Search

На базі кафедри протягом проводяться цикли тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, тривалістю два тижні:

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ за 2018-2021 рр.

  1. Психіатрія. Еталони практичних навичок : навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, В.Ю. Омелянович, Є.Г. Гриневич . – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018. – 176
  2. Психіатрія. Еталони практичних навичок : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.Д. Мішиєв, В.Ю Омелянович. Є.Г. Гриневич – Київ : НМАПО імені П.Л. Шупика, 2018 – Режим доступу: https://nuozu.edu.ua/images/instsimmed/kafDityh/Elektronniy_posibnik/public_html/index.html
  3. Медична психологія : в 2-х т. Т. 1. Загальна медична психологія / [авт. кол.: Пілягіна Г.Я., Мішиєв В.Д., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 288 с.
  4. Медична психологія : в 2-х т. Т. 2. Спеціальна медична психологія / [авт. кол.: Пілягіна Г.Я., Мішиєв В.Д., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 496 с.
  5. Комунікативні навички лікаря: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. та фахівців практ. мед. / О.С. Чабан, О.О. Хаустова, В.Ю. Омелянович та ін.; за заг. ред. О.С. Чабан. 2-ге видан. переробл. і доповн. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2021 – 434 с.
  6. Чабан О.С., Хаустова О.О., Омелянович В.Ю. Невідкладна допомога в психіатрії і наркології: Монографія - К.: Видавничий дім Медкнига, 2019. – 168 с., з іл
  7. Діагностика та лікування розладів психіки: довідник лікаря сімейної медицини-загальної практики та лікаря-невролога / [авт. кол.: Мішиєв В.Д., Михайлов Б.В., Гриневич Є.Г., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. В.Д. Мішиєва. – Київ : Професійні видання, 2020. – 74 с.