Google search

 
 

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером є одним з провідних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яка забезпечує формування повної і достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан університету, необхідний для прийняття ефективних рішень, здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і попередження негативних явищ у господарській діяльності.

Бухгалтерська служба забезпечує керівництво повною та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати господарської діяльності та стан грошових надходжень університету.

Головний бухгалтер

Шендрик Світлана Петрівна   

Тел 205 49 97 

Структура підрозділу

Загальний відділ:

заступник головного бухгалтера - Бутківська Тетяна Вікторівна

заступник головного бухгалтера - Конопляник Олена Володимирівна (відпустка по догляду за дитиною)

провідний бухгалтер - Корогод Тетяна Сергіївна

провідний бухгалтер - Квасова Світлана Вадимівна

провідний бухгалтер - Кузьменко Лариса Іванівна

провідний бухгалтер - Кириленко Віта Іванівна

провідний бухгалтер - Мішенова Анастасія Петрівна

бухгалтер - Адажінік Валерія Віталіївна

провідний бухгалтер - Ломпа Марина Юріївна (відпустка по догляду за дитиною)

бухгалтер ІІ категорії - Чуприна Галина Іванівна

Матеріальний відділ:

провідний бухгалтер - Пустовіт Ірина Миколаївна

бухгалтер І категорії - Пустовіт Дарина Миколаївна

провідний бухгалтер - Діюк Олена Вікторівна

Відділ нарахування заробітної плати:

провідний бухгалтер - Рекеда Ольга Олександрівна

провідний бухгалтер - Корнієнко Ірина Володимирівна

бухгалтер I категорії - Могильна Олена Миколаївна

бухгалтер І категорії - Кулакевич Галина Андріївна

Основні завдання

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та повної інформації  про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та повного відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

Функції підрозділу

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, податкову ,зведену та іншу звітність (декларації) в порядку встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

-дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

 -правильністю зарахування та використання власних надходжень;

 -веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує  дотримання вимог нормативно-правових актів тощо:

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

-дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

 -достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

 -повноту та достовірність даних підтверджувальних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

-зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових реєстрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складанням звітності;

 -інформування у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан академії та результати іі діяльності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерської служби академії.

Нормативно - правова база

1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами та доповненнями)

2.Податковий кодекс України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) 

3.Закон України від 16.07.1999 року №996-XV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

4.Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»

5.Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державногосектору»

6.Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»

7.Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 року №758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»

8.Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 року №332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів»

9.Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

10.Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»

11.Інструкція Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року №59 «про службові відрядження в межах України та за кордон» (зі змінами та доповненнями) 

12.Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР від 10.12.1971 року № 322-VIII

13.Закон Верховної Ради від 15.11.1996 року №504/96-ВР

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»

15.Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням»

16.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. головний бухгалтер: (044) 205 49 97
тел. загальний відділ: (044) 205 48 23
тел. матеріальний відділ: (044)205 49 65
тел. нарахування заробітної плати: (044) 205 48 19, 205 49 52
e-mail: [email protected]