Google search

На кафедрі здійснюється післядипломна підготовка лікарів за спеціальностями отоларингологія та онкоотоларингологія (для лікарів- інтернів, лікарів інших спеціалізацій, лікарів отоларингологів, аспірантів).

Станом на 2023-2024 рік, враховуючи продовження військових дій на території країни, заняття будуть проходить у змішаному форматі (очно-заочному). 

Спеціалізація:

 • за фахом «Оториноларингологія» (термін навчання – 3 місяці);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 2 місяці).

Стажування:

 • за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 1 місяць);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 1 місяць).

Інтернатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Клінічна ординатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в аспірантурі очної (денної, вечірньої) та заочної форм навчання за спеціальністю «Отоларингологія»

Тематичного удосконалення: тривалістю 1, 2  тижні, у тому числі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, відповідно затвердженому календарному плану НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • «Вибрані питання оториноларингології та ЛОР-онкології» (термін навчання – 2 тижні);
 • «Невідкладна ЛОР-допомога і граничні стани в отоларингології та загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні);
 • «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології» (термін навчання – 1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць);
 • «Організація навчального процесу лікарів-інтернів за спеціальністю “отоларингологія” на базі стажування» (термін навчання – 1 тиждень);
 • «Новітні технології при хірургічних втручаннях в оториноларингології» (термін навчання – 1 тиждень).
 • «Сучасні методи діагностики і лікування в оториноларингології » (термін навчання – 2 тижні);
 • «Невідкладна оториноларингологічна допомога в загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні).
 • «Основи функціональної ендоскопічної ринохірургії» (термін навчання – 1 тиждень).
 • «Сучасні методи реабілітації слуху у хворих з кондуктивною та сенсоневральною приглухуватістю» (термін навчання – 1 тиждень).
 • «Основи онкології та передракові стани в отолоарингології! (термін навчання – 1 тиждень)  

Підготовка лікарів -інтернів та слухачів суміжних кафедр («Медицина невідкладних станів» та «Загальна практика – сімейна медицина) — цикл “Отоларингологія” 

Контингент слухачів: випускники медичних ВУЗів за фахом «Лікувальна справа». 

Методики викладання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

В навчальному процесі застосовуються сучасні технології навчання: відеотрансляція (on line) ендоскопічних та отохірургічних втручань з операційної в аудиторію, мультимедійні презентації, відеофільми, комп’ютерні тестові програми, алгоритми, ситуаційні задачі, стандарти практичних навичок. 

Навчання на всіх циклах проводиться:

 • за бюджетною формою;
 • на госпрозрахункових засадах.

Мови викладання – українська. 

Для проведення занять а також проведення підсумкового контролю знань у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Хмарне сховище Google drive
 4. Viber зв’язок
 5. Передача документації здійснюється через «Нова пошта» 

Список літератури

 1. Абызов Р.А. ЛОР-онкология / Санкт-Петербург. "Диалог". – 2004. - 255 с.
 2. Абизов Р.А. Онкоотоларингологія / К.: “Книга плюс“. - 2001. - 271 с.
 3. Абизов Р.А., Божко Н.В., Белоусова А.О., Шкоба Я.В. Тканинозберігаюча високочастотна електрозварювальна технологія в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані / Київ. Нічлава. - 2011. - 100 с.
 4. Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Невідкладні та ургентні стани в оториноларингології / К., "Книга плюс". - 2005. - 189 с.
 5. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Лакиза С.О. Дифтерія в практиці отоларинголога / Київ. Нічлава. - 2009. - 203 с.
 6. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Шкорботун В.О., Матяш М.М. Ятрогенні захворювання в оториноларингологічній практиці / Київ. ЗАТ "НІЧЛАВА".- 2004.- 104 с.