Google search

НАУКОВА ШКОЛА З АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ ПЛОДА

Наказ НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014)
Засновник та керівник наукової школи:

ЖУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА –завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор, доктор медичних наук, віце-президент Асоціації репродуктологів України, віце-президент Асоціації перинатологів України, голова консультативно-експертної групи з розробки розділу «Акушерство, гінекологія. Лікарські засоби» Державного формуляра, Лауреат державної премії в сфері репродуктології, Заслужений лікар України. Автор понад 350 публікацій, h-index за Google Scholar – 8. Під керівництвом професора Жук С. І. захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій. Спеціальність 14.01.01 «Акушерство і гінекологія».

Місія наукової школи: впровадження теоретичних та практичних навичок в систему охорони здоров'я в контексті концепції «плід як пацієнт». Наша наукова школа виконує провідну роль у напрямку «материнська-плодова медицина» з питань профілактики патологічних станів у плода, включаючи вроджені вади розвитку.

Головні завдання наукової школи: Розробити та вдосконалити медичні заходи за такими напрямками:

 1. Профілактика та діагностика вроджених вад розвитку, патологічних станів плода;
 2. Пренатальні діагностичні та скринінгові процедури;
 3. Медикаментозне лікування плодової патології (аритмії, метаболічні порушенння);
 4. Лікувальні процедури (амніодренаж, амніоінфузії, внутрішньопуповинне переливання крові; везико-амніотичне/торако-амніальне шунтування, тощо) постнатальні процедури та постнатальний супровід пацієнток;
 5. Корекція поєднаної материнської патології, включаючи тромбофілічні розлади; індивідуальні та групові занятття зі спеціалістами з перинатальної психології.

Напрямки діяльності школи: 

 1. Формування переліку показів до внутрішньоутробних втручань
 2. Формування правової бази «медицина плода»
 3. Материнська- плодова медицина з вивчення коагулопотичних станів матері та плода.
 4. Вивчення звязку мікробіоти материнського та плодового організмів.
 5. Репродуктивні наслідки після ДРТ з урахуванням анамнестичних особливостей подружніх пар.
 6. Естетична гінекологія- іноваційні технології.
 7. Моніторинг вагітності та раціональне розродження при сумнівних та невідкладних станах плода.
 8. Психологічний стан та особливості перебігу вагітності та пологів у жінок переселенок.

Наукова школа створена на основі близько 120-ти фундаментальних наукових праць – підручниках, посібниках, статтях та інших наукових працях, опублікованих за час існування школи, у тому числі у національних та міжнародних виданнях. 

Колектив наукової школи

Найбільш відомі 3 представники наукової школи:

Керівник школи професор Жук С. І. – h-index за Google Scholar – 8, куратор понад 40 наукових робіт з акушерства та гінекології.
Професор Кондратюк В. К. – h-index за Google Scholar – 5, куратор понад 10 наукових робіт з акушерства та гінекології. Доцент Щуревська О.Д.-. – h-index за Google Scholar – 3.

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

д.мед.н.,професора кафедри–Кондратюк В. К. – h-index за Google Scholar – 5.
3-х доцентів – Щуревська О. Д. – доцент кафедри, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 3. Парпалєй Є. І. – доцент кафедри, к.мед.н. Пехньо Н. В. – доцент кафедри, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 1.2х пошукачів кафедри, к.мед.н. – Ошовський В. І. – h-index за Google Scholar – 4; Атаманчук І. М., асистентів кафедри : к.мед.н. Ус І.В., к.мед.н. Марущак О.В., к.мед.н. Захурдаєва Л.Д. та 3-х аспірантів – очної денної форми навчання Будченко Є.А., очної вечірньої форми навчання Шляхтіна А.О., заочної форми навчання Мовчан О.Ф.

Основні досягнення та діяльність школи

За час існування школи її керівником та представниками організовано та проведено 16 міжнародних та 8 вітчизняні конференції, надруковано 18 статей в міжнародних журналах та 42 статті в українських спеціалізованних виданнях, видано 12 інформаційних листів, взято участь у створенні 2  монографій, отримано чотири патенти і право на твір, зроблено близько 10 виступів на конференціях різних рівнів, у тому числі за кордоном.

Національні стандарти, створені за час існування школи:

1.Жук С. І., «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю», 08.04.2015  № 205.

2.Жук С.І. та Жабченко І.А. «Про затвердження Порядку індукції пологів», в стадії затвердження.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Під керівництвом професора Жук С. І. проходять навчання 3 аспіранти, готуються до захисту 4 дисертаційні роботи на здобуття звання наукового ступеня кандидата медичних наук, було захищено 2 дисертаційні робіти на здобуття звання наукового ступеня доктора медичних наук та доктора філософії здобувачами інших установ, пройшли підготовку 6 клінічних ординаторів.

Участь у науково-дослідній роботі:

виконання ініціативно-пошукової НДР ««Оптимізація комплексної оцінки стану плода» № держ. реєстрації 0117U002466., термін виконання - 2017-2021рр.
Науковий керівник НДР – професор Жук С. І.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Керівник наукової школи професор Жук С. І. входить до складу спеціалізованої вченої ради Д26.613.02 НУОЗ України імені П. Л. Шупика (спеціальності – 14.01.01 «Акушерство та гінекологія») та спеціалізованої вченої ради при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця Д26.003.03 (спеціальності – 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»)

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Оновлюється

Міжнародна діяльність: 

Налагоджено наукові зв’язки з 7-ма провідними установами Німеччини, Польщі, Бельгії, Швейцарії, Росії та Казахстану в сфері медицини плода: 1) Університет Мартіна-Лютера (м. Халлє-Саллє, Німеччина). 2) Центр дитячої хірургії (м. Катовіце, Польща). 3) Національний медичний холдинг (м. Астана, Казахстан). 4) Університет Йогана Гутенберга (м. Майнц, Німеччина). 5) Академія NESA (м. Берлін, Німеччина). 6) Університетський госпіталь Льовена, відділення фетальної медицини (м. Льовен, Бельгія). 7) Пренатальний інститут (м. Цюріх, Швейцарія).

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання: представники наукової школи: є науковими редакторами журналів: професор Жук С. І. − «Жіночий лікар», к.мед.н. Ошовський В. І. − «З турботою про жінку»; крім того входять до складу редакційних рад журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань МОН України та до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів: професор Жук С. І. − «Здоровье женщины».