Search

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та лікарів (провізорів); забезпечує навчання лікарів-інтернів, лікарів-резидентів та аспірантів; веде наукову, науково-технічну та міжнародну діяльність за певним напрямом.

Сучасна кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права щорічно забезпечує проведення понад десяти циклів тематичного вдосконалення. 

Освіта є основою виховання будь-якої особистості. Викладач вищої школи завжди був вихователем, а сьогодні вихованням є процес співробітництва та спільної творчості викладача і слухача, інтерна чи аспіранта. Саме тому науково-педагогічний працівник повинен не лише викладати свій предмет, але й бути вихователем, здатним особистісно спілкуватися з різними категоріями слухачів засобами навчальної дисципліни.

У частині 2 статті 54 Закону України «Про освіту» серед обов'язків педагогічних та науково-педагогічних працівників вказані обов'язки виховного характеру. У цій нормі зазначено, зокрема, що вказані категорії працівників зобов'язані:

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права здійснює розвиток наступних тематичних напрямків:

 • Педагогіка та психологія;
 • Психологія комунікації, організація міждисциплінарних команд, профілактика психологічного вигорання;
 • Зняття психологічного навантаження, робота в стресових ситуаціях, робота в команді, психологія взаємодії з пораненими;
 • Система управління якістю освіти;
 • Школа молодого викладача;
 • Медичне право;
 • Фармацевтичне право;
 • Цивільні та господарські правовідносини в медицині;
 • Вирішення правових проблем учасників бойових дій (АТО), постраждалих під час бойових дій та вимушених переселенців;
 • Майстер-класи зі створення ефективних мультидисциплінарних команд.

І. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів по працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. № 50. Додаток до номеру. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. №2341-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 7. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 1. Айсмонтас Б. Б. Мотивы учения. Педагогическая психология. - М.: МГППУ, 2004. – 368 с.
 2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших заведений. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
 3. Анцупов А. Я. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — 3-е изд. — СПб: Питер, 2007. — 496 c.
 4. Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии общения. – СПб.: Речь, 2008. – 272 с.
 5. Батлер Джилліан. Подолати соціальну тривогу / Джилліан Батлер ; пер. з англ. Діана Бусько ; Ін-т псих. здоров'я Укр. катол. ун-ту, Укр. ін-т когніт.-поведінк. терапії. - Львів : Вид-во УКУ : Свічадо, 2014. - 95 с. Беззубко Л. Теория и практика разрешения трудовых конфлик­тов: Монография / Л. Беззубко, А. Головко, А. Кирнос. — Лу­ ганск: ЛФДонГАСА, 2002. — 220 с.
 6. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., Центр общечеловеческих ценностей, 1996. – 216 с.
 1. Абдувахобова Д. Э. Формирование умений и навыков в учебной работе [Текст] / Д. Э. Абдувахобова, У. Э. Эргашев // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 762-763.
 2. Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів / уклад. А.Г.Дербеньова, А.В.Кунцевська. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 191 с. – (Серія “Тренінги в педагогічній практиці”).
 3. Артюхіна А.І., Интерактивные методы обучения в медицинском ВУЗе: Навчальний посібник / А.І. Артюхіна, В.І. Чумаков. Кафедра соціальної роботи з курсом педагогіки та освітніх технологій, ВДМУ, 2011 -32 с.
 4. Баксанский О.Е. Тенденции развития медицинского образования // III общероссийская конференция с международным участием. Медицинское образование 2012. Сб. тезисов. Москва, 4–6 апреля 2012 г. — М., 2012. — С. 18–19.