Google search

Науковий напрямок роботи кафедри:

 • організаційне забезпечення по підготовці та виданню публікацій (монографії, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Експертиза та рецензування науково-дослідних робіт, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (підготовка докторів філософії, докторантів, аспірантів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);
 • наукова робота науково-педагогічних працівників у межах основного робочого часу;
 • організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках;
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.
 • залучення інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів до науково-дослідної роботи.

Стратегічними напрямками наукового розвитку кафедри є:

 • Створення школи безперервної освіти з радіонуклідної діагностики та ядерної медицини з імплементацією технологій дистанційного навчання
 • Розробка нового концептуального підходу до використання променевих методів дослідження шляхом інтеграції всіх видів отримання діагностичного зображення в рамках єдиної дисципліни
 • Створення національних та міжнародних консорциумів з розвитку ядерної медицини та радіаційної онкології
 • Досягнення високого рівня підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складу відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів освіти
 • Оновлення нормативно-правової бази з променевої діагностики
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази, що забезпечує інноваційні процеси в освіті й науці
 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності
 • Взаємодія з усіма структурними підрозділами Університету та іншими закладами освіти.

Основні наукові статті (Scopus, WebofScience) науково-педагогічних співробітників кафедри

 • Король П.О., Івах М.О. Сучасна гібридна візуалізація нейроендокринних пухлин //Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. Т. 29. № 4. С. 108–118.
 • Ніколов М.О., Новікова Т.Г., Макеєв С.С. Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО //Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. Т. 29. № 2. С. 62–75.
 • Эхокардиографическая диагностика механических осложнений острого инфаркта миокарда / Р.Я. Абдуллаєв, Ф.И. Куликова, П.А. Король, С.В. Абрамов и соавт. // Azerb. Medical. Journ.– 2022. – № 2. – С. 14-21.
 • Можливості ОФЕКТ головного мозку з перфузійними радіофармпрепаратами для кількісної оцінки когнітивних змін пацієнтів із гіпертензивною енцефалопатією / М.О. Ніколов, Ю.Д. Залісна, Т.Г. Новікова, С.С. Макеєв, А.В. Дученко // Український радіологічний та онкологічний журнал. 2022. Т. 30. № 1. С. 42–56. 

Майстер-клас завідувача кафедри П.О. Короля «Новітня парадигма метастазування злоякісних пухлин у кістковий мозок. Інститут онкології та радіології м. Софія (Болгарія), грудень 2020 р.

НПП кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки на клінічній базі з проректором НУОЗ України імені П.Л. Шупика чл.-кор. професором Толстановим О.К., деканом ФПКВ професором Бабінцевою Л.Ю. та зав. відділом кадрів Бригинцем Д.Д.

Усна доповідь завідувача кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки професора Короля П.О. на Міжнародній конференції фахівців з ядерної медицини. Національний інститут раку, серпень 2022 р.