Google search

 
 

Вас вітає відділ кадрів Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Відділ кадрів є структурним підрозділом, на який покладаються обов’язки по реалізації кадрової політики університету, та підпорядкований ректору. У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, рішеннями Уряду України, наказами Міністерств охорони здоров’я та освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора університету, статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, положенням про відділ кадрів.

Колектив

 

Начальник відділу кадрів

Медведенко
Віталій Миколайович

Фахівці відділу кадрів 

Маслова Антоніна Євгенівна – провідний фахівець
Себрюк Світлана Леонідівна – провідний фахівець
Кучеренко Галина Олександрівна – провідний фахівець
Строгова Ірина Іванівна – провідний фахівець
Куровська  Тетяна  Леонідівна - провідний фахівець
Петров Віктор Олександрович - провідний фахівець
Юматова Лариса Леонідівна - провідний фахівець
Ковтуненко Вікторія Миколаївна - провідний фахівець

Напрямки роботи

Основні напрямки роботи відділу кадрів :

 • Комплектування Університету кадрами науково-педагогічних працівників, робітників і службовців потрібних професій, за фахом і кваліфікацією у відповідності з цілями, стратегією і профілем університету, які змінюються зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності.
 • Підбір і розміщення кадрів, забезпечення та організація професійного та кар’єрного росту працівників.
 • Здійснення організаційної та аналітичної роботи з кадрового менеджменту, документальне оформлення трудових відносин.
 • Проведення роботи по створенню кадрового резерву керівного складу університету, кафедр та підрозділів, а також здійснення організаційно-методичного керівництва по його формуванню.
 • Ведення облікових даних кадрового складу університету, в т. ч. формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників.
 • Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного та кількісного кадрового складу університету

У процесі здійснення діяльності відділ кадрів виконує такі функції:

 • Робота з забезпечення Університету працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей.
 • Своєчасне оформлення прийому, переводу і звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами ректора.
 • Забезпечення належного зберігання, використання і надійного захисту персональних даних працівників університету, згідно законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».
 • Участь у розробці структури університету, штатного розпису та у внесенні змін до них, в межах своєї компетенції, зокрема у розміщенні посад в структурних підрозділах та їх відповідності до Класифікатора професій, контроль та надання методичних рекомендацій у підготовці та розробці посадових інструкцій.
 • Організація, інформаційне забезпечення, підготовка необхідних матеріалів для проведення  кадрових, атестаційних та кваліфікаційних  комісій університету.
 • Проведення роботи щодо укладення, продовження терміну дії,  розірвання контрактів з науковими та науково-педагогічними працівниками університету, а також участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів.
 • Ведення штатного формуляру наукових, науково-педагогічних кадрів університету та внесення корективів до нього з наступним щоквартальним поданням до МОЗ України.
 • Оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця
  роботи та надання архівних довідок про трудову діяльність працівників та здійснення підрахунку трудового стажу працівників.
 • Оформлення наказів та видача службових посвідчень на відрядження.
 • Організація обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання.
 • Розгляд матеріалів та підготовка документів для представлення до заохочень та нагороджень працівників, ведення відповідного обліку.
 • Ведення табельного обліку, організація складання і виконання графіків відпусток структурними підрозділами університету.
 • Участь у здійсненні разом з іншими підрозділами комплексних заходів щодо ведення комп'ютерного обліку електронних даних особових справ працівників, використання їх інформації у межах певних завдань, супроводження і зберігання відомостей для формування  єдиної комп'ютерної системи.
 • Підготовка документів для призначення пенсій працівникам університету і їх сім’ям, подання їх в органи пенсійного фонду.

Нормативно-правова база

Про зміни в законодавстві про « Про військовий обов’язок і військову службу» та необхідність приведення в відповідність військо-облікових документів 

Законом України № 1357, який набув чинності 23.04.2021 р. внесенні зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, зокрема:

Наказ про перехід на електронні трудові книжки

Завантажити

Завантажити

Наказ від 30.04.2024 № 185-к про оголошення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ Про проведення конкурсу на зайняття посади директора відокремленого підрозділу «Клініка репродуктивних технологій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика»

ОГОЛОШЕННЯ Про проведення конкурсу на зайняття посади директора відокремленого підрозділу «Стоматологічний практично-навчальний медичний центр Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика»

Порядок оформлення на роботу   

Перелік документів необхідних для оформлення :

1. Паспорт
2. Диплом про освіту з додатком
3. Ідентифікаційний  код
4. Сертифікат лікаря-спеціаліста, провізора (для випускників ВНЗ медичного профілю)
5. Диплом про присудження наукового ступеню (за умови  наявності)
6. Атестат про присвоєння вченого звання  (за умови  наявності)
7. Посвідчення про лікарську категорію (для лікарів)
8. Трудова книжка або її копія (для сумісників)
9. Військовий квиток або приписне свідоцтво
10. Посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чоробильці, інваліди)
11. Посвідчення про курси підвищення кваліфікації (стажування, ТУ, ПАЦ)
12. Фото 3х4 - 2 шт.
13. Свідоцтво про одруження 
14. Свідоцтво про народження дитини (до 15 - ти  років) 
15. Документи про державні нагороди, почесні звання.
16. Довідка з основного місця роботи з графіком робочого часу (для сумісників)
17. Особовий листок з обліку кадрів
18. Автобіографія
19. Список наукових праць (для науково-педагогічних працівників) 

Для науково-педагогічних працівників! 

Перелік документів на продовження терміну роботи:

 • заява з візою завідувача кафедри;
 • витяг з протоколу засідання кафедри;
 • перелік наукових праць (підписаний ученим секретарем);
 • звіт про роботу на відповідній посаді за період попереднього контракту ;
 • копії посвідчень про підвищення кваліфікації;
 • атестаційний лист.

Зразок заяви на продовження терміну роботи:

Прошу продовжити термін роботи на посаді______________, на умовах контракту на ___ років.        

Дата                                                                                        підпис         

Віза завідувача кафедри. 

Примітка: рішення адміністрації університету про продовження терміну роботи науково-педагогічним працівникам приймається не пізніше чим за 2 місяці до закінчення попереднього контракту, тому  заяви на продовження терміну роботи рекомендуємо подавати  за 2,5 - 3 місяці до закінчення терміну контракту ( п. 6.2.1 розділу 6 Контракту)

У разі несвоєчасної подачі документів на продовження терміну роботи  адміністрація залишає за собою право на звільнення НПП по закінченню терміну контракту в односторонньому порядку. 

Шановні співробітники!

Просимо Вас вчасно інформувати відділ кадрів про зміни щодо особистих даних:

-зміна облікових документів;
-зміна прізвища, імені;
-зміна сімейного стану;
-народження дитини;
-зміна адреси реєстрації або проживання;
-зміна номеру телефону; 

Вчасно подавати до відділу кадрів документи про

 • копії дипломів про присудження наукового ступеня кандидата чи доктора наук;
 • копії атестатів про присвоєння вчених звань (доцента, професора, старшого наукового співробітника, старшого дослідника);
 • підвищення кваліфікації;
 • підтвердження лікарської категорії;
 • щорічні графіки відпрацювання робочого часу сумісників за основним місцем роботи;
 • завчасно надавати інформацію про перебування сумісників у відрядженнях, відпустках. 

В обов'язковому порядку надавати до відділу:

 • заяви на звільнення з посад за 2 тижні до визначеного терміну;
 • заяви на оформлення відпусток не пізніше чим за 1 тиждень до початку відпустки.

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел.: (044) 205-48-15, (044) 205-49-23, (044) 205-48-37
E-mail: [email protected]