Google search

 
 

Відділ аспірантури та докторантури створено для координації діяльності структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в НУОЗ України імені П. Л. Шупика; організації, контролю і координації наукової, науково-технічної діяльності науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами та здобувачами НУОЗ України імені П. Л. Шупика і впровадження її результатів в освітній процес; підвищення конкурентоспроможності НУОЗ України імені П. Л. Шупика в освітньому і науковому просторі шляхом забезпечення необхідних умов для найбільш повного використання і розвитку науково-технічного потенціалу наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів НУОЗ України імені П. Л. Шупика

ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури (Переглянути та завантажити у PDF)

Колектив

Завідувач відділу

Серьогіна Наталія Олексіївна - Завідувач відділу аспірантури та докторантури

тел. (044) 206 73 23 E-mail: [email protected]

Андріяш Вікторія Василівна - провідний фахівець

(044) 205-48-07 E-mail: [email protected]

формування списків груп на вибіркові дисципліни, підготовка академічних довідок, оформлення академічних відпусток, моніторинг виконання ОНП

Аугунас Сабіна Валеріївна - провідний фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail: [email protected]

Береза Наталія Володимирівна - провідний фахівець

E-mail: [email protected]

виклики на сесію, методичний супровід освітнього процесу

Рогач Тетяна Олексіївна - провідний фахівець

(044) 205-48-07 E-mail: [email protected]

здобувачі з інших установ, договори про навчання, договори про оплату.

Степачова Тетяна Іванівна - провідний фахівець

тел. (044) 205-48-07, E-mail: [email protected]

рух контингенту, довідки про навчання в аспірантурі, моніторинг атестації

Дігтяр Руслана Анатоліївна – провідний фахівець

тел. (044) 205-48-07

договори про навчання, договори про оплату, архівні справи

Нормативно-правова база

У своїй діяльності відділ аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про запобігання корупції», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії», постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОН України та МОЗ України, Стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями, Положенням про організацію освітнього процесу у НУОЗ України імені П. Л. Шупика , Статутом НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Антикорупційною програмою НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Політикою в області якості НУОЗ України імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією щодо системи управління якістю, наказами НУОЗ України імені П. Л. Шупика та цим Положенням

Наказ від 07.06.2022 №2149 "Про оцінювання знань та атестацію здобувачів другого та третього рівня вищої освіти у НУОЗ України імені П. Л. Шупика" 

Основні завдання

Основними завданнями відділу аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти є:

Планування, організація, координація і аналіз підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях для потреб держави і приватного сектору економіки.

Консультативно-методична, інформаційно-роз’яснювальна робота щодо реалізації умов ліцензування та акредитації під час здійснення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти.

Координація навчально-методичної роботи кафедр.

Участь у плануванні роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика, вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика, ректорату з питань ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, акредитації освітньо-професійних програм, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Організація роботи відділу по впровадженню системи забезпечення якості освітньої та наукової діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Підготовка та якісне ведення документації згідно з переліком номенклатури справ відділу. 

Функції

Відділ аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1 Організаційно-управлінські:

1) бере участь у запроваджені уніфікованих форм документів, що регламентують реалізацію освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти та діяльність відділу;

2) надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну допомогу кафедрам у створенні навчально-методичного забезпечення, у тому числі і його електронних варіантів для підготовки здобувачів вищої освіти;

3) надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну допомогу іншим структурним підрозділам НУОЗ України імені П. Л. Шупика з питань підготовки здобувачів вищої освіти;

4) координує укладення навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців усіх освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка фахівців;

5) здійснює заходи з підготовки кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика до нового навчального року (з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу);

6) готує, реєструє та видає довідки та інформацію щодо контингенту осіб, які здобувають вищу освіту на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях;

7) надає консультативну допомогу здобувачам ступеня доктора філософії та доктора наук щодо організації навчання;

8) бере участь в роботі по призначенню стипендій аспірантам, докторантам (готує проєкти наказів);

9) координує роботу кафедр щодо надання рекомендацій в аспірантуру особам, які навчаються у НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

10) здійснює моніторинг планування та виконання індивідуальних планів здобувачами вищої освіти;

11) формує та подає до МОЗ України пропозиції щодо обсягів прийому до аспірантури та докторантури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету.

2 Навчально-методичні:

1) здійснює науково-методичний супровід діяльності підрозділів з питань змісту освіти, змісту навчання, системи діагностики та технологій навчання;

2) унормовує вимоги щодо структури та змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

3) удосконалює підходів щодо побудови навчальних планів - структури, послідовності викладання дисциплін та їх переліку, співвідношення обов’язкових і вибіркових дисциплін, контролю якості засвоєння знань тощо;

4) формує методичні вказівки із розроблення навчальних планів освітньо-професійних програм НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

5) надає науково-педагогічним працівникам кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика методичні рекомендації щодо формування програм навчальних дисциплін та робочих навчальних програм, інших складових навчально-методичних комплексів дисциплін;

6) аналізує стан навчально-методичної документації, її відповідність навчальним планам, програмам навчальних дисциплін та робочим навчальним програмам;

7) організовує внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців, програм навчальних дисциплін та робочих навчальних програм (на виконання наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, з урахуванням найновіших наукових досягнень);

8) аналізує звіти роботи науково-педагогічних працівників щодо виконання навчально-методичної роботи за навчальний рік та рекомендації щодо її планування;

9) надає інформацію Приймальній комісії та сприяє організації прийому на навчання в аспірантуру та докторантуру;  

10) організовує зарахування на навчання здобувачів ступеня магістра, доктора філософії та доктора наук (готує проєкти наказів, угод);

11) формує та веде електронну базу здобувачів вищої освіти ступеня магістра, доктора філософії та доктора наук;

12) здійснює документальне оформлення руху контингенту (надання академічних та творчих відпусток, переведення, відрахування тощо);

13) складає графік навчального процесу на рівнях освіти у НУОЗ України імені П. Л. Шупика, отримує погодження гарантів освітньо-наукових програм;

14) складає розклад занять за освітніми програмами за поданням деканатів факультетів/дирекцій навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

15) доводить інформацію про розклад занять до осіб, які навчаються, кафедр, деканатів факультетів/дирекцій навчально-наукових інститутів;

16) координує організацію навчання здобувачів вищої освіти на циклах дисциплін за вибором та шляхом формування індивідуальних освітніх траєкторій;

17) формує відомості про аспірантів, які проходитимуть навчання на циклах навчальних дисциплін в наступному році, та за тиждень до початку циклу передає їх до відділу інформаційного забезпечення для обліку та внесення в базу даних інформації про аспірантів/слухачів відповідної навчальної дисципліни, формує папки моніторингу виконання освітнього компоненту освітньо-наукової програми аспірантами;

18) готує проєкти наказів про зарахування здобувачів вищої освіти на навчання за індивідуальним планом (індивідуальною освітньою траєкторією);

19) отримує від вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів погоджені проєкти робочих програм навчальних дисциплін (в двох екземплярах), проводить оцінку відповідності нормативним вимогам, готує до розгляду комісією вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності та затвердження вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Передає перший екземпляр робочої програми навчальної дисципліни на кафедру, де здійснюється реалізація даної програми, та забезпечує зберігання другого екземпляру затвердженої робочої програми навчальної дисципліни у відділі аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти;

20) готує бланки відомостей для проведення поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти, отримує від кафедр результати оцінювання та зберігає відомості поточної та підсумкової успішності;

21) отримує від кафедр та зберігає документи завершених циклів (відомість обліку успішності, службові записки тощо) для здобувачів вищої освіти;

22) координує проведення проміжної та заключної атестації здобувачів вищої освіти; аналізує результати атестації, готує проєкти наказів про проведення проміжної та щорічної підсумкової атестації, переведення/ відрахування;

23) формує проєкт академічної довідки здобувачам ступеня доктора філософії після завершення виконання освітньої складової освітньо-наукової програми;

24) приймає участь у організації проведення державної атестації здобувачів вищої освіти та аналізі результатів її проведення;

25) забезпечує створення облікових записів для здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук, здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для здійснення перевірки тексту дисертації на наявність ознак академічного плагіату з використанням електронних ресурсів за письмовим запитом дисертанта (для осіб, які виконують дисертаційні роботи у НУОЗ України імені П. Л. Шупика) чи спеціалізованих вчених рад (для осіб, які виконують дисертаційні роботи у інших закладах/установах);

26) координує діяльність по виготовленню дипломів, забезпечує облік видачі дипломів та додатків до нього;

27) забезпечує діяльність разових спеціалізованих вчених рад;

28) готує матеріали для розміщення на офіційному вебсайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика та здійснює інформаційний супровід відповідних розділів вебсайту за напрямом роботи відділу;

29) здійснює аналіз, надає пропозиції щодо підвищення якості організації наукової, науково-технічної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;

30) забезпечує оцінку якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів факультетами/навчально-науковими інститутами;

3.3 Контролюючі:

1) контролює станом виконання норм Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України з питань вищої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика, рішень вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика та ректорату, інших документів з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

2) контролює реалізацію кафедрами планів навчально-методичної роботи та виконанням індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників з питань науково-методичної роботи;

3) аналізує проведені відкриті заняття на кафедрах НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

4) контролює організацію освітньої діяльності у частині підготовки здобувачів вищої освіти;

5) організовує розроблення, оновлення, вдосконалення навчально- методичних комплексів дисциплін;

6) перевіряє повноту та якості навчально-методичних комплексів дисциплін. 

 

НАША АДРЕСА

04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,

5 поверх лаб. корпусу, к. 502, 502а - завідувач відділу

4 поверх лаб. корпусу, к.  403

тел. (044) 205-48-07; (044) 205 48 01

e-mail:  [email protected]

[email protected]