Google search

БАБІНЦЕВА Лариса Юріївна — доктор біологічних наук професор, кандидат фармацевтичних наук (2004), доцент (2006).

Працює на кафедрі з 2001 року.

На кафедрі відповідальна за наукову діяльність. 

Закінчила з відзнакою Київський державний економічний університет (КДЕУ) (нині — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю "Економіка і соціологія праці"; успішно завершила навчання в аспірантурі того ж університету.

Трудову діяльність розпочала в КДЕУ асистент кафедри управління трудовими ресурсами, радник із економічних питань. З 2001 р. — асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика. З 2010 р. — заступник декана, з 2015 р. — декан факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Кандидатська дисертація з фармацевтичних наук на тему: "Науково-методичне обґрунтування управління персоналом на фармацевтичних промислових підприємствах в умовах інформатизації фармацевтичного ринку" за спеціальністю 15.00.01 — "Технологія ліків та організація фармацевтичної справи"; докторська на тему: "Теоретико-методологічне обґрунтування інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку в забезпеченні здоров’я населення" за спеціальністю 14.03.11 — "Біологічна та медична інформатика і кібернетика".

Відповідальний виконавець пріоритетних науково–дослідних робіт: "Медичний електронний паспорт громадянина України" (2008-2010), "Розробити засади для створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я" (2011-2013), "Системно-біологічні та системно-медичні закономірності розвитку та перебігу ішемічної хвороби серця" (2018-2020), що виконувались на замовлення МОЗ України, а також співвиконавець ініціативних науково-дослідних робіт кафедри: "Організаційно-педагогічні засади комунікативного підходу в післядипломній медичній освіті з застосуванням дистанційних технологій" (2013-2015), "Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнітивних (ІКОГ) технологій" (2020-2025).

З 2017 року професор Бабінцева Л. Ю. — науковий керівник НДР "Інформаційні технології особистісно-орієнтованого підходу в післядипломній медичній освіті" та здобувача кафедри ІнІТ і ТДН Суханової О. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 "Біологія", науковий напрям "Біологічна та медична інформатика і кібернетика".

Проходила стажування: літня Школа громадського здоров’я Ягеллонського Університету (2005), м. Краків, Польща; цикл ТВ «Управління матеріальними ресурсами медичної організації» (2008), Московська медична академія імені І. М. Сеченова, РФ; цикл ТВ "Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі" (2021), Університет Collegium Civitas, м. Варшава, Польща.

Автор понад 200 публікацій, у тому числі 5 навчальних посібників і 5 патентів. Співавтор Уніфікованої програми післядипломного навчання лікарів і провізорів "Основи медичної інформатики та кібернетики в охороні здоров’я та медицині" (2006), "Медична інформатика, кібернетика, педагогіка і психологія в охороні здоров’я та медицині" (2012), "Медична інформатика та кібернетика в охороні здоров’я та медицині" (2017), Уніфікована освітня програма "Інформатика та кібернетика" (2021). Співавтор усіх робочих програм нормативних і вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти третього рівня; навчальної програми для вступу в аспірантуру зі спеціальностей 091 "Біологія" та 224 "Технології медичної діагностики та лікування", а також освітньо-наукових програм зі спеціальностей 091 "Біологія" та 224 "Технології медичної діагностики та лікування". Гарант ОНП "Біологія" (з 2021 р.).

Професор Бабінцева Л. Ю. — учасник багатьох міжнародних проєктів, зокрема ЄС "Управління та фінансування в сфері охорони здоров’я в Україні", Швейцарсько-українська програма "Покращення перинатальних послуг в Україні"; ЄС "Підтримка розвитку систем медичних стандартів в Україні", "Разом до Здоров’я" (USAID, США) та Гарвардської школи громадського здоров’я, ЄС "Сприяння реформі вторинної системи охорони здоров’я в Україні", "Сітка лікарів" Світової федерації Українських лікарських товариств тощо. Член робочої групи МОЗ України щодо створення освітнього стандарту післядипломного навчання зі спеціальності "Управління охороною здоров’я". У рамках угоди про співробітництво з Міжнародним Соломоновим університетом брала участь у підготовці програм і навчальних планів для бакалаврів і магістрів зі спеціалізацій "медичне право"; "медична біологія", "економіка охорони здоров’я".

З 2004 по 2012 рр. — учений секретар Проблемної комісії МОЗ і НАМН України "Медична кібернетика та інформаційні технології", з 2012 року член Проблемної комісії МОЗ і НАМН України "Медична інформатика та інформаційні технології". Учений секретар експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з теоретичної і профілактичної медицини та фармації (з 2018 р.). Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 (спеціальності: 14.01.11 – кардіологія (медичні науки), 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки) та 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні науки)). Заступник головного редактора науково-практичного журналу "Медична інформатика та інженерія" (з 2012 р.), що з 2019 року включено до групи "Б". Також журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals, Google Scholar. Журнал видається на платформі Open Journal System із можливістю крос-реферування. Член редакційної колегії науково-практичного журналу "Фармацевтичний журнал". Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з проведення акредитаційної експертизи освітніх програм (з 2019 р.). Член експертної ради з теоретичної і профілактичної медицини та фармації МОН України (з 2018 р.), учений секретар експертної ради (з 2020 р.).

Наукові інтереси: біологічна та медична інформатика і кібернетика; доказова медицина; дистанційна освіта; управління науковими проєктами, фінансування в сфері охорони здоров’я; інформаційні технології в фармації; системна біомедицина; онтології знань.

Відзнаки: пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2003), Подяка від Проекту ЄС "Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні" (2005), Подяка ректора (2006, 2011), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2011), Почесна грамота Верховної Ради України (2018).