Google search

Освіта

1985 р. – Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, історичний факультет. Спеціальність – історія, кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. 

Професійний досвід

З 1979 р. і до цього часу – НУОЗ України імені П.Л. Шупика; посада: асистент кафедри філософії.

З 2005 р. і до цього часу – секретар Комісії з питань етики НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

Прочитані лекційні курси

«Філософія», «Політологія» (Київський фінансово-економічний коледж);

«Філософія», «Етика біомедичних досліджень», «Протидія насильству в сім’ї», "Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень".

Наукова діяльність

Участь в виконанні НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика "Філософські засади медичної теорії та практики" (2016-2019).

НДР кафедри філософії НУОЗ України імені П.Л. Шупика "Філософсько-методологічні проблеми гуманізації сучасної медицини" (2020-2024).

Публікації

2016-2020 рр. 

 1. Коваленко Н.В. Проект навчального курсу/тематичного блоку «Етико-деонтологічні   помилки в клінічній практиці» // Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016. – С. 74 – 75.
 2. Коваленко Н.В.  Деякі аспекти досвіду діяльності комісії з питань етики // Шостий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (м. Київ, Україна, 27 – 30 вересня 2016 року). – Київ, 2016. – С. 49-50.
 3. Коваленко Н.В. Концепція біоетики Фрица Ягра та європейська біоетика // Дні науки філософського факультету – 2017. Міжнародна наукова конференція, 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 4. – С. 22-24.
 4. Коваленко Н.В. У истоков европейской биоэтики: биоэтический императив Фрица Яра // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicine // Culegere de articole stiintifice cu participare internationala. - Vol. 23. - Red. Responsabil dr. hab. in filosofie, prof. univ. Teodor N.Tirdea. – Chisinau: CEP “Medicina”, 2017. - P. 103-105.
 5. Коваленко Н.В. Екологічна етика та екологічна безпека // Етика біо- і нанотехнологий та біобезпека. Матеріали міжнародного семінару / Упор. М.О. Чащин. К.: НАНУ. – 2017. – С. 40-42.
 6. Коваленко Н.В. Екологічна тематика в контексті постіндустріалізму // Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство : Всеукр. Круглий стіл ) 27 жовт. 2017 р.): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – Київ: Знання України, 2017. – 83 c.
 7. Пустовіт С., Мішалов В., Бойченко Н., Зозуля В., Березіна В., Остапенко Б., Карагодіна О., Коваленко Н. Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник. - Житомир : Вид. О.О. Євенок. – 2017. – 80 с.
 8. Коваленко Н.В. Вплив біоетичних ідей на формування духовно-моральної компетенції лікаря // Філософські засади медичної теорії та практики. Матеріали VIII Наукового симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика. - К.: Графіка і дизайн, 2018. - 120 с. - C. 41 - 43.
 9. Коваленко Н.В. Спільносвіт природи та людини в контексті соціальної біоетики // Читання пам'яті Івана Бойченка - 2018. Людина. Історія. Суспільство : Всеукр. круглий стіл (26 жовтн. 2018 р.): [матеріали доповідей та виступів]- К. : Знання України, 2018. - 83 с. 
 10. Коваленко Н.В. Аксиологические аспекты здоровья человека и экологические проблемы // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicinei // Materialele Conferintei a 24-a Stiintifice Internationale.  Culegere de articole stiintifice. Editia 24. - Chisinau: CEP "Medicina", 2018 - 202 p.  - C. 179 - 183.
 11. Коваленко Н.В. Інтеграція та єдність екологічної та медичної біоетик // VII Національний конгрес з біоетики (м.Київ, Україна, 30 вересня - 2 жовтня 2019 року) - Київ, 2019. - 158 с. - С. 30 -31.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах

 • 1-2 жовтня 2015 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція з  міжнародною участю «Суспільство і медицина: діалог в умовах євроінтеграції (м. Полтава, Україна).
 • 22-23 жовтня 2015 р. – VII Міжнародний симпозіум з біоетики «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики», присвяченого пам’яті д. філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка (м. Київ, Україна).
 • 27-30 вересні 2016 р.   Шостий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (м. Київ, Україна).
 • 25-26 квітня 2017 р. –    Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (м. Київ, Україна).
 • 26 жовтня 2018 р. - Всеукраїнський круглий стіл "Читання пам'яті Івана Бойченка - 2018. Людина. Історія. Суспільство.
 • 30 вересня - 2 жовтня 2019 р. - VII Національний конгрес з біоетики (м.Київ, Україна).

Додаткова освіта

 • Підвищення кваліфікації, "Human Subjects Protection" (Office for Human Research Protection U.S.Department of Health and Human Service).
 • Підвищення кваліфікації, Цикл ТУ «Англійська мова для професорсько-викладацького складу» (НМАПО імені П.Л. Шупика).
 • Підвищення кваліфікації, Цикл ТУ "Підготовка кадрового резерву НМАПО. Англійська мова для професорсько-викладацького складу. Інтенсив" (НМАПО імені П.Л. Шупика).
 • Підвищення кваліфікації, Цикл ТУ "Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання у медицині" (НМАПО імені П.Л. Шупика), 2018.
 • Підвищення кваліфікації, "Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань"/ "Good Clinical Practice (GCP). Clinical trial regulation", 2019.