Google search

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, доцент 

Волосовець Антон Олександрович, 1984 року народження. У 2001 році з відзнакою закінчив Український медичний ліцей при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. У тому ж році вступив та у 2007 році закінчив навчання за спеціальністю «лікувальна справа» у Національному медичному університеті. Отримав диплом з відзнакою та був рекомендований Вченою радою НМУ до навчання у магістратурі. Занесений до Золотої Книги Пошани НМУ. Одночасно працював на посаді старшого лаборанта кафедри неврології НМУ.

У 2009 році завершив підготовку у інтернатурі та успішно захистив магістерську роботу за спеціальністю «неврологія». З 2009 по 2011 рік навчався  
в аспірантурі НМУ за спеціальністю «нервові хвороби», яку закінчив достроково, захистивши у травні 2011р. кандидатську дисертацію на тему: «Нейрогенна ротоглоткова дисфагія в гострий період мозкового інсульту: механізми виникнення, методи діагностики та ведення хворих» (науковий керівник – д.м.н., професор С.М. Віничук).

З 2011 року був обраний на посаду асистента кафедри неврології НМУ. Брав активну участь у науковому та суспільному житті університету. Входив у Раду молодих вчених НМУ та МОЗ України, був заступником головного редактора Українського наукового молодіжного журналу. У 2009 році пройшов професійне стажування у госпіталі медичного факультету Університету м. Анжер, Франція. У 2010 році – стажування у науковій лабораторії Університету м. Гейдельберг, Німеччина. У 2014 році – стажування у клініці традиційної китайської медицини Департаменту охорони здоров’я провінції Ганьсу, Китайська Народна Республіка.

З грудня 2014 року по листопад 2017 року навчався в очній докторантурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика. Тема дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика  факторів ризику гострого ішемічного інсульту залежно від часу виникнення: особливості діагностики, лікування та прогнозу» (науковий консультант: завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Зозуля Іван Савович).

З грудня 2017 року працював на посаді доцента кафедри медицини невідкладних станів. В червні 2020 року був переведений на посаду професора кафедри. 16 листопада 2020 року був обраний на посаду завідувача кафедри медицини невідкладних станів.

Є автором більш ніж 150 наукових робіт. Серед них - 5 підручників, 3 навчальні посібники та 7 патентів на корисну модель. 8 статей – в журналах бази Web of Science (https://publons.com/researcher/3069811/anton-volosovets/publications/ ), 5 статей – в журналі бази Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200612076).

Основна наукова спрямованість робіт – діагностика та терапія ускладнень цереброваскулярної патології.