Google search

Кафедра хірургії і проктології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика МОЗ України виконує науково-дослідницьку роботу № державної реєстрації 0115u002170, 2015-2021 рр. на тему . “Розробка нових відкритих та лапароскопічних методів хірургічного лікування захворювань передньої черевної стінки та органів черевної порожнини”.

За результатами наукової роботи за останні 6 років колективом кафедри опубліковано 3 монографії, 84 статей, у тому числі 36 у фахових виданнях, 9 у міжнародних виданнях, 16 у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of science. Отримано 14 патентів на корисну модель, 7 патентів на винахід. Співробітники кафедри брали участь у 80 міжнародних та вітчизняних конференціях, де було зроблено 73 доповіді та представлено матеріали для 2 міжнародних виставок.