Google search

Наукова школа створена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол № 9від 12.11.2014).

Засновник наукової школи хірургії серця та магістральних судин: видатний вчений, кардіохірург ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ КНИШОВ (1934 – 2015) – академік НАН і НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, двічі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. З 1993 року працював в Київський медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на посаді завідувача кафедри хірургії серця та магістральних судин. Академік НАМН України Г. В. Книшов був відомим в світі фахівцем в галузі хірургії серця та магістральних судин, під його керівництвом виконані фундаментальні роботи з питань хірургічного лікування інфекційного ендокардиту, гіпертрофічної кардіоміопатії, ішемічної хвороби серця, вроджених вад серця у новонароджених; головним координатором роботи всіх центрів серцево-судинної хірургії України. Під його керівництвом виконані фундаментальні роботи з питань хірургічного лікування хворих на серцеву недостатність з новим підходом до теорії її виникнення внаслідок порушення синхронності та послідовності скорочень різних відділів серця, новаторські розробки з анатомії та фізіології серця, що стосуються спіралеподібної будови серцевого м'яза, гвинтоподібного його скорочення та принципу «золотого перетину» і резонансу в системі кровообігу. В Україні саме він впровадив метод аортокоронарного шунтування при ішемічній хворобі серця, метод керованої загальної гіпертермії при гострому інфекційному ендокардиті, патогенетично обґрунтовані методи хірургічного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, вперше застосував хірургічну корекцію і оптимальне лікування складних порушень ритму серця.

Г.В. Книшов був головним координатором роботи 25 кардіохірургічних центрів України, які були створені за його ініціативи та за безпосередньої участі. У 1991 р. ним була заснована Асоціація серцево-судинних хірургів України, беззмінним президентом якої він оставався до 2015 року.

Будучи директором ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені  М.М. Амосова НАМН України» академік Г.В. Книшов багато років був головою спеціалізованої Вченої ради Д26.555.01 із захисту дисертацій за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія», входив до складу редакційних рад 5-ти вітчизняних наукових журналів.

Академік Г.В. Книшов приділяв велику увагу підготовці наукових кадрів та кардіохірургів для практичної охорони здоров'я. Він очолював авторський колектив кафедри хірургії серця та магістральних судин з розробки навчальних планів і програм для циклів спеціалізації та тематичного удосконалення, атестаційних комп'ютерних програм з хірургії серця та магістральних судин. Думки, ідеї, пропозиції, результати досліджень, лікувальної практики та наукових гіпотез Г.В. Книшова викладені в 505 наукових працях, 10 монографіях, трьох підручниках для студентів медичних вузів III - IV рівнів акредитації, 49 винаходах. Під його керівництвом захищено 11 докторських та 32 кандидатських дисертації. Він неодноразово виступав з доповідями на національних та міжнародних конгресах, зокрема в Бразилії, Канаді, Німеччині, США, Болгарії, Нідерландах, Франції, Італії, Швейцарії.

Життєвий шлях академіка Г.В. Книшова був відзначений найвищими урядовими нагородами: званням Герой України з врученням ордена Держави, орденом «Знак Пошани», орденами князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів, відзнакою НАМН України «Медаль імені М.М. Амосова», Золотою медаллю академіка РАМН О.М. Бакулєва, медаллю академіка РАМН В.І. Бураковського.

Наукову школу хірургії серця та магістральних судин імені академіка Г.В. Книшова було започатковано в 2016 році. Спеціальність 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

Місія наукової школи: створення нових знань, теорії і практики в області хірургії серця та магістральних судин.

Напрямки діяльності школи: 1) Вчення про надання висококваліфікованої хірургічної допомоги хворим з найважчими захворюваннями серцево-судинної системи, в тому числі хворим зі складними порушеннями ритму серця. 2) Організація навчання та підготовки лікарів хірургічних і терапевтичних спеціальностей в галузі своєчасної діагностики та новітніх методів хірургічного лікування вроджених та набутих захворювань серцево-судинної системи, в тому числі, складних порушень ритму серця, що підлягають хірургічному лікуванню. 3) Методична робота (створення та розробка навчальних програм, а також навчальних посібників і підручників, з метою комплексного навчання курсантів кафедри). 4) Проведення та впровадження в практику результатів численних наукових досліджень, з метою покращення якості надання кардіохірургічної допомоги населенню України.

Наукова школа створена на основі близько 340 фундаментальних статей, тез, монографій, підручників, методичних рекомендацій тощо, опублікованих у період 1986 - 2018 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

Колектив наукової школи 

Керівник наукової школи Лазоришинець В.В. – завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор, д.мед.н., заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти. За роки трудової діяльності пройшов шлях від лікаря-хірурга, молодшого наукового співробітника, завідувача відділом наукового підрозділу, заступника директора з наукової роботи, першого заступника директора до директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». У період 2004 − 2015 рр. (із перервами) В.В. Лазоришинець очолював лікувально-організаційне управління Національної академії медичних наук України, у 2008 р. займав посаду заступника Міністра охорони здоров'я України, а з 2008 р. по 2010 р. посаду першого заступника Міністра. З квітня 2014 р. – заступник Міністра охорони здоров'я України. З жовтня по грудень 2014 р. − виконуючий обов'язки Міністра охорони здоров'я України. З грудня 2014 р. по січень 2015 р. − перший заступник Міністра охорони здоров'я України. У січні 2016 р. призначений на посаду директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України». З 2016 р. завідуючий кафедрою хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що існує на базі ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України». Учень академіка НАН і НАМН України Г.В. Книшова, професор В.В. Лазоришинець гідно продовжує традиції, закладені засновником Інституту серцево-судинної хірургії академіком М.М. Амосовим. За останні роки під керівництвом В.В. Лазоришинця науково обґрунтовано створення організаційної моделі надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги, а також створено науково-практичне підґрунтя сучасної спеціалізованої перинатальної та кардіохірургічної допомоги вагітним групи високого кардіального ризику, що є абсолютно унікальним для України та дозволило значно знизити частоту материнської смертності від екстрагенітальної патології. За його ініціативою активно впроваджуються ендоваскулярні та мініінвазивні втручання при вроджених та набутих вадах серця, набуває розширення хірургія всіх відділів аорти та магістральних судин, у тому числі гібридні операції. Професор В.В. Лазоришинець − провідний кардіохірург України. Він активно оперує та виконав більше 7000 операцій на серці. Автор понад 400 наукових праць, у тому числі 16 монографій та 36 патентів на винахід. Керує виконанням 5 докторських і 5 кандидатських дисертацій, підготував 13 кандидатів наук. h-index за Google Scholar – 6.

Вітовський Р.М. – професор кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор. З 1993 р. Р.М. Вітовський поєднує хірургічну роботу з викладацькою. Він є одним з організаторів кафедри хірургії серця та магістральних судин  НУОЗ України імені  П.Л.  Шупика.  За  25  років роботи на кафедрі пройшов шлях від асистента до професора кафедри. Професор Р.М. Вітовський – провідний фахівець з серцево-судинної хірургії. Автор понад 250 наукових праць і методичних рекомендацій з різних аспектів кардіохірургії, має 10 авторських свідоцтв на винаходи. Лауреат премії імені М.М. Амосова Президії Національної Академії Наук України 2006 року за монографію «Пухлини серця (проблеми діагностики та хірургічного лікування)». Нагороджений відзнакою НАМН України «Медаль імені М.М. Амосова». h-index за Google Scholar – 4.

Ісаєнко В.В. − доцент кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П.Л. Шупика, к.мед.н., доцент. Кваліфікований педагог, бере участь у розробці навчальних планів та програм передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення та циклів спеціалізації з хірургії серця та магістральних судин. Автор 143 публікацій, з них – 136 наукового та 7 навчально-методичного характеру. Отримав 15 авторських свідоцтв на винахід. Результати його наукових досліджень оприлюднені 4 з’їздах, 4 конгресах та 8 конференціях державного та міжнародного рівня. В.В. Ісаєнко – лікар-кардіохірург з 28-річним стажем роботи, проходив навчання в Японії (Toho University Ohashi Hospital) та виконує складні кардіохірургічні втручання. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин». h-index за Google Scholar – 1.

Піщурін О.А. – доцент кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П.Л. Шупика, к.мед.н. Завуч кафедри. О.А. Піщурін - висококваліфікований фахівець, головним напрямком його науково-практичної роботи є діагностика та хірургічне лікування вроджених та набутих вад серця. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин» з 2004 р. Як педагог активно передає свій досвід лікарям-кардіологам та кардіохірургам з регіональних кардіохірургічних центрів, які навчаються на кафедрі. О.А. Піщурін проводить велику роботу по вивченню та впровадженню нових досягнень кардіохірургії в практику охорони здоров'я, надає консультативну і практичну допомогу під час регулярних виїздів в обласні та районні кардіоцентри. Проходив стажування в провідних закордонних клініках, неодноразово брав участь в роботі українських та міжнародних з'їздів і конференцій кардіологів та серцево-судинних хірургів. Автор та співавтор більше 60 наукових праць у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Член Асоціації серцево-судинних хірургів України з 1994 р. h-index за Google Scholar – 2.

Парацій О.З. − завідувач Центру лікування аритмій, кандидат медичних наук. За сумісництвом лікар-аритмолог лабораторії електрофізіологічних, гемодинамічних та ультразвукових методів дослідження з рентгенопераційною ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». Основним клінічним напрямком роботи є клінічна аритмологія. В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Імплантовані кардіовертери – дефібрилятори в лікуванні життєвозагрозливих аритмій». О.З. Парацій є автором та співавтором 6 патентів на винахід, 28 публікацій у фахових періодичних виданнях. Дійсний член Асоціації серцево-судинних хірургів України та Асоціації аритмологів України, куратор та співорганізатор щорічних курсів тематичного удосконалення «Електрокардіостимуляція та катетерні методи лікування аритмій». h-index за Google Scholar – 2.

Оніщенко В.Ф. − доцент кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П.Л. Шупика, к.мед.н. У 2006 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Володіє унікальним клінічним досвідом перфузійного забезпечення пацієнтів при трансплантації серця (з 2003 р.) та легенів (з 2016 р.). Проводить регулярні навчальні заходи на кафедрі для студентів, інтернів та лікарів. Приймає активну участь в розвитку клінічної аритмології на базі ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». Проходив стажування в провідних зарубіжних клініках. Є співавтором монографії по інноваційному лікуванню серцевої недостатності за допомогою трансплантації стовбурових клітин та має понад 120 друкованих робіт і 13 патентів на винахід. Член Асоціації серцево-судинних хірургів України. h-index за Google Scholar – 3.

Основні досягнення та діяльність школи

Напрямки діяльності школи:

1) Вчення про надання висококваліфікованої хірургічної допомоги хворим з найважчими захворюваннями серцево-судинної системи, в тому числі хворим зі складними порушеннями ритму серця.

2) Організація навчання та підготовки лікарів хірургічних і терапевтичних спеціальностей, що спрямовані на оволодіння сучасними методами діагностики та хірургічного лікування вроджених і набутих вад серця, ішемічної хвороби серця, пухлин серця, порушень ритму та іншої патології серцево-судинної системи, що підлягає оперативному лікуванню.

3) Методична робота (створення та розробка навчальних програм, навчальних посібників і підручників з метою комплексного навчання слухачів).

4) Проведення численних наукових досліджень та впровадження їх результатів в практику охорони здоров'я з метою покращення якості надання кардіохірургічної допомоги населенню України.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Список кандидатів наук, підготовлених академіком НАМН України д.мед.н., професором В.В. Лазоришинцем

 1. Карпенко В.Г. – «Хірургічне лікування коарктації аорти у дітей першого року життя» (2004), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 2. Карімов О.Х. – «Хирургическое лечение двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка сердца» (2004), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 3. Дем'янчук В.Б. – «Радикальна корекція тетради Фалло у дітей раннього віку» (2005), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 4. Барановський М.І. – «Порівняльна оцінка варіантів захисту міокарда на основі кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця» (2005), за спеціальністю 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія».
 5. Руденко К.В. – «Хірургічне лікування повної форми атріовентрикулярного септального дефекта» (2008), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 6. Сіромаха С.О. – «Хірургічне лікування множинних дефектів міжшлуночкової перетинки» (2008), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 7. Іоффе Н.О. – «Особливості анестезіологічного та реанімаційного забезпечення пацієнтів із легеневою гіпертензією при вроджених вадах серця» (2009), за спеціальністю 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія».
 8. Труба Я.П. – «Хірургічне лікування подвійного відходження магістральних судин від правого шлуночка серця тетрадного типу» (2010), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 9. Мокрик І.Ю. - «Оптимізація вибору хірургічного доступу при корекції вроджених вад серця з штучним кровообігом» (2011), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 10. Волкова Н.І. - «Зворотна артеріальна гіпертензія після корекції коарктації аорти (причини виникнення, клініка, діагностика, лікування)» (2015), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 11. Головенко О.С. – «Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією»( 2016), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 12. Руденко М.Л. – «Діагностика та лікування постінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки» (2018), за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».
 13. Мороз М.М. – «Деформація, ротація та зміщення міокарда при різного виду постінфарктних аневризмах лівого шлуночка». за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

На даний час В.В. Лазоришинець керує виконанням 5 докторських і 5 кандидатських дисертацій.

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

Академік НАМН України професор В.В. Лазоришинець очолює спеціалізовану Вчену раду Д26.555.01 із захисту дисертацій за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія». Професор Р.М. Вітовський входить до складу цієї ради.

Міжнародна діяльність

 1. Керівник наукової школи академік НАМН України професор В.В. Лазоришинець є дійсним членом Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, членом Французької асоціації серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, а також членом-засновником Всесвітньої асоціації дитячих кардіологів та кардіохірургів.

 2. Підтримуються конструктивні професійні стосунки з наступними закордонними закладами:

  1) Державна установа «Республіканський науково-практичний центр «Кардіологія» (м. Мінськ, Білорусь);

  2) Сілезьський Центр кардіохірургії (м. Забже, Польща);

  3) Міжнародна школа кардіохірургії на базі Міланського університету (м. Мілан, Італія);

  4) Центр з лікування гіпертрофічної кардіоміопатії (м. Монца, Італія);

  5) Центр з трансплантації серця (м. Берлін, Німеччина);

  6) Республіканський спеціалізований центр хірургії імені академіка В. Вахідова (м. Ташкент, Узбекистан);

  7) Університетський навчальний центр (м. Лусака, Замбія).