Google search

Освіта

1988 — Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: біолог-фізіолог людини та тварин, викладач біології та хімії.

1999 – Національний університет «Києво-Могилянська академія»,  спеціальність: магістр філософії, викладач вищої школи; академічний ступінь: магістр філософії. 

Професійний досвід

08.1988-12.1988 — Інститут фармакології і токсикології АМН України, посада: старший лаборант.

1988–1999 — Всесоюзний науково-дослідний інститут гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас (з 1997 — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя), посади: старший інженер, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії нейротоксикології, відділу загальної токсикології.

1999-08.2013 — НМАПО імені П.Л. Шупика, посади: старший викладач, доцент, професор кафедри філософії.

09.2013-02.2015 — Одеський національний медичний університет, посада: зав. каф. філософії та біоетики.

З 2015 - 2022 р. –  НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: зав. кафедри філософії.

Наукова діяльність

Керівник та співвиконавець НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2020 рр.). 

Керівник та співвиконавець НДР кафедри філософії та біоетики ОНМедУ «Гуманітарна та етична експертиза у контексті біомедичних практик» (2014-2017 рр.) (№ держреєстрації 0113U006431).

Співвиконавець НДР кафедри філософії та біоетики ОНМедУ: "Постнекласична наукова парадигма: методологічні засади та концептуальні моделі" (2016-2020 рр.)(№ держреєстрації 0116U001760).

З 2016 р. — член редакційної ради науково-практичного журналу «Здоров’я суспільства».

2013-2015 рр. — зам. гол. ред. міжнародного медико-філософського журналу «Інтегративна антропологія».

З 2015 р. — член редакційної ради міжнародного медико-філософського журналу «Інтегративна антропологія».


Монографії

 1. Біоетика: від теорії до практики.- К.: НАНУ, 2021. - 100 с. (співавтор).
 2. Пустовіт С.В., Бойченко Н.М.Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики//под ред.: Т. В. Мишаткиной, С. Б. Мельнова.- Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 517 с.   (співавтор)
 3. Handbook  of Global Bioethics/Ed. by Henk A. M. J. ten Have, Bert Gordijn. – N.-Y.-London: Springer, 2014 (у співавторстві).
 4. Environmental Ethics: the power of ethics for sustainable development. – Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, – 2010. – 600 c. (у співавторстві)
 5. Сьогодення та біоетика/Під ред. Ю.І. Кундієва та ін. – К.:ВД «Авіценна», 2011 (у співавторстві).
 6. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). – К: Арктур-А, 2009.- 324 с.
 7. Наука и образование: современные трансформации. – К.: Изд-во ПАРАПАН, 2008. – 328 с. (у співавторстві).
 8. Сучасні проблеми біоетики/Під ред. Ю.І. Кундієва, Л.А. Пиріга, С.В. Комісаренко та ін. – К.: Академперіодика, 2009 (у співавторстві).
 9. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ). – К.: Сфера, 2002. – 152 с. (у співавторстві з В.Л. Кулініченко).
 10. Система этической экспертизы биомедицинских исследований в государствах – участниках СНГ (социальные и культурные аспекты).- СПб.: Феникс, 2007.- 400 с. (у співавторстві).

Навчально-методичні посібники та довідники

 • Організація та проведення етичної експертизи біомедичних досліджень. Методичні рекомендації. – К.: Сфера, 2006. – 50 с. (у співавторстві).
 • Етична декларація поведінки фахівців у сфері створення, виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів // Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2- Вип 3. «Фармація». Робітники.- К.: Прінт-Квік, 2007 (у співавторстві).
 • Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Пустовіт С.В., Чайковський Ю.Б., Войченко В.В. Дотримання етичних та законодавчих норм та вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень. Методичні рекомендації. – К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2007. – 29 с.
 • Кулініченко В.Л., Пустовіт С.В. Етична експертиза біомедичних досліджень. Методичні рекомендації. –К.: Сфера, 2008. – 48 с.
 • Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Пустовіт С.В., Алєщенко І.Є. Етико-правові аспекти біоімплантології. Методичні рекомендації. –К.: ТОВ «Олпринт», 2008. – 32 с.
 • Соціальна робота. Навчальний посібник. Ч 1, Ч.2. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. –  372 с., 383 с. (Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ) (у співавторстві).
 • Етичні аспекти консультування з питань вагітності та здоров’я дитини раннього віку. Електр. навчальний посібник.Консультування з питань вагітності та здоров’я дитини раннього віку/За заг. ред. О.Г. Карагодіної, Ю.П. Вдовиченко. – К.: Укр. фонд. «Благополуччя дітей», 2010.
 • Пустовіт С., Мішалов В., Бойченко Н., Зозуля В., Березіна В., Остапенко Б., Карагодіна О., Коваленко Н. Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник.- Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 76 с.

Переклади

 • Поттер В.Р. Биоэтика – мост в будущее. – К, 2002. – 216 с. (переклад з англійської мови - Будковська Т.Г., Вєковшиніна С.В.).
 • Поттер В.Р. Глобальная биоэтика: движение культуры к более жизненным утопиям с целью выживания // Практична філософія. – 2004. – № 1. – С. 4-14. (переклад з англійської мови – Пустовіт С.В.).

Прочитані лекційні курси

«Філософська антропологія і медицина», «Основи біомедичної етики», «Етика біомедичних досліджень», «Етичні та деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Соціокультурні та деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика», «Технології наукової творчості. Підготовка автореферату та рукопису дисертації», «Філософські засади медичної теорії та практики», «Феномен ВИЧ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти» (НМАПО імені П.Л. Шупика); «Деонтологія та етика соціальної роботи» (НТУ «КПІ»); «Біоетика в соціальній роботі» (АПСВТ); «Basics of bioethics and biosafety», «Основи біоетики та біобезпеки», «Філософія», «Деонтологія в медицині» (ОНМедУ).

Видавнича діяльність
Редактор та упорядник збірок, методичних рекомендацій, монографій:

 • В. Р. Поттер. Биоэтика – мост в будущее.- К., 2002;  
 • Етичні комітети. Становлення, структура, функції.- К., 2002;
 • М-ли ІІ Міжнародного симпозіуму з біоетики, присвяченого пам’яті В.Р. Поттера, 4-6 березня 2002. – К., 2002.
 • Глобальна біоетика: сучасні виміри, проблеми, рішення. М-ли ІІІ міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2004;
 •  Этические комитеты: настоящее и будущее. – К., 2004;
 • Розвиток ідей біоетики у європейському контексті. М-ли IV Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2006;
 • Організація та проведення етичної експертизи біомедичних досліджень.- К., 2006;
 • Біоетика науки та технологій: проблеми та рішення. М-ли V Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2008;
 • Трансформація медицини, медичного знання та освіти: філософські та методологічні аспекти. М-ли науково-практичного семінару (з міжнародною участю). – К., 2008;
 • Етичні проблеми профілактичної медицини: вплив довкілля, харчування та умов праці на здоров’я населення. М-ли VI Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2012;
 • Виклики інформаційного суспільства: від  біоетики до нооетики. М-ли VII Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2015;
 • Кулиниченко В.Л. Творческое наследие. Избранные статьи.- К., 2015.

Нагороди, відзнаки

 • 2006 р. – золота медаль за розробку «Етична експертиза як спосіб оцінки ризику та біобезпеки суб’єктів біомедичних досліджень» у співавторстві: Ю.В. Вороненко, В.Л. Кулініченко (Міжнародний салон винаходів та нових технологій «Новий час» «Сталий розвиток під час змін», м. Севастополь, 27-29 вересня 2006 р.);
 • 2007 р. – золота медаль за розробку «Спосіб проведення етичної експертизи морфологічних досліджень в медицині» у співавторстві: Ю.В. Вороненко, В.Л. Кулініченко, В.Д. Мішалов (ІІІ Міжнародний салон винаходів та нових технологій «Новий час» «Сталий розвиток під час змін», м. Севастополь, 26-28 вересня 2007 р.).

Громадська діяльність

 • президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація з біоетики»;
 • член Комітету з питань біоетики при Президії НАНУ;
 • член Наукової ради Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем НАНУ;
 • член Наукової ради Міжнародного товариства з біоетики (SIBI);
 • представник в Україні Міжнародної організації Феміністичні напрямки у біоетиці (FAB);
 • член Європейського товариства з філософії медицини та охорони здоров’я (ESPMH);
 • експерт ЮНЕСКО з біоетики в Україні;
 • організатор 7 міжнародних симпозіумів з біоетики, семінарів  з біоетики та валеології;
 • 2004-2013 рр. - вчений секретар Комітету з етики НМАПО імені П.Л. Шупика;
 • З 2015 р. - голова Комісії з питань етики  НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Участь в проектах

2000-2001 – Проект «Розвиток та імплементація стандартів  професійної етики в охороні здоров’я» (Фонд Соросу в Україні). Роль: співвиконавець

2001 – Проект «Analyze and development of normative base of ethics committees’ activity in medical institutions of Ukraine» (Фонд Соросу в Україні). Роль: співвиконавець

2002 – Проект «Public involvement into implementation of bioethics principles in health care and ecology» (MATRA fund, Netherland Embassy in Ukraine). Роль: керівник проекту

2004 – Проект «Ethics committees as mechanisms of public control in health care and environmental protection: experience of work in Central and Eastern Europe» (Фонд Соросу в Україні). Роль: керівник проекту.

2005 – Міжнародний семінар «The protection of human rightsin the context of Biotechnologythe problems and experience ofCentral and Eastern Europe», м. Вільнюс, 22-24 вересня 2005 р. Роль: учасник.

2006 – Міжнародний семінар «Development of standards of ethics expertise as a way to qualitative and responsible practice in biomedical research and health care system: the experience of Eastern and Central Europe», м. Київ, 22-23 квітня, 2006 р. (Фонд Соросу в Україні). Роль: керівник проекту.

15.04.2011-15.03.2013 - Cпільний білорусько-український проект Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень та Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова «Етичні аспекти застосування нанотехнологій в біомедицині і екології людини» (договір № Б11К-151).   В рамках проекту проф. С.В. Пустовіт взяла участь в якості експерта у Міжнародних науково-практичних конференціях «Сахаровські читання: екологічні проблеми XXI століття» Мінськ, Республіка Білорусь; (2011, 2012, 2013 рр.);

16.04.2013-15.03.2015 - Cпільний білорусько-український проект  Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень та Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова «Біобезпека та проблеми взаємної адаптації природних і штучних наноструктур в біомедицині та генетиці: природничо-науковий і біоетичні аспекти» (договір № Б13К-061).  В рамках проекту проф. С.В. Пустовіт взяла участь: 1) в організації та проведенні Науково-практичної конференціі «Глобальна біоетика в соціальному вимірі: освіта та просвіта молоді», 16-18 грудня 2015, Мінськ, Республіка Білорусь; 2) в розробці Рекомендацій щодо реалізації політики біобезпеки застосування нанотехнологій і нанопрепаратів в сфері біомедицини та генетики.

02.01.2015 -15.03. 2017 - Cпільний білорусько-молдавський проект  Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень та Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова (договір № Б15МЛД-029) «Проблеми зміцнення громадського здоров'я в контексті соціальної біоетики та впровадження інноваційних біомедичних технологій». Пустовіт С.В. взяла участь в якості: 1) експерта та лектора семінарі-тренінгу для членів Білоруської асоціації молодіжних клубів ЮНЕСКО «Глобальна біоетика: відкриті проблеми, їх рішення і роль в формуванні моральної культури молоді»; 2) співавтора - в підготовці до семінару посібника «Глобальна біоетика для студентів і школярів. Навчальний метод. посібник / під ред. Т.В. Мішаткіної. - Мінськ., 2015. - 175 с .