану дитини при народженні;

5) розробка нормативних документів та впровадження сучасних методів початкової, реанімаційної допомоги при народженні, сучасних технологій респіраторної підтримки передчасно народжених дітей, парентерального та ентерального харчування; залучення матерів та членів родини до догляду за дітьми в умовах відділень інтенсивної терапії новонароджених та виходжування передчасно народжених дітей, обґрунтування та впровадження методу «Мати-кенгуру»;

6) підготовка науково-педагогічних кадрів шляхом проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів в освітній та лікувальний процес.

Наукова школа створена на основі понад 50-ти фундаментальних посібниках, підручниках, тезах, статтях тощо, опублікованих за час існування школи, у тому числі у міжнародних та науко метричних виданнях.

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників: 4-х професорів, д. мед. н.: Писарєв А. О. - професор кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика; Яблонь О. С. ‒ завідувач кафедри педіатрії №1 Вінницького Національного медичного університету імені М. І. Пирогова; Годованець Ю. Д. - професор кафедри педіатрії та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету; Ковальова О. М. - професор кафедри педіатрії з курсом неонатології та інфекційних хвороб Української медичної стоматологічної академії; 4-х доцентів к. мед. н. – Лакша О. Т.; Костюк О. О.; Кончаковська Т. В.; Краснова Ю. Ю.; 2-х асистентів кафедри, к. мед. н. – Бєлова О. О., Сіренко О. І.; Омельченко Л. В. - лікар відділення інтенсивної терапії новонароджених Чернігівської обласної дитячої лікарні, навчалась в заочній аспірантурі кафедри неонатології 2006-2010 рр., захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Шунько Є. Є.; Чайковська О. Е. - лікар-неонатолог Неонатологічного центру НДСЛ «ОХМАТДИТ», к. мед. н., захистила дисертацію під керівництвом професора Шунько Є. Є.; Тунда І. П. - лікар-неонатолог відділення неонатології Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини, навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Шунько Є. Є.; асистент кафедри педіатрії та неонатології Львівського НМУ імені Д. Галицького Шлемкевич О. Л.; ст. н. спів. ДУ «Інститут ПАГ НАМН України» Каніболоцька М. В.; 2-х аспірантів кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика – Осіпова А. В. та Костюкова Д. М.

Професор Писарєв А. О. – професор кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає в вивченні особливостей клінічної картини, профілактики, діагностики та лікування герпесвірусних інфекцій (цитомегаловірусної, неонатального герпеса) у новонароджених,  імунологічного гомеостаза, специфічних змін центральної нервової системи новонароджених від матерів, інфікованих герпесвірусами; катамнестичне спостереження новонароджених з груп високого ризику; харчова підтримка паліативних пацієнтів, Кількість публікацій – 148,    h-index за Google Scholar – 2.

Доцент Лакша О. Т. – доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає в вивченні основних причин, клінічних проявів та профілактики перинатальних вірусних інфекцій у новонароджених, неонатальних жовтяниць, уражень печінки у новонароджених, медичного догляду за новонародженою дитиною, підтримка грудного вигодовування. Кількість публікацій – 136, h-index за Google Scholar – 4.

Доцент Костюк О. О. – доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає в вивченні основних причин, клінічних проявів та профілактики перинатальних інфекцій у новонароджених, зокрема герпес вірусної інфекції у вагітних та новонароджених, профілактики та лікування інфекції Стрептокок групи В у вагітних та новонароджених, неонатального сепсису тощо. Сферою наукових досліджень є фізіологія новонародженої дитини, сучасні перинатальні технології медичного догляду та підтримки грудного вигодовування. Кількість публікацій – 105, h-index за Google Scholar – 2.

Доцент Кончаковська Т. В. – доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні основних причин перинатальної патології ЦНС новонароджених, сучасних технологій інтенсивної терапії, діагностики та лікування передчасно народжених дітей та немовлят з перинатальнною патологією. Кількість публікацій – 125, h-index за Google Scholar – 4.

Доцент Краснова Ю. Ю. – доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні питань профілактики, діагностики та лікування інфекцій у новонароджених, застосування пробіотиків у новонароджених та дітей раннього віку, впровадженні сучасних технологій інфекційного контролю, особливостей медичного супроводу та вигодовування дітей з хірургічною патологією. Кількість публікацій – 110, h-index за Google Scholar – 5.

Асистент Бєлова О. О. – асистент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні основних питань профілактики перинатальної патології, асоційованої з дуже малою масою тіла при народженні,  вигодовування передчасно народжених дітей. Кількість публікацій – 25, h-index за Google Scholar – 1.

Асистент Сіренко О. І. – асистент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, напрямок наукових та клінічних досліджень полягає у вивченні основних питань передчасно народжених дітей, патології новонароджених асоційованої з гестаційним віком,  особливостей медичного супроводу та вигодовування дітей з групи пізньонедоношених гестаційного віку 34-36 тижнів. Кількість публікацій – 15, h-index за Google Scholar – 1.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Всього підготовлено 12 кандидатів наук, 4 доктори медичних наук, 3 магістри, 23 клінічних ординатори та 59 інтернів.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад: професор Шунько Є. Є. входить до складу Спеціалізованої вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика Д 26.613.10 (спеціальності –14.01.11 «Кардіологія (медичні науки)», 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки)» та 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні науки)» та до складу Спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Д26.003.04 (спеціальність 14.01.10 «Педіатрія»).

Публікації наукової школи

Всі публікації розміщені у Репозитарії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: представники школи входять до складу редакційних колегій журналів, які включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів. Керівник наукової школи професор Шунько Є. Є. Є членом редакційної колегії журналів «Современная педиатрия», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», «Здоровье женщины», Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, науковим консультантом журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», членом редакційної ради журналів «Педиатрия. Восточная Европа», «Жіночий лікар».

Трансфер знань: представники наукової школи з неонатології щорічно виступають з доповідями на багато чисельних вітчизняних та зарубіжних наукових форумах.