Google search

Кафедра гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків

Кафедра гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків створена у 1939 р. і до 1941 р. розміщувалася на базі Українського інституту харчування. Першим її завідувачем був доцент Б. Л. Гордін. У 1953 р. кафедра увійшла до складу кафедри комунальної гігієни і була перейменована на кафедру гігієни (завідувач — доцент Д. М. Калюжний).

У 1956 р. кафедру очолив доцент М. А. Баран, який до цього працював головним державним санітарним інспектором України, заступником міністра охорони здоров'я УРСР.

У 1963 р., згідно з рішенням Колегії МОЗ СРСР, знову створена самостійна кафедра гігієни харчування, а її завідувачем обраний доцент Г. С. Яцула. Штат кафедри складався із 7 співробітників: доцентів Г. С. Яцули (завідувач), Ю. А. Морейніс, старшого викладача Ю. А. Троцького, лаборантів І. В. Білянівської і В. П. Землякової, аспірантів В. І. Слободкіна, препаратора З. В. Яковенка.

У 1965 р. кафедра гігієни була переведена в новозбудований адміністративно-навчальний корпус по вул. Дорогожицька, 9, де розміщувалась у 9 кімнатах загальною площею 235 м2.

У 1973 р. на кафедрі вперше в колишньому СРСР організована післядипломна підготовка лаборантів із вищою освітою з дослідження харчових продуктів. У 1988 р. до кафедри був приєднаний курс радіаційної гігієни, який у 1991 р. відійшов до кафедри радіаційної медицини, а до кафедри гігієни харчування з початку 1991 р. приєднано курс гігієни дітей та підлітків (доценти О. С. Волощук і Т. В. Дядичева).

З 1992 р. кафедру очолював професор І. П. Козярін. Кафедра здійснювала післядипломну підготовку лікарів з гігієни харчування й гігієни дітей та підлітків санепідстанцій МОЗ України та відомчої санітарної служби. За період існування кафедри на профільних циклах було підготовлено близько 9000 лікарів з гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків та 5000 слухачів суміжних циклів.

Науковий напрям кафедри за роки її існування неодноразово змінювався. Якщо в перші повоєнні роки він був присвячений переважно профілактиці харчових отруєнь (доцент Б. Л. Гордін), то широке застосування пестицидів вимагало вивчення їх вмісту в харчових продуктах і впливу на організм людини (доцент М. А. Баран); а поява нового напряму пов'язувалася з використанням атомної енергії в мирних цілях, у зв'язку з чим кафедра почала планувати дослідження з вивчення радіоактивного забруднення навколишнього середовища і розробку заходів із захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання, які очолив професор Г. С. Яцула.

Співробітниками кафедри опубліковано близько 2000 наукових статей, 50 монографій і посібників, одержано 15 авторських свідоцтв на винаходи й понад 30 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції.

З 1969 р. розпочалася співпраця кафедри з органами практичної охорони здоров'я, яка полягала у проведенні консультацій для санітарних лікарів із гігієни харчування; освоєнні нових методів дослідження харчових продуктів; читанні лекцій для медичних працівників і працівників харчових об'єктів; участі у проведенні республіканських семінарів. З цією метою викладачі кафедри проводили заняття в Київській міській санепідстанції, в районних CEC м. Києва і Київської області.

 Кафедра гігієни і екології людини

В 1993 році рішенням вченої ради Київської медичної академії післядипломної освіти були об’єднані відомі в Україні та СРСР кафедра комунальної гігієни з курсом гігієни дітей та підлітків (організатор і перший завідувач – член-кореспондент АМН СРСР, професор Д. М. Калюжний) та кафедра загальної гігієни і токсикології хімічних речовин, яку організував і очолив у 1968 р. під назвою "Кафедра гігієни, токсикології і клініки отруєнь пестицидами" вчений із світовим ім’ям, директор НДІ гігієни та токсикології пестицидів, полімерних матеріалів та пластичних мас (ВНДІГІНТОКС) академік АМН СРСР, професор Л. І. Медведь.

З моменту реорганізації кафедра гігієни та екології людини розміщувався на базі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України».

У різні роки великий внесок у становлення і розвиток кафедри, формування її високого авторитету у педагогічній та науковій спільноті зробили колишні завідувачі кафедри – академік АМН СРСР М. Г. Шандала, професор О. Г. Волощенко, професор М. О. Попович; професори кафедри О. М. Сидоренко, С. Є. Катаєва, А. А. Калашніков, доценти Л. П. Даниленко, Г. І. Московко, Л. С. Самосват, М. П.Нестерова та ін. Майже 20 років (1998-2017) кафедру очолював член-кор. НАМН України, професор М. Г. Проданчук.

За час свого існування кафедра підготувала близько 20 тисяч фахівців для системи охорони здоров’я, які спеціалізувались із загальної та комунальної гігієни, гігієни праці, лабораторної справи у санепідслужбі, сучасних методів дослідження об’єктів навколишнього середовища. На кафедрі постійно удосконалювали знання та практичні навички фахівці з питань гігієни водопостачання, грунту та атмосферного повітря, гігієни житлових і громадських приміщень, лікувально-профілактичних закладів, гігієни праці, гігієни і токсикології застосування пестицидів і полімерних матеріалів, з актуальних питань екогігієни. 

Кафедра громадського здоров'я

Кафедра громадського здоров'я створена 1 червня 2017 року (наказ ректора НМАПО академіка Вороненка Ю. В. від 16.03. 2017 р. № 1103) "шляхом реорганізації (злиття) кафедри гігієни і екології людини та кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків" з метою підготовки кадрів для системи громадського здоров'я.

Передумовою створення кафедри стали: передбачене Розділом 22 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом запровадження в Україні системних засад громадського здоров'я; створення ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України“ (наказ МОЗ України від 18.09. 2015 р. № 604); схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я (розпорядження Кабінету Міністрів України від  30 листопада 2016 р. № 1002-р). та введення спеціальності 229 Громадське здоров'я (галузь знань «Охорона здоров’я») Постановою КМУ від 1 лютого 2017 р. № 53 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266”.

Завідувачем кафедри, після проходження конкурсу, була обрана д. мед. н. Хоменко Ірина Михайлівна.

Кафедра розташована на 4-му поверсі лабораторного корпусу. Для проведення навчального процесу кафедра має достатню кількість приміщень, у тому числі автоматизовану аудиторію. Крім того, на кафедрі широко використовуються сучасні технічні засоби навчання (мультимедійні проектори, комп'ютерні технології).