Google search

Наукова школа створена наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014).

Засновник та керівник:

МАНЬКОВСЬКИЙ БОРИС МИКИТОВИЧ – завідувач кафедри діабетології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, входить до складу Президії Української асоціації ендокринологів, президент Української Діабетологічної Асоціації, експерт Державного експертного центру МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з ендокринології. Підготував 3-х докторів та 14 кандидатів наук. Автор та співавтор 645-ти наукових праць, з них 215 у наукометричних виданнях, h-index за Scopus – 6, h-index за Google Scholar – 15, ResearchGate – 8. Кількість учнів – 25. Спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія».

Місія наукової школи: школа сприяє вивченню та створенню системи нових наукових знань з ендокринології, особлива увага приділяється розробці та досліджень нових ефективних методів діагностики та лікування цукрового діабету.

Головні завдання наукової школи: створення системи нових наукових знань з ендокринології, що є особливо актуальним на даний час в контексті глобальної боротьби з хронічними захворюваннями, серед яких цукровий діабет посідає одне з найвагоміших чотирьох позицій. Вказана проблематика актуальна для медичної теорії і практики, і на цій основі стає ще ширшим розвиток наукового потенціалу не лише структур Інституту сімейної медицини, а й НУОЗ України імені П. Л. Шупика в цілому, що забезпечує наступність поколінь у науковому співтоваристві, стимулювання діяльності колективу наукової школи та подальший розвиток інтеграції науки та освіти.

Напрямки діяльності школи: наукові інтереси школи з ендокринології пов’язані з вивченням механізмів розвитку і розробкою методів лікування ускладнень цукрового діабету, таких як діабетична нейропатія, гострі та хронічні порушення церебрального кровообігу.

Наукова школа створена на основі близько 100 фундаментальних монографіях, статтях, посібниках тощо, надрукованих у період 2011-2018 років, у тому числі у міжнародних та вітчизняних виданнях. Публікації на основі яких була створена школа 

Колектив наукової школи

Найбільш відомі представники наукової школи:

Жердьова Н. М. – професори кафедри діабетології, доцент, к.мед.н., сфера наукової діяльності – дослідження когнітивних порушень на фоні цукрового діабету, h-index за Google Scholar – 5.
Кондрацька І. М. – к.мед.н., доцент, лікар-ендокринолог сфера наукової діяльності – метаболічний синдром, попередження та лікування цукрового діабету, h-index за Google Scholar – 3.
Болгарська С. В.Лікар-ендокринолог, к.мед.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут едокринології», зам. медичного директора з ендокринології медичної мережі «Добробут», сфера наукової діяльності – діагностика та лікування синдрому діабетичної стопи, h-index за Google Scholar – 4.
Сахарова Ю. В. – асистент кафедри діабетології, к.мед.н., сфера наукової діяльності – діабетична хвороба нирок, методи сучасної інсулінотерапії, h-index за Google Scholar – 1.
Орлик О. С. – асистент кафедри діабетології, к.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування діабетичної нейропатії, h-index за Google Scholar – 1.
Гарницька А. В. – асистент кафедри діабетології, к.мед.н., сфера наукової діяльності – діагностика та лікування діабетичної нейропатії.

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

Жердьова Н. М. – професор кафедри діабетології, доцент; Кондрацька І. М. – к.мед.н., доцент кафедри діабетології, к.мед.н., доцент. Болгарська С. В. – к.мед.н. Сахарова Ю. В. – асистент кафедри діабетології, к.мед.н. Орлик О. С. – асистент кафедри діабетології, к.мед.н. Гарницька А. В. – асистент кафедри діабетології, к.мед.н. Степура О. А. – старший лаборант кафедри діабетології. Ткаченко В. І. – професор кафедри сімейної медицини, д.мед.н., професор. Костицька І. О. – к.мед.н., (Івано-Франківський НМУ). Сергієнко В. О. – к.мед.н., (Львівський НМУ імені Д. Галицького). Урбанович А. М. – к.мед.н., доцент, (Львівський НМУ імені Д. Галицького). Півоварова О. А. – к.мед.н., (Луганський ДМУ).

Основні досягнення та діяльність школи

Досягнення школи:

В результаті проведених за вказаними напрямками досліджень встановлені нові механізми розвитку порушень церебрального кровообігу у хворих на цукровий діабет. Отримані нові дані щодо розповсюдженості діабетичної нейропатії та запропоновані нові схеми лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений нейропатією. Великий цикл наукових робіт виконаний представниками наукової школи під керівництвом Б. М. Маньковського з вивчення взаємозв’язку між цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією, іншими проявами метаболічного синдрому, а також дослідження цукрового діабету як моделі високого та дуже високого серцево-судинного ризику і передчасного старіння в цілому. В роботах школи з ендокринології та діабетології знайдено взаємозв’язок між показниками чутливості тканин до інсуліну та рівнем артеріального тиску, порушеннями ліпідного обміну. Протягом більше ніж 20 років школа займається вивченням механізмів розвитку цукрового діабету І типу на ранніх доклінічних стадіях. Описані і детально вивчені порушення зі сторони імунологічного фенотипу лімфоцитів, а також співвідношення про- та протизапальних цитокинів при формуванні цукрового діабету 1 типу. Останнім часом  дослідження були присвячені вивченню когнітивних порушень, мозкової перфузії та структурних змін головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу. Окремо вивчається розповсюдженість кардіальної автономної нейропатії у хворих з метаболічним синдромом.

Розроблення нормативних документів: за участі колективу школи – Маньковського Б. М., Кондрацької І. М., Болгарської С. В., розроблено та затверджено 3 клінічні настанови МОЗ та протоколи ведення хворих з ЦД 1 типу, ЦД 2 типу, муковісцидозом. В 2016 році створено робочу групу МОЗ України з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим з патологією: щитоподібної залози, наднирникових залоз, гіпоталамо-гіпофізарної системи, співголовою якої призначено чл.-кор. НАМН України професора Маньковського Б. М.

Впровадження науковою школою в практику та навчального процесу вагомих наукових результатів, одержаних науковцями школи (авторські свідоцтва, патенти, стандарти, накази, постанови, нормативні матеріали, методичні рекомендації, монографії, лекції тощо.

Участь у науково-дослідній роботі

Колективом школи під керівництвом чл.-кор. НАМН України професора Маньковського Б. М. проводяться 3 науково-дослідні роботи:

  1. Ініціативно-пошукова «Ураження нервової системи у хворих на цукровий діабет: механізми розвитку, клінічні прояви та підходи до лікування» (№ держ. реєстрації 0117U002462, термін виконання 2017-2021 роки).

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

керівник школи чл.-кор. НАМН України професор Маньковський Б. М. входить до складу Спеціалізованої вченої ради в ДУ «Інститут ендокринології і обміну речовин імені В. П. Комісаренка» НАМН України зі спеціальності «Ендокринологія» та до складу Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д 26.613.05 (спеціальність 14.01.18 «Офтальмологія»).

Участь у підготовці нормативних документів

за участю колективу школи – Маньковського Б. М., Кондрацької І. М., Болгарської С. В., розроблено та затверджено 3 клінічні настанови МОЗ та протоколи ведення хворих з ЦД 1 типу, ЦД 2 типу, муковісцидозом. 

Впровадження науковою школою в практику та навчального процесу вагомих наукових результатів, одержаних науковцями школи (авторські свідоцтва, патенти, стандарти, накази, постанови, нормативні матеріали, методичні рекомендації, монографії, лекції тощо.

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Отримані гранти: колективом школи отримано грант на спільне наукове дослідження з університетом міста Утрехт, Нідерланди та фінансується Європейською Фундацією з вивчення цукрового діабету «Мозковий кровообіг, когнітивна дисфункція та розлади за даними МРТ у хворих на цукровий діабет 2 типу».

Маньковський Борис Микитович член Mentorship Committee EASD, нагороджений 1 медаллю до сторіччя НМАПО, та медаллю АМН України.

Міжнародна діяльність

Брали участь у якості доповідача у на 21 міжнародній конференції EASD, Neurodiab,  European Congress of Endocrinology, 32 конференції з міжнародною участю. 

Представники школи є членами міжнародних організацій таких як EASD, IDF, міжнародної асоціації ендокринологів. 

Маньковський Борис Микитович член Mentorship Committee EASD. 

Кафедра діабетології є навчальною базою IDF (міжнародна діабетологічна федерація) на період 2017-2019 роки.

На даний час приймає участь у 5 міжнародних  клінічних дослідженнях.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми: спільно з Українською діабетичною асоціацією проводяться засідання Клубу ендокринних новацій, в рамках якого відбувається навчання для лікарів-ендокринологів.

Періодичні наукові видання за участю школи: науковою школою видається 6 раз на рік включений до реферативної бази РІНЦ (російський індекс цитування) науковий журнал «Діабет, ожиріння, метаболічний синдром», головним редактором якого є керівник школи професор Маньковський Б. М. 

Трансфер знань: представники школи проводять спільно з Українською діабетичною асоціацією засідання Клубу ендокринних новацій, в рамках якого відбувається навчання для лікарів-ендокринологів.   

Брали участь у якості доповідача на 21 міжнародній конференції EASD, Neurodiab,  European Congress of Endocrinology та  32 конференціях з міжнародною участю.