Google search

За період 2021-2026 роки виконується тема НДР: Вивчення можливості використання платформи штучного інтелекту для морфологічного дослідження клітин крові та кісткового мозку

В 2016-2020 р кафедрою виконується ініциативно-пошукова робота за темою: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегії підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (№ Держреєстрації 0115U002599). За весь період науково-педагогічним складом кафедри були видані науково-дослідні статті, навчально-методичні рекомендації в міжнародних журналах та фахових виданнях, посібники, підручник «Клінічна біохімія», атласи та монографії.

кафедрою клінічної лабораторної діагностики спільно з кафедрою загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика згідно до угоди про наукову співпрацю, яка діє на підставі довіреності НМАПО імені П.Л. Шупика від 03.07. 2018 № 12/106-1682. проводилось виконання НДР терміни виконання якої 01. 01. 2018р - 31.12. 2022р. «Діагностика та лікування хворих з загальною та невідкладною хірургічною патологією з застосуванням інноваційних технологій» номер державної реєстрації – 0115U002166.

Колектив кафедри бере активну участь у розробці учбових планів та програм, проводить велику методичну та консультативну роботу на допомогу органам охорони здоров’я, роботу з практичними лікарями-лаборантами у плані наставництва, бере участь у атестаціях лікарів-лаборантів та лікарів інших спеціальностей у атестаційних комісіях м. Києва, Київської області, Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, в роботі науково-практичного товариства лікарів-лаборантів, співробітники кафедри є членами редколегій різних періодичних видань, в т.ч. журналів «Лабораторна діагностика», «Гематологія та трансфузіологія в Україні» тощо.

На базі НУОЗ України імені П.Л. Шупика функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.613.03 за спеціальністю 14.01.39 – «Клінічна лабораторна діагностика», де відбувається захист дисертаційних робіт.

В січні 2012 року було започатковано видання міжнародного науково-практичного журналу «Лабораторная диагностика. Восточная Европа». Журнал представлено у міжнародній наукометричній базі даних Scopus (2021) та РІНЦ – з початком військових дій припинено співпрацю.