Google search

На кафедрі проводяться цикли:

Для лікарів-статистиків/лікарів-методистів проводяться цикли:

спеціалізації за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров’я" (тривалість – 2 місяці),

стажування за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров’я" (тривалість – 1 місяць).

Для лікарів різних лікувально-діагностичних відділень закладів охорони здоров’я, лікарів-статистиків, завідувачів відділень, керівників закладів охороно здоров’я проводяться цикли тематичного удосконалення:

"Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я населення" (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (тривалість – 2 тижні),

"Медико-статистичний аналіз діяльності лікарняних закладів" (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (тривалість – 2 тижні),

"Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності" (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (тривалість – 2 тижні).


Біостатистика: підручник /За редакцією В.Ф. Москаленка К.: Книга плюс, 2009. – 184 с.

 

Управління охороною здоров’я (для післядипломної освіти): Навчально-методичний посібник / За заг.ред. Вороненка Ю.В.- Київ: НМАПО,2010.- 3670 с. 

Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю „Управління охороною здоров’я”/ Колектив авт. за загальною редакцією Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка, О.М. Новічкової // Київ: Проект ЄС „Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”, 2009. – 43 с.

Орлова Н.М. Регіональна система охорони здоров’я: концептуальні підходи до формування її сучасної політики (монографія)/ Н.М.Орлова. -  Київ, 2010. – 184 с.

 

Медико-соціальний моніторинг стану зору та фактори ризику його порушень у школярів: методичні рекомендації/ С.О. Риков, Н.М .Орлова, А.О. Костецька – К.: МОЗ України, 2013. – 20 с.

Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду: методичні рекомендації/ М.В. Голубчиков та ін. - К.: МОЗ України,  2008. – 89 с.

Голубчиков М.В. Методика аналізу стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів адміністративних територій: методичні рекомендації/ М.В.Голубчиков, Н.М.Орлова. - К.: МОЗ України, 2011. – 45 с.

 

Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я: методичні рекомендації/ В.В.Горачук та ін.// К.: МОЗ України, 2012. – 23 с.

 

Медична облікова документація, що використовується в закладах охорони здоров’я: Альбом/ Гол. ред. М.В. Голубчиков. - К.: МОЗ України, 2012. -206 с.

Статистично-аналітичні довідники за 2008-2013 роки: 

Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні;

Стан здоров'я дітей 0-17 років включно в Україні та надання їм медичної допомоги;

Стан здоров’я жіночого населення в Україні;

Туберкульоз в Україні;

Медичні кадри системи МОЗ України;

Демографічна ситуація в Україні;

Офтальмологічна допомога в Україні;

Діяльність санаторіїв, що перебувають у сфері управління МОЗ України;

Довідник дитячого ендокринолога.

За спеціальністю “Організація і управління охороною здоров’я” (для лікарів-статистиків)

Основна література:

 1. Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Кравчук Н.Г. Аудит медико-статистичної інформації в стаціонарах (лекція)// Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2018. - №6. – С. 69-78.
 2. Голубчиков М.В., Орлова Н.М. Медико-статистичний аналіз діяльності стаціонарів (лекція)// Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2018. - № 7. – С.30-41.
 3. Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Бєлікова І.В. Актуальні проблеми та напрями реформування служби медстатистики (Лекція)// Практика управління медичним закладом 2018. - №11. – С.27-32.
 4. Голубчиков М. В. Міжнародний досвід використання інтегральних показників для моніторингу та оцінки стану здоров'я населення (Лекція)/ М.В. Голубчиков, Н.М. Орлова. // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №3 (44). – С. 89-94.
 5. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – Київ : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», 2015. – 580 с.
 6. Менеджмент в охороні здоров’я: навчально методичний посібник /  за ред. Ю. В. Вороненка – К.: НМАПО, 2014.– 367 с.
 7. Громадське здоров`я: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / [В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва та ін.] ; за ред. В. Ф. Москаленка. – 3-тє вид. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 560 с.
 8. Методика перевірки стану обліку і звітності та вірогідності статистичної інформації у лікарняних закладах: методичні рекомендації / М. В. Голубчиков та ін. – К.: МОЗ України, 2013. – 20 с.
 9. Голубчиков М.В. Шляхи інформатизації системи охорони здоров’я України (Лекція) / М.В. Голубчиков, О.С. Коваленко. // Здоров’я суспільства. – 2013. – № 3-4. – С. 106-110.
 10. Голубчиков М.В. Технологія заповнення основних первинних облікових документів та контролю вірогідності статистичних даних у лікарняних закладах (Лекція)/ М.В. Голубчиков, Н.М. Орлова, Н.Г. Кравчук. // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2013. – № 9. – 88-95 с.
 11. Методика аналізу стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів адміністративних територій: методичні рекомендації / М. В. Голубчиков та ін. – К.: МОЗ України, 2011. – 45 с.
 12. Управління охороною здоров’я (для післядипломної освіти): Навчально-методичний посібник / за ред. Ю. В. Вороненка – К.: НМАПО, 2010.– 3670 с.
 13. Біостатистика : підручник / [В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, М. В. Голубчиков та ін.]; за ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2009. – 184 с.
 14. Нові технології навчання менеджменту в медицині. Навчальний посібник /За заг.ред. Ю.В.Вороненка, Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М. Мітчелла. – К: Книга плюс. 2009. – 416 с.
 15. Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду: методичні рекомендації / М. В. Голубчиков та ін. – К.: МОЗ України, 2008. – 89 с.
 16. Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних захворювань : Навчальний посібник / [В. М. Лехан, Ю. В. Вороненко, О. П. Максименко та ін.]. – Дніпропетровськ: АРТ-Прес, 2004.– 184 с.
 17. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / [Ю. В. Вороненко, О. П. Гульчій, С. М. Зоріна та ін.] ; за ред. Ю. В. Вороненка. – К.: Здоров`я, 2002. – 357 с.
 18. Статистика охорони здоров`я: підручник / Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков. – К.: КНЕУ, 2002. – 230 с.
 19. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл./ [Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, О. Г. Процек та ін.] ; за ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.
 20. Статистика охорони здоров`я : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков. – К. : КНЕУ, 2000. – 187 с.
 21. Міжнародна статистична класифікація хвороб МКХ-10. – К.: МОЗ України, 1998.- 307c. 

Додаткова література:

 1. Кравченко В.В. Стан здоров’я населення м. Києва: сучасні тенденції та проблеми/ В.В. Кравченко, Н.М. Орлова, А. В. Кравченко// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2018. - №30. -. С 504-522.
 2. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К.: МВЦ «Медінформ», 2018. – 458 с.
 3. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2015-2016 роки// Статистичний довідник, МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» - К., 2017, 325 с.
 4. Медичні кадри та мережа закладів системи МОЗ України 2015-2016 роки// Інформаційно-аналітичний довідник, МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» - К., 2017, 67 с.
 5. Голубчиков М. В. Чи можна довіряти українській медичній статистиці?// Ваше здоров’я. – 2015. - №49-50. – С. 8-9.
 6. Медична облікова документація, що використовується в закладах охорони здоров’я: Альбом / за ред. М. В. Голубчикова. – К.: МОЗ України, 2012. – 206 с.
 7. Голубчиков М. В. Загальнодержавний електронний реєстр пацієнтів: медико-соціальні основи / М. В. Голубчиков, О. С. Коваленко. // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №10. – С. 27–32.
 8. Голубчиков М. В. Обробка та захист персональних даних в електронному реєстрі пацієнтів / М. В. Голубчиков, О. С. Коваленко // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – № 12. – С. 16-21.
 9. Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я: методичні рекомендації/ В. В. Горачук та ін. – К.: МОЗ України, 2012. – 23 с.
 10. Голубчиков М. В. Електронний реєстр пацієнтів – етапи створення/ М. В. Голубчиков, О. С. Коваленко // Український журнал телематики та телемедицини. – 2013.- т.11,№1.- С.145-147.
 11. Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. Навчальний посібник до практичних занять. / За ред . Рудень В.В. - Львів. Видавничий дім Наутілус. - 2010.– 629 с.
 12. Регіональна система охорони здоров’я: концептуальні підходи до формування її сучасної політики (монографія) / Н. М. Орлова. – К., 2010. – 184 с.
 13. Системы здравоохранения: время перемен. Украина – Обзор системы здравоохранения 2010 / В. Лехан, В. Рудый, Э. Ричардсон (ред.) - Всемирная организация здравоохранения, 2010. – 251 с.
 14. Голубчиков М. В. Застосування інформаційних технологій у медичній статистиці // Матеріали з’їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я. – Київ – Житомир, 2008. – С. 32-36.
 15. Орлова Н.М. Статистичний облік і аналіз діяльності діагностичних відділень лікувально-профілактичного закладу/ Н. М. Орлова, Л. М. Сироцинська. // Управління закладом охорони здоров’я. - 2008. - № 1. – С.59-76.
 16. Менеджмент в охороні здоров'я: Підручник / Під заг. ред. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – Ч.1 – 358 с.
 17. Менеджмент в охороні здоров'я: Підручник / Під заг. ред. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – Ч.2 – 550 с.
 18. Статистика здоровья населения: Учебное пособие для студентов медицинских факультетов / Агарков В.И., Бутева Л.В.; Грищенко С.В. – Донецк: ДонНМУ, 2007. – 106с.
 19. Козлов А.П., Попов Н.Н. Медицинская статистика: учебное пособие. – Харьков, издат. центр ХНУ, 2006. – 88 с.
 20. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: Учебное пособие для практических занятий / под ред. В. З. Кучеренко. – 2-е изд., стереотип. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 192 с.
 21. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин.  − СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2003. – 432 с.

Державний заклад "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України": http://www.medstat.gov.ua/  

Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України": http://www.uiph.kiev.ua/

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського:  http://www.nbuv.gov.ua/

Національна наукова медична бібліотека України:http://library.gov.ua/

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ): http://www.who.int/ru/

Дані Глобальної обсерваторії охорони здоров`я: http://www.who.int/gho/en/

Європейське регіональне бюро ВООЗ: http://www.euro.who.int/ru

Європейська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для всіх» ЗДВ (HFA-DB): http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html

Статистична інформаційна система ВООЗ (WHOSIS): https://www.who.int/whosis/ru/#

Інтернет-портал "Медицинская статистика": http://medstatistic.ru/index.php

PubMed Central® (PMC) is a free full-text archive of biomedical and life sciences journal literature at the U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

На кафедрі медичної статистики запроваджена добра традиція проведення тематичних конференцій під назвою: "Мій рідний край", під час яких слухачі кафедри мають можливість поділитися цікавою інформацією про різні куточки нашої країни, про свої улюблені історичні місця або цікаві події, пов’язані з виконанням професійних обов’язків.