Google search

Інтернатура «Радіологія» (спільно з кафедрою радіології). Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Радіологія" протягом 1,5 навчальних роки передбачено: 9 місяців навчання на кафедрах і 8 місяців на базах стажування.

Цикли спеціалізації зі спеціальностей „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли стажування зі спеціальностей „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли тематичного удосконалення: «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій», «Радіаційний контроль за використанням джерел іонізуючих випромінювань», «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах», «Радіаційні аварії та ліквідація їх наслідків», «Вибрані питання променевої терапії», «Вибрані питання радіонуклідної діагностики», «Актуальні питання радіаційної онкології», «Актуальні питання ядерної медицини». 

План проведення циклів

Кожного року план проведення циклів розміщується на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2022 році кафедрою ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки сумісно з кафедрою ультразвукової та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти було видано наступні атласи, що призначені для спеціалістів ультразвукової діагностики, щелепно-лицевих хірургів, гінекологів, лікарів-інтернів - радіологів, а також студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів

1. Ехографія слинних залоз: атлас / Р.Я. Абдуллаєв, О.В. Щербіна, Н.О. Савичук, С.Г. Єфименко - Харьков: Факт, 2022. - 90 с.
ISBN 978-966-2046-47-2

2. Ультрасонографія злоякісних пухлин матки: атлас / Р.Я. Абдуллаєв, О.В. Щербіна, Т.М. Козаренко, П.О. Король - Харьков: Факт, 2022. - 112 с. ISBN 978-966-2046-94-6

3. Ультрасонографія щелепно-лицьової зони: атлас / Р.Я. Абдуллаєв, О.В. Щербіна, П.О. Король, Н.О. Савичук, С.Г. Єфименко - Харьков: Факт, 2022. - 130 с. ISBN 978-966-2046-47-2.

Підручник 

 

Променева діагностика /Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Сиваченко Т.П. та ін.; За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К.: Медицина України, 2018. - Т.1. – 302 с., 2020. - Т.2. – 768 с. ISBN 978-617-7769-00-1.

Радіологія, англ. мова /Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Вінниця, Нова книга, 2013. – 502 с. ISBN 978-966-382-480-2

Радіологія. Підручник для студентів стомат факультетів ВМНЗ. /Каменецький М.С.,Первак М.Б., Мечев Д.С. та ін. - Донецьк, вид. «Ноулідж», 2013. – 260 с. ISBN 978-617-579-739-6

Радіаційна гігієна. Національний підручник. /Мурашко В.О., Мечев Д.С. та ін. – Вінниця, «Нова книга». – 2013. – 376 с.

ISBN 978-966-382-456-7

Радіологія. (Променева діагностика, променева терапія). /Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. – Вінниця, «Нова книга». – 2013. – 518 с. ISBN 978-966-382-212-2.

2-е видання: Вінниця, «Нова книга». – 2017. – 512 с.

Радіологія. Т. 2. Основи променевої терапії. /Каменецький М.С., Первак М.Б., Мечев Д.С. – Донецьк, «Ноулідж». 2014. – 126с. ISBN 978-617-579-562-0.

1)    Президент України https://www.president.gov.ua

2)    Верховна Рада України: https://www.rada.gov.ua

3)    Кабінет Міністрів України: https://www.kmu.gov.ua

4)    Міністерство охорони здоров'я України: https://moz.gov.ua

 1. Абызов Р.А. Онкоотолярингология. – К.: "Книга плюс", 2002. – 272 с.
 2. Бальтер С.А. Основы клинической топометрии в онкологии. – М., 1986. – 240 с.
 3. Бардычев М.С., Цыб А.Ф. Местные лучевые повреждения. – М.: Медицина, 1985. – 240 с.
 4. Безродний Ю. та ін. Україно-англійсько-російський тлумачний словник з радіології. – Київ: Фенікс,2008. – 318 с.
 5. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. – М., 1989. – 560 с.
 6. Ваганов Н.В., Важенин А.В. Медико-физическое обеспечение лучевой терапии. – Челябинск: Иероглиф, 2004. – 199 с.
 7. Вибрані лекції з клінічної онкології /За ред. Бондаря Г.В. – Донецьк: Кальміус", 2010. – 582 с.
 1. Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й., Синєкоп Ю.С. Системи відображення в медицині. - К.: ТОО "ВЕК+". - 1999. - 317 с.
 2. Гранов А.М., Тютин Л.А. Позитронная эмиссионная томография: руководство для врачей. – М.: Фолиант, 2008. – 368 с.
 3. Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Радіологія. /Підручник, 2-ге вид. Вінниця, 2017. – 512 с.
 4. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. - М.: Медицина, 1993. - 556 с.
 5. Лишманов Ю.Б., Чернов В.И. Сцинтиграфия миокарда в ядерной кардиологии. -Томск, 1997. - 276 с.
 6. Макеєв С.С., Мечев Д.С., Розуменко В.Д. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія в діагностиці пухлин головного мозку. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 204 с.
 7. Мурашко В.О., Мечев Д.С. та ін. Радiацiйна гiгiєна. - Вінниця, 2013. - 370 с.
 1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. – Київ, 1998.
 2. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000).
 3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні правила 6.177-205-09-02. – Київ, 2005.
 4. НРБУ-97 Відповіді на запитання практики. Тлумачний та методичний посібник. /Під ред. чл.-кор.АМН України, професора А.М.Сердюка. – Київ, 2004. – 160 с.
 5. Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. Навчальний посібник. – Київ, 2010.
 6. Скалецький Ю.М. Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів. – Київ: Логос, 2007. – 222 с.
 7. Мащенко Н.П., Мурашко В.А. Радиационное воздействие и радиационная защита населения при ядерних авариях на атомных электростанциях. – Киев,