Google search

Доктор медичних наук

Професор

Керівник клініки кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Завідувач кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика  з 2020 року

Онколог,  хірург-онколог вищої категорії

Прокіп Гордійчук народився 1961 року. У 1987 році з відзнакою закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1990 по 1993 роки був аспірантом Київського інституту удосконалення лікарів за фахом «Хірургія». В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність тимектомії при лікуванні генералізованої міастенії, рецидиви та їх корекція».

Кандидат медичних наук з 1994 року, доцент кафедри хірургії з 1999 року. Під час роботи на кафедрі хірургії за сумісництвом працював у хірургічних відділеннях як хірург невідкладної допомоги.

У 1997 році був ініціатором створення в місті Києві «Центру невідкладної хірургічної допомоги для хворих на кишкову непрохідність» на базі «Медмістечко», забезпечував його організаційно-методичний супровід.

Докторська дисертація на тему «Кишкова непрохідність пухлинного ґенезу як проблема невідкладної хірургії» захищена у 2002 році на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті хірургії та трансплантології АМН України. У 2004 році переведений на посаду доцента кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з 2006 року – професор кафедри онкології.

Автор трьох навчальних посібників і 128 публікацій, із яких 109 наукового та 19 навчально-методичного характеру, дев’ять раціоналізаторських пропозицій, шість патентів України.

Досягнення, представлені на з’їздах, конгресах, конференціях національного та міжнародного рівня з проблеми лікування місцево-поширеного раку шлунку та товстої кишки, отримали позитивну оцінку та підтримку. Лікарський стаж Прокопа Івановича становить 33 роки, він лікар Вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкологія» та «Онкохірургія». За час хірургічної діяльності проведено понад 5000 хірургічних втручань на органах грудної та черевної порожнин.

Наразі пріоритетними напрямками наукової та хірургічної діяльності Прокопа Івановича є вивчення проблеми  місцево-поширеного раку шлунку прямої кишки, а також широке використання органозберігаючих операцій у комплексному лікуванні дистального раку прямої кишки, обґрунтоване використання з 2005 року проктектомії з добрими безпосередніми та віддаленими результатами лікування і достойною якістю життя пацієнта.

Автор впроваджених способів формування та запобігання неспроможності колоректального анастомозу, алопластики при виконанні реконструктивних, реконструктивно-відновних операцій.

Член Національної асоціації онкологів України (НАОУ), Української спілки хірургічної онкології (USSO), Європейської спілки хірургічної онкології (ESSO), Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів та онкологів (IASGO).

Доктор медичних наук

Професор кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Онколог, онкохірург вищої категорії

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця (1978 р.) та інтернатуру за фахом «хірургія» у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (1979 р.).

У 1979–2007 рр. працював у Національному Інституті хірургії та трансплантології АМН України імені О. О. Шалімова (науковий стаж – 27 років, відповідальний виконавець 5 планових тем НДР). Кандидат медичних наук (1990 р.), тема дисертації – «Органозбережні операції в лікуванні пептичної стриктури стравоходу», науковий керівник – акад. НАН України проф. О. О. Шалімов Доктор медичних наук (2004 р.), тема дисертації – «Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хірургічне лікування)», науковий консультант – чл.-кор. АМН України проф. В. Ф. Саєнко.

З 2004 по 2008 рік працював у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на посаді професора кафедри хірургії та трансплантології, та на посаді професора кафедри онкології (2007-2008 рр.). З 2008 року обіймає посаду завідувача кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Головні напрямки науково-практичної діяльності – хірургічна езофагологія, торако-абдомінальна хірургія, онкохірургія раку стравоходу, шлунка, товстої кишки та молочної залози, неорганних заочеревинних пухлин.

Піонерські роботи з проблем пептичної стриктури стравоходу, стравоходу Барретта, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, радикальних операцій з абдоміноцервікального доступу з приводу барреттівської аденокарциноми, методик безнатяжної повної фундоплікації та гастроезофагеальної резекції із заглушуванням кукси стравоходу, реконструктивної хірургії стравохідно-шлункового переходу, оптичної біопсії стравоходу та динамічної езофагогастросцинтиграфії, апробації першого безоболонкового протезу молочної залози.

Учасник 6 міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень (у 3 – у якості головного дослідника) та програми обміну між лікарями України та США (тричі проходив двотижневе стажування у провідних шпиталях США з онкології та хірургії), доповідач на міжнародних хірургічних конгресах та конференціях (включаючи 8 разів за кордоном). Автор 159 друкованих наукових праць, 4 патентів України, 4 методичних рекомендацій, навчального посібника.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Хірургія», «Онкохірургія» та «Онкологія клінічна».

Доктор медичних наук

Професор кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Онкохірург вищої категорії

На кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика працює з 1974 р., з 1999 року – професор кафедри онкології.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка сучасних методів діагностики та лікування пухлин середостіння», яка присвячена клінічному використанню розробленої методики інтенсивно-концентраційного передопераційного опромінення злоякісних пухлин середостіння, що дозволило збільшити радикалізм операцій, покращити показники виживаності пацієнтів після комбінованого лікування.

Накопичений у клініці за наступні 10 років досвід застосування розробленої методики та проведені спостереження за результатами лікування хворих були узагальнені і викладені в монографії «Первинні новоутворення середостіння» (1982 р.). Запропоновані і протягом багатьох років використані в практичній роботі нові напрямки з цього розділу клінічної онкології (клінічна класифікація пухлин середостіння, різні види голкові біопсії пухлин, методика комбінованого лікування злоякісних пухлин середостіння з передопераційним інтенсивним опроміненням) отримали широке практичне застосування в багатьох онкологічних установах України та ближнього зарубіжжя і використовуються до теперішнього часу.

З 1982 року почав проводити розробку для обґрунтування і клінічного застосування інтраопераційної кріодеструкції при раку легені. Уперше в практичній медицині автор застосував інтраопераційну кріодеструкцію при раку легені, випередивши аналогічні закордонні повідомлення на 20 років. Це був новий метод лікування, який дозволив збільшити п’ятирічну виживаність хворих на периферичний рак легені у порівнянні з самостійним радикальним хірургічним лікуванням з 33% до 61%, а при третій стадії пухлини – з 15% до 30%. Виконані дослідження були в 1990 році захищені в докторській дисертації «Модифікація радикального лікування і розробка критеріїв прогнозу у хворих на рак легені».

З 2000 року, відповідно до планової наукової теми відділення пухлин грудної порожнини Національного інституту раку, брав участь у розробці та впровадженні в клінічну роботу внутрішньоартеріальної регіонарної хіміотерапії в комплексному лікуванні хворих із злоякісними пухлинами середостіння і злоякісними пухлинами грудної стінки. Першим у торакальному відділенні Національного інституту раку почав виконувати реконструктивно-пластичні операції при великих злоякісних пухлинах грудної стінки. Зараз реконструктивно-пластичні операції широко застосовуються в практиці відділення.

Одночасно із вищенаведеними напрямками науково-практичних тематик був ініціатором і почав вивчати вплив неоад’ювантної хіміотерапії на результати лікування хворих на рак легені. Це дослідження продовжує виконуватися у планових наукових темах відділення пухлин грудної порожнини Національного інституту раку МОЗ України до теперішнього часу.

Більшість наукових публікацій у медичних журналах, виступах на з’їздах та  конференціях онкологів були присвячені питанням хірургічного, комплексного та комбінованого лікування хворих на злоякісні новоутворення середостіння, грудної стінки, раку легені. Всього опубліковано 174 наукових праць, включаючи дві монографії, три методичні рекомендації, два учбові посібники.

Протягом 2010–2014 рр. займався вивченням протипухлинної ефективності комплексного використання кріодеструкції пухлини у поєднанні з локальною СВЧ-гіпертермією при злоякісних епітеліальних пухлинах порожнини рота. Проведені попередньо експериментальні дослідження послугували основою для використання методики у клініці у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота.  Результати проведених досліджень були захищені у 2014 році у кандидатській дисертації аспірантом кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика під керівництвом професора В. Д. Захаричева.

Погорєлов Олександр Вікторович  к.мед.н. доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л. Шупика

1960 року народження, закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1984 році за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1.08.1984 р. по 29.07.1985 р. проходив інтернатуру по хірургії в Калинівській ЦРЛ Вінницької області. З 1.08.1985 по 27.08.1988 працював лікарем-хірургом Немирівської ЦРЛ Вінницької області.

З 1.09.1988. по 1.09.1990. навчався в клінічній ординатурі Київського інституту удосконалення лікарів. Виявив здібності до наукової роботи і  10.12.1990 р. був зарахований на навчання в аспірантуру на кафедру хірургії КІУЛ. 15.04.1992 р. захистив дисертацію і рішенням ВАК СРСР від 3.07.1992 року йому була присвоєна вчена ступінь кандидата медичних наук. З 1.01.1993 року зарахований на посаду асистента кафедри хірургії. В 1999 році за конкурсом зарахований на посаду доцента кафедри.

Загальний трудовий стаж 33 роки, науково-педагогічний - 28 років.

Доктор медичних наук 

Професор кафедри онкології

НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Онкохірург вищої категорії

Проктологічне відділення Київської обласної клінічної лікарні (другий хірургічний корпус) є базою кафедри онкології, на якій працює професор Богдан Вікторович Сорокін – онкохірург вищої категорії, клінічний онколог та ендоскопіст. На цій базі проводяться курси спеціалізації та передатестаційні цикли з ендоскопії, а також курс тематичного удосконалення «Пухлини прямої та ободової кишки».

Клініка має високотехнологічне обладнання – відеогастроскопи, колоноскопи, двобалонний ентероскоп, капсульну ендоскопію. Хірургічна операційна відділення проктології оснащена технічними засобами, серед яких: апарат для зварювальних технологій, аргоно-плазмову коагуляцію, апарат для сепарації та очистки аутологічної крові сел-сейвер, комплекс апаратури для трансанальних хірургічних операцій. У клініці виконуються всі види ендоскопічних проктологічних операцій, трансанальні мікрохірургічні операції при великих війкових пухлинах та І стадії раку прямої кишки (досвід більше 140 втручань). Виконуються всі види втручань при колоректальному раку (понад 1000 операцій). Для лікування нижньоампулярного раку прямої кишки розроблена і активно впроваджується авторська модифікація інтерсфінктерної резекції прямої кишки (досвід лікування понад 30 хворих без жодного локального рецидиву). Започатковано розробку резервуарів після низьких передніх резекцій. Відновні колопластики в авторській модифікації забезпечують майже 100% спроможність швів та відсутність ускладнень.

Клініка має досвід проведення ад’ювантної хіміотерапії за бажанням хворих. Лікування хворих відбувається за уніфікованими клінічними протоколами. В клініці консультуються та лікуються також хворі з гастроінтестинальними стромальними пухлинами, саркомами та нейроендокринними пухлинами.

Доктор медичних наук

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Лікар онколог вищої категорії

О. І. Євтушенко, у 1975 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. Працює на кафедрі онкології з 1984 року (клінічна база – Національний інститут раку).

У 2003 році захистив докторську дисертацію «Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки з інтраопераційною кріодеструкцією та спонтанним відтаюванням». Учень професора І. П. Дєдкова.

Член Європейської асоціації досліджень раку (EACR) та Європейського товариства хірургів онкологів (ESSO).

Автор понад 150 наукових праць та 42 авторських свідоцтв та патентів України.

Нагороджений Дипломом Другого ступеня Виставки досягнень народного господарства України (1990р.); Подякою Служби Безпеки України (2003р.); Орденом Шевальє ( Державна нагорода Бельгії за вклад в розвиток світової науки 2010р.); Дипломами та золотими медалями УІ-УІІ-УІІІ-ІХ міжнародного салону винаходів та нових технологій (2010, 2011, 2012, 2013рр.); Подякою Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011р.); Подякою Міністерства освіти і науки України (2012 р.); Диплом Фонду розвитку фундаментальних наук Росії (2012 р.)

Бібліографія:

  1. С. О. Шалімов, О. І. Євтушенко, Д. В. Мясоєдов. Сучасна діагностика та лікування хворих на рак ободової кишки. Київ. Четверта хвиля. 2004. 247с.
  2. С. О. Шалімов, О. І. Євтушенко, Д. В. Мясоєдов, В. В. Приймак. Комбіновані методи лікування хворих на рак ободової кишки. Київ. Четверта хвиля. 2004. 167с.
  3. Ендоскопія стравоходу, шлунку, 12-палої кишки. Київ. Книга плюс. 2007. 364с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  4. Ендоскопія товстої кишки. Київ. Книга плюс. 2007. 342с. (за ред. О. І. Євтушенка)
  5. Ендоскопія легенів. Київ. Книга плюс. 2007. 150с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  6. О. І. Євтушенко, Д. Л. Саган, О. П. Кузьменко. Кріохірургічне лікування хворих на рак ободової кишки. Київ. Вістка. 2008. 278с.
  7. Ендоскопія внутрішніх органів. (Підручник, перше видання). 2008 . Київ. Вістка. 450с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  8. Ендоскопія внутрішніх органів. (Підручник, друге видання). 2010. Київ. Вістка. 450с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  9. О. І. Євтушенко Онкологічна проктологія. Київ. Вістка. 2012. 387с.