Google search

Завданнями наукової роботи на кафедрі є створення нових знань, теорії та практики в області ревматології та внутрішньої медицини, удосконалення діагностики, диференціальної діагностики, лікування та профілактики хвороб суглобів та системних хвороб сполучної тканини, враховуючи коморбідну патологію.

Напрямки діяльності

Участь у науково-дослідній роботі

виконується інціативно-пошукова НДР «Вивчення впливу супутньої патології на перебіг остеоартрозу  та підбір відповідно оптимальної його терапії» (державний реєстраційний номер  0118U100363, термін виконання 2019-2023 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М. 

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад

  1. Академік НАМН України, професор Коваленко В.М. член Спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01
  2. Професор Борткевич О.П.  член Спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01. 

Участь у роботі Експертних проблемних комісій НУОЗ України імені П. Л. Шупика

До складу членів Експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика 14.01.11 – Кардіологія входить академік НАМН України, професор Коваленко В. М.

Голова комісії 14.01.12 – Ревматологія: професор Борткевич О.П. ( на момент перебування в ЗСУ голова Дубкова А.Г.) Секретар комісії: доцент Крилова А.С.

Члени комісії:

  • доцент Дубкова А.Г.
  • професор Казимирко В.К.
  • доцент Сілантьєва Т.С. 

Участь у роботі Експертних центрів

Професор Коваленко В. М. входить до складу

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр міокардиту і кардіоміопатій

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр рідкісних та фармакорезистентних ревматичних хвороб 

Доцент Крилова А.С. входить до складу експертів  Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) за напрямком «Ревматологія»  (Наказ№565 від 22.07.2022) та до складу комісії по перевірці стану організації надання медичної допомоги пацієнтам з явищами остеопенії та остеопорозу (скринінг) в закладах охорони здоров’я міста Києва 

Виконання дисертаційних робіт

На кафедрі навчається аспірант Гораль Наталія Сергіївна (форма аспірантури -очна вечірня) Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики та лікування остеопенії та остеопорозу у пацієнтів з ревматичними захворюваннями на фоні прийому глюкокортикоїдів». Термін виконання 2022-2026 роки. Науковий керівник – професор Коваленко В.М.

Публікація наукових праць

В межах науково-дослідної роботи  «Вивчення впливу супутньої патології на перебіг остеоартрозу  та підбір відповідно оптимальної його терапії»  2019-2023 випущено більше  50 наукових робіт.

Серед найвагоміших:

- Підручник

Денесюк В.І., Денесюк О.В. Внутрішня медицина. Підручник для студентів закладів вищої медичної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини. /За редакцією В.М.Коваленка. Укл.: Н.М. Шуба, О.Г. Несукай, О.П. Борткевич. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.МОРІОН, 2019.-960с.+8с. кол.вкл. 

Клінічна настанова. Остеоартрит/Остеоартроз.Київ 2020р. Коваленко В.М., Головач І.Ю., Борткевич О.П., Рекалов Д.Г.,Сміян С.І.

- Посібники

Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. К., Моріон, 2021. 400 с. ISВN 978-966-2066-79-1 В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, О.О. Гарміш, Г.О. Проценко, Р.І. Яцишин, М.А. Станіславчук, О.Б. Яременко,А.С. Крилова

Подагра: взгляд в будущее. К.: МОРИОН, 2020. — 192 с. Г.В. Дзяк , В.Н. Коваленко, Т.А. Хомазюк  ISBN 978-966-2066-76-0

Монографія «Подагра» колективу авторів - академіка НАМН України Коваленко В.М., д.мед.н. професора Головач І.Ю., д.мед.н. професора Кушніренко С.В., д.мед.н. професора Рекалова Д.Г., д.мед.н. професора Сміян С.І. ISBN 978-617-7138-17-3   2022р. 70с.

Патент на корисну модель (UA) №130882 «Спосіб лікування остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемією» , Шуба, Н.М.,Воронова, Т.Д.,Крилова, А.С. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика/ Заяв u 2018 07750 10.07.2018 Опубл. 26.12.2018, Бюл. 24 позитивне рішення від 16.10.2018 року, чинний з 26.12.2018         

Нововведення Спосіб лікування остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемією Шуба Н.М.          2019  Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

- Публікації в Scopus

Efficiency of Febuxostat in Gout Patients with Arterial Hypertension and Reduced Glomerular Filtration Rate: An Exploratory Study Bortkevych, O., Dubkova, A., Krylova, A., Tsymbaliuk T.; Giresh, I., Bohdan, M. Kardiologija v Belarusi, 2022, 14(3), стр. 273–279 DOI10.34883/PI.2022.14.3.002 https://recipe.by/wp-content/uploads/2022/07/273-279_kard-3-2022-t14.pdf

- Міжнародні публікації

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Крилова А.С., Цимбалюк Т.С. Features of the course and treatment of low back pain in patients with reduced bone mineral density. Neurologijos seminarai, 2020.-№3(85).-Р.208-212DOI: 10.29014/ns.2020.28 http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2020/12/Neuro_2020_Nr3_208-212.pdf

Т.С. Силантьева, Г.П. Иванова,  Т.М. Костюченко, М.Ф. Полудненко, Е.П. Цуцарина Флурбипрофен при лечении остеоартроза. Человек и Лекарство – Казахстан.  2020.- 1 (128).-С.52-61  9       

- Статті у виданнях, що включено до наукометричної бази даних

Т.С. Цимбалюк, А.С. Крилова, А.Г. Дубкова. Особливості перебігу та лікування остеоартрозу  у хворих на остеопороз та ожиріння. Сімейна медицина, 2021. №1 (93). С. 25-31.