Google search

Оновлення сторінки: 27.06.2023 р.

ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, відомий вчений в галузі профілактичної медицини та офтальмології. Лікар з гігієни праці, лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог, лікар-офтальмолог.

В 1996 році закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Соціальна медицина»: «Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної
профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста».
В 2007 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «гігієна та професійна патологія»: «Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обґрунтування профілактики професійного раку». Завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» (в т.ч. за сумісництвом).

Автор біля 500 наукових праць. Наукові дослідження присвячені питанням: епідеміології та профілактики екозалежних, виробничо-зумовлених та професійних захворювань – професійного раку, інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, COVID-19), сліпоти та слабозорості; організації профпатологічної допомоги працюючих на засадах доказової медицини; медико-екологічних наслідків глобальних кліматичних змін, війни. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій (к.б.н. Рубан Е.В.; к.мед.н. Ременник О.І.; к.мед.н. Штанько В.Л.; к.мед.н. Салюков А.О.; к.мед.н. Харківська С.В.; к.мед.н. Шевченко В.І., к.мед.н. Копач К.Д.) та 1 доктора філософії (Благун І.В.).

Член спеціалізованої вченої ради Д26.613.05 (в НУОЗ України П. Л. Шупика), спеціальність: 14.01.18 – Офтальмологія.

Експерт агенцій ООН (ВООЗ, МОП та ін.), та Європейського Союзу з питань медицини праці, громадського здоров'я, соціальної медицини. 

Представник України у European Union of Medical Specialists (UEMS) за лікарською спеціальністю «Occupational Medicine» (з 2022 р.).

Член клініко-експертних комісій МОЗ України за спеціальностями "Авіаційна та космічна медицина", "Гігієна праці", "Професійна патологія", "Психофізіологія", "Суднова медицина".

Член комісії з канцерогенних речовин Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) за спеціальностями: 222 "Медицина", 228 "Громадське здоров'я"  (з 2021 р.). 

Член професійних об'єднань з питань медицини праці: ВГО «Український союз промисловців і підприємців» (з 2021); ГО «Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці»" (з 2021); ГС «Українська Федерація професійний медичних об’єднання» (з 2022).

Член редколегій низки фахових науково-практичних періодичних видань.  

Лауреат премії НАН України імені Р. Є. Кавецького, лауреат премії імені С. А. Томіліна, лауреат міжнародних премій – імені Ганса Рекевега (Німеччина), «Bausch&Lomb» (США) тощо.

З 01 червня по 17 вересня 2013 року – на посаді професора кафедри; з 18 вересня 2013 р. по т.ч. – на посаді завідувача кафедри (обраний Вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 11.09.2013 р.; повторно обраний - 11.11.2020 р.).

Більш детальна інформація у Вікіпедії

Наукометричні профілі:

E-mail: dv7 @ ukr.net

КОПАЧ Катерина Дмитрівна, кандидат медичних наук, магістр психології, лікар-стоматолог.

Вчена в галузі гігієни та професійних захворювань (учениця проф. Варивончика Д.В.). 

В 2011 р. закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія». В 2010 р. з відзнакою закінчила магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Психологія».

В 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій».

Наукові дослідження присвячені питанням  гігієни праці та профілактиці професійної патології у працівників галузі охорони здоров'я.

З вересня 2020 р. – на посаді доцента кафедри.

Відповідальна за виховну роботу.

Наукометричні профілі:

e-mail: katerinapits @ gmail.com

ДЕМЕЦЬКА Олександра Віталіївна, кандидат біологічних наук.
Вчена в галузі гігієни та професійних захворювань (учениця академіка Ю. І. Кундієва). 
В 1996 р. закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені  Тараса Шевченка за спеціальністю «біолог-генетик».
В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія»: «Оцінка канцерогенного ризику у працюючих деяких онконебезпечних виробництв за допомогою маркерів». Тривалий час очолювала лабораторію токсикології аерозолів та гігієни праці у зварювальному виробництві ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України». 
Експерт ВООЗ з питань ліквідації захворювань, пов'язаних із впливом азбесту.
Член Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.
Член  Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) (з 2020 р.).
Міжнародний тренер-інструктор з питань медицини надзвичайних ситуацій (хімічних, біологічних, радіологічних, масових травм) (з 2022 р.).
Наукові дослідження присвячені питанням  гігієни праці в зварювальному виробництві, токсикології наноматеріалів та ін.
З грудня 2019 р. – на посаді доцента кафедри.
Відповідальна за навчально-методичну, наукову та міжнародну роботу.

Наукометричні профілі:

e-mail: dalexandra @ ukr.net

ЕДЖИБІЯ Оксана Миколаївна. Магістр соціальної роботи. Вчена в галузі гігієни та професійних захворювань.

В 2011 р. закінчила з відзнакою Відкритий міжнародний університет «Україна».

Впродовж 1999 – 2011 р.р. працювала старшим фельдшером-лаборантом клінічної  лабораторії клініки професійних захворювань;  2015 – 2019 р.р. – молодшим науковим співробітником лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

Наукові дослідження присвячені питанням клініко-лабораторної діагностики професійних захворювань, профілактики професійного раку.

Працює на кафедрі з 2013 р. (на посаді старшого лаборанта). З вересня 2019 р. – на посаді асистента кафедри.

Відповідальна на кафедрі за електронний документообіг, організацію комплектації навчальних циклів за спецфондом.   

Наукометричні профілі:

E-mail: belka1967 @ ukr.net 


ЗАЙЦЕВ Дмитро Валерійович, лікар-психолог, лікар-психофізіолог, лікар-профпатолог.

В 2007  році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Медична психологія» та в 2008 р. інтернатуру за цією спеціальністю.

Впродовж 2008 – 2019 р.р. працював лікарем-психологом, головним лікарем у ТОВ «ІТО "Нове у медицині"» (м. Київ). В 2016 – 2021 р.р. – молодшим  науковим співробітником лабораторії психофізіології праці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

Науково-громадська та експерта робота:
→ член Міжнародого компресійного клубу (International Compression Club, ICC) (з 2015 р.);
→ член ГО «Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології» (з 2020 р.);
→ член Міжнародної організації психофізіології (International Organization of Psychophysiology, IOP) (з 2023 р.);
→ член робочої групи експертів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за напрямком «Реабілітація» (з 2023 р.). 

З січня 2022 р. навчається в аспірантурі за спецільністю 222 "Медицина".
Наукові дослідження присвячені питанням медичної та психологічної реабілітації, медико-психологічним та психофізіологічним проблемам праці. 

З вересня 2021 р. – на посаді старшого викладача кафедри. Викладає цикли за напрямком «Психофізіологія», «Професійна патологія», «Гігієна праці».

Наукометричні профілі:

E-mail: suhanovik @ gmail.com