Google search

2023 рік

Кафедра терапевтичної стоматології закінчила ініціативно-пошукову НДР на тему: «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» (державний реєстраційний номер: 0117U002465; термін виконання 2017-2023 рр). 

Науковий керівник: д. мед. н., професор Білоклицька Г. Ф.

Відповідальний виконавець: к. мед. н., доцент Ашаренкова О. В. 

Результати та їх наукова новизна.

Розроблена медико-соціологічна карта обстеження, анкета-опитувальник, як інноваційний інструментарій виявлення системних і місцевих чинників ризику розвитку захворювань тканин пародонта, некаріозних уражень зубів і карієсу.

Отримано нові дані щодо розповсюдженості та особливостей клінічного перебігу захворювань тканин пародонта, некаріозних уражень твердих тканин зубів, зокрема ерозій зубів, і карієсу в осіб молодого віку (18-25 років).

Поглиблено уявлення про найбільш значимий локальний фактор ризику в ініціації та розвитку захворювань пародонта (хронічного катарального гінгівіту (ХКГ) і генералізованого пародонтиту (ГП))  шкідливу звичку - тютюнопаління, яка сприяє більш високій поширеності захворювань тканин пародонта.

Поглиблено уявлення стосовно підвищення в ротовій рідині (РР) осіб молодого віку з ХКГ і ГП вмісту оксиду азоту, яке відображає як появу перших симптомів запалення в тканинах пародонта, так і негативний вплив тютюнопаління на розвиток патологічного процесу в тканинах пародонта.

Визначено, що рівень інтерлейкінів – 4; 1β та фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α) в РР осіб молодого віку з різним станом тканин пародонта підтверджує їх роль і має прогностичну значимість в ініціації та розвитку генералізованих захворювань пародонта і відображає стадії розвитку патологічного процесу в пародонті: від інтактного пародонта до ХКГ і ГП початкового, I ступеня.

Вперше встановлений зв’язок шкідливої звички – тютюнопаління з гігієнічним станом порожнини рота (r=0,499) та активністю запального процесу (r=0,500) в тканинах пародонта з підвищенням рівня ФНП-α в РР (r=0,419), що вказує на її суттєву роль в розвитку захворювань пародонта в осіб молодого віку. Зростання частоти виявлення мутантних алелей гена TNF-a та генів АСЕ (p<0,05; r=0,326) і eNOS (p<0,01; r=0,633), вказує на їх роль в розвитку ГП в осіб молодого віку.

На підставі молекулярно-генетичного обстеження осіб молодого віку (18-25 років) з різним станом тканин пародонта вперше встановлено 4 варіанта молекулярно-генетичних профілей, та вперше виявлено, що наявність поліморфних варіантів D/D гена АСЕ, T894T гена eNOS і G308A гена TNF-a призводить до збільшення ризику розвитку ХКГ і ГП серед обстежених осіб молодого віку, тоді як поліморфні варіанти I/I гена АСЕ, G894G гена eNOS і G308G гена TNF-a мають захисну дію, що вказує на їх прогностичне значення у ранній доклінічній діагностиці запальних і запально-дистрофічних генералізованих захворювань пародонта в осіб молодого віку.

Вперше виявлення в буккальном епітелії пацієнтів молодого віку (18-25 років) з діагностованими ерозіями зубів як на тлі пародонтиту, так і на тлі здорового пародонту поліморфні варіанти генотипу A/A гена MMP20 (A/C), T/T гена MMP20 (T/C), а також A/A гена ENAM (A/G), що вказує на їх прогностичну значущість (р < 0,05) для розвитку ерозій зубів (Патент України на корисну модель. Реєстраційний номер 121947 від 10.08.2020) .

Вперше розроблений спосіб прогнозування розвитку та ранньої діагностики на етапі передхвороби запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (18-25 років) (Патент України на корисну модель. Реєстраційний номер G01N 33/48 (2006.01) A61B 5/00 від 25.04.2018).

Вперше в залежності від біохімічного та молекулярно-генетичного профілю розроблений протокол диспансеризації осіб молодого віку з персоніфікованим контролем пародонтологічного статусу, який дозволяє виявити стан передхвороби, а також контролювати динаміку клінічного перебігу ХКГ і ГП із своєчасним застосуванням профілактичних та лікувальніх заходів.

Вперше встановлено, що наявність в буккальному епітелії генотипу ТТ гена KLK4 (rs2664152 T>G) спрямовує на можливість раннього виявлення гіперестезії зуба на тлі захворювань щитоподібної залози, генотипу АА гена ММР20 попереджує розвиток ерозії емалі, генотипу ТТ гена ММР20 вказує на можливість прогнозування виникнення ерозії емалі в осіб молодого віку та формування на цій підставі групи ризику розвитку даної патології твердих тканин зубів.

Результати досліджень впроваджені в навчальний та лікувальний процес кафедри терапевтичної стоматології, кафедри стоматології дитячого віку і СПНМЦ НУОЗ України (НМАПО) імені П. Л. Шупика, СМЦ НМУ імені О. О. Богомольця, ПВНЗ «Київський медичний університет». В лікувальний процес Київської міської студентської поліклініки, ТОВ «АРС Вівенді», ТОВ «Сучасна сімейна стоматологія», КНП «Київська стоматологія», Державного закладу «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України».

Значущість роботи.

Дослідження дають змогу оцінити рівень стоматологічного здоров’я при плануванні профілактичних програм і прогнозуванні потреб у стоматологічній допомозі, що дозволить зберегти якість життя осіб працездатного віку, скоротити кількість відвідувань лікаря-стоматолога і зберегти кошти пацієнта.

Апробація НДР:

Статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 19; статей в міжнародних журналах   – 15;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Scopus – 4; статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Web of Science – 2; тез в українських журналах та збірниках – 25; тез в іноземних журналах та збірниках – 14; зроблено доповідей на вітчизняних науково-практичних конференціях – 14; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 25; патентів на корисну модель – 3, нововведень - 6; інформаційний лист – 1; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 64. 

2024 рік

Кафедра терапевтичної стоматології запланувала і приступила до виконання ініціативно-пошукової НДР на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики, профілактики та лікування стоматологічних хвороб у пацієнтів з коморбідними станами» (державний реєстраційний номер: 0123U105286, термін виконання: 2024 – 2028 рр.). 

Науковий керівник: д. мед. н., професор Мазур І. П.

Співкерівник: д. мед. н., професор Білоклицька Г. Ф.

Відповідальний виконавець: к. мед. н., доцент Ашаренкова О. В.