Google search

На кафедрі у 2019-2023 рр. виконується ініціативно-пошукова НДР «Розробка шляхів профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними варіантами перебігу фібриляції/тріпотіння передсердь при тривалому спостереженні».

За ініціативи кафедри створено Всеукраїнську асоціацію фахівців з аритмології і електрофізіології серця, у ДУ «Інститут серця МОЗ України» щороку проходять реєстрові науково-практичні конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», «Дні аритмології в Києві» і «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії». Крім того, у більшості областей України за останні роки спільно з профільними кафедрами проведено науково-практичні семінари «Функціональна діагностика в кардіології», майстер-класи з електрокардіографічної діагностики. Співробітники кафедри беруть активну участь у виданні фахового наукометричного журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», одним із засновників якого є НУОЗ України імені П.Л. Шупика. За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано більше 120 статей і тез, у тому числі близько 20 публікацій за межами України, зроблено десятки доповідей на національних і міжнародних форумах.

Член-кореспондент НАМН України професор Б.М. Тодуров і професор О.Й. Жарінов у президії конференції (2018).

Навчально-методична література, видана кафедрою:

 1. Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. – Львів-Київ, 2014. – 268 с.
 2. Жарінов О.Й., Куць В.О. (ред.) Тести з функціональної діагностики. Навчальний посібник для слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів. Видання 4-тє, доповнене і перероблене. – К.: Четверта хвиля, 2015. – 256 с.
 3. Жарінов О.Й., Куць В.О. (ред.) Основи електрокардіографії. Четверте видання. – К.: Четверта хвиля, 2020. – 248 с.
 4. Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Функціональна діагностика. Друге видання. – К.: Четверта хвиля, 2021. – 784 с.
 5. Жарінов О.Й., Куць В.О. Електрокардіографія для сімейного лікаря. – К.: Четверта хвиля, 2019. – 192 с.

Підручник «Функціональна діагностика» (2018). 

Навчальні DVD з ультразвукових методів дослідження:

 • «Основи ехокардіографії»
 • «Сонні та хребтові артерії. Техніка та підходи до ультразвукового дослідження»
 • «Оптимізація параметрів ультразвукового апарата для ехокардіографічного обстеження»
 • «Ехокардіографічна оцінка систолічної функції лівого шлуночка»
 • «Ехокардіографічна оцінка мітральної недостатності».

З 2014 року на кафедрі були захищені дисертації:

 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Логвінов Я.М.«Оцінювання морфо-функціонального стану передсердь у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистентНадорак О.П. «Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця». 01.11 - кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.) 
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистентІванюк Н.Б. «Предиктори покращення систолічної функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.). 
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Понич Н.В.«Оцінювання змін структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з аортальним стенозом і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.). 14.01.11 – кардіологія
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Залізна Ю.І. «Клінічні характеристики, перебіг та обґрунтування підходів до лікування вперше виявленої фібриляції передсердь». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Борхаленко Ю.А.на тему: «Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка до і після реваскуляризації міокарда». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - науковий співробітник Шклянка І.В."Периопераційне застосування статинів і маркери системного запалення у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокарда". 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – доцент Єпанчінцева О.А.«Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (наукові консультанти – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М., проф. Жарінов О.Й.).

 

На кафедрі виконуються дисертації:

 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Павлик Н.С. «Клініко-функціональні характеристики  та  прогностичне  значення безсимптомної фібриляції  передсердь». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) – аспірант Скибчик Я.В. «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).