Google search

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та лікарів (провізорів); забезпечує навчання лікарів-інтернів, лікарів-резидентів та аспірантів; веде наукову, науково-технічну та міжнародну діяльність за певним напрямом.

Сучасна кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права щорічно забезпечує проведення понад десяти циклів тематичного вдосконалення. 

На кафедрі проводяться такі основні цикли тематичного вдосконалення тривалістю 0,5 місяця (2 тижні):

- «Основи теорії та методики професійної освіти» (для асистентів і викладачів системи медичної освіти);

- «Актуальні питання медичного права» (для організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних працівників  системи медичної освіти, лікарів та провізорів);

- «Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» (для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури);

- «Теорія і методика навчання» (для досвідчених науково-педагогічних працівників);

- «Нові технології навчання» (для викладачів системи медичної освіти);

- «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» (для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, працівників певних структурних підрозділів); 

- «Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: педагогіко-психологічні та правові аспекти» (для наукових керівників підготовкою докторів філософії (PhD) в аспірантурі та поза аспірантурою, а також для осіб, які мають намір здійснювати наукове керівництво або наукове консультування здобувачів науково-освітнього чи наукового ступенів).

За окремими програмами та навчальними планами проводиться навчання аспірантів та інтернів.

Так, колективом кафедри забезпечується викладання для аспірантів усіх форм навчання наступних дисциплін:

1) нормативні навчальні дисципліни:

- «Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)» (5 кредитів, 150 год.);

- «Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» (1,5 кредитів, 46 год.);

2) варіативні навчальні дисципліни:

- «Актуальні питання медичного права» (3 кредити, 90 год.);

- «Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» (3 кредити, 90 год.).

Навчання на всіх циклах кафедри може здійснюватися на госпрозрахункових засадах. Впроваджено очно-заочні цикли з елементами дистанційного навчання, майстер-класи, тренінги.

Кафедра оснащена сучасним комп’ютерним обладнанням.

Навчальна база кафедри – навчально-лабораторний корпус НУОЗ України імені П. Л. Шупика.