Google search

Кафедра хірургії і проктології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика МОЗ України виконує науково-дослідницьку роботу № державної реєстрації 0115u002170, 2015-2021 рр. на тему . “Розробка нових відкритих та лапароскопічних методів хірургічного лікування захворювань передньої черевної стінки та органів черевної порожнини”.

За результатами наукової роботи за останні 6 років колективом кафедри опубліковано 3 монографії, 84 статей, у тому числі 36 у фахових виданнях, 9 у міжнародних виданнях, 16 у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of science. Отримано 14 патентів на корисну модель, 7 патентів на винахід. Співробітники кафедри брали участь у 80 міжнародних та вітчизняних конференціях, де було зроблено 73 доповіді та представлено матеріали для 2 міжнародних виставок.

Наукова продукція

2015-2021

Підручники

4

Навчальні посібники, керівництва

3

Монографії, довідники, брошури

3

Матеріали наукових форумів

24

Методичні рекомендації

6

Інформаційні листи

1

Деклараційні патенти на корисну модель

15

Патенти на винахід

7

Акти впровадження

4

Наукові статті (у вітчизняних, науково-метричних, закордонних виданнях)

85

Наукові статті (у наукометричних базах Scopus і Web of Science)

16

Доповіді (вітчизняні+закордонні)

87

За останні 6 років на кафедрі захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом завідувача кафедри проведено 11 науково-практичних конференції з актуальних питань абдомінальної хірургії з міжнародною участю (Київ 2010, 2013, 2014, 2017, 2019; Судак 2011, Ірпінь 2012, Івано-Франківськ 2015, Коблеве 2016, Львів-2018, Київ ,2021).

Проведено 18 майстер-класів з виконанням показових операцій безпосередньо завідувачем кафедри та лекцій з online-трансляцією (Вінниця 2010, Житомир 2011, Черкаси 2011, Чернігів 2012, Біла Церква 2013, Київ 2013, 2016, 2017, 2018, 2019; Івано-Франківськ 2015, Кам’янець-Подільський 2016, Львів 2012, 2014, 2016), Черкаси 2019, Київ 2020,2021

За 2015-2021 рр. кафедра виконувала дослідження по таким ініціативно-пошуковим темам: 

 • Сміщук В.В., «Інтраабдомінальна алопластика післяопераційних вентральних гриж великого та гігантського розмірів»
 • Грянила В.В., «Оптимізація методу проведення та профілактики ускладнень перітонеального діалізу у хворих на хронічну хворобу нирок»
 • Бондаренко О.М., «Обгрунтування малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при гострому панкреатиті»
 • Борн Є.Є., «Комплексне хірургічне лікування хронічного парапроктиту»
 • Гречана (Шетелинець) У.І., «Капсульна ендоскопія при тонко кишкових кровотечах та обґрунтування лікувальної тактики»
 • Гордовський В.А., «Комплексне лікування хворих на некротичний панкреатит та профілактика екзокринних порушень підшлункової залози»
 • Лисенко Р.Б., «Аллопластика складних дефектів черевної стінки»
 • Коханевич А.В., «Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пахвинних гриж»
 • Шиленко Ю.О., «Комплексне хірургічне лікування гнійних ран м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих пацієнтів»
 • Лутковський Р.А., «Обгрунтування розробки та використання наномодифікованих сітчастих імплантів для відкритої та лапароскопічної алопластики гриж живота»
 • Демкович О.П., «Оптимізація перитонеального лаважу у хворих на загальний перитоніт»
 • Штаєр А.А., «Обгрунтування лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах»
 • Павлів (Нагловська) Т.П., «Гострий панкреатит у вагітних і породіль, діагностика та лікувальна тактика»
 • Дадаян В.А. «Троакарні грижі комплексне лікування»
 • Базишен А.О. «Вузлові утворення щитоподібної залози: роль соноеластографії в оптимізації діагностики та хірургічного лікування»
 • Тисельський В.В., «Оптимізація хірургічної тактики лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми»
 • Ткачук О.В., «Особливості лікування ургентної хірургічної патології у хворих із ожирінням»
 • Деркач К.Д., «Ускладнення імплантації сіток після алогерніопластики, лікування та профілактика»
 • Триліський Є.В., «Інтегрована прогностична модель в лікувально-діагностичному алгоритмі при кровотечах з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту»
 • Ноєс А.Д., «Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою та анальної тріщини з використанням трансанальної гемороїдальної деартеріалізації»
 • Миляновська А.О., «Оптимізація діагностики та комплексного хірургічного лікування хвороби Крона»
 • Марштупа О.С., «Оптимізація вибору методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах гігантських розмірів»
 • Опарін С.О., «Лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч з використанням високочастотного біологічного електрозварювання»
 • Мішура З.І., «Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування хворих з екстрасфінктерними параректальними норицями»
 • Чайка М.О., «Патогенетичні і патоморфологічні аспекти діагностики і хірургічного лікування гострого холециститу та його ускладнень»
 • Стрішенець В.П., «Порівняльна оцінка відкритої та лапароскопічної ретромускулярної алопластики серединних післяопераційних вентральних гриж»
 • Балан І.Г., «Особливості хірургічного лікування рецидивної пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки»
 • Максимчук Д.В., «Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування поєднаних ускладнень дуоденальних виразок»
 • Щербина О.Я., «Особливості діагностики та лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч у хворих з надлишковою вагою»

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

Упродовж року під керівництвом професора кафедри видавався науковий журнал “Хірургія України”, який визначений ВАК України фаховим.

Члени кафедри є членами редакційних рад інших наукових журналів: Фелештинський Я.П. ”Клінічна хірургія”,”Хірургія України”,  Мамчич В.І. ”Хірургія України”, „Сімейна медицина”, „Серце і судини”, „Пластична та реконструктивна хірургія”, „Шпитальна хірургія”. „Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії”, Йосипенко М.О. “Хірургія України”.