Google search

Кафедра працює за двома спеціальностями: «Клінічна лабораторна діагностика» та «Клінічна біохімія». На кафедрі впродовж 2022 року проводились цикли спеціалізації за фахом «Клінічна лабораторна діагностика» та за фахом «Клінічна біохімія». Цикли тематичного удосконалення, присвячені актуальним темам з різних розділів двох спеціальностей. Передатестаційні цикли для біологів та біохіміків.

Навчаються лікарі-інтерни за двома спеціальностями: 222 і 224.

 1. Федорова Т.Т., Луньова Г.Г., Кривенко Є.О., Олійник О.А., Сергієнко Л.І., Завадецька О.П. Електронний навчально-методичний посібник «Анемії» –Київ – 2017, –126 с.
 2. Клінічна біохімія: [підручник] /за заг. ред. Г.Г. Луньової. - К. : Атіка, 2013. - 556 с.
 3. Леуш С.С., Голяновський О.В., Олійник Ю.В., Олійник О.А. Современные подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин репродуктивного возраста” / Методичні рекомендації.- 2016.
 4. Танасійчук І.С., Луньова Г.Г., Завадецька О.П., Олійник О.А., Кривенко Є.О., Колядінцев В.В. Підготовка та оцінювання компетентності персоналу клініко-діагностичних лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів: монографія. Київ, 2019. – 71 с.
 5. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М., Завадецька О.П., Федорова Т.Т., Олійник О.А., Погоріла Л.І. Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя : Навчально-методичний посібник для лікарів. – Київ, 2010. – 103 с.
 6. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М. Клінічна лабораторна діагностика порушень системи гемостазу. – Київ, 2011. – 280 с.
 7. Клінічна біохімія (нова)

Кафедра проводить цикли очно-заочні з елементами дистанційного навчання.

В рамках Центру симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка створено кабінет «Лабораторна медицина» для відпрацювання практичних навичок на автоматичних аналізаторах і високотехнологічному лабораторному устаткуванні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обов’язкова література:

 1. Анемії [електронний навчально-методичний посібник] / Т.Т. Федорова, Г.Г. Луньова, Є.О. Кривенко, О.А. Олійник, Л.І. Сергієнко, О.П. Завадецька. – 2017.
 2. Антонов В.Г., Жерегеля С.Н., Карпищенко А.И., Минаева Л.В. Водно-электролитный обмен и его нарушения. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 208 с.
 3. Бессмельцев С.С. Множественная миелома. – Специальное издательство медицинских книг, 2016. – 504 с.
 4. Блиндар В.Н., Зубрихина Г.Н., Кушлинский Н.Е. Гематологические методы исследования. Клиническое значение показателей крови. – Медицинское информационное агентство, 2020. – 96 с.
 5. Бодня К.І., Марченко В.Г., співавт. Малярія: паразитологія, епідеміологія, імунітет, діагностика та лікування. Харків, 2003.
 6. Долгов В.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. – М-Тверь: Триада, 2019. – 400 с.
 7. Долгов В.В. Контрольно-измерительные материалы по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». – М -Тверь: Триада, 2017. – 32 с.
 8. Долгов В.В. Щитовидная железа. Гормональные, биохимические исследования. Цитологический атлас. – М -Тверь: Триада, 2009. – 132 с.
 9. Долгов В.В., Шабалова И.П. и др. Выпотные жидкости. Лабораторное исследование. – М-ТВЕРЬ: Триада, 2006. – 161 с.: 436 ил.
 10. Дуткевич И.Г. Практическое руководство по клинической гемостазиологии. Физиология системы гемостаза, геморрагические диатезы, тромбофилии, экстренная диагностика и терапия коагулопатических кровотечений. – Фолиант, 2018. – 290 с ил.
 11. Залізодефіцитна анемія: навч.-метод. посіб. для студ. і слухачів системи післядиплом. навчання мед. ВНЗ III-IV рівнів акредитації. 2-ге вид., переробл. та доповн. / С.В. Видиборець, С.М. Гайдукова, О.І. Черноброва та ін. — Вінниця; Бориспіль: Меркьюрі-Поділля, 2012. — 237 с.
 12. Зуева Е.Е. Диагностика онкогематологических заболеваний с помощью проточной цитометрии. – СпецЛит, 2017. – 327 с.
 13. Камышников В.С. Методы клинических лабораторных исследований. – МЕДпрес-информ, 2020. – 736 с.
 14. Карпищенко А.И. Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 464 с.
 15. Кишкун А.А. диагностика неотложных состояний: руководство для специалистов клинико-диагностических лабораторий и врачей-клиницистов. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 736 с.
 16. Кишкун А.А. Централизация клинических лабораторных исследований. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 368 с.
 17. Клінічна біохімія: [підручник] / за заг. ред. Г.Г. Луньової.- К.: Атіка, 2013. – 1156 с.
 18. Козинец Г.И. Гематологический атлас: настольное руководство врача-лаборанта. – М: Практическая медицина, 2017. – 120 с ил.
 19. Козлов А.В. Анализ мочи: руководство для врачей. – Специальное издательство медицинских книг, – 256 с.
 20. Конторщикова К.Н. Общеклинические исследования спинномозговой жидкости (ликвора): учебное пособие. – НГМА, 2017. – 100 с.
 21. Кошечкин В.А., Малышева П.П., Рожкова Т.А. Практическая липидология с методами медицинской генетики. Руководство. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 112 с.
 22. Лабораторна діагностика гемофілій та хвороби Віллебранда: навч. посіб. для студ. мед. ун-тів та лікарів - слухачів курсів установ післядиплом. освіти / Г.І. Мороз, В.В. Красівська, С.В. Видиборець, В.Л. Новак. — К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика: ДУ «Ін-т патології крові та трансфуз. Медицини», 2012. — 75 с.
 23. Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О. Клінічна лабораторна діагностика: підручник. – Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2019. – 472 с.: 32 кольор. вкл.
 24. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Морфология клеток костного мозга в норме и патологии. Интерпретация миелограмм. – М-Тверь: Триада, 2018. – 246 с.
 25. Луговская С.А. Гематологический атлас. – М -Тверь: Триада, 2016. – 434 с.: 1993 ил.
 26. Луговская С.А., Почтарь М.Е., Долгов В.В. Гематологические анализаторы. – М, 2007. – 122 с.
 27. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М., Завадецька О.П., Федорова Т.Т., Олійник О.А., Погоріла Л.І. Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя : Навчально-методичний посібник для лікарів. – Київ, 2010. – 103 с.
 28. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М. Клінічна лабораторна діагностика порушень системи гемостазу. – Київ, 2011. – 280 с.
 29. Малова Е.С. Специальные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Учебно-методическое пособие. – М: Практическая медицина, 2019. – 72 с.
 30. Матвеева И.И. Алгоритм лабораторной диагностики острого лейкоза. – Медицинское информационное агентство, 2013. – 56 с ил.
 31. Мегалобластні анемії: монографія / С.В. Видиборець, С.М. Гайдукова, О.В. Сергієнко, О.І. Черноброва. — Вінниця; Бориспіль: Меркьюрі-Поділля, 2012. — 135 с.
 32. Миронова И.И., Долгов В.В., Романова Л.А. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота. Атлас. – М -Тверь: Триада, 2012. – 420 с.: 840 ил.
 33. Миронова И.И. Атлас осадков мочи. – М -Тверь: Триада, 2015. – 171 с.: 653 ил.
 34. Морозова В.Т. Лимфатические узлы. Цитологическая диагностика. – М -Тверь: Триада, 2008. – 78 с.
 35. Полонская Н.Ю. Цитологическое исследование цервикальных мазков. Пап-тест. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 168 с.
 36. Полонская Н.Ю. Цервикальная цитология по системе Бетесда. Терминология, критерии и пояснения. – М: Практическая медицина, 2017. – 304 с.
 37. Райт Д. Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов / Д. Райт , Б. Эддис. – М. Мед. лит., 2008. – 176 с.
 38. Сапожникова Ж.Ю. Исследование осадка эякулята в диагностике инфекций, передаваемых половым путем. – М-Тверь: Триада, 2017. – 32 с.
 39. Сергиев В.П. Медицинская паразитология: лабораторная диагностика: учебник. – Феникс, 2017. – 250 с.
 40. Сергиев В.П. Атлас клинической паразитологии тропической медицины. – Москва, 2010. – 284 с.
 41. Сидельникова В.И. Ликвор. Лабораторные тесты. – М -Тверь: Триада, 2010. – 64 с.
 42. Синьков С.В., Заболотских И.Б. Диагностика и коррекция расстройств системы гемостаза. – М: практическая медицина, 2017. – 336 с.
 43. Танасійчук І.С., Луньова Г.Г., Завадецька О.П., Олійник О.А., Кривенко Є.О., Колядінцев В.В. Підготовка та оцінювання компетентності персоналу клініко-діагностичних лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів: монографія. Київ, 2019. – 71 с.
 44. Толибова Г.Х. Современная цитологическая диагностика и тактика ведения пациенток с патологическим состоянием шейки матки. – Издательство Н-Л, 2017. – 32 с.
 45. Торцевски М. Комплексное цитологическое исследование спинномозговой жидкости. – М: Практическая медицина, 2017. – 96 с.: 138 ил.
 46. Фещенко Ю.І., Журило О.А., Барбова А.І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції навчальний посібник. - Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2019. – 304 с.: 4 кольор. вкл.
 47. Шабалова И.П. Цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки. Цитологический атлас. – М -Тверь: Триада, 2016. – 320 с.: 1122 ил.
 48. Шабалова И.П. Цитологическая диагностика заболеваний шейки и тела матки. – М -Тверь: Триада, 2010. – 232 с.: 382 ил.

 

Рекомендована література:

 1. Айан А.М. Хеннеси, Алан Дж. Джанн. Анализ газов крови понятным языком. Пер. с англ. под ред. В.Л. Кассиля. – М.: Практическая медицина, 2009. – 140 с.
 2. Алан Г.Б.Ву. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам. – Лабора, 2013. – 1280 с.
 3. Анализы. Полный справочник. – Эксмо, 2007. - 768 с.
 4. Андерсон Ш. Атлас гематологии. Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой, В.П. Сапрыкина. – М.: Логосфера, 2007. – 608 с.
 5. Андрология. Клинические рекомендации. – М.: Медпрактика, 2007. – 134 с.
 6. Ванденбуш К.Дж. Цитологическое исследование цервикальных мазков: атлас. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 208 с.
 7. Гончаров Н.П., Добрачева А.Д. Атлас морфологических форм сперматозоидов. – Медицинское информационное агентство, 2018. – 104 с.
 8. Гриншпун Л.Д. Гериатрическая гематология. Заболевания системы крови в старших возрастных группах. Том 1. – Медиум, 2011. – 312 с ил.
 9. Гриншпун Л.Д. Гериатрическая гематология. Заболевания системы крови в старших возрастных группах. Том 2. – Медиум, 2012. – 728 с ил.
 10. Джером К. Лабораторная диагностика вирусных инфекций по Леннету. – Лаборатория знаний, 2018. – 774 с.
 11. Долгов В.В. Клиническая лабораторная диагностика: в 2т., Т1 – ЛабДиаг, 2017. – 464 с.
 12. Долгов В.В. Клиническая лабораторная диагностика: в 2т., Т2 – ЛабДиаг, 2017. – 624 с.
 13. Долгов В.В. Лабораторная гематология. – М -Тверь: Триада, 2014. – 218 с.
 14. Долгов В.В. Лабораторная диагностика нарушения обмена железа. – М -Тверь: Триада, 2014. – 72 с ил., табл.
 15. Долгов В.В, Луговская С.А., Фанченко Н.Д. и др. Лабораторная диагностика мужского бесплодия. – М-Тверь: «Триада», 2006. – 144 с.
 16. Долгов В.В., Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е. Лабораторная диагностика анемий (второе издание). – М-ТВЕРЬ: Триада, 2009. – 148 с.: 92 ил.
 17. Ершов В.А. Неоплазия эпителия шейки матки. – Человек, 2016. – 200 цв.ил.
 18. Камышников В.С. Норма в лабораторной медицине. – МЕДпресс- информ, 2014. – 336 с.
 19. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика, 2-е издание, переработанное и дополненное. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1000 с.
 20. Кишкун А.А. Биохимические исследования в клинической практике: Руководство для врачей. – Медицинское информационное агентство, 2014. – 528 с.
 21. Козинец Г.И. Анализ крови и мочи. Клиническое значение. – М.: Практическая медицина, 2008. – 152 с.
 22. Конторщикова К.Н. Исследование мокроты. – НГМА, 2017. – 98 с ил.
 23. Лифшиц В.М., Сидельникова В.А. Биохимические анализы в клинике. – М.: Триада-X, 2009. – 212 с.
 24. Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., Долгов В.В. Лабораторная гематология. – М, 2006. – 222 с.
 25. Мамаев А.Н. Коагулопатии / А.Н. Мамаев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 264 с.
 26. Морозова В.Т. Копрологические синдромы. Лабораторная диагностика патологии пищеварительной системы. – М -Тверь: Триада, 2013. – 160 с ил.
 27. Московита Е.Н., Федорова Л.В., Мукомолова Т.А., Ширяев В.В. Атлас возбудителей грибковых инфекций. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 208 с ил.
 28. Погорелов В.М. Цветной атлас клеток системы крови. – М: Практическая медицина, 2016. – 176 с ил.
 29. Полонская Н.Ю. Клиническая цитология. М: Практическое руководство. – М: Практическая медицина, 2018. – 144 с.
 30. Савичева А.М. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза. Методические рекомендации. – Издательство Н-Л, 2011. – 28 с.
 31. Савичева А.М. Лабораторная диагностика генитальной герпесной инфекции. Методические рекомендации. – Издательство Н-Л, 2011. – 32 с.
 32. Савичева А.М. Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза. Методические рекомендации. – Издательство Н-Л, 2011. – 36 с.
 33. Савичева А.М., Шипицына Е.В., Золотоверхая Е.А. и др. Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium. Методические рекомендации. – Издательство Н-Л, 2010. – 36 с.
 34. Савичева А.М., Соколовский Е.В. Лабораторная диагностика урогенитальной хламидийной инфекции. Методические рекомендации. – Издательство Н-Л, 2009. – 56 с.
 35. Сисла Б. Руководство по лабораторной гематологи / Б. Сисла; пер. с англ. А.И. Воробьева. – М.: Практическая медицина, 2011. – 352 с.
 36. Творогова М.Г. Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Справочник. – БИНОМ-Пресс, 2016. – 648 с.
 37. Темл Х. Атлас по гематологии.– МедПресс, 2017. – 208 с.
 38. Титмуш Э., Адамс К. Шейка матки. Цитологический атлас / Э.Титмуш, К.Адамс; пер. с англ. Под. ред. Н.И. Кондрикова. – М.: Практическая медицина, 2009. – 251 с.
 39. Уразова О.И. Теория и практика лабораторных гематологических исследований: учебное пособие. – Феникс, 2018. – 427 с.Черешнев В.А. Тромбоцитопоэз. – Медицина, 2007. – 272 с ил.
 40. Шевченко О.П., Долгов В.В., Олефиренко Г.А. Электофорез в клинической лаборатории. I. Белки сыворотки крови. – М.: Реафарм, 2006. – 160 с.
 41. Шевченко О.П., Долгов В.В., Олефиренко Г.А. Электофорез в клинической лаборатории. II. Белки сыворотки крови, ликвора, мочи. – М.: Реафарм, 2008. – 158 с.

 

Інші рекомендовані джерела:

 1. Bangert SK, Marshall WJ, editors. Clinical biochemistry: metabolic and clinical aspects, 6th ed. London: Churchill Livingstone, 2008.
 2. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics, 5th ed. St.Louis, MO: Elsevier Saunders, 2011.
 3. Colman RW, Hirsh J, Marder VJ, Salzman EW, editors. Hemostasis and thrombosis; basic principles and clinical practice, 5th ed. Philadelphia, PA: JB Lippincott Company, 2006.
 4. Dacie JV, Lewis SM. Practical haematology, 11th ed. London: Churchill Livingstone, 2011.
 5. Doucette LJ. Mathematics for the clinical laboratory, 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders Co., 2011.
 6. Harmening DM, editor. Clinical hematology and fundamentals of hemostasis, 5th ed. Philadelphia, PA: FA Davies Company, 2008. 
 7. Hoffbrand AV. Essential haematology  /  V. Hoffbrand, P.A.H. Moss, - 6th ed. Oxford: Wiley-Blackwell Scientific Publications, 2011. 
 8. Young DS, editor. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests. Washington, DC: AACC Press, 2007.
 9. Barbara J. Bain. Blood Cells: A Practical Guide, 5 th Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2015, 504 p.