Google search

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.06.2016 № 2257 «Про введення в дію рішень вченої ради» (протокол № 7 від 15.06.2016).

Засновник наукової школи:

ШЛАПАК ІГОР ПОРФИРІЙОВИЧ – був завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, Сфера наукової діяльності – анестезіологія та інтенсивна терапія. Підготував 6-х докторів та 26 кандидатів медичних наук. Автор та співавтор 245-ти наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях. Кількість учнів – 28. Спеціальність 14.01.30 «Анестезіологія і інтенсивна терапія».

Місія наукової школи: створення нових знань, теорії та практики з анестезіології, імплементація сучасного світового досвіду та досягнень науки в практику лікарів-анестезіологів.

Напрямки діяльності школи: 1) Вчення про надання висококваліфікованої анестезіологічної допомоги хворим в критичних станах. 2) Підвищення рівня кваліфікації лікарів-анестезіологів. 3) Удосконалення забезпечення методичного та навчального процесів.

Головні завдання наукової школи: 1) Проведення та впровадження в практику результатів численних наукових досліджень, з метою покращення якості надання анестезіологічної допомоги населенню України. 2) Організація навчання та підготовки лікарів-анестезіологів, а також лікарів хірургічних і терапевтичних спеціальностей в галузі своєчасної діагностики та новітніх методів надання допомоги хворим в критичних станах відповідно до сучасного світового досвіду та досягнень науки. 3) Методична робота (створення та розробка навчальних програм а також учбових посібників і підручників, з метою комплексного навчання курсантів кафедри).

 Керівник наукової школи:

ЛОСКУТОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, Автор та співавтор понад 250 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 5. Кількість учнів 8. Спеціальність 14.01.30 «Анестезіологія і інтенсивна терапія».

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Бишовець С. М. – доцент кафедри, к.мед.н. сфера наукової діяльності – анестезіологія. Галушко О. А. – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика, д.мед.н. Доморацький О. Е. – к.мед.н., доцент кафедри. д.мед.н. Жежер А. О. – доцент кафедри, к.мед.н. Згржебловська Л. В. – професор кафедри, д.мед.н. Малиш І. Р. – професор кафедри, д.мед.н. Марков Ю. І. – доцент кафедри, к.мед.н. Недашківський С. М. – доцент кафедри, к.мед.н. Пилипенко М. М. – доцент кафедри, к.мед.н. Строкань А. М. – доцент кафедри, к.мед.н. Дзюба Д. О. – професор кафедри, д.мед.н. Кучинська І. А. – доцент кафедри, к.мед.н

Наукова школа створена на основі понад 100 фундаментальних наукових праць – монографіях, статтях, тезах тощо, опублікованих за час існування школи, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях, основними з них є:

Підручник: Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник: Т. 2. Окремі питання анестезіології та інтенсивної терапії / МОЗ України; під ред. професора І.П. Шлапака. – К.: Фенікс, 2015. – 200 с. ISBN 978-966-136-237-5 ISBN 978-966-136-238-2 (том II) УДК 616-089.5+616-036.882-08](075.8) ББК 54.5я73+53.5я73.

Навчальний посібник: Шлапак І.П., Маньковський Б.М., Галушко О.А., Кондрацька І.М. Інфузійна терапія в практиці лікаря-ендокринолога. – К., 2016. – 294 с.

Посібники:

1. Шлапак И.П., Галушко О.А. Инфузионная терапия в лечении онкологических больных. Раздел 6.5 в кн.: Опухоли и опухолеподобные заболевания костей и суставов (клиника, диагностика, лечение) / под.ред. В.Ф.Коноваленко. – К.: ООО «Лазурит–Полиграф», 2015. – С. 164–203 (всего – 344 с.).

2. Шлапак І.П., Голубовська О.А., Галушко О.А. Інфузійна терапія інфекційних хвороб: посібник–довідник практикуючого лікаря. – К., 2015. – 288 с.

3. Шлапак И.П., Строкань А.Н. Регионарная анестезия: Учебное пособие для врачей–интернов и врачей–слушателей заведений (факультетов) последипломного образования. – К.: «Рябина», 2015. – 149 с. (ISBN 978–966–8359–32–1).

Участь у діяльності спеціалізованих вчених, експертних та інших рад:

Керівник школи  професор Лоскутов О. А. входить до складу Спеціалізованої вченої ради Д26.613.02 (спеціальності - 14.01.01 «Акушерство та гінекологія», 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»). 

Експертна діяльність(участь у експертних проблемних комісіях, експертних комісіях МОЗ, у рецензуванні наукової продукції, кандидатських та докторських дисертацій):

1. Проблемна комісія з анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

2. Експертна комісія з питань токсикології МОЗ України.

3. Експертна група для обговорення питання приведення мети та структури змісту ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» до міжнародних стандартів надання медичної допомоги при невідкладних станах та в екстремальних ситуаціях, у тому числі в умовах бойових дій.

4. Відгук на автореферати докторської/ кандидатської дисертаційні роботи

Періодичні наукові видання за участю школи: керівник школи професор Лоскутов О. А. входить до складу редакційної ради журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», який включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів, а також журналів: "Экстренная медицина" і " Медицина невідкладних станів".