Search

 

226 Фармацiя, промислова фармація

І.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 2016-2019
2. Навчальний план 2016-2019 
3. Рецензії на ОНП та навчальний план
4. Обговорення ОНП та навчального плану

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: [email protected].) 

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: [email protected].)

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: [email protected]

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: [email protected].) 

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: [email protected].)

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: [email protected]


5. Робочий план
6. Група забезпечення
7. Робочі програми нормативних дисциплін


8. Робочі програми вибіркових дисциплін

Дисципліни за вибором загальної підготовки:

Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні):

 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів)
 • Актуальні питання перинатології (для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів)
 • Інноваційні підходи до проблем не виношування вагітності з курсом планування сім’ї та гінекологі
 • Ендокринологія в акушерстві та гінекології
 • Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок
 • Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми
 • Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікуванням
 • Медицина молочної залози 
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода
 • Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології 
 • Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології
 • Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь
 • Діагностика та ІТ невідкладних станів
 • Сучасні проблеми TORCH-інфекцій
 • Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів
 • Актуальні питання гастроентерології
 • Патологія системи гемостазу
 • Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань
 • Європейські стандарти діагностики і лікування анемій
 • Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології
 • Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога
 • Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб
 • Імунопрофілактика інфекційних хвороб. 
 • Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей. 
 • Функціональна діагностика в дитячій кардіології
 • Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей
 • Актуальні питання сучасної діабетології. Вибрані питання клінічної ендокринології
 • Актуальні питання патології надниркових залоз
 • Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії.
 • Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення.
 • Актуальні питання інфектології
 • Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах
 • Новітні лабораторні технології в нефрології
 • Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів
 • Сучасні питання забезпечення, контролю якості і стандартизації лікарських засобів
 • Актуальні питання фармакоекономіки та оцінки медичних технологій
 • Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій у біології та медицині
 • Вірусологія
 • Генетика лабораторна
 • Діагностика спадкових хвороб обміну
 • Діагностика хромосомних хвороб
 • Лізосомні хвороби
 • Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу ІІ.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 226 Фармацiя, промислова фармація 2021
2. Навчальний план 2021

Навчальний план 2022


3. Рецензії на ОНП та навчальний план
4. Обговорення ОНП та навчального плану

СПІВПРАЦЯ З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) ‒ зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери:

 • держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;
 • регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації соціальної сфери, наукові установи, заклади вищої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти), які зацікавлені в компетентних фахівцях;
 • різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери:

 • різні категорії осіб, що отримують освіту здобувачі другого (магістерського) та третього рівнів освіти, вільні слухачі, аспіранти, докторанти та їх батьки;
 • науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на освітні програми, що впроваджуються на кафедрі, де безпосередньо відбувається формування освітнього процесу через надання пропозицій та участь у засіданнях робочих груп щодо розробки та оновлення освітніх програм.

Головними завданнями, що постають перед внутрішніми і зовнішніми групами стейкхолдерів, щодо успішної реалізації освітніх програм є:

 • сформувати академічну спільноту на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації;
 • сприяти покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітніх програм спеціальностей, робочих програм освітніх компонентів, методичного забезпечення освітнього процесу, тощо);
 • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання освітніх компонентів, практичної підготовки, науково-дослідної роботи, тощо;
 • впливати на розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
 • впливати на оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
 • впливати на вибір технологій і методів викладання освітніх компонентів, якість їх методичного забезпечення; якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі; якість матеріально-технічної бази спеціальності; якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти; якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо;
 • сприяти проходженню виробничих, дослідницьких, педагогічних практик та ознайомлення з інноваціями в управлінні документно-інформаційною діяльністю та інноваційними підходами в організації освітньої, науково-дослідної діяльності;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках. 

Анкета для опитування роботодавців та стейкхолдерів

Анкета 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА В ОСОБИСТОСТЯХ

Шматенко Олександр Петрович

начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії МО України, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений фармацевт України

Рецензія на робочу програму

Хомич Олена Олексіївна

Директор КП «Бориспільська центральна аптека №24», доктор філософії за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»

Рецензія на робочу програму

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ 

ВЕРЕМЧУК Валерій Григорович

Заступник гнерального директора КП «Фармація»

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

ПЕТРОСОВ Владислав Георгійович

В.о. начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

Хомич Олена Олексіївна

Директор КП «Бориспільська центральна аптека №24», доктор філософії за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

РИМАР Максим

Директор ТОВ «Оптіфарма», кандидат фармацевтичних наук

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

БУШУЄВА Інна Володимирівна

Завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології запорізького державного медичного університету, д.фарм.н., професор

Рецензія на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

НЕМЧЕНКО Алла Семенівна – завідувач кафедри організації та економіки фармації  Національного фармацевтичного університету, кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки

Рецензія на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

РАДА РОБОТОДАВЦІВ 

Фотогалерея наради роботодавців 30.11.2021 р. 

Фотогалерея наради роботодавців 26.01.2022 р. м

Протокол засідання роботодавців від 30.11.2021 №1

Протокол засідання роботодавців від 26.01.2022 №1


5. Робочий план

Робочі навчальні плани 2021

Робочі навчальні плани 2022


6. Група забезпечення
7. Робочі програми нормативних дисциплін


8. Робочі програми вибіркових дисциплінІІІ. Акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Накази про призначення експертних груп

Програми роботи експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи

Відкриті зустрічі

Звіти експертних груп

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм