Google search

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та лікарів (провізорів); забезпечує навчання лікарів-інтернів, лікарів-резидентів та аспірантів; веде наукову, науково-технічну та міжнародну діяльність за певним напрямом.

Сучасна кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права щорічно забезпечує проведення понад десяти циклів тематичного вдосконалення. 

Освіта є основою виховання будь-якої особистості. Викладач вищої школи завжди був вихователем, а сьогодні вихованням є процес співробітництва та спільної творчості викладача і слухача, інтерна чи аспіранта. Саме тому науково-педагогічний працівник повинен не лише викладати свій предмет, але й бути вихователем, здатним особистісно спілкуватися з різними категоріями слухачів засобами навчальної дисципліни.

У частині 2 статті 54 Закону України «Про освіту» серед обов'язків педагогічних та науково-педагогічних працівників вказані обов'язки виховного характеру. У цій нормі зазначено, зокрема, що вказані категорії працівників зобов'язані:

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права здійснює розвиток наступних тематичних напрямків:

 • Педагогіка та психологія;
 • Психологія комунікації, організація міждисциплінарних команд, профілактика психологічного вигорання;
 • Зняття психологічного навантаження, робота в стресових ситуаціях, робота в команді, психологія взаємодії з пораненими;
 • Система управління якістю освіти;
 • Школа молодого викладача;
 • Медичне право;
 • Фармацевтичне право;
 • Цивільні та господарські правовідносини в медицині;
 • Вирішення правових проблем учасників бойових дій (АТО), постраждалих під час бойових дій та вимушених переселенців;
 • Майстер-класи зі створення ефективних мультидисциплінарних команд.

І. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів по працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. № 50. Додаток до номеру. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. №2341-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 7. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 1. Адиктологія: навч. посіб. для лікарів наркологів, психіатрів, заг . практики - сімейна медицина та лікарів-інтернів. - Вид. друге, перероб. і доп. / за ред. проф. Л. М. Юр'євої / Л. Н. Юр'єва - Дніпро, 2018. - 185 с.
 2. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник. Львів: Львів ДУВС, 2017. 212 с.
 3. Белей М. Д. Деякі методичні аспекти використання контент-аналізу в процесі психологічних досліджень Методичні рекомендації Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б. 2017.  54 с.
 4. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: навч. посіб. К.: Каравела, 2018. 296 с
 5. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна робота» у двох частинах. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – Київ, 2016. – 188 с.
 6. Герман Дж. Психологічна травма та шлях до видужання. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. 424 с.
 7. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: Навч. посіб. / О.Л. Главацька - К.: Каравела, 2018.
 8. Дубчак Г.М. Психологічні основи професійної стресостійкості майбутніх фахівців: монографія Київ: Талком, 2017. – 321 с.
 9. Дуткевич Т.В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. Модульний навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2019. 304 с.
 10. Карпюк, Ю. Я. Практикум із загальної психології: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 145 с.
 11. Коен Д., Маннаріно Е., Деблінджер Е. Психотерапія з дітьми та підлітками, які пережили травму та втрату. Львів : Свічадо, 2016. 264 с
 12. Кокун О.М. Чинники та психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення особистості. Національна академія педагогічних наук України — 25 років [інформаційний довідник]. Київ: Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 134 - 140.
 13. Кокун О. М., Кодлубовська Т. Б. Психофізіологічна постстресова регуляція функціональних станів правоохоронців як засіб розвитку їх особистісно-професійних якостей. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. V: Вип. 19. Київ, 2019. С. 73–83.
 14. Корнієнко І.О. Психологія опанувальної поведінки особистості: монографія / І.О. Корнієнко. – Мукачево: РВУ МДУ, 2017. – 465 с.
 15. Крюкова М. А., Лісовенко А. Ф. Практикум з психотерапії та психокорекції : навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2020. 40 с.
 16. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2020. 304с.
 17. Левченко К.Б. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навчально-методичний посібник / Левченко К.Б., Панок В.Г., Трубавіна І.М. К. : Агентство “Україна”. 2015. 176 с.
 18. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навч. посіб. / Т. М. Лисянська,– К.: Каравела, 2019.
 19. Лісовенко А.Ф., Форманюк Ю.В. Психофізіолого-генетичні та нейропсихологічні основи заздрості // Габітус, Випуск 22. – Одеса, 2021.
 20. Москалець В. Мотиваційно-динамічний підхід до гри та ігрового психологічного змісту інших видів діяльності // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2020. – № 2. – С. 37-54.
 21. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник (для студентів-психологів). К.: Ліра-К, 2019.  563 с.
 22. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015.
 23. Особистісне професійне зростання: психологічні тренінги : навчальний посібник / за ред. Л.В. Долинської, О.В. Темрук. К. Каравела, 2019. 560 с.
 24. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.
 25. Павленко В.М., Кряж І.В., Луценко О.Л.  та ін. Прикладна психологія: навчальний посібник / ; за ред.. В.М. Павленко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 532 с.

 26. Панько Т.В. та ін. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: клін.посібник Харків: Арсис ЛТД, 2020. 303с.
 27. Педагогіка та психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів/ Автор-упорядник В.І. Староста. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 68 с.
 28. Пінчук І.Я. та ін. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах: метод.посіб. Київ.: КАЛИТА. 2020.92с.
 29. Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій: практичний посібник / [Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. 220 c.
 30. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. 160 с.
 31. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Нові висновки. Харків: КСД, 2021. 552с.
 1. Анєнкова І.П. , Байдан М.А., Русова В.М.Педагогіка. Навч. посіб./ І.П. Анєнкова, А.М. Байдан, В.М. Русова – К.: Каравела, 2018.
 2. Бабченко Н. В. Забезпечення якості освіти як один з напрямів впровадження польського досвіду у вітчизняну систему вищої освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2019 р.); за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С. 49-52.
 3. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посібн. / Л. В. Барановська. – К. : НАУ, 2015.
 4. Бурцева Ю. О., Малєєва Д. В. Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину, Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с.
 5. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: навч. посіб. К.: Каравела, 2018. 296 с
 6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульнорейтинг. системою навчання. 2-ге вид. Київ: Центр учб. літ., 2018. 384 с.
 7. Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб., Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.
 8. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: Навч. посіб. / О.Л. Главацька - К.: Каравела, 2018.
 9. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпро, 2014. 416 с.
 10. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи: підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 c.
 11. Єрмоленко А., Кулішов В., Шевчук С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога. № 5 (194). С. 52–57.
 12. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навч. посібник; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: ЛіраК, 2017. 456 с.
 13. Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський A.A. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи: підручник / За ред. проф. I.B.Зайченка. Київ : Лipa-K, 2017. 484 с.
 14. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навч. посіб., Харків, 2016. 260 с.
 15. Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі: навч. посібник. Київ: КНТ, 2019. 225 с.
 16. Колупаєва А. А., Інклюзивна освіта від основ до практики : моногр., Київ : Атопол, 2016.115 с.
 17. Кучинська І. О. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Кам’янецьПодільський: Зволейко Д.Г., 2020. 291 с.
 18. Лисогор Л., Берендєєв С., Косенчук Ю. Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Вип. 1: Навчально-методичний посібник, Київ, 2023. — 117 с.
 19. Лисогор Л., Берендєєв С., Косенчук Ю.Сучасні підходи і технології Нової Української школи: компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей. Вип. 2: Навчально-методичний посібник, Київ, 2023. — 145 с.
 20. Литвиненко О. В. Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області) методичні рекомендації, Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 72 с.
 21. Литвиненко О. В. Нова українська школа: використання цифрових інструментів для організації сучасного освітнього процесу та розвитку ключових компетентностей : оглядовий посібник, Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 69 с.
 22. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників : методичні рекомендації : Біла Церква : БІНПО ДЗВО УМО, 2020. 46 с.
 23. Медведєв В.М. Роль емоційного фактору в професійному вигоранні робітників сфери «людина - людина». Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : Львівський науковий форум. 2019. 110 с.
 24. Мирончук Н.М. Професійне вигорання викладача вищої школи: чинники, ознаки, способи протидії. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті 74 модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. Житомир: Видво Євенок О.О., 2017. С. 62-67.
 25. Мухіна Г.В. Педагогіка та психологія вищої школи. Навчальнометодичний посібник. Посібник. К: Дакор, 2020. 178 с.
 26. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 472 с.
 27. Пастух Л. В. Розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів освіти з попередження синдрому «Професійного вигорання» педагогів у післядипломній освіті. Проблеми сучасної психології. 2018. № 39.С.231-243.
 28. Патрикеєва О., Лозова О., Горбенко С. STEM ‒ освіта: умови впровадження у навчальних закладах України. Управління освітою. 2017. № 1. С. 28‒31.
 29. Педагогіка та психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів/ Автор-упорядник В.І. Староста. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 68 с.
 30. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навч. посіб., Київ : ТОВ «Агентство Україна», 2019. 300 с.
 31. Пригодій Т. М. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти на основі впровадження педагогіки партнерства, методичні рекомендації, ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2023. - 47 с.
 32. Ребрин В.А. Методика дистанційного навчання: збірник статей, Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 с
 33. Руденко Ю. Д. Шляхи подолання кризи сучасної педагогіки, Київ: Просвіта, 2018. 278 с.
 34. Сидоренко В. Внутрішня система забезпечення якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: інструменти, процедури, заходи: навч.-метод. путів., Біла Церква: БІНПО, 2021. 48 с.
 35. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 120 с.
 36. Тараненко Г.Г. Методика викладання у вищому навчальному закладі: навч.-метод. посіб., Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 202 с.
 37. Твердохліб І.А. Особливості програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану: методичні рекомендації.[Електронне видання], Київ: Педагогічна думка, 2023. - 44 с
 38. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : метод. рекомендації до практичних занять магістрантів, Кривий Ріг : КДПУ, 2018. 130 с.
 39. Топузов  О.М. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали, Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с.
 40. Удовиченко І. В. Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації, Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. - 198 с.
 41. Цюняк О. П., Довбенко С. Ю. Педагогічна інноватика : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 190 с.
 42. Шевчук С.С., Кулішов В.С. Дидактика професійної освіти: практикозорієнтований аспект: навч.-метод. посіб.. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 212 с.