Search

Відповідно до Наказу НМАПО імені П.Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол №9 від 12.11.2014) у 2016 році створено наукову школу хірургії серця та магістральних судин імені академіка Г.В. Книшова. Спеціальність 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

Місія наукової школи: створення нових знань, теорії та практики в галузі хірургії серця та магістральних судин.

Напрямки діяльності школи: 1) Вчення про надання висококваліфікованої хірургічної допомоги хворим з найважчими захворюваннями серцево-судинної системи, в тому числі хворим зі складними порушеннями ритму серця. 2) Організація навчання та підготовки лікарів хірургічних і терапевтичних спеціальностей, що спрямовані на оволодіння сучасними методами діагностики та хірургічного лікування вроджених і набутих вад серця, ішемічної хвороби серця, пухлин серця, порушень ритму та іншої патології серцево-судинної системи, що підлягає оперативному лікуванню. 3) Методична робота (створення та розробка навчальних програм, навчальних посібників і підручників з метою комплексного навчання слухачів). 4) Проведення численних наукових досліджень та впровадження їх результатів в практику охорони здоров'я з метою покращення якості надання кардіохірургічної допомоги населенню України.

Наукова школа створена на основі близько 450 фундаментальних статей, тез, монографій, підручників, методичних рекомендацій тощо, опублікованих у період 1986 - 2020 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

На даний час на кафедрі хірургії серця та магістральних судин виконується ініціативно-пошукова НДР «Сучасні методи діагностики, диференційної діагностики та хірургічного лікування міксом серця» (№ державної реєстрації 0117U002585, термін виконання 2017 - 2021 рр.). Науковий керівник НДР: академік НАМН України професор В.В. Лазоришинець.

Актуальність цієї теми обумовлена перш за все тим, що питома вага міксом в структурі доброякісних серцевих новоутворень складає 80 - 90%. В той же час, за даними різних авторів, частота виявлення первинних пухлин серця, з яких понад 80% являють собою морфологічно доброякісні пухлини, варіює від 0,8 до 1,9% від загального числа госпіталізованих хворих. Ці новоутворення проявляються різноманітною клінічною картиною, яка може імітувати інші захворювання серця. Тому велику клінічну та практичну значимість має уточнення науково-практичних аспектів диференційної діагностики та хірургічного лікування первинних пухлин серця (якими в першу чергу є міксоми), оскільки при своєчасному розпізнаванні більша їх частина може розглядатися як потенційно виліковне захворювання. Саме цьому присвячена науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі.

В ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», яка є клінічною базою кафедри, за період з 1.01.1969 по 1.01.2018 рр. міксоми серця були виявлені у 818 хворих віком від 3 до 78 років (в середньому 47,5 ± 3,4 р.). У 718 (87,8%) випадках пухлина знаходилась у лівому передсерді, у 73 (8,9%) - у правому передсерді та по 8 (1,0%) випадків - у лівому та у правому шлуночках. Мультицентричне зростання пухлини з ураженням двох або трьох камер серця спостерігалося - у 11 (1,3%) хворих.

НДР, що виконується співробітниками кафедри, передбачає всебічне вивчення, аналіз і удосконалення діагностики первинних пухлин серця, розробку нових методик їх оперативного лікування, поглиблене вивчення безпосередніх (з урахуванням гістологічного дослідження) і віддалених результатів операцій з використанням таких сучасних методів дослідження, як ехокардіографія, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія.

Подальша розробка науково-обгрунтованих програм обстеження хворих забезпечить своєчасність і точність діагностики захворювання, профілактику та значне зменшення частоти виникнення ускладнень при хірургічному лікуванні пухлин серця.

За п'ять років роботи з виконання ініціативно-пошукової НДР «Сучасні методи діагностики, диференційної діагностики та хірургічного лікування міксом серця»:

  1. Продовжувалось створення комп'ютерної бази даних пацієнтів, що проліковані з приводу міксом серця.
  2. Вивчено більше 60 джерел літератури в фахових виданнях.
  3. Продовжувалось вдосконалення розробленого алгоритму обстеження та лікування пацієнтів з міксомами та іншими пухлинами серця.
  4. Поширювалось застосування мініінвазивного методу оперативного лікування міксом серця з використанням відеоскопічного обладнання.
  5. Впроваджено псевдо-ПЕТ діагностику пухлин серця, яка використовує МРТ у режимі дифузійно-зважених зображень та дозволяє швидко та з дуже високою точністю виявляти первинні пухлини та метастази будь-якого розміру у будь-якій частині людського організму. Роздільна здатність даної методики найчастіше вище за роздільну здатність надзвичайно дорогого та трудомісткого радіонуклідного дослідження ПЕТ (позитронно-емісійної томографії).
  6. Опубліковано 27 статей в фахових виданнях (з них 5 в зарубіжних виданнях, 2 – у виданнях, що індексуються у БД Scоpus) і 2 статті підготовлені до друку.
  7. Отримано два патенти на корисну модель: «Спосіб неінвазивної диференціальної діагностики пухлин серця за допомогою DW1 послідовності отриманої при проведенні МРТ» і «Спосіб хірургічного лікування пухлини лівого шлуночка».
  8. Зроблені доповіді на 3rd International Conference on Cardiovascular Medicine and Cardiac Surgery в Берліні (Німеччина) 5-6 липня 2018 р., 4th International Сonference on Cardiovascular Medicine and Cardiac Surgery в Лондоні (Великобританія) 26-27 вересня 2019 р. в, 35th World Congress on Heart Diseases в Мадриді (Іспанія) 23-24 серпня 2021 р., а також на Конгресах Асоціації серцево-судинних хірургів України в 2019 та 2021 рр.
  9. Прочитані лекції за даною темою кардіологам у містах Вінниця, Івано-Франківськ, Чернігів, Херсон.