Google search

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології утворена 01 грудня 2011 року (наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.12.2011 р. № 4871). В теперішній час кафедра входить до складу фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Першим завідувачем кафедри був обраний провідний науковець в галузі воєнної психофізіології доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я України, полковник медичної служби ЄНА Анатолій Іванович [ЄСУ], який очолював кафедру з 01.03.2012 р. по 20.05.2013 р.

З 18 вересня 2013 р. по теперішній час кафедру очолює відомий науковець у галузі медицини праці доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович.


НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Мета діяльності кафедри – післядипломна освіта лікарів у напрямку медицини праці (гігієни праці, професійної патології, психофізіології) та медичної екології. 

КОНТИНГЕНТ СЛУХАЧІВ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Лікарі з гігієни праці
 • Лікарі-профпатологи
 • Лікарі-психофізіологи
 • Лікарі-спеціалісти профпатологічних центрів та відділень, комісій з медичних оглядів працюючих закладів охорони здоров’я
 • Лікарі-експерти медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-контрольних комісій (ЛКК), лійсьоко-лікарських комісій (ВЛК) закладів охорони здоров’я
 • Широке коло лікарів всіх спеціальностей закладів охорони здоров'я (з питань медичної екології, безпеки життєдіяльності, охорони праці та психічного здоров'я на робочому місці, воєнної гігієни і епідеміології та ін.) 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ до 2028 року

Місія кафедри - якісна система підготовки здобувачів другого (магістерського) і третього рівнів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» та 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та  безперервне післядипломне навчання і професійний розвиток лікарів, підтримка позитивного іміджу кафедри в усіх сферах діяльності: науковій, освітній, виховній, громадській та інших.

Бачення:   виконання державного замовлення по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації лікарів; впровадження нових організаційних форм підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, удосконалення технологій дистанційного навчання лікарів; виконання НДР ініціативно-пошукової тематики, впровадження результатів наукових досліджень; виконання довгострокової програми матеріального забезпечення освітнього і наукового процесів; сприяння матеріальному стимулюванню педагогічної, наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічного складу кафедри.

Стратегічна мета розвитку кафедри: підтримка і зміцнення провідних позицій в НУОЗУ імені П. Л.Шупика та в країні, як центру післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів в інтересах потреб охорони здоров’я країни у якісній медичній допомозі населенню; пошук і залучення талановитої молоді до участі в розвитку наукових шкіл, розробки та впровадження сучасних технологій у професійній та повсякденній діяльності.

Основні пріоритети розвитку кафедри:

 • Підтримка ефективного функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до вимог: стандарту ISO 9001:2015, Політики в сфері якості НУОЗУ імені П. Л. Шупика тощо.
 • Постійне поліпшення якості освітньої, методичної та наукової діяльності на основі процесного і ризик-орієнтованого підходів: удосконалення системи підготовки здобувачів другого (магістерського) і третього рівнів вищої освіти; розробка нових оригінальних програм циклів ТУ різної тривалості за очною й очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання з сучасних аспектів медицини; вивчення можливостей для запровадження вузькотематичних одно- і дводенних програм інтенсивної підготовки лікарів з найбільш актуальних питань, що передбачають застосування сучасних форм навчання (семінари-тренінги, вебінари, майстер-класи); забезпечення виконання норм педагогічного навантаження НПП кафедри та плану комплектування циклів за бюджетом і спецфондом; продовження розширення мережі навчальних баз лікарів тощо.
 • Оновлення та поповнення електронного банку стандартів, настанов, монографій, навчальної літератури, методичних матеріалів циклів, в т.ч. лекцій у мультмимедіа форматі; широке впровадження інформаційних технологій навчання в процес проведення занять на навчальних базах тощо.
 • Впровадження наукових розробок та програм комп’ютерного моделювання у навчальний процес; підготовка та видання навчально-методичних посібників; забезпечення належної організації процесу підготовки лікарів до складання кваліфікаційних іспитів з лікарської спеціальності; розвиток діяльності кафедри щодо підвищення кваліфікації; ідентифікація основних ризиків для якості освітньої, методичної та наукової діяльності кафедри, розробка заходів щодо їх запобігання та усунення тощо.
 • Активна участь НПП у роботі науково-практичних конференцій; публікування результатів наукових досліджень у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема тих, що індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science; підтримка бази наукових публікацій та постійне оновлення профілю в базі даних Google Scholar та ResearchGate; активізація роботи щодо залучення грантів на проведення наукових досліджень; налагодження наукової співпраці з зарубіжними закладами, установами та організаціями; пошук та реалізація можливостей зарубіжного стажування НПП тощо.
 • Популяризація діяльності кафедри: постійне оновлення та актуалізація інформації на сторінці кафедри, оперативне розміщення подій кафедри в розділі «Новини» сайту академії; публікування статей у спеціалізованих та науково-популярних виданнях; участь співробітників кафедри в тематичних програмах на радіо- і телебаченні; підтримання сторінок кафедри у соціальній мережі Facebook тощо.

Стратегічний план розвитку кафедри до 2028 р. за  посиланнямОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Роки

Цикли 
спеціалізації 


Передатестаційні цикли / цикли стажування

Цикли тематичного удосконалення

Всього

Кількість циклів

Кількість слухачів

Кількість циклів

Кількість слухачів

Кількість групових
циклів

Кількість слухачів

Кількість циклів

Кількість слухачів

2019

14

30

18

34

15

371

46

435

2020

12

19

2

2

32

665

46

686

2021

16

24

8

8

16

550

40

582

2022

9

16

5

5

9

362

23

383

2023

12

12

2

2

9

339

23

353МЕТОДИЧНА РОБОТА

Роки

Підготовлено

Навчальних планів та програм

Тестових завдань для комп’ютерного контролю

Еталонів практичних навичок

Підручників навчальних посібників

2019

4

3560

183

2020

1

2021

6

233

22

1

2022

2

315

43

2023

7

120

72

-ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

Роки

Кількість пролікованих хворих

Кількість проконсультованих хворих

Обходи професорів та доцентів

Діагностичні / лікувальні  процедури

амбулаторно

в стаціонарі

амбулаторно

в стаціонарі

інші

к-ть

оглянуто хворих

2019

134

602

249

21

164

889

265 / 1040

2020

189

353

38

738

44 / 

2021

34

108

39

556

– / –

2022

90

138

40

685

39 / –

2023

-

-

48

215

-

42

816

13 / -НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Роки

Проводилось

Видано

Отримано

НДР

Клінічних випробувань

Монографій, довідників тощо

Методичних рекомендацій / інформаційних листів

Статей

Тез

(в т.ч. за кордоном)

Патентів / авторських свідоцтв

2019

1

3

1 / 1

16 (2)

/ 

2020

1

12

– / 5

44 

16 (7)

– / 5

2021

2

12

1 / 4

17 

16 (10)

– / –

2022

2

12

2 / –

6,
в т.ч Scopus – 2

19 (14)

– / –

2023

2

-

2

 1 / -

12,
в т.ч Scopus – 5

8 (6)

3 / 4

Повнотекстове зібрання публікацій науково-педагогічних працівників кафедри знаходиться в Репозиторії НУОЗ України імені П. Л. Шупика


Оновлення сторінки: 11.12.2023 р.