Google search

 1. Айсмонтас Б. Б. Мотивы учения. Педагогическая психология. - М.: МГППУ, 2004. – 368 с.
 2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших заведений. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
 3. Анцупов А. Я. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — 3-е изд. — СПб: Питер, 2007. — 496 c.
 4. Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии общения. – СПб.: Речь, 2008. – 272 с.
 5. Батлер Джилліан. Подолати соціальну тривогу / Джилліан Батлер ; пер. з англ. Діана Бусько ; Ін-т псих. здоров'я Укр. катол. ун-ту, Укр. ін-т когніт.-поведінк. терапії. - Львів : Вид-во УКУ : Свічадо, 2014. - 95 с. Беззубко Л. Теория и практика разрешения трудовых конфлик­тов: Монография / Л. Беззубко, А. Головко, А. Кирнос. — Лу­ ганск: ЛФДонГАСА, 2002. — 220 с.
 6. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., Центр общечеловеческих ценностей, 1996. – 216 с.
 7. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - СПб. : Питер ; М. ; СПб. ; Нижний Новгород : [б.и.], 2003. - 528 с.
 8. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е.Психотерапия: Учебник для вузов. 2-е изд., стереотип. — СПб.: Питер, 2007. — 480 с.
 9. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 686 с.
 10. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. — СПб.: ПРАЙМ‑ЕВРОЗНАК, 2003. — 320 с.
 11. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 283 с.
 12. Герман Джудіт.  Психологічна травма та шлях до видужання. (Серія «Non-fiction»). Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 416 с.  
 13. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / А. Гірник, А. Бобро. — 2-ге вид. — К.: Основи, 2004. — 172 с.
 14. Денисенко І. Д., Ковальова І. О. Конфлікт та спілкування: Теорія і практика створення позитивного іміджу сучасного педагога / Навчальний посібник. Харьків: Константа, 2001. – 100 с.
 15. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.
 16. Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2010. - 304 с.
 17.  Доценко Е. Л. «Психология манипуляции. Феномены, механизмы и защита». – М., МТЦТОО Черо. 1998. – 158 с.
 18. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управлін­ня: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2005. — 456 с.
 19. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — 3-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2004. — 400 с.
 20. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2003
 21. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние – СПб.: Питер, 2001. – 448 с.
 22. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.; К., 2017. – 208 с.

  Ильин ЕППсихофизиология состояний человека. — СПб.: Питер, 2005. — 412 с.
 23. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2011. – 576 с.
 24. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 2011р. – 132 с. 
 25. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.
 26. Котлова Л. О. «Психологія конфлікту: курс лекцій. Навчальний посібник». – Житомир. Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 112 с.
 27. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. — 992 с.
 28. Куликов Л.В. Психогигиена личности. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.
 29. Левин П.А. Пробуждение тигра—исцеление травмы. Природная способность трансформировать экстремальные переживания : [пер. с англ.] / Питер А. Левин, Энн Фредерик; науч. ред. Е.С. Мазур. — М: ACT, 2007. — 316 с.
 30. Майерс Д. Социальная психология (Social Psychology). Издательство: Питер, 2007 г. – 794 с.
 31. Малик Н.В. Деякі психологічні аспекти взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнта / Н. В. Малик // Семейная медицина. - 2016. - № 2. - С. 25-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2016_2_6

 32. Мартіна Мюллер. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / пер. з англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. (Серія «Сам собі психотерапевт». Львів: Видавництво Українського католицького університету:  Свічадо, 2014. 120 с.
 33. Масюкевич Н.В. Психология эффективного общения / Н.В. Масюкевич, Л.С. Кожуховская. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 384 с.
 34. Морозов С.М. Клінічна психологія. Ч.1: Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо : Навч. посібник / С.М. МорозовВ. Бондар. – Київ : Видавництво Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, 2001. – 117 с. 
 35. Немов Р. С. Психология: Словарь – справочник: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – Ч. 1. – 304 с.
 36. Немов Р. С. Психология: Словарь – справочник: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 352 с.
 37. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. — М.: Смысл, 2002. - 462 с.
 38. Основи травмофокусованої психотерапії. Дж. Бріер, К. Скотт, Свічадо: Львів, 2015. – 448 с.
 39. Основы конфликтологии: Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М.: Юристъ, 1997. — 196 с.
 40. Посібник  Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана БогданівнаПасічняк Руслана ФедорівнаВольнова Леся Миколаївна та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с. 
 41. Практики комунікативної культури в медичному закладі. Пацієнт-центрований підхід, 2020. — 72 с. - - Режим доступу: // https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/communication-culture-in-healthcare.html

   Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. – М.: Ваклер, 1997. –436 с.
 42. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій : Гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. - [2-е вид., перероб. Та доповн.]. - К. : Міленіум, 2006. -  97 с.
 43. Синопсис діагностики критеріїв DSM-V та протоколів NICEдля діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. 112 с.
 44. Социальная психология. Интенсивный курс. Д. Майерс. СПб.:Прайм-Еврознак, 2007. – 512 с.
 45. Філоненко М. Психологія спілкування. Навчальний посібник / К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c.
 46. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
 47. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 512 с.
 48. Щербакова Е. А. «Упражнения общей методики психической саморегуляции. Практическое руководство. Краснодар.: КВВВАУЛ, 2009 – 65 с.