Google search

 1. Анєнкова І.П. , Байдан М.А., Русова В.М.Педагогіка. Навч. посіб./ І.П. Анєнкова, А.М. Байдан, В.М. Русова – К.: Каравела, 2018.
 2. Бабченко Н. В. Забезпечення якості освіти як один з напрямів впровадження польського досвіду у вітчизняну систему вищої освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2019 р.); за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С. 49-52.
 3. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посібн. / Л. В. Барановська. – К. : НАУ, 2015.
 4. Бурцева Ю. О., Малєєва Д. В. Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину, Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с.
 5. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: навч. посіб. К.: Каравела, 2018. 296 с
 6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульнорейтинг. системою навчання. 2-ге вид. Київ: Центр учб. літ., 2018. 384 с.
 7. Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб., Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.
 8. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: Навч. посіб. / О.Л. Главацька - К.: Каравела, 2018.
 9. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпро, 2014. 416 с.
 10. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи: підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 c.
 11. Єрмоленко А., Кулішов В., Шевчук С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога. № 5 (194). С. 52–57.
 12. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навч. посібник; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: ЛіраК, 2017. 456 с.
 13. Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський A.A. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи: підручник / За ред. проф. I.B.Зайченка. Київ : Лipa-K, 2017. 484 с.
 14. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навч. посіб., Харків, 2016. 260 с.
 15. Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі: навч. посібник. Київ: КНТ, 2019. 225 с.
 16. Колупаєва А. А., Інклюзивна освіта від основ до практики : моногр., Київ : Атопол, 2016.115 с.
 17. Кучинська І. О. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Кам’янецьПодільський: Зволейко Д.Г., 2020. 291 с.
 18. Лисогор Л., Берендєєв С., Косенчук Ю. Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Вип. 1: Навчально-методичний посібник, Київ, 2023. — 117 с.
 19. Лисогор Л., Берендєєв С., Косенчук Ю.Сучасні підходи і технології Нової Української школи: компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей. Вип. 2: Навчально-методичний посібник, Київ, 2023. — 145 с.
 20. Литвиненко О. В. Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області) методичні рекомендації, Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 72 с.
 21. Литвиненко О. В. Нова українська школа: використання цифрових інструментів для організації сучасного освітнього процесу та розвитку ключових компетентностей : оглядовий посібник, Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 69 с.
 22. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників : методичні рекомендації : Біла Церква : БІНПО ДЗВО УМО, 2020. 46 с.
 23. Медведєв В.М. Роль емоційного фактору в професійному вигоранні робітників сфери «людина - людина». Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : Львівський науковий форум. 2019. 110 с.
 24. Мирончук Н.М. Професійне вигорання викладача вищої школи: чинники, ознаки, способи протидії. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті 74 модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. Житомир: Видво Євенок О.О., 2017. С. 62-67.
 25. Мухіна Г.В. Педагогіка та психологія вищої школи. Навчальнометодичний посібник. Посібник. К: Дакор, 2020. 178 с.
 26. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 472 с.
 27. Пастух Л. В. Розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів освіти з попередження синдрому «Професійного вигорання» педагогів у післядипломній освіті. Проблеми сучасної психології. 2018. № 39.С.231-243.
 28. Патрикеєва О., Лозова О., Горбенко С. STEM ‒ освіта: умови впровадження у навчальних закладах України. Управління освітою. 2017. № 1. С. 28‒31.
 29. Педагогіка та психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів/ Автор-упорядник В.І. Староста. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 68 с.
 30. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навч. посіб., Київ : ТОВ «Агентство Україна», 2019. 300 с.
 31. Пригодій Т. М. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти на основі впровадження педагогіки партнерства, методичні рекомендації, ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2023. - 47 с.
 32. Ребрин В.А. Методика дистанційного навчання: збірник статей, Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 с
 33. Руденко Ю. Д. Шляхи подолання кризи сучасної педагогіки, Київ: Просвіта, 2018. 278 с.
 34. Сидоренко В. Внутрішня система забезпечення якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: інструменти, процедури, заходи: навч.-метод. путів., Біла Церква: БІНПО, 2021. 48 с.
 35. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 120 с.
 36. Тараненко Г.Г. Методика викладання у вищому навчальному закладі: навч.-метод. посіб., Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 202 с.
 37. Твердохліб І.А. Особливості програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану: методичні рекомендації.[Електронне видання], Київ: Педагогічна думка, 2023. - 44 с
 38. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : метод. рекомендації до практичних занять магістрантів, Кривий Ріг : КДПУ, 2018. 130 с.
 39. Топузов  О.М. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали, Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с.
 40. Удовиченко І. В. Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації, Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. - 198 с.
 41. Цюняк О. П., Довбенко С. Ю. Педагогічна інноватика : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 190 с.
 42. Шевчук С.С., Кулішов В.С. Дидактика професійної освіти: практикозорієнтований аспект: навч.-метод. посіб.. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 212 с.