Google search

На кафедрі здійснюється післядипломна підготовка лікарів за спеціальностями отоларингологія та онкоотоларингологія (для лікарів- інтернів, лікарів інших спеціалізацій, лікарів отоларингологів, аспірантів).

Станом на 2023-2024 рік, враховуючи продовження військових дій на території країни, заняття будуть проходить у змішаному форматі (очно-заочному). 

Спеціалізація:

 • за фахом «Оториноларингологія» (термін навчання – 3 місяці);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 2 місяці).

Стажування:

 • за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 1 місяць);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 1 місяць).

Інтернатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Клінічна ординатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в аспірантурі очної (денної, вечірньої) та заочної форм навчання за спеціальністю «Отоларингологія»

Тематичного удосконалення: тривалістю 1, 2  тижні, у тому числі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, відповідно затвердженому календарному плану НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • «Вибрані питання оториноларингології та ЛОР-онкології» (термін навчання – 2 тижні);
 • «Невідкладна ЛОР-допомога і граничні стани в отоларингології та загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні);
 • «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології» (термін навчання – 1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць);
 • «Організація навчального процесу лікарів-інтернів за спеціальністю “отоларингологія” на базі стажування» (термін навчання – 1 тиждень);
 • «Новітні технології при хірургічних втручаннях в оториноларингології» (термін навчання – 1 тиждень).
 • «Сучасні методи діагностики і лікування в оториноларингології » (термін навчання – 2 тижні);
 • «Невідкладна оториноларингологічна допомога в загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні).
 • «Основи функціональної ендоскопічної ринохірургії» (термін навчання – 1 тиждень).
 • «Сучасні методи реабілітації слуху у хворих з кондуктивною та сенсоневральною приглухуватістю» (термін навчання – 1 тиждень).
 • «Основи онкології та передракові стани в отолоарингології! (термін навчання – 1 тиждень)  

Підготовка лікарів -інтернів та слухачів суміжних кафедр («Медицина невідкладних станів» та «Загальна практика – сімейна медицина) — цикл “Отоларингологія” 

Контингент слухачів: випускники медичних ВУЗів за фахом «Лікувальна справа». 

Методики викладання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

В навчальному процесі застосовуються сучасні технології навчання: відеотрансляція (on line) ендоскопічних та отохірургічних втручань з операційної в аудиторію, мультимедійні презентації, відеофільми, комп’ютерні тестові програми, алгоритми, ситуаційні задачі, стандарти практичних навичок. 

Навчання на всіх циклах проводиться:

 • за бюджетною формою;
 • на госпрозрахункових засадах.

Мови викладання – українська. 

Для проведення занять а також проведення підсумкового контролю знань у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Хмарне сховище Google drive
 4. Viber зв’язок
 5. Передача документації здійснюється через «Нова пошта» 

Цикли у 2-му півріччі 2023 року.

11.09-25.09 цикл тематичного удосконалення «Ургентні стани в отоларингології».

Заплановано 10 слухачів.

Тривалість навчання: 0,5 місяця ( 78 годин ).

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з отоларингології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоровя, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі.

Контингент: лікарі-отоларингологи, лікарі-отоларингологи дитячі, лікарі-отоларингологи-онкологи, лікарі-педіатри, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі-терапевти, лікарі-хірурги, лікарі загальної практики - сімейної медицини.

28.09-28.12 цикл спеціалізації зі спеціальності Отоларингологія;

(для лікарів-хірургів).

Заплановано 6 слухачів.

Тривалість програми спеціалізації за спеціальністю «Отоларингологія» - 3 місяці.

Мета освітньої програми спеціалізації (вторинної) за спеціальністю «Отоларингологія» - забезпечення належної організації освітнього процесу відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоровя, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-отоларингологів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Отоларингологія», формування здатності застосовувати набуті знання, вміння та практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Контингент осіб, які можуть навчатись за цією програмою: лікарі-хірурги.

 

01.12-15.12 - цикл тематичного удосконалення «Сучасні методи діагностики і лікування в отоларингології».

Заплановано 10 слухачів.

Тривалість навчання: 0,5 місяця ( 78 годин ).

Мета циклу – поглиблення теоретичних та практичних знань лікарів лікувального профілю з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування окремих ЛОР - захворювань, що потребують невідкладної допомоги, або мають характер граничний з іншими спеціальностями.

Контингент слухачів – лікарі-отоларингологи, лікарі-отоларингологи дитячі, лікарі хірурги.

 

18.12-22.12 - цикл тематичного удосконалення «Основи ендоскопічної діагностики та лікування хворих з ЛОР-патологією».

Заплановано 8 слухачів.

Тривалість навчання: 0,5 місяця ( 78 годин ).

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд питань ендоскопічної діагностики та ендоскопічного хірургічного лікування окремих захворювань носа та приносових синусів.

Контингент: лікарі-отоларингологи.