Google search

 1. Абдувахобова Д. Э. Формирование умений и навыков в учебной работе [Текст] / Д. Э. Абдувахобова, У. Э. Эргашев // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 762-763.
 2. Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів / уклад. А.Г.Дербеньова, А.В.Кунцевська. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 191 с. – (Серія “Тренінги в педагогічній практиці”).
 3. Артюхіна А.І., Интерактивные методы обучения в медицинском ВУЗе: Навчальний посібник / А.І. Артюхіна, В.І. Чумаков. Кафедра соціальної роботи з курсом педагогіки та освітніх технологій, ВДМУ, 2011 -32 с.
 4. Баксанский О.Е. Тенденции развития медицинского образования // III общероссийская конференция с международным участием. Медицинское образование 2012. Сб. тезисов. Москва, 4–6 апреля 2012 г. — М., 2012. — С. 18–19.
 5. Барабанова Н. Р. Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення [Електронний ресурс] / Н. Р. Барабанова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. ‑ Випуск 31. – С. 74-80. ‑ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2010_31_8.pdf.
 6. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності / Н. П. Баранова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011. – 159 с.
 7. Барбашова І.А. Дидактика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 2-ге вид., випр., доп. — Донецьк: ЛАНДОН, 2011. — 228 с.
 8. Батколина В. В. Повышение эффективности образования взрослых в вузах на основе современных информационных технологий : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Батколина Виктория Валерьевна. ‑ Москва, 2011. – 231 с.
 9. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 26–31.
 10. Бєлкін І. Педагогічні умови виникнення ділових ігор у ВНЗ / Ігор Бєлкін // Гуманітарний вісник. – 2011. ‑ № 22. – С. 3-5.
 11. Бєсєдіна Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах [Текст]: методичний посібник / Л. М. Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Логос, 2009. – 204 с.
 12. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В.Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
 13. Борсук К. М. Особливості застосування теорії учіння про поетапне формування розумових дій у процесі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / К. М. Борсук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. ‑ №2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2012_2_12.pdf.
 14. Брасс А. А. Проактивное обучение в системе последипломного образования / Александр Анатольевич Брасс : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. – С. 55-57.
 15. Василькова Т. А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т. А. Василькова. ‑ Москва: КНОРУС, 2013. ‑ 252 с.
 16. Вершловский С. Г. Система образования взрослых как объект прогнозирования / С. Г. Вершловский // Человек и образование. ‑ 2010. ‑ № 1 (22). ‑ С. 16–21.
 17. Гедз В. Тренажерна підготовка – складова навчання курсантів / В. Гедз // Крила України. – 2012. – № 42(653). – С. 4.
 18. Гладких И. В. Разработка учебных кейсов. Методические рекомендации / И. В. Гладких. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. – 96 c.
 19. Горбунова Л. И. Использование информационных технологий в процессе обучения [Текст] / Л. И. Горбунова, Е. А. Субботина // Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 544-547.
 20. Гороховська Г., Чернецова Є., Петіна М., Зімаева Ю. Синдром хронічної втоми / / Лікар. ‑ 2009. ‑ № 1. ‑ С. 4-8.
 21. Грибан О.Н. Новые информационные технологии в процессе обу-чения истории: анализ образовательной практики // Историческая наука и историческое образование как факторы гуманизации общества: сб. науч. ст. / УрГПУ. – Екатеринбург, 2012. ‑ Ч. I. – С. 192-199.
 22. Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія / Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Козяр М.М. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – 380 с.
 23. Дидактика : Навчальний посібник / Малафіїк І. В. - К.: Кондор, 2009.- 406 c. http://www.info-library.com.ua/books-book-109.html
 24. Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя медицинского вуза и колледжа. Руководство для преподавателей / Под редакцией М.Г. Романцова, М.Ю. Ледванова,Т.В. Сологуб. ‑ М.: Издательство "Академия Естествознания", 2010 год. – 151 c. ‑ ISBN 978-5-91327-099-3. – [http://www.rae.ru/monographs/73]
 25. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге видання, доповнене ("Академвидав") / І. М. Дичківська І. М. – 2012. ‑ 352 c.
 26. Доронина Н. Н. Организация учебного процесса в вузе с использованием активных методов обучения: методы обучения студ. в вузе / Н. Н. Доронина // Социология образования. – 2011. – № 3. – С. 31–38.
 27. Дремова Н. Б. Совершенствование педагогического мастерства преподавателя / Нина Борисовна Дремова // Высшее образование в России : науч.-пед. журн. МОН РФ. – 2010. ‑ Выпуск № 1. – С. 117-120.
 28. Европейское образование взрослых за пределами ЕС / Пер. с англ. Ольги Вербовой. – М.: Пропилеи, 2010. – 214 с.
 29. Заболотний В.Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”/В.Ф. Заболотний . – Київ. – 2010. – 38 с.
 30. Зинкевич Е. Р. Развитие педагогического мышления врачей – преподавателей медицинских вузов в условиях непрерывного образования / Е. Р. Зинкевич // Человек и образование. – 2012. – №1. – С. 103-107.
 31. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії / І.А. Зязюн // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2010. – № 2 (67). – С. 22-33
 32. Имитационное обучение в системе непрерывного медицинского профессионального образования / Под ред. Глыбочко П.В. — М.: Издательство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. — 120 с.
 33. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под.редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.
 34. Інноваційні форми підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу : метод. реком., поради / ЗОДЮБ ; уклад. : І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відпов. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2013. – 32 с. – (Фаховий блокнот ; вип.4).
 35. Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників : методика та рекомендації з використання / уклад. Г. Д. Ковальчук ; Харк. держ. наук. б-ка м.. В. Г. Короленка. – Х., 2012. – 38 с.
 36. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний словник / М.Ю. Кадемія. – Львов : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 260 с.
 37. Кайдалова Л. Г. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева . – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с. ‑ ISBN 978-966-615-336-7.
 38. Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах : монографія / Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2010. – 364 с.
 39. Качур О. Профілактика професійного вигорання у закладах освіти // Психолог, №40 (424), жовтень, 2010. – с.3-7.
 40. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.І. Коваль. – К. : Вид. центр НЛУ, 2009. – 380 с.
 41. Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно-орієнтованого підходу [Текст]: тренінг / Василь Іванович Ковальчук. – 2-ге вид, перероб. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
 42. Козяр М.М. Віртуальний університет : навч.-метод. посіб. / [М.М. Козяр, О.Б. Зачко, Т.Є. Рак]. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.
 43. Колоскова О. К. Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів [Електронний ресурс] / О. К. Колоскова, М. І. Поліщук, Т. М. Воротняк // Журнал «Здоровье ребенка». – 2012. ‑ № 7(42). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/34910.
 44. Кооперативне навчання // Русинова Л.П. Навчальний посібник «Педагогічний словник за темами». – Сарапул, 2010. – 45 c.
 45. Косарева С. В. Методическое обеспечение самообразования в процессе обучения иностранному языку в вузе / С. В. Косарева // Современные коммуникации: Язык. Человек. Общество. Культура : cборник статей. — Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2014. — С. 130-133.
 46. Костина Т. А. Деловая игра как метод активизации когнитивной деятельности обучаемых : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. ‑ С. 195-197.
 47. Краснов В. В. Відкритий контент: проблеми та перспективи в системі медичної освіти / В. В. Краснов, М. М. Жирок // Всеукраїнська науково-методичної відео конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 11 жовтня 2013: Тези доповідей. ‑ Запоріжжя, 2013. – С. 12-13.
 48. Краснов В. В. Кооперативне навчання як технологія формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів / В. В. Краснов // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. ‑ Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2013. – Вип.7. – С. 99-104.
 49. Краснов В. В. Проблеми формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів / В. В. Краснов // Медична освіта. ‑ Тернопіль: 2013. ‑ № 4. ‑ С. 51-53.
 50. Кудрявцева Е. Современные подходы к проблеме формирования и использования моделей компетенций // Управленческое консультирование / Е.Кудрявцева. - №1. – 2012. ‑ С. 15
 51. Кукуев А.И. Андрагогический подход в педагогике // А.И.Кукуев. – Ростов-на-Дону.: ИПО ПИ ЮФ, 2009. – 328 с.
 52. Кушнер Н. П. Активные методы обучения как средство формирования практических навыков : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. – С. 215-217.
 53. Лавров Р. В. Використання технології навчання у співробітництві на етапі закріплення знань та умінь в учнів ПТНЗ [Текст] / Р. В. Лавров ; кер. роботи О. М. Кіосєва // Студентська наукова конференція (46-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. - Ч. 4. - С. 22-23.
 54. Лазаренко Н. Ю. Навчання у співробітництві як важливий елемент прагматичного підходу до освіти / Н. Ю. Лазаренко // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2011. ‑ № 60. – С. 79-82.
 55. Лисаченко О. Д. Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні клінічного мислення студента [Текст] / О. Д. Лисаченко // Вісник проблемної біології і медицини : Український науково-практичний журнал. – 2012. – Вип. 3, том 2 (95) – С. 133 - 135.
 56. Логвиненко В. П. Профілактика професійного стресу та синдрому вигорання  у державних службовців:  навч.-метод. розробка теми / В. П. Логвиненко.  –  К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – 56 с.
 57. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 13–25.
 58. Лук’янова Л. Б. Особливості мотивації навчання дорослої людини / Лариса Лук’янова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 1.40 (92). – С. 52-55.
 59. Лук’янова Л.Б. Дорослість як базова категорія андрагогіки / Л. Б. Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2010. – № 2. – С. 20-28.
 60. Лук’янова Л.Б. Соціокультурна функція освіти дорослих у сучасному суспільстві / Л.Б. Лук’янова // Вісник Черкаського університету. – 2010. – Вип. 183. Ч. І. – С. 6-12
 61. Лукашенко М. А. Профессиональные компетенции руководителя // Современная конкуренция / М.А.Лукашенко. - №2. -2012. – с. 23
 62. Макаренко И. В. Деловая игра как метод активного обучения : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. ‑ С. 238-240.
 63. Малхазов О. Р. Психологія праці : Навчальний посібник / О. Р. Малхазов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. ‑ 208 c.
 64. Мартинова Н.С. Розвиток неформальної освіти дорослих у туристичній індустрії України / Н.С. Мартинова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи / Збірник наукових праць / За ред. Лук’янової Л.Б. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – Вип. 2. – С. 161-170.
 65. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании детей. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С., Прыгунова А. П. – М.: МГДД(Ю)Т, 2009. – 200 с.
 66. Мешков Н. И. Педагогика: Краткий курс лекций / Н.И. Мешков, И.В. Харитонова. ‑ Саранск. - 2010. - 149 с.
 67. Музыченко В.В. Мастер-клас по управлению персоналом / В.В. Музыченко. – М.: Изд. «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2009. – 322 с.
 68. Мухлаева Т.В. Международный опыт неформального образования / Т.В. Мухлаева // Человек и образование. – 2010. – № 4. – С. 158-162.
 69. Навчальний курс з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я (посібник для викладача). Проект “Разом до Здоров’я” / Адамова Г.М., Кенней А.М., Бабенко О.М., Покотило Л.І., Голоцван О.А., Грищенко О.В., Жилка Н.Я., Івасівка З.М., Камінський В.В., Квашенко В.П., Ласачко С.А., Стан Л., Пирогова В.І., Посохова С.П., Сало Н.Й. ‑ Київ, 2010. ‑ 604 с.
 70. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ [Е. С. Полат и др.]; под ред Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 272 с.
 71. Образование на протяжении всей жизни: модельная программа підготовки андрагогов : Аналитическая записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу 02.03.2013: <dvv-international.by/wp-content/uploads/2010/02/Analiz-Belarus.doc>. – Загол. з екрану. – Мова рос.
 72. Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 / Е.Д. Патаракин. – М. : НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с.
 73. Петухова Е. И. Информационные технологии в образовании / Е. И. Петухова // Успехи современного естествознания. – 2013. - № 10. – С. 80-81.
 74. Печеркина А. А. Профессиональное здоровье учителя: проблемы и перспективы / А. А. Печеркина // Актуальные вопросы современной психологии: материалы Международной научной конференции. Челябинск: Два комсомольца, 2011. ‑ С. 82–84.
 75. Посібник для тренера / Аста-Марія Кенней, Покотило Л.І., Голоцван О. А. і ін. – Корпорація інститут досліджень та тренінгів JSI. ‑ Київ, 2010 – 93 с.
 76. Професійні захворювання та їхня профілактика / упоряд. А.В.Флобойм. – К.: Шк. Світ, 2011. – 104 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).
 77. Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г . / редкол.: О. Л. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – 567 с. ‑ ISBN 978-985-518-408-0.
 78. Рамперсад К.Х. Универсальная система показателей деятельности: Как достигнуть результатов, сохраняя целостность / Х.К.Рамперсад – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 352с
 79. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогические и технологические аспекты): монография / И.В. Роберт – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с.
 80. Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие / В.А.Розанова — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2010. – С. 77
 81. Сігаєва Л.Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): Монографія/ за ред. С.О. Сисоєвої/ НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – К.: ТОВ «ВД «ЕКМО». – 2010. – С. 217-238.
 82. Сігаєва Л.Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні / Л.Є. Сігаєва // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Вип. 59. – С. 38-42.
 83. Скаковська Л.А. Організаційно-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу / Л.А. Скаковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу 11.02.2014: http://www.zippo.net.ua/index.php? page_id=525. – Загол. з екрану. – Мова укр.
 84. Соатова Г. К. Усовершенствование процесса обучения, направленного на формирование и развитие педагогического мастерства будущего преподавателя профессионального колледжа [Текст] / Г. К. Соатова // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.2. — С. 134-138.
 85. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативних навичок [Електронний ресурс]. – Режим доступу 08.09.2012: http://osvita.ua/school/teacher/1174/. – Загол. з екрану. – Мова укр.
 86. Стародубцева Е.В. Педагогическое сопровождение обучающихся в системе постдипломного образования [Текст] / Е. В. Стародубцева // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). – Т. II. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 121-123.
 87. Сухобская Г.С., Шадрина Т.В. Андрагогическая направленность профессионально-педагогического образования : социокультурные предпосылки [Електронний ресурс] : режим доступу 01.08. 2013 <http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/108-custom-person>Загол. з екрану. – мова рос.
 88. Сучасні погляди на організацію безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти / Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, В. В. Краснов, О. Г. Шекера // Здоров’я суспільства. Науково практичний журнал. ‑ № 3-4. ‑ 2013. ‑ С. 18-28.
 89. Сущность и характеристика подходов к социально-психологическому тренингу общения. Определение понятия «общение» в СПТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу 11.11.2012: http://www.psinside.ru/ndos-519-1.html>. – Загол. з екрану. – Мова рос.
 90. Сыманюк Э. Э. Непрерывное образование как ресурс преодоления психологических барьеров в процессе профессионального развития личности / Э. Э. Сыманюк, И. В. Девятовская // Журнал теоретических и прикладных исследований «Образование и наука». – 2015. ‑ № 1. – С. 82-94.
 91. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання / Укл. Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 92. Тихонова Т.В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття / Т.В.Тихонова // Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинскього: збірник наукових праць / за ред.. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – Випуск 1.33. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 101-105.
 93. Топольник Я. В. Визначення поняття самоосвіта як психолого-педагогічна проблема / Топольник Я. В. // Вісник Черкаського університету. ‑ 2012. ‑ № 20. – С. 233.
 94. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учебно-практическое пособие. 3-е изд. — М.: Дело, 2010. — 272 с.
 95. Трунцева Т. Н. Учебно-методическое сопровождение самообразования педагогов общеобразовательных учреждений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Трунцева Татьяна Николаевна. ‑ Москва, 2011. – 210 с.
 96. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету [Текст]: науково-методичний посібник / К.М. Старченко, В.І. Пуцов, Ю.І. Завалевський, Г.М. Литвиненко. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344 с.
 97. Фіцула М. М. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі / М. М. Фіцула // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – С. 230–280.
 98. Фольварочный И. В. Совершенствование международного сотрудничества в сфере образования взрослых: опыт Украины / И. В. Фольварочный // Человек и образование. – 2010. – № 2 (23). – С. 141–144.
 99. Черненко О. В. Ділові ігри,бізнес-тренінги та майстер-класи в професійній підготовці майбутніх менеджерів [Електронний ресурс] / О. В. Черненко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки . - 2013. - № 1. - С. 155-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_ped_2013_1_23.pdf.
 100. Шарайкина Е.Ю. Активные методы обучения как средство повышения качества образовательного процесса в Красноярском медицинском техникуме / / Е.Ю. Шарайкина, Н.М. Корнева // Материалы V Всероссийской научно-методической конференции «Управление образовательным процессом в современном ВУЗе». ‑ Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева. ‑ 2011. ‑ С.73-76.
 101. Шумова И. В. Активные методы обучения как способ повышения качества профессионального образования [Текст] / И. В. Шумова // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. II. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 57-61.