Google search

 

 1. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Василенко В.О. — К.: ЦУЛ, 2016. — 504 с.
 2. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник / Минцер О.П., Молотков В.Н., Угаров Б.Н. и др. — К.: Наукова Думка, 1985. — 376 с.
 3. Введение в математическое моделирование па­тологических процессов / Балантер Б.М.— М.: Медицина, 1980. — 264 с.
 4. Візуальна аналітика – ефективна технологія оброблення Big Data в медицині / В.В. Петров, О.П. Мінцер, А.А. Крючин // Медична інформатика та інженерія. — — № 2 (50). — С. 50–61.
 5. Використання телемедицини у клінічній практиці: навч.-метод. посіб. / Д.О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. — К.: Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. — Ч. 1 (для слухача). — 86 с.
 6. Використання телемедицини у клінічній практиці: навч.-метод. посіб. / Д.О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. — К.: Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. — Ч. 2 (для викладача). — 94 с. (електронна форма — 2,08 Мб).
 7. Вища математика. Аналіз інформації у фармації та медицині: підручник / Свердан П. Л. — Львів: Світ, 1998. — 332 с.
 8. Дистанційне навчання в Україні: експерименти, напрацювання, перспективи / Н. Андрющенко // Вища школа. — 2014. — № 5-6. — С. 60-63.
 9. Дистанційне навчання: дидактика, методика, організація: монографія / В.Г. Гетта, С.М. Єрмак, Г.В. Джевага та ін. — Чернігів, 2017. — 286 с.
 10. Дослідження енергетичного статусу людини як важливий етап переходу до 4П-медицини. Частина І: концептуальний аналітичний огляд / О.П. Мінцер, М.М. Потяженко, Г.В. Невойт // Медична інформатика та інженерія. — 2020. — № 2 (50). — С. 79–89.
 11. Дослідження операцій: підручник. Сьоме видання, перероблене та доповнене / Зайченко Ю.П. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 816 с.
 12. Експертні системи в медицині: навч. посіб. / Продеус А.М., Синєкоп Ю.С., Швець Є.Я., Кісельов Є.М., Баран М.М. — Запоріжжя: Вид. ЗДІА, 2014. — 332 с.
 13. Екстрене дистанційне навчання в Україні: монографія / за ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. — Харків:. Вид. КП «Міська друкарня», 2020. — 409 с.
 14. Збірник задач з теорії прийняття рішень: навч. посіб. / Мащенко С.О. — К.: «Видавництво Людмила», 2018. — 304 с.
 15. Імплементація принципів залучення пацієнтів (партисипація) до процесів діагностики та лікування : метод. рекомендації / О.П. Мінцер, Л.Ю. Бабінцева, А.М. Новик, П.П. Ганинець та ін. — К.: НВП "Інтерсервіс", 2020. — 24 с.
 16. Информатика медицины / Сокольский В.С. — М.: Познавательная книга плюс, 2001. — 704 с.
 17. Информацион­ные технологии в медико-биологических исследованиях / Дюк В., Эммануэль В. — СПб.: Питер, 2003. — 528 с.
 18. Інтернет для лікарів: навч.-метод. посіб. / Мінцер О.П., Чалий К.О., Бабінцева Л.Ю. та ін. — Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2003. — 76 с.
 19. Інтернет. Сервіси. HTML і web—дизайн: навч. посіб. / Глинский Я. М., Ряжська В. А. — Львів: Деол, 2002. — 168 с.
 20. Інформатика та комп’ютерна техніка: посіб. / Л.М. Дибкова. — К: Академвидав, 2002. — 320 с.
 21. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: навч. посіб. — К.: Каравела, 2003. — 464 с.
 22. Інформатика та кібернетика : Уніфікована освітня програма в галузях знань 22 «Охорона здоров’я» та 09 «Біологія» (Частина 1) / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, Л. Ю. Бабінцева та ін. // Медична інформатика та інженерія. — — № 3-4 (55-56). — С. 39-96.
 23. IBM PC для пользователей / Фигурнов В.В. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 640 с.
 24. Кибернетика и медицинская диагностика. Пер. с англ. Беллман P. — М.: Знание, 1968. — 50 с.
 25. Кибернетические системы в медицине / Выховский М.Л., Вишневский А.А. — М.: Наука, 1971. — 408 с.
 26. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. — М .: Медиа Сфера, 1998. — 352 с.
 27. Логіка визначення здоров’я індивіда та популяції. Частина 1. Концептуалізація / О.П. Мінцер, О.В. Палагін, А.М. Новик // Медична інформатика та інженерія. — — № 1 (53). — С. 4-21.
 28. Людина в інформаційному суспільстві: проблеми адаптації та управлінського впливу / Н.В. Коноваленко. — Режим доступу: http://www.buv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Afkps/2009_23.pdf.
 29. Математические методы принятия решений: уч. пособие / Грешилов А.А. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. — 647 с.
 30. Медико-биологическая статистика / Гланц С. — М.: Практика, 1999. — 449 с.
 31. Медицинская информатика: практикум (2-е изд.) / Гельман В.Я. — С.-Пб.: Питер, 2002. — 480 с.
 32. Медицинские информационные технологии. Каталог. Вып. 5 / Эльянов М.М. — М.: Третья медицина, 2005. — 320 с.
 33. Медична інформатика. Інструментальні та експертні системи / Марценюк В. П., Семенець А. В. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. — 222 с.
 34. Медична інформатика. Підручник для студентів ВМ(Ф)НЗ ІІІ—IV р. / Булах І. Є., Лях Ю. Є., Марценюк В. П., Хаїмзон І. І. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. — 308 с.
 35. Медичні аспекти створення медичного електронного паспорту. Звіт про науково-дослідну роботу «Медичний електронний паспорт громадянина України» (перше повідомлення) / О.П. Мінцер, В.В. Петров, А.А. Крючин, Л.Ю. Бабінцева, І.В. Горбов, М.С. Денисюк // Медична інформатика та інженерія. — 2010. — № 4. — С. 6-36.
 36. Методичні рекомендації до розроблення електронного навчального курсу / уклад. Т.Ю. Примак, О.О. Петруша. — К., 2015. — 36 с.
 37. Методологія і принципи наукових досліджень: навч. посіб. / Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. — Львів: Вид. Львів. політехніки, 2018. — 87 с.
 38. Мобільне навчання лікарів і провізорів: оцінювання знань: метод. рекомендації / О.П. Мінцер, С.І. Мохначов, Н.В. Мироненко, О.В. Сарканич. — К.: НВП "Інтерсервіс", 2020. — 35 с.
 39. Мобільне навчання лікарів і провізорів: зміни траєкторії навчання: метод. рекомендації / О.П. Мінцер, О.О. Суханова, О.М. Шевцова, П.П. Ганинець. — К.: НВП "Інтерсервіс", 2020. — 22 с.
 40. Моделирование сложных систем / Амосов Н.М. — К.: Наукова думка, 1968. — 87 с.
 41. Новая информационная технология анализа медицинских данных (программный комплекс ОМИС) / Генкин А.А. — С.-Пб.: Политехника, 1999. — 191 с.
 42. Нові напрями біомедичної інформатики в стратегії змінення практичної медицини та біомедичної освіти. Прецизійна медицина та біоінформатика збудника запалення / Л.Ю. Бабінцева // Медична інформатика та інженерія. — — № 1 (53). — С. 31-35.
 43. Нові технології навчання менеджменту в медицині: навч. посіб. / за заг. ред. Ю.В. Вороненка, Н.Г. Гойди, О.П. Мінцера, М. Мітчелла. — К: Книга плюс. 2009. — 416 с.
 44. Новые математические подходы к задачам медицинской диагностики / Котов Ю.Б. — М. УРСС, 2011. — 328 с.
 45. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посібник / Мінцер О.П., Вороненко Ю.В., Власов В.В. — К.: Вища школа, 2003. — 350 с.
 46. Основи дистанційного навчання : навч. посібник / О. В. Купріянов. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 91 с.
 47. Основи інформаційних технологій і систем: підручник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська. — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 620 с.
 48. Основи інформаційних систем і технологій: навч. посіб. / Б.Т. Ситнік. — Харків: УкрДУЗТ, 2018. — 130 с.
 49. Основы менеджмента / Мескон М.А., Альберт М., Хедоури Ф. — М.: Дело, 1997. — 704 с.
 50. Очерки о совместной работе математиков и врачей (2-е, доп. изд.) / Гельфанд И.М., Розенфельд Б.И., Шифрин М.А. — М.: УРСС, 2005. — 320 с.
 51. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій діяльності / І.В. Чуприна // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. — 2012. — № 4. — С. 187-193.
 52. Порядок из хаоса / Пригожин И., Стенгерс И. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.
 53. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics): навч. посіб. / В. Г. Гур’янов, Ю. Є. Лях, О. В. Чалий та ін. — К. : Вістка, 2018. — 208 с.
 54. Практична інформатика: метод. посіб. / Спірін О.М. — Житомир: 2001. — 176 с.
 55. Прикладная медицинская статистика / Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. — С.-Пб.: Фолиант, 2003. — 432 с.
 56. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе / Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М., Астафьев В.А. и др. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 112 с.
 57. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Баевский P.M. — М.: Медицина, 1979. — 296 с.
 58. Програмування: навч. посіб. / В.В. Зубенко, Л.Л. Омельчук. — К.: Київський університет, — 623 c.
 59. Руководство по статистике в медицине и биологии. В 2-х томах. Т. 2 / Медик В.А., Фишман Б.Б., Токмачев М.С. — М.: Медицина, 2001. — 352 с.
 60. Руководство по экспертным системам: Пер. с англ. / Уотермен Д. — М.: Мир, 1989. — 388 с.
 61. Самоучитель для работы на ПК / Глушаков С.В., Сурядный А.С. — Харьков: Фолио АСТ, 2003. — 500 с.
 62. Синергетика и прогнозы будущего / Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. —М.: УРСС, 2003. — 290 с.
 63. Система дистанционного обучения Moodle. Подробное техническое описание и дополнение к электронной документации / Т. С. Мясникова, С. А. Мясников. — Харьков : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. — 232 с.
 64. Системна біомедицина (у двох томах). Т. 1. Концептуалізація / О.П. Мінцер, В.М. Заліський (розділ ІІІ у співавт. з Л.Ю. Бабінцевою, М.А. Поповою). — К.: НВП "Інтерсервіс", 2020. — 512 с. — ISBN 978-966-999-006-8.
 65. Статистика охорони здоров’я: підручник / Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков. — К.: КНЕУ, 2002. — 230 с.
 66. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — К.: Морион, 2000. — 320 с.
 67. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica / Реброва О.Ю. — М.: Медиа Сфера, 2002. — 312 с.
 68. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. — 347 с.
 69. Сучасні технології дистанційної підготовки викладачів післядипломної медичної освіти / О.П. Мінцер, Л.Ю. Бабінцева // Медична інформатика та інженерія. — — № 4 (48). — С. 65–68.
 70. Телемедицина в системе практического здравоохранения / Кобринский Б.А. — М.: МЦФЭР, 2002. — 176 с.
 71. Теорiя iнформацiї та кодування в задачах: навч. посiб. / Жураковський Ю.П., Гнiлiцький В.В. — Житомир: ЖIТI, 2002. — 230 с.
 72. Теория вероятностей и математическая статистика / Гмурман В. — М.: Высшая школа, 2003. — 479 с.
 73. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. / О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел та ін. — К: НТУУ «КПІ», 2014. — 212 с.
 74. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання / Барковський В. В. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 424 с.
 75. Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв’язання задач / Кармелюк Г. І. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 576 с.
 76. Теорія ймовірностей, математична статистика та імовірнісні процеси: навч. посіб. / Ю. М. Слюсарчук, Й. Я. Хром'як, Л. Л. Джавала та ін. — Львів: Вид. Львів. політехніки, 2015. — 364 с. 
 77. Теорія ймовірностей / Скасків О.Б. — К.: «І. Е. Чижиков», 2012. — 142 с. 
 78. Теоретичні підходи до створення системної біомедицини (за матеріалами звіту НДР «Системно-біологічні та системно-медичні закономірності розвитку та перебігу ішемічної хвороби серця») // О. П. Мінцер, Л. Ю. Бабінцева, В. М. Заліський та ін. // Медична інформатика та інженерія. — 2020. — № 4 (52). — С. 16-70.
 79. Технології штучного інтелекту в медичній практиці / О.П. Мінцер, В.О. Романов, І.Б. Галелюка // Медична інформатика та інженерія. — — № 2 (50). — С. 17–27.
 80. Трансдисциплинарная парадигма: наука — инновации — общество / под общ. ред. Л. П. Киященко. — М.: URSS; Либроком, 2011. — 192 с. 
 81. Трансдисциплинарность: стереотипы, подходы и направления / Мокий В.С., Лукьянова Т.А. // Universum: общественные науки : электрон. научн. журн. — № 3 (72).
 82. Управління охороною здоров’я (для післядипломної освіти): навч.-метод. посіб. (електронна форма) / за заг. ред. Вороненка Ю.В. — К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2010. — 3670 с.
 83. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. — Київ : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», 2015. — 580 с.
 84. Экспертные системы: Концепции и примеры: пер. с англ. / Элти Дж., Кумбс М. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 191 с.
 85. Як написати грант : консультація / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. А.О. Кононов, Л.А. Куц. — К., 2020. — 16 с.
 86. Bayes formulaEncyclopedia of Mathematics /Hazewinkel M. Springer, 2001. (англ.).
 87. Bayesian Data Analysis(вид. III) / Gelman A., Carlin J., Stern H. et al — CRC Press., 2013. (англ.).
 88. Biometrika One Hundred Years / edited D.M. Titterington, S.D. Cox. Oxford University Press, 2001. 
 89. Healthcare 2030: disease-free life with home monitoring nanomedince. — URL: com.
 90. ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects.
 91. Medical Statistics at a Glance Text and Workbook / A. Petria, C. Sabin. — Wiley-Blackwell, 2013. — 288 p.
 92. Network for Transdisciplinary in sciences and humanitiesity. — URL: http://www.transdisciplinarity.ch/d/index.php.
 93. On Data Mining Technique for Differential Diagnostics Based on Data of Arterial Oscillography. Mechanisms and Machine Science: Monography (Book Chapter) / O.P. Mintser, V. Martsenyuk, D. Vakulenko. — Springer, 2020. — 70. — P. 253–262.
 94. System analysis methods of medical and biological processes / V.P. Marzeniuk, A.G. Nakonechny. — Ternopil: Ukrmedknyha, 2003. — 241 p.
 95. The Grid 2 Blueprint for a New Computing Infrastructure. Second Edition / Foster I., Kesselman C. — Elsevier, — 777p.
 96. Transdisciplinarity — Past, present and future. Published in Moving Worldviews / Basarab N. // Reshapingsciences, policies and practices for endogenous sustainable development, COMPAS Editions. — 2006. — Р. 142-166.
 97. Transdisciplinarity: reCreating Integrated Knowledge / Editer by M. Somervill, D. Rapport. EOLSS Publishers Co. Ltd. Oxford, UK, 2000. 271 p.
 98. Transdisciplinarity: Stimulating Synergies, Integrating Knowledge Division of Philosophy and Ethics. — UNESCO, 1998. — URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/ 001146/114694eo.pdf.
 99. UNESCO policy guidelines for mobile learning [online] / Edited by R. Kraut. — Paris : UNESCO, 2013. — 41 p. 

Основні періодичні видання:

 1. Медична інформатика та інженерія. Науково—практичний журнал. — http://www.irbis—nbuv.gov.ua/; http://inmeds.com.ua/periodics/mii/.
 2. Клиническая информатика и телемедицина. Журнал Украинской Ассоциации «Компьютерная медицина». — http://www.irbis—nbuv.gov.ua/; http://uacm.kharkov.ua/ukr/index.shtml?u—klininfo—ujornal.htm.

Основні ресурси Інтернет:

 1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/.
 2. Офіційний сайт НУОЗ України імені П. Л. Шупика. URL: https://nuozu.edu.ua/.
 3. Офіційне інтернет представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/.
 4. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/.
 5. Урядовий портал, єдиний веб-портал органів виконавчої влади    України. URL:  https://www.kmu.gov.ua/.
 6. Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров`я України. URL:  https://moz.gov.ua/.
 7. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
 8. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (парламентська). URL: https://nlu.org.ua/.
 9. Офіційний веб-сайт ЮНЕСКО. URL: https://unesco.org/.
 10. Офіційний веб-сайт Національний Темпус/Еразмус+ офіс в Україні. URL: https://www.tempus.org.ua/.
 11. Національний фонд досліджень України. URL: https://nrfu.org.ua/.
 12. Електронна система охорони здоров'я в Україні. URL: https://ehealth.gov.ua/.
 13. Кокрейнівське співробітництво. URL: https://www.cochrane.org/.
 14. URL: https://www.who.int/hinari/.
 15. National Library of Medicine. URL: https://www.nlm.nih.gov/.
 16. URL: https://www.grants.gov/.
 17. URL: http://grantsguys.com/.
 18. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en.
 19. Міжнародне товариство телемедицини та електронної охорони здоров'я. URL: https://www.isfteh.org/.
 20. Guidelines for managing projects. URL: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ ukgwa/20090609003228/http://www.berr.gov.uk/files/file40647.pdf.
 21. URL: https://docs.moodle.org/27/en/Main_page.
 22. URL: https://www.ilias.de/en/.
 23. International Center for Transdisciplinary Research. URL:http://ciret-transdisciplinarity.org/index_en.php.
 24. Тематичні ресурси мережі Інтернет.