Google search

Монографії, навчальні підручники і посібники, патенти та нововведення

2002 рік

 1. Уваркіна О.В. Формування культури розумової праці: навчальний посібник / О.В.Уваркіна – К., 2002. – 101 с

2007 рік

 1. Камінський В.В., Макарчук О.М., Краснов В.В., Зеленська М.В. Ведення нормальних пологів. Електронний навчальний посібник.- 2007. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Elearning_Setup.zip
 2. Проблеми якості вищої освіти: монографія / Авт. кол.: К. Корсак,  Ю. Терещенко, … О. Уваркіна [та ін.] ; Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 231 с.

2008 рік

 1. Філософія: навчальний посібник [АнаньїнВ.О., ГорлинськийВ.В., Пучков О.О., Уваркіна О.В.]; Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, – Київ, 2008. – 327 с.

2009 рік

 1. Військове навчання та виховання: підручник [МіночкінА.І., АнаньїнВ.О., Пучков О.О., Уваркіна О.В., Коваль М.А.]; Вид-во «Золоті Ворота», – Київ, 2009. – 345 с.
 2. Вороненко Ю.В. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія: Навчальний посібник / Ю.В.Вороненко, О.П.Мінцер, В.В.Краснов.- Київ, 2009.- 160 с. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/E-book_manual.pdf
 3. Нові технології навчання менеджменту в медицині. Навчальний посібник / За аг. ред. Ю.В.Вороненка, Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М.Мітчела.- К.: Книга плюс, 2009.- 416 с. [В.В. Краснов в групі співавторів]

2010 рік

 1. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія / Авт. кол.: М.Михальченко, М. Лукашевич, … О. Уваркіна [та ін.] ; Нац. Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 312 с.
 2. Військова психологія: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., УваркінаО.В., КовальМ.А.]; Вид-во ВІТІ НТУУ «КПІ», – Київ, 2010. – 308 с.
 3. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [автори Добрянський Д.О., Кончаковська Т.В., Коржинський Ю.С., Краснов В.В., Матвієнко І.М., Чопко О.І., Шунько Є.Є.]; за ред. Д.О.Добрянського, Є.Є.Шунько, Р.О.Моісеєнко.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2010. http://extras.mch.org.ua/CPAP/
 4. Управління охороною здоров’я (для післядипломної освіти): Навчально-методичний посібник /  За заг.ред. Вороненка Ю.В.- Київ: НМАПО, 2010.- 3670 с. [В.В. Краснов в групі співавторів]

2011 рік

 1. Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [автори Коньков Д.Г., Краснов В.В., Лук'янович О.Л., Макарчук О.М., Ткаченко А.В., Чернов А.В.]; за ред. Ю.П. Вдовиченка, Н.Г.Гойди. - К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2011.
 2. Використання телемедицини у клінічній практиці. Частина 1 (для слухача): навчально-методичний посібник / Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2011.- 86 с. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Telemedicine_dlya_sluhachiv.pdf
 3. Використання телемедицини у клінічній практиці. Частина 2 (для викладача): навчально-методичний посібник / Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2011.- 95 с.
 4. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров`я: Навчально-методичний посібник для викладачів / Вороненко Ю.В., Бойко А.І., Гойда Н.Г., Грищенко О.В., Квашенко В.П., Краснов В.В., Пирогова В.І., Пімінов О.Ф., Посохова С.П., Сало Н.Й., Шманько О.В.- К: Книга-плюс.- 2011.- 192 с.
 5. Конфліктологія: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., Уваркіна О.В.]; Вид-во «Золоті ворота», – Київ, 2011. – 260с.
 6. Уваркіна О. В. Освітній потенціал нації : [монографія] / О. В. Уваркіна. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 383 с.

2012 рік

 1. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / Авт. кол.: М.Михальченко, М. Лукашевич, … О. Уваркіна [та ін.] ; Нац. Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 320 с.
 2. Військова педагогіка: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., Уваркіна О.В.]; Вид-во ВІТІ НТУУ «КПІ», – Київ, 2012 – 276 с.
 3. Юрковська Л.Г. Кулик Т.О. Розділ 6. Конституційні основи реформування територіального устрою і місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми конституційного права України : Підручник /За заг. ред.  професора Олійника А. Ю. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – с. 485-539. (підручник з грифом Міністерства освіти і науки України). 

2013 рік

 1. Створення електронного портфоліо системи безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів / Мінцер О. П., Бабінцева Л. Ю., Краснов В. В., Жирок М. М. / Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України // Реєстр галузевих нововведень. – К. : Укрмедпатентінформ. – 2013. – Вип. № 38–39, 4. – Реєстр. № 127/38/13. – С. 106–107.
 2. Створення промісорної системи післядипломної медичної освіти / Мінцер О. П., Бабінцева Л. Ю., Краснов В.В. / Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України // Реєстр галузевих нововведень. – К. : Укрмедпатентінформ. – 2013. – Вип. № 38–39, 4. – Реєстр. №128/38/13. – С. 107–108.

2014 рік

 1. Словник юридичних термінів: Навчально-наукове видання. / Укладачі: Мозоль А.П., Мозоль Н.І., Юрковська Л.Г. – Київ, 2014. – 130 с.

2015 рік

 1. Вища освіта як фактор подолання ціннісного розколу в Україні :  монографія / Авт. кол.: З. Самчук, М. Лукашевич, … О. Уваркіна [та ін.] ; Нац. Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 320 с.
 2. Дистоція плечиків плода [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Голяновський О.В., Чернов А.В., Коньков Д.Г., Краснов В.В.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2015.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP.— Назва з контейнера. http://extras.mch.org.ua/SD/
 3. Початкова і реанімаційна допомога новонародженому [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Шунько Є.Є., Добрянський Д.О., Краснова Ю.Ю., Лакша О.Т., Костюк О.О., Кончаковська Т.В., Тишкевич В.М., Корнійчук О.В., Краснов В.В. - К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2015.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP.— Назва з контейнера. http://extras.mch.org.ua/NR/

2016 рік

 1. Безпека та екологія у сучасному світі: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., … УваркінаО.В. [та ін.]; Вид-во ВІТІ НТУУ «КПІ», – Київ, 2016. – 200 с. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Multiple_pregnancy_Setup.zip
 2. Безпека та екологія в сучасному світі: навчальний посібник (2-гевидання) / [Ананьїн В.О., Пучков О.О., Терещенко О.М., Уваркіна О. В. та ін.]; за заг. ред. В.О.Ананьїна. - К.: ТОВ "Новий друк", 2016. – 200 с.
 3. Краснов В.В., Уваркіна О.В., Ангелова С.О., Костюк О.І., Кодлубовська Т.Б., Юрковська Л.Г. та інш. Формування ключових професійних та гуманітарних компетенцій лікаря: інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 5-У-2016 // Випуск 5 з проблеми «Соціальна медицина» – рішення ПК «Соціальна медицина», протокол № 6 від 22.09.2016р. Укрмедпатентінформ. – Київ, 2016. – 16 с.

2023 рік

 1. Блінов О., Радченко М. Котикова О., та ін. Напрямки організації та психологічні технології військово- соціальної роботи. Теоретичні та практичні проблеми надання соціальних послуг в Україні: монографія / [Котикова О., Блінов О., Радченко М. та ін.]; за заг. ред. О. Котикової. Київ. Видавець Кравченко Я.О., 2023.

Методичні рекомендації:

2014 рік

 1. Кодлубовская Т.Б. Антистрессовая регуляция. Часть 1. Диагностика и анализ психологического состояния после стресса. Индивидуальный подход к реакции на стресс-фактор. Методическое руководство. К., ІІПІР "Антистресцентр", 2014 - 30 с.

2015 рік

 1. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., Краснов В.В., Соколова Л.В., Мельник І.В., Жирок М.М. Підготовка електронних навчальних матеріалів (електронних підручників та навчальних посібників) до видання. Методичні рекомендації.- Київ 2015.- 29 с.
 2. Дистоція плечиків плода [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Голяновський О.В., Чернов А.В., Коньков Д.Г., Краснов В.В.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2015.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP.— Назва з контейнера.
 3. Думанський Ю.В., Мінцер О.П., П’ятницький Ю.С., Соколова Л.В., Краснов В.В. та ін. Підготовка електронних видань, дидактичних демонстраційних матеріалів, електронних навчальних посібників та підручників в вищих медичних навчальних закладах/ Методичні рекомендації.- К.- 2015.- 29 с.
 4. Кодлубовская Т.Б. Антистрессовая регуляция. Часть 2. Преодоление стресса. Диагностика и анализ причин внутриличностного конфликта. Методическое руководство. К., ІІПІР "Антистресцентр", 2015 - 34 с.
 5. Початкова і реанімаційна допомога новонародженому [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Шунько Є.Є., Добрянський Д.О., Краснова Ю.Ю., Лакша О.Т., Костюк О.О., Кончаковська Т.В., Тишкевич В.М., Корнійчук О.В., Краснов В.В. - К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2015.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP.— Назва з контейнера.
 6. Шунько Є.Є., Добрянський Д.О., Краснов В.В., Краснова Ю.Ю., Матвієнко І.М., Бондаренко Т.В., Костюк О.О., Кончаковська Т.В., Лакша О.Т., Килимник Т.М. Принципи розробки освітнього стандарту підготовки фахівців в лікарській резидентурі (на прикладі спеціальності «неонатологія»). Методичні рекомендації. - Київ 2015. - 47 с. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Guidelines_residency_curriculum.pdf

2023 рік

 1. Блінов О.А., Котикова О.М.,Тімкін І.Ф., та ін. Соціальна робота: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи / уклад.: О.М. Котикова, О.А. Блінов, І.Ф. Тімкін та ін. К. : НАУ, 2023.

Наукові статті:

2004 рік

 1. Уваркіна О. В. Комунікативна компетентність як складова психолого-педагогічної  підготовки студентів-медиків/ О. В. Уваркіна // Вища освіта України. – 2004. ‑№ 4. – С. 258-261

2005 рік

 1. Уваркіна О. В. Професійна культура фахівця  / О. В. Уваркіна // Вища освіта України. – 2005. ‑№ 4. – С. 74-78.
 2. УваркінаО.В. Стан та тенденції розвитку психолого-педагогічної підготовки в системі вищої медичної освіти України / О. В. Уваркіна // Вища освіта України. – 2005. ‑№ 1. – С. 100-103.

2006 рік

 1. УваркінаО.В. Використання системного підходу у педагогічному процесі вищої школи  / О. В. Уваркіна // Вища освіта України. – Додаток № 1, Т.2. – 2006. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 430-434.
 2. УваркінаО.В. Вища освіта України  в умовах євроінтеграції (компаративний аналіз)  / О. В. Уваркіна // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. Вип.4. ‑ Тернопіль, 2006. – С. 508-513.
 3. УваркінаО.В. Проблеми формування особистості майбутнього лікаря в процесі психолого-педагогічної підготовки  / О. В. Уваркіна // Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. – К.: Наук.-метод.центр вищої освіти, 2006. – Вип.43. – С.98-100.

2007 рік

 1. Мандич Л.Г. Деякі аспекти визначення сутності та правового статусу органів самоорганізації населення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 7. – с. 112-121.
 2. Мандич Л.Г. Деякі аспекти становлення та розвитку органів самоорганізації населення в Радянській Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – с. 90-99.
 3. УваркінаО.В. Системний аналіз ціннісних орієнтацій викладачів до освітніх інноваційних процесів  / О. В. Уваркіна // Філософські науки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Випуск 2. – С. 194-202.
 4. Уваркіна О. В. Художньо-етична складова викладання навчального курсу «Деонтологія в медицині» / О. В. Уваркіна // Медицина в художніх образах: статті – Вип.5/ Укл.і гол.ред. Заблоцька К.В. – Донецьк: Норд-прес, 2007. – С.336-341.

2008 рік

 1. Уваркіна О. В. Використання філософської категорії «система» у педагогічному процесі вищої школи  / О. В. Уваркіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – №18(31). – С. 278-283.
 2. Уваркіна О. В. Проблеми якості освіти в контексті системного аналізу  / О. В. Уваркіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Випуск 11. – С. 322-325.

2009 рік

 1. УваркінаО.В. Аксіологічна проблематика у філософсько-педагогічній думці  / О. В. Уваркіна, Т. Г. Калюжна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – №21(34). – С. 304-310.
 2. УваркінаО.В. Впровадження стандартів якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів України – інтеграція в європейський освітній простір  / О. В. Уваркіна, С. І. Дичковський // Наукові записки : [зб. статей] / М-во освіти і науки України ; НПУ імені М. П. Драгоманова – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Випуск LXXXIV(84). – С. 78-86. – (Серія педагогічні та історичні науки).
 3. УваркінаО.В. Організація педагогічного процесу у вищої школі: системний підхід  / О. В. Уваркіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Випуск 18. – С. 257-261.
 4. УваркінаО.В. Творчість як цінність особистості  / О. В. Уваркіна // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – №22(35). – С. 273-278.

2010 рік

 1. УваркінаО.В. Реформа вищої освіти – перший крок до європейських стандартів освіти  / О. В. Уваркіна, С. І. Дичковський // Наукові записки : [зб. статей] /М-во освіти і науки України ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXVІ(86). – С. 61-67. – (Серія педагогічні та історичні науки).

2011 рік

 1. Уваркіна О. В. Освіта як соціокультурний феномен  / О. В. Уваркіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 19. – С. 46-56.
 2. Уваркіна О. В. Системотворчий аспект української національної освіти  / О. В. Уваркіна // Нова парадигма : журнал наукових праць / [голов. ред. В. П. Бех]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 104. – С. 51-58.
 3. УваркінаО.В. Французька і британська система освіти: їх особливості та значення для України  / О. В. Уваркіна // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2011. – Вип. 58. – С. 222-230
 4. Юрковська Л.Г. Класифікація органів самоорганізації населення в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – № 3 (55). – с. 79-91.
 5. Юрковська Л.Г. Основні етапи становлення та розвитку органів самоорганізації населення в незалежній Україні // Науковий журнал «Право і суспільство». – 2011. – № 1. – с. 99-105.

2012 рік

 1. Вдовиченко Ю.П., Вернер О.М., Краснов В.В. Результати та перспективи впровадження кредитної системи в безперервному професійному розвитку лікарів та провізорів. // Здоровье женщины.- Киев: 2012.- №9 (75).- С. 37-38.
 2. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., КрасновВ.В.Організація безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції). // Медична освіта.- Тернопіль: 2012.- №4.- С.6-17.
 3. Уваркіна О. В. Базова модель новітньої української освіти  / О. В. Уваркіна // Рідна школа. – 2012. – №6. – С. 9-12.
 4. Уваркіна О. В. Генезис філософських засад української національної парадигми освіти  / О. В. Уваркіна // Нова парадигма : журнал наукових праць / [голов. ред. В. П. Бех]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Випуск 106. – С. 113-122.
 5. Уваркіна О. В. Загальне та особливе у національних системах освіти  / О. В. Уваркіна // Нова парадигма : журнал наукових праць / [голов. ред. В. П. Бех]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Випуск 105. – С. 15-21.
 6. Уваркіна О. В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства  / О. В. Уваркіна // Гілея : науковий вісник : [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск 57 (2). – С. 465-760.
 7. Уваркіна О. В. Легітимація «педагогічної матриці» української освіти  / О. В.Уваркіна // Гілея : науковий вісник : [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск 60. – С. 561-566.
 8. Уваркіна О. В. Освіта України в умовах європейського освітнього простору  / О. В. Уваркіна // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал. – К., 2012. – Випуск 3. – С. 12-17.
 9. Уваркіна О. В. Основні функції освіти в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі  / О. В. Уваркіна // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск 59 (4). – С. 627-632.
 10. Уваркіна О. В. Особливості української національної системи освіти  / О. В. Уваркіна // Мультиверсум. Філософський альманах : [зб. наук. пр.] / [голов. ред. В. В. Лях]. – К., 2012. – Випуск 5. – С. 125-137.
 11. Уваркіна О. В. Педагогічна матриця української освіти  / О. В. Уваркіна // Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 29. – С. 50-60.
 12. УваркінаО.В. Специфіка освіти як соціального інституту: функціональний аналіз  / О. В. Уваркіна // Гілея : науковий вісник : [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск 56 (1). – С. 455-460.
 13. Уваркіна О. В. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору  / О. В. Уваркіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 21. – С. 69-74.

2013 рік

 1. Вороненко Ю. В., Мінцер О.П., Краснов В.В., Шекера О.Г. Сучасні  погляди  на організацію безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти // Здоров’я суспільства. Науково практичний журнал.- №3-4.- 2013.- с. 18-28.
 2. Жирок М.М., Краснов В.В. Особливості емоційної взаємодії викладача і слухачів при дистанційній передачі знань.- Запорожский медицинский журнал.- Запорожский государственный медицинский университет, 2013.- С. 123.
 3. Кодлубовська Т.Б. Ароматерапия в психо-логической  практике при неврозных состояниях в детском и юношеском возрасте / Т.Б. Кодлубовська // Научно-практический журнал «Здоровье-сберегающее образование». – 2013. – №2  (30). – с.121-125.
 4. Краснов В.В. Контентна колаборація як перспектива забезпечення якості освіти. - Медична інформатика та інженерія. – Київ, 2013. – № 3. – с. 19-23.
 5. Краснов В.В. Кооперативне навчання як технологія формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів / Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи.- Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2013. – Вип.7. – с. 99-104.
 6. Краснов В.В. Проблеми формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів // Медична освіта. - Тернопіль: 2013.- №4.- С. 51-53.
 7. Медведєв В.Є., Мечев Д.С., Бабій Я.С., Краснов В.В. Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України. // Променева діагностика, променева терапія.- Київ: 2013.- № 1-2/2013.- С. 71-72.
 8. Мінцер О.П., Марценюк В.П., Рижов О.А., Краснов В.В. Концептуальні узагальнення щодо структурної організації комп'ютерних мереж вищих медичних навчальних закладів.- Медична інформатика та інженерія.- Київ, 2013.- №3.- с. 7-15.
 9. Уваркіна О.В. Вища освіта як чинник подолання ціннісного розколу/ О.В.Уваркіна// Наукові записки: [зб. статей] /М-во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск СХІІ (112). – С. 123-129.– (Серія педагогічні та історичні науки).
 10. Уваркіна О.В. Вплив соціально-психологічних факторів на формування особистості/ О.В.Уваркіна, Г.П.Мозгова// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 40. – С. 154-261.
 11. Уваркіна О.В. Науково-освітній потенціал: контексти і дискурси /О.В.Уваркіна// Вища освіти України: теоретичний та науково-методичний часопис. – 2013. – №3(50) – Тематичний випуск: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Т.1. – С.16-21.
 12. Уваркіна О.В. Освіта в глобалізованому світі / О.В.Уваркіна// Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70. – С.133-140.
 13. Уваркіна О.В. Освіта як соціальний інститут/ О.В.Уваркіна// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. П. Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 40. – С. 159-165.
 14. Уваркіна О.В. Освітні технології в реалізації тенденцій глобалізації / О.В.Уваркіна// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. П. Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 42. – С. 160-167.
 15. Уваркіна О.В. Принцип системності у сучасній вищій школі/ О.В.Уваркіна// Наукові записки: [зб. статей] /М-во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск СХІ (111). – С. 185-190.– (Серія педагогічні та історичні науки).
 16. Уваркіна О.В. Роль освітньої комунікації у подоланні ціннісного розколу цивілізації в умовах глобалізації/ О.В.Уваркіна, О.О.Пучков// Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 22. [Відп.ред. О.В. Бабкіна] – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. Випуск 11. – С.109-114.
 17. Уваркіна О.В. Соціально-педагогічні умови продуктивності розумової праці студентської молоді/ О.В.Уваркіна //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 43. – С. 124-130.
 18. Уваркіна О.В. Філософські аспекти трагедії В.Шекспіра «Гамлет, принц данський» О.В.Уваркіна, Н.В.Бекетова// Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 73 (6). – С. 248-250
 19. Шекера О.Г., Краснов В.В. Розроблення компетентнісної моделі лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Семейная медицина. Всеукраинский научно-практический журнал.- №6(50).- 2013.- с. 21-23.
 20. Юрковська Л.Г., Пустовіт Ж.М. Теоретико-правова характеристика нормопроектування./ Пустовіт Ж.М., Юрковська Л.Г. //Альманах права.-2013.-Вип. 4.- с.262-267.

2014 рік

 1. Ангелова С.О. Материнство як сфера самореалізації жінки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип.115/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. - Чернігів: ЧППУ, 2014. – с. 11
 2. Кодлубовська Т.Б. Особенности проявления признаков эмоционального выгорания у врачей / Т.Б. Кодлубовська // Научный журнал «Вопросы психологии». – 2014. – № 2. – с. 75-80.
 3. Ткаченко В. І. Методика оцінювання якості діабетологічної допомоги на основі анкетування лікарів / Ткаченко В. І., Маньковський Б. М., Краснов В.В., Бабінцева Л. Ю. // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 2. – С. 22–26.
 4. Уваркіна О.В. Інформатизація освіти як умова сучасного розвитку університетської бібліотеки/ О.В.Уваркіна// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = Library as academic information and learning space. — Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. — Р.18-24.
 5. Юрковська Л. Доробок спільноти або Здобуток Союзу: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 186.
 6. Юрковська Л. Іспит, екзамен: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 368.
 7. Юрковська Л. Колоквіум: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 391.
 8. Юрковська Л. Конференція: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 408-409.
 9. Юрковська Л. Куратор: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 453.
 10. Юрковська Л. Пакт: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 671.
 11. Юрковська Л. Самосвідомість: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 897.
 12. Юрковська Л. Свідомість правова: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 901.
 13. Юрковська Л. Статут ООН: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 952-953.
 14. Юрковська Л. Тьютор: Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – с. 997.

2015 рік

 1. Ангелова С. О. Консультативна допомога жінкам-матерям, що мають ускладнення в рольовій самореалізації // Український психолого-педагогічний науковий збірник. ГО «Львівська педагогічна спільнота». – 2015. – № 4. – с. 10.
 2. Уваркіна О.В. Потенціал освіти у подоланні духовно-ціннісного розколу цивілізації / О.В.Уваркіна// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – №31(44). – С. 244-249.

2016 рік

 1. Ангелова С.О. Дослідження самореалізації жінок у ролі матері / С. О. Ангелова // Український психолого-педагогічний науковий збірник. Науковий журнал №7 від 7.04.2016 р. – Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота» - стор.11-15.
 2. Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Толстанов О.К., Мойсеєнко Р.О., Вернер О.М., Краснов В.В. Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців в лікарській резидентурі // Медична освіта. – 2016. – № 2(70).- с. 69-71.
 3. Костюк О. І., Ангелова С. О. Формування психологічної компетентності медиків у роботі з особами, які постраждали внаслідок АТО: постановка проблеми та визначення основних компетенцій / О. І. Костюк, С. О. Ангелова // Український психолого-педагогічний науковий збірник. Науковий журнал №7 від 7.04.2016 р. – Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота» - стор. 64-68.
 4. Краснов В. В., Міцода Р. М., Садигов Ю. М. Основні принципи і структура методики прогнозування завмирання вагітності у жінок, носіїв HSV та CMV // Здоровье женщины.- №2(108).- 2016.- с. 168-172
 5. Краснов В.В., Пекарь А.Ю., Міцода Р.М. Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із вірусною Епштейна-Барр інфекцією // Здоровье женщины.- №6(112).- 2016.- с. 33-35

2017 рік

 1. Краснов В.В., Щербинская Е.С., Сичкориз О.Е. Формирование трансдисциплинарных компетенций у врачей на современном этапе.ScientificJournal “SciensceRise: PedagogicalEducation. №4 (12). 2017. С. 38-41.
 2. Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров’я як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки / Михальчук В. М., Горачук В.В., Краснов В.В., Толстанов О.К., Нестерець О.Л.Медичнаосвіта: 2017.- №2. С. 50-54. 
 3. П’янківська Л.В. Чинники синдрому “емоційного вигорання” у курсантів спеціалізованих вищих навчальних закладів МВС України / Л.В. П’янківська // Технології розвитку інтелекту : ел. наукометр. наук. фах. журнал Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – Вип.17. – 2017. – Режим доступу: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/archive

2021рік

 1. Кодлубовська Т.Б. Особливості проявів моральних, психологічних і фізіологічних рівнів функціональних станів правоохоронців. Серія : психологВчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Cерія. Том 32 (71). № 4. 2021. С. 120-126.
 2. Кодлубовська Т.Б. Особливості проявів моральних, психологічних і фізіологічних рівнів функціональних станів правоохоронців. Серія : психологВчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Cерія. Том 32 (71). № 4. 2021. С. 120-126.
 3. Кравченко Г., Краснов В., Костюк О. Трансформація індивідуального досвіду через рефреймінг контексту в арттерапевтичному просторі (Методика «Килим»). Простір арт-терапії. Збірник наукових праць. Вип. 1 (29). 2021. С. 98-107
 4. Мурзіна Е.О., П'янківська Л.В., Рохлецова Ю.А., Бардова К.О. Психологічні особливості підлітків із псоріазом. Український медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики. 4(144) – VII/VIII 2021.
 5. Бабінцева, Л. Ю., Краснов, В. В. Нові напрями біомедичної інформатики в стратегії змінення практичної медицини та біомедичної освіти. Прецизійна медицина біоінформатика збудника запалення. Медична інформатика та інженерія. 2021, N 1. С. 31-35.
 6. Лоскутов, О.А. Марков, Ю.І. Краснов, В.В. Роль зворотного зв’язку зі слухачами анестезіологами в оцінці викладача. Медицина невідкладних станів. - Том 17, №2, 2021, - С 110-115
 7. Ubohov Serhii H., Soloviov Serhii O., Yurkovska Lidiia H, Todorova Violetta I. Modern Approaches to The Formation of Professional Competencies of Pharmacists on Issues of Medicines Quality Assurance. Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фармацевтів з питань забезпечення якості лікарських засобів. Wiadomości Lekarskie. Volume LXXIV, Issue 2, February 2021. P. 334-340. DOI : 10.36740/WLek202102130 emotional burnout syndrome among internship doctors. International Journal of Advanced and Applied Sciences / Oleh F. Khmiliar, Volodymyr V. Krasnov, Liudmyla V. Piankivska, Olha V. Krasnytska, Vasyl A. Krotiuk. 8(11) , Pages: 58-63
 8. Lidiia H. Yurkovska, Volodymyr V. Krasnov, Serhii H. Ubohov. QUALITY ASSURANCE OF MEDICINES: THE STATE AND TRENDS OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE LEGISLATION DEVELOPMENT. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 1, JANUARY 2021. P. 150-154. DOI : 10.36740/WLek202101129

  2022 рік

  1. Кодлубовська Т. Б., Кокун О., П’янківська Л.В., Краснов В.В., Сіраковська О. Дослідження особливостей прояву «синдрому емоційного горіння» з лікарями в Україні. Wiadomosti Lekarskie,2022р.
  2. Краснов В.В. Костюк О.І. Ризики погіршення здоров’я націїї під впливом стресів воєнного часу в Україні. Матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю. 21 жовтня 2022 р. МОЗ України Київ, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, 2022.
  3. Краснов В.В.Вимоги до системних змін системи БПР в Україні. Матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю. 21 жовтня 2022 р. МОЗ України Київ, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, 2022.
  4. Юрковська Л. Г. Новели фармацевтичного законодавства: європейський вектор розвитку. Матеріали науково- практичної
   конференції з міжнародною участю. 21 жовтня 2022 р. МОЗ України Київ, НУОЗ України імені П. Л. Шупика,
 9. 2023 рік

  1. Блінов О., Радченко М. Котикова О., та ін. Напрямки організації та психологічні технології військово- соціальної роботи. Теоретичні та практичні проблеми надання соціальних послуг в Україні: монографія / [Котикова О., Блінов О., Радченко М. та ін.]; за заг. ред. О. Котикової. Київ. Видавець Кравченко Я.О., 2023.
  2. Блінов О.А., Котикова О.М.,Тімкін І.Ф., та ін. Соціальна робота: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи / уклад.: О.М. Котикова, О.А. Блінов, І.Ф. Тімкін та ін. К. : НАУ, 2023.
  3. Костюк О., Бойчук О.Особливості невизначеної втрати в психотерапевтичній роботі// Міжнародна науково-практична конференція “Війна. Психотерапія травми”, Видавництво УКУ, 2023.
  4. Блінов О.А. Перспективи використання проектного методу в авіаційній галузі. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 24 листопада 2022 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023.
  5. Блінов О.А. Мандалотерапія в реабілітаційній практиці авіаційних фахівців. Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2023 р.) / [ред. кол.: О.М. Котикова, М.І. Радченко, І.В. Прожога та ін.];Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023.
  1. Блінов О.А. Лікування панічних атак за допомогою емоційно-образної терапії. Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України: збірник тез доп. ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 травня 2023 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2023.

  Матеріали конференцій:

  2005 рік

  1. УваркінаО.В. Проблеми застосування системного підходу у вищих навчальних закладах в умовах євроінтеграції  / О. В. Уваркіна // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. ‑ Харків, 2005. ‑ С. 113.

  2006 рік

  1. УваркінаО.В. Наукова робота студентів: проблеми, тенденції, орієнтації  / О. В. Уваркіна // Сучасні проблеми науки і освіти : матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 25 червня ‑ 2 липня 2006 р. – Сімеїз, 2006. – С. 171.
  2. УваркінаО.В. Системний підхід як основна складова підготовки педагогічних кадрів / О. В. Уваркіна // Розвиток освіти в умовах полі етнічного регіону : зб.статей  Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-28 квітня 2006 р. – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – Вип. 2. – С.187-191.
  3. УваркінаО.В. Системний підхід як філософська засада освітніх інновацій  / О. В. Уваркіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика». – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. ‑ С. 65-66.

  2008 рік

  1. УваркінаО.В. Система вищої освіти України в умовах євроінтеграції  / О. В. Уваркіна // Економіко-правові аспекти і соціальні пріоритети в тенденціях розвитку системи освіти України в умовах інтеграції в світову освітню систему : зб. матеріалів Всеукраїнської  науково-методичної конференції. – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2008. – С. 94-99.
  2. УваркінаО.В. Філософія освіти: соціально-педагогічний аналіз  / О. В. Уваркіна // Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 квітня 2008 року. – К., 2008. ‑ С. 31-31.
  3. Уваркіна О. В. Філософсько-комунікативні аспекти формування особистості студента  / О. В. Уваркіна // Матеріали VІІІ науково-практичної конференції МІ УАНМ «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків». ‑ К., 2008. ‑ С. 35-36.

  2009 рік

  1. УваркінаО.В. Цивілізаційні орієнтації студентської молоді  / О. В. Уваркіна // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції МІ УАНМ «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків». – К., 2009. ‑ С. 24-25.

  2010 рік

  1. Юрковська Л.Г. Органи самоорганізації населення в контексті муніципальної реформи // Правові реформи в Україні [Текст]: матеріали ІІ міжвуз. наук.-теор. конф. (Київ, 21 жовтня 2010 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – с. 30-32.
  2. Юрковська Л.Г. Органи самоорганізації населення як елемент забезпечення права на достатній життєвий рівень // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні [Текст]: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 8 груд. 2010 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2010. – с. 16-18.

  2011 рік

  1. Юрковська Л.Г. Актуальні проблеми фінансового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення // Правові проблеми діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах [Текст]: матеріали міжвуз. кругл. столу (27 квітня 2011 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2011. – с. 131-135.
  2. Юрковська Л.Г. Верховенство права як принцип діяльності державної кримінально-виконавчої служби України // Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (4 травня 2011 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2011. – с. 182-184.
  3. Юрковська Л.Г. Інноваційні педагогічні технології підготовки правоохоронців у галузі взаємодії з органами самоорганізації населення // Інноваційні технології підготовки правоохоронців [Текст]: матеріали всеукр. Наук.-метод. Конф. (Київ, 22 квітня 2011 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2011.
  4. Юрковська Л.Г. Органи самоорганізації населення як елемент механізму реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Правовий захист людини і громадянина в Україні [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 24 листоп. 2011 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – с. 43-44.
  5. Юрковська Л.Г. Система функцій органів самоорганізації населення в контексті муніципальної реформи // Правові реформи в Україні [Текст]: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф.: Ч.1. (Київ, 6 жовт. 2011). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – с. 59-61.

  2012 рік

  1. УваркінаО.В. Освітній потенціал як чинник інформаційної безпеки держави / О. В. Уваркіна // Матеріали IV Міжвідомчого науково-практичного семінару «Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави». – К., 2012. – С.25-26.
  2. Юрковська Л.Г. Правова культура суспільства як фактор розвитку органів самоорганізації населення в Україні / Л.Г. Юрковська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст]: Ч. 1: матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ, 11 жовт. 2012 р. –К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – с. 38-40.
  3. Юрковська Л.Г. Роль і значення психологічної культури юриста у професійній юридичній діяльності / Л.Г. Юрковська // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – с. 250-253.
  4. Юрковська Л.Г. Сучасні підходи до вивчення органів самоорганізації населення в Україні / Л.Г. Юрковська // Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». – К.: «МП Леся», 2012. – с. 214-217.

  2013 рік

  1. Вдовиченко Ю.П., Мінцер О.П., Вернер О.М., Краснов В.В. / Проблеми гармонізації кредитних систем безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів // Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі», 18-19 квітня 2013 р: збірник праць. - Тернопіль, 2013. – Частина 1.- с. 231-234.
  2. Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Мінцер О.П., Краснов В.В. Концептуальні компоненти стратегії розвитку післядипломної медичної (фармацевтичної) освіти в Україні // Навчально-наукова конференція «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи», 7-8 листопада 2013: матеріали конференції.- Харьків, 2013.- с. 46.
  3. До питання поступової заміни тестового контролю лікарів (провізорів) під час безперевного професійного розвитку постійним моніторингом їх компетенцій / О.П. Мінцер, Л.Ю. Бабінцева, В.В. Краснов, М.В. Банчук, С.В. Денисенко //Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі», 18-19 квітня 2013 р: збірник праць. - Тернопіль, 2013. – Частина 1.- с. 148-149.
  4. Краснов В.В. Стан та перспективи розвитку інформатики в медичній освіті // Сучасні здобутки медичної інформатики: науково-практична конференція з міжнародною участю, 13-14 червня 2013 р: збірник праць.- Київ, 2013.- с. 176-179.
  5. Краснов В.В., Вернер О.М., Жирок М.М. Концептуальні підходи до удосконалення безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти // Навчально-наукова конференція «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи», 7-8 листопада 2013: матеріали конференції.- Харьків, 2013.- с. 66 – 67.
  6. Юрковська Л.Г. Загальноправова характеристика конституційного права на територіальну самоорганізацію населення // Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні [Текст]: зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-теорет. конф.: у 2 ч. (Київ, 05 грудня 2013 р.) – Ч. 1 – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – с. 61-63.
  7. Юрковська Л.Г. Психологічна культура юриста у професійній юридичній діяльності // Деонтологічні засади професії юриста. Матеріали VІІ «круглого столу» до Дня юриста (7 жовтня 2013 р.) У 2-х ч. / Редкол.: О.І. Осауленко (голова), Ю.М. Бондар (відп. ред.) та інші. – К.: ЮВЕНТА, 2013. – с. 59-61.
  8. Юрковська Л.Г., Пустовіт Ж.М. Загальноправова характеристика співвідношення юридичного нормопроектування та нормотворчості // Правознавство чи законознавство: альтернатива чи безальтернативність? Матеріали наук. дисп., Київ, 18 трав. 2013 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013

  2014 рік

  1. Вернер О.М., Краснов В.В. / Принципи побудови системи моніторингу якості післядипломної медичної освіти у НМАПО імені П.Л.Шупика // Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України», 15-16 травня 2014 р: збірник праць. - Тернопіль, 2014. – Частина 2.- с. 400.
  2. Волосовець О.П., Вдовиченко Ю.П., Булах І.Є., Краснов В.В., П’ятницький Ю.С. / Проблемні питання впровадження лікарської резидентури в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за Європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 року.- Тернопіль, 2014.- с. 5 – 12
  3. Краснов В.В. Організація мережевого навчання в медицині// Всеукраїнська науково-методична відео конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014», 16-17 жовтня 2014: Тези доповідей.- Запоріжжя, 2014.- с. 10-11.
  4. Краснов В.В., Жирок М.М. / Кооперативне навчання при підготовці лікарів // Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України», 15-16 травня 2014 р: збірник праць. - Тернопіль, 2014. – Частина 2.- с. 457-458.
  5. Краснов В.В., Жирок М.М. Організація мережевого навчання в медицині. - Медична інформатика та інженерія. - Київ, 2014.- №4.- с. 76-78.
  6. Краснов В.В., Жирок М.М. Проблеми дистанційного навчання у групі // Всеукраїнська науково-методична відео конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014», 16-17 жовтня 2014: Тези доповідей. - Запоріжжя, 2014.- с. 24-25.
  7. Юрковська Л.Г. Законодавче забезпечення фінансової основи діяльності органів самоорганізації населення // Актуальні проблеми розвитку правової системи України [Текст]: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 берез. 2014 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014 – с. 33-35.
  8. Юрковська Л.Г. Конституційно-правова характеристика принципів організації та діяльності органів самоорганізації населення // Проблеми становлення України як демократичної та правової держави: матеріали круглого столу (17 жовтня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – с. 26-27. Режим доступу: http: naian.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/zbir_prob-stanov.pdf
  9. Юрковська Л.Г. Органи самоорганізації населення в контексті децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції [Текст]: зб. тез Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014.
  10. Юрковська Л.Г. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 10 груд. 2014 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – ст. 66-67.
  11. Юрковська Л.Г. Публічний контроль за діяльністю органів самоорганізації населення // Публічна адміністрація та адміністративне право у сучасних умовах [Електронний ресурс]: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 23 квітн. 2014 р.) - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – с. 22-23
  12. Юрковська Л.Г. Роль і значення мовної ситуації в Україні для модернізації правоохоронних органів // Мовна ситуація та мовна політика в Україні [Текст]: зб. тез IV Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 28 лют. 2014 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – с. 202-205.
  13. Юрковська Л.Г. Роль і значення органів самоорганізації населення в контексті проведення в Україні антитерористичної операції // Теоретико-правові аспекти державно-правової реформи в Україні: матеріали круглого столу (25 листопада 2014 р.) [Текст]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – с. 18-19. Режим доступу: naian.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/zbir_pr-reform.pdf

  2015 рік

  1. Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Толстанов О.К., Мінцер О.П., Краснов В.В./ Тенденції інтеграції систем підготовки та атестації медичних кадрів у світі та Україні // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21-22 травня 2015 року.- Тернопіль, 2015.- с. 25 – 28.
  2. Юрковська Л.Г. Окремі напрямки реформування функцій органів самоорганізації населення в Україні // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Електронний ресурс] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 1. – с. 139-141. Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2015/tezu-prav-realii.pdf
  3. Юрковська Л.Г. Окремі перспективи розвитку органів самоорганізації населення в Україні в контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми держави та права України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс]: зб. матеріалів круглого столу. (Київ, 14 травня 2015 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – с. 28-30. Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2015/zbir_kryg-aktyal-probl.pdf

  2016 рік

  1. Ангелова С.О., Краснов В.В., Костюк О.І. Психологічні компетенції медиків у роботі з ветеранами АТО / С. О. Ангелова, В. В. Краснов, О. І. Костюк // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали науково-практичної конференції (25-26 листопада 2016 р.). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2016. – с.20-23.
  2. Бойчук О.С., Костюк О.І. Деякі особливості навчання та психологічної підготовки бійців в умовах мобілізації в рамках волонтерської діяльності // Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря: матеріали ХVІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 23 березня 2016 р. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2016. – с. 31-33.
  3. Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Толстанов О.К., Мойсеєнко Р.О., Вернер О.М., Краснов В.В. Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців в лікарській резидентурі // Актуальні питання якості медичної освіти: матеріалиXІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - 12-13 травня 2016, Т.1.- Тернопіль, 2016.- с. 52-54.
  4. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Медведовська Н.В., Краснов В.В. Проблемні питання системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я та шляхи їх вирішення /Здоров'я суспільства: матеріали VІІ Міжнародного Медичного  Форуму «Інновації в медицині – здоров'я нації» і V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України». Київ – 2016. – С. 90-91.
  5. Кодлубовська Т. Б. Використання психофізіологічних технологій для нормалізації функціональних станів співробітників ОВС після дій в екстремальних умовах // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. Т 2. – с. 173-177.
  6. Костюк О. І., Ангелова С. О. Методика визначення основних психологічних компетенцій медиків у роботі з особами, які постраждали внаслідок АТО / О. І. Костюк, С. О. Ангелова // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 30 берез. 2016 р.) : ч. 1  [ред. кол. : В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2016. – с. 159-162.
  7. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Окремі проблеми медико-правової підготовки лікарів та провізорів у системі післядипломної медичної освіти / В. В. Краснов, Л. Г. Юрковська // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – с. 259.
  8. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Окремі юридичні проблеми збереження здоров’я в освітньому процесі / В. В. Краснов, Л. Г. Юрковська // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120 річниці з дня народження М. О. Бернштейна (16-17 вересня 2016 р.). – Вінниця, 2016. – с. 60-62.
  9. Краснов В. В., Юрковська Л. Г., Окремі напрями вдосконалення законодавчих засад психологічної допомоги учасникам Антитерористичної операції / В. В. Краснов, Л. Г. Юрковська // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – с. 28-31.
  10. Краснов В.В. Підвищення кваліфікації викладачів в системі медичної освіти - проблеми та перспективи / Краснов В.В. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» / збірник наукових праць.- Київ.- 3-4 березня 2016.- с.117-121.
  11. Краснов В.В., Костюк О.І., Ангелова С.О., Руденко Ю.В. Комунікація лікаря з батьками новонародженої дитини // Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровя України: матеріали V ювілейного міжнародного медичного конгресу. - 19-21 квітня 2016.- м. Київ.- 2016.-с.116-117.
  12. Краснов В.В., Костюк О.І., Уваркіна О.В., Ангелова С.О. Психолого-педагогічні аспекти підготовки лікарів з використанням симуляційних технологій / В. В. Краснов, О. І. Костюк, О. В. Уваркіна, С. О. Ангелова // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016: матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (13 жовтня 2016 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2016. – с.12-14.
  13. Уваркін М.М., Уваркіна О.В. Інформаційно-комунікативна компетентність державних службовців / М.М. Уваркін, О.В. Уваркіна // Матеріали щоріч. наук.-практич.конф. за міжнарод.участю (Київ, 3-4 листоп.2016 р.) /за заг.ред.В.С.Куйбіди, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А. Гаєвської. К.: НАДУ, 2016. – С.179-180.
  14. Уваркіна О. В., Шіші С. Філософія українського духу у творчості Т.Г.Шевченка /О. В. Уваркіна, С. Шіші // Філософія яккультурна політика сучасності: тези доповідей ІV Всеукраїнська наукова конференція 30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2016. – С.61-64.
  15. Уваркіна О. В., Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Сучасні проблеми інформатизації медичного навчання: педагогічний аспект / О. В. Уваркіна, В. В. Краснов, Л. Г. Юрковська // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016: матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (13 жовтня 2016 року, м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2016. – с. 163-165.
  16. Уваркіна О. В., Уваркіна К. М. Проблеми психології здоров’я в освіті / О. В. Уваркіна, К. М. Уваркіна // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120 річниці з дня народження М. О. Бернштейна (16-17 вересня 2016 р.). – Вінниця, 2016. – с. 182-184.
  17. Уваркіна О.В., Чжань С. Орест Маркович Новицький: філософ і мислитель / О.В. Уваркіна, С. Чжань // Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С.42-45.
  18. Уваркіна О.В., Чжань С. Філософсько-педагогічна спадщинаОреста Новицького / О.В Уваркіна, С. Чжань // Філософія яккультурна політика сучасності: тези доповідей ІV Всеукраїнська наукова конференція 30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2016. – С.67-70.
  19. УваркінаО.В. Комунікація як новітній чинник освітнього простору сучасності / О. В. Уваркіна // Матеріали XVІ міжнародної наукової конференції «Новітні чинники впливу на формування особистості студента вищого навчального медичного закладу»– К.: ФОП Сіренко О.В., 2016. – С. 121– 124.
  20. Юрковська Л. Г. До питання про фінансове забезпечення наукової медичної діяльності / Л. Г. Юрковська // Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку [Текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика, присвяченої Дню науки (Київ, 20 травня 2016 року). / [ред. кол. : Р. В. Сулік, Н. А. Белей, М. В. Римар, Б. О. Смаль]. – Київ : НМАПО імені П. Л. Шупика, 2016. – с. 168-169.
  21. Юрковська Л. Г. Окремі юридичні проблеми формування психологічних компетентностей медичних працівників, які взаємодіють з учасниками АТО / Л. Г. Юрковська // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали науково-практичної конференції (25-26 листопада 2016 р.). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2016. – с. 346-349.

  2017 рік

  1. Краснов В.В., Січкоріз О.Є., Щербінська О.С. Зміни в системі підготовки медичних кадрів в умовах реформування сфери охорони здоров’я.Сучасніпідходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднаннямВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) :матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль : ТДМУ, 2017. Т. 2. С. 121 - 122.
  2. Краснов В.В., Січкоріз О.Є., Щербінська О.С. Питання розвитку систем підготовки медичних кадрів у світі та Україні. Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря:матеріалиХІІ Міжнародної наукової конференції (22 березня 2017 р., м. Київ):Київ, 2017 С. 59-63.
  3. Piankivska Liudmyla Volodymyrivna, Zusammenhang des Burnout-Syndroms mit den Erscheinungen der professionellen Desadaption der Studenten Proceedings of the 14 th European Conference on Education and Applied Psychology (February 15, 2017). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 2017. 84 p. - 92-98p.
  4. П’янківська Л.В. Життєстійкість – основа психічного здоров’я курсанта. Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : тези доп. ІV Всеукраїнської наук.-теорет. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.) / [ред. кол. : В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, І.Г. Галдецька та ін.] Київ.: Нац. акад. внутр. справ. 2017. C.68-70.
  5. Краснов В. В., Уваркіна О. В., Уваркіна К.М. Формування компетентностей засобами симуляційних технологій: психолого-педагогічний аспект. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Днепр. Частина ІІ. Дніпро: СПД «Охотнік». 2017. С.140-141.
  6. Уваркіна О. В., Уваркіна К.М. Симуляційні технології в системі освіти: компетентнісний підхід й адаптація. International scientific and practical conference «Innovationsand modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine», Сonference Proceedings, May 5-6, 2017. P.143-146.
  7. Уваркіна О. В. Формування загальногуманітарних компетентностей лікаря (провізора) у післядипломної освіти. Актуальніпитання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Полтава 8-9 червня 2017 р.). Полтава: Вид-во «Астрая». 2017. С.263-265.
  8. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Формування загальноправових цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів. Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря : матеріали ХVІІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 22 березня 2017р. Київ : КМУ УАНМ, 2017. С. 72-75.
  9. Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти / В. В. Краснов, О. В. Уваркіна, О. І. Костюк, Л. Г. Юрковська. Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України : матеріали VІ міжнар. мед. конгресу, Київ, 25-27 квітня 2017 р. Київ : ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2017. С. 3-4.
  10. Формування компетенцій: від мульти- до трансдисциплінарності / В. В. Краснов, О. В. Уваркіна, О. І. Костюк, Л. Г. Юрковська.Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України :матеріали VІ міжнар. мед. конгресу, Київ, 25-27 квітня 2017 р. Київ: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2017. С. 4-5.
  11. Юрковська Л. Г. Правові засади вирішення конфліктів в практиці лікаря.Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України :матеріали VІ міжнар. мед. конгресу, Київ, 25-27 квітня 2017 р. Київ : ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2017. С. 5.
  12. Мультидисциплінарний підхід у формуванні професійних лікарських компетенцій / В. В. Краснов, О. В. Уваркіна, Т. Б. Кодлубовська, О. І. Костюк, Л. Г. Юрковська, А. С. Третьякова. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) :матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль : ТДМУ, 2017. Т. 2. С. 252.
  13. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Законодавчі колізії порядку працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль : ТДМУ, 2017. Т. 2. С. 73-74.
  14. Юрковська Л. Г. Обов’язки громадян України в сфері охорони здоров’я.Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє :зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» (Київ, 21 квіт. 2017 р.). Відп. ред. Л. А. Лазаренко. К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. С. 307-308. URL :http://ikvsu.kvs.gov.ua/sites/default/files/imce/zbirnik_21.04.17___28-04pr.pdf(дата звернення: 26. 09. 2017).
  15. Юрковська Л. Г. Реформа післядипломної медичної освіти в контексті забезпечення національної безпеки. Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи :матеріали підсумкової науково-практичної конференції (19 травня 2017 року). К. : Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. С. 111-113. URL :http://indo.univ.kiev.ua/images/Docs/Збірник_тез_конференції_19.05.2017.pdf(дата звернення: 26. 09. 2017).

  2021 рік

  1. Кравченко Г. Авторська методика «Клаптикова мозаїка» Простір арттерапії: мистецтво стосунків у танці життя: матеріали ХVІІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 червня 2021 р.) / [за наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – Київ : ФОП Назаренко Т.В., 2021. С.78
  2. Краснов В.В. Процедура інформування батьків про діагноз дитини відповідно до сучасних вимог етики та медичної деонтології (повідомлення невтішних новин) Міжнародна науково-практична школа«СУЧАСНІ АКАДЕМІЧНІ ЗНАННЯ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ», Сесія № 6. День 2. 17 листопада 2021 р.
  3. Юрковська Л.Г.Правові межі комунікації з малолітніми, неповнолітніми пацієнтами та їх близькими родичами. Міжнародна науково-практична школа «СУЧАСНІ АКАДЕМІЧНІ ЗНАННЯ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ», Сесія № 6. День 2. 17 листопада 2021 р.
  4. Краснов В.В. Virtualization as a new challenge for the evolution of mankind. 2nd International Scientific E-conference «SOLVING THE GLOBAL PROBLEMS OF MODERNITY THROUGH INTEGRATION IN SOCIETY, SCIENCE AND CULTURE». Integral World Research Institute (IWRI). 5-6 грудня 2020 Р.
  5. Краснов В.В. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА International Scientific E-conference: «Образование в эпоху перемен: трансформации без разрушений и конфликтов». Integral World Research Institute (IWRI). 23-24 жовтня2021 р.
  6. Краснов В.В. Забезпечення якості підготовки кадрів і моделювання в охороні здоров'я. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ». Буковинський державний медичний університет. 19 лютого 2021 р.
  7. Блінов О.А. Перспективи використання проектного методу в авіаційній галузі. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 24 листопада 2022 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023.
  8. Блінов О.А.Мандалотерапія в реабілітаційній практиці авіаційних фахівців. Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2023 р.) / [ред. кол.: О.М. Котикова, М.І. Радченко, І.В. Прожога та ін.];Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023.
  9. Блінов О.А. Лікування панічних атак за допомогою емоційно-образної терапії. Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України: збірник тез доп. ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 травня 2023 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2023.
  10. Блінов О.А. Інтегративна методика управління стресом (ІМУС) у госпітальній практиці надання психологічної допомоги учасникам бойових дій. Психологія життєвого простору особистості в сучасних умовах кризи, глобалізації та цифрової трансформації суспільного життя: збірник тез доп. міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 вересня 2023 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2023.
  11. Блінов О.А. Методичне забезпечення груп контролю бойового стресу. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: збірник тез доп. VIⅠⅠ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 вересня 2023 року). Київ:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023.
  Блінов О.А., Демидюк Ю.Ф., Зубко М.В., Ковальова С.П., Маслюк К.І. «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал.2023. № 4(22) 2023.