Google search

Науково-дослідна робота кафедри ортодонтії  

Співробітниками кафедри ортодонтії виконувалась науково-дослідницька робота за темою “Обгрунтування концепції інтегрального підходу до лікування пацієнтів з зубо-щелеповими аномаліями з метою створення високої якості життя сучасної людини” з 2009 по 2015 роки. 

Сформульовані основні принципи та напрямки комплексного ортодонтичного лікування дорослих чоловіків та жінок з урахуванням їх гендерних відмінностей. Розроблені, обґрунтовані та апробовані в клініці схеми комплексного лікування ЗЩА у дорослих на фоні пародонтита, атеросклероза та гіпоестрогенії. Запропонована нова математична модель ортодонтичного лікування, яка  враховувала стан кісткової тканини, що дозволяє оптимізувати діючу на зуби силу і підвищити ефективність лікування. Запропоновано і апробовано в клініці при ортодонтичному лікуванні у дорослих чоловіків на фоні остеосклерозу використовування ПЕСФВ, що прискорює на початковому етапі резорбцію, а пізніше остеогенез кісткових тканин та спрощує переміщення зубів. Запропоновано протокол ортодонтичного лікування дорослих з додатковим використанням для контролю на різних етапах денситометричних, ехоостеометричних, спектроколориметричних, біохімічних та біофізичних методів дослідження, що дозволяє більш ефективно корегувати процес переміщення зубів. 

Вивчався вплив дефіциту вітаміну D на розвиток зубо – щелепових аномалій у дітей. Проведене клініко-морфологічне обґрунтування вибору методів реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців та оцінка функціонального стану щелепно-лицевої області у дітей в період змінного прикусу та її вплив на розвиток зубо-щелепової деформації. Клініко-лабораторне обґрунтування нормалізації оклюзійних співвідношень при вторинних деформаціях зубних рядів. Проаналізували розповсюдженість бруксизму серед дорослого населення та провели порівняльну оцінку достовірності та ефективності різних методів діагностики цього патологічного стану.Вивчались фактори ризику СОАС з профілактичною метою та пояснювались наслідки хвороби, необхідність лікування з суміжними спеціалістами для довгострокових результатів збереження здоров’я. 

Досліджені зміни параметрів постурального балансу тіла під час ортодонтичного лікування пацієнтів з патологією зубо-щелепної системи. Запропоновані заходи профілактики вторинних зубощелепових деформацій у дітей, критерії планування ортодонтичного лікування з урахуванням параметру WALA Гребня. Розроблений   спосіб медикаментозного лікування хронічного травматичного артрита скронево-нижньощелепових суглобів. 

Застосування інтегрального підходу до лікування пацієнтів з зубо-щелеповими аномаліями значно підвищило якість лікування та естетичний вигляд пацієнтів. 

 Проведено всебічний аналіз ефективності запропонованих лікувально-профілактичних заходів. 

В роботі є актуальність, опис обстежених пацієнтів та обраних методів дослідження, результати дослідження, висновки. По результатам дослідження сформульовані висновки, які мають наукову та практичну цінність для ортодонтичного лікування пацієнтів різних вікових груп. 

Кафедрою ортодонтії видано: брошур 1, інформаційних листів 2, опубліковано статей та тез 125, в закордонних та наукометричних журналах 26, українських 99. Зроблено доповідей на з'їздах, конференціях, симпозіумах 65, міжнародних 29, українських 30, обласних 6. Винахідницька діяльність, отримано: авторських свідоцтв 2, актів впровадження 13, патентів 5.  

З 2016 - 2020 р.р. затверджена науково-дослідну роботу кафедри ортодонтії  “Розробка та апробація основних методик діагностики, лікування і профілактики зубо-щелепових аномалій”. 

Актуальність теми обумовлена тим, що для якісного лікування зубо-щелепових аномалій будуть використані сучасні методи діагностики згідно етіології та патогенезу. На основі клінічних та лабораторних методів діагностики будуть обгрунтовані методи лікування та профілактики. 

Метою запланованих досліджень є розробка та апробація методів діагностики, лікування і профілактики зубо-щелепових аномалій. 

Вперше буде визначена структура та аналіз функціонального стану у дітей 6-12 років, на підставі клінічних та додаткових обстеженнях буде виявлено їх вплив на розвиток зубо-щелепних аномалій. 

Проведені антропометричні та рентгенологічні дослідження дозволить з’ясувати кореляційні зв’язки між основними досліджуваними показниками та створити діагностично-лікувальний алгоритм для вибору оптимальної методики ортодонтичного лікування і подальшої комплексної реабілітації пацієнтів. 

На основі отриманих результатів клініко-рентенологічних та антропометричних досліджень будуть розроблені методики лікування пацієнтів в залежності від наявності зубо-альвеолярних деформацій та скелетних співвідношень зубо-щелепної системи. 

Визначені основні показники, які впливатимуть на вибір тактики як ортодонтичного лікування, так і подальшої комплексної стоматологічної реабілітації пацієнтів з даною патологією. 

В процесі ортодонтичного лікування змінюється не тільки оклюзія, але і  постурометричні параметри. Для покращення загальносоматичного статусу хворих із зубоальвеолярною формою патологій оклюзії здебільшого достатньо оптимізації оклюзії. Пацієнти з гнатичною формою патологій потребують остеопатичної корекції опорно-рухового апарату з метою покращення загального стану та швидкої адаптації до нових оклюзійних співвідношень. 

Комплексний підхід до проблеми патології СНЩС з урахуванням всіх факторів, які викликають порушення функціональної роботи суглобів, дозволяє стабілізувати розвиток даної патології та полегшити стан пацієнта в періоди загострення. 

Вперше будуть уточнені і розширені уявлення по основних ланках ланцюга патогенезу захворювань СНЩС з урахуванням оклюзійних взаємин зубів верхньої і нижньої щелепи. Вперше буде дана епідеміологічна оцінка частоти та структури захворювань СНЩС з урахуванням оклюзійних взаємин зубів верхньої і нижньої щелепи. За допомогою багатофакторного аналізу планується вперше виявити основні причини і механізми, що впливають на виникнення захворювань СНЩС з урахуванням порушення оклюзійних взаємин зубів верхньої і нижньої щелеп. 

Вперше обгрунтовано та розроблено лікувально-профілактичний комплекс з урахуванням змін цілісності зубо-щелепного апарату що включають адаптогени, антиоксиданти, хондропротекторні, протизапальні засоби, які регулюють основні рівні неспецифічної резистентності організму.

Експериментальними, клінічними та клініко-лабораторними методами планується довести високу ефективність розробленої комплексної терапії для пацієнтів із захворюваннями СНЩС. 

Тому дослідження, які плануються провести в рамках теми науково-дослідної роботи “Розробка та апробація основних методик діагностики, лікування і профілактики зубо-щелепових аномалій” є актуальними і впровадження очікуваних результатів дослідження в клінічну практику дозволить оптимізувати діагностику, лікування і профілактику зубо-щелепних аномалій, знизити ризики та частоту ускладнень лікування, зменшити строки лікуванння і вартість лікування.