Google search

На кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії проводяться цикли тематичного удосконалення (ТУ), спеціалізації з дитячої кардіології (СП) та короткотривалі цикли для лікарів-інтернів з суміжних кафедр педіатрії, неонатології, дитячої анестезіології. В залежності від епідеміологічної ситуації цикли можуть проводитися за очною формою та очно-заочною з елементами дистанційного навчання.

Цикл СП «Дитяча кардіологія»

Мета циклу спеціалізації — перепідготовка лікарів-педіатрів відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики лікаря — спеціаліста за спеціальністю «Дитяча кардіологія» (затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2019 року № 2347 «Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»»).

Сучасна ситуація в галузі дитячої кардіоревматології характеризується зростанням рівня захворюваності на вроджені вади серця, первинні кардіоміопатії та порушення ритму серця з одночасним удосконаленням діагностичних можливостей і покращенням безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування. Широко впроваджуються в обстеженні кардіологічних хворих такі діагностичні методики як ехокардіографія, добовий холтерівський моніторинг ЕКГ, які є обов’язковими елементами як діагностики широкого спектру патології серцево-судинної системи у дітей, так і динамічного диспансерного спостереження за пацієнтами. Створюються перинатальні центри, які забезпечені необхідним обладнанням для діагностики вродженої патології серцево-судинної системи у новонароджених, а також для надання якісної невідкладної допомоги при критичних станах, зумовлених кардіологічною патологією, та вчасного транспортування новонароджених до високоспеціалізованих кардіохірургічних центрів. Рання, в тому числі і пренатальна, діагностика патології серцево-судинної системи є запорукою успішного лікування на всіх етапах. Для покращання надання допомоги дітям з патологією серцево-судинної системи з 2020 року розділена спеціальність дитяча кардіоревматологія на 2 окремі спеціальності: дитяча кардіологія та дитяча ревматологія і змінені кваліфікаційні вимоги до кожної посади (з урахуванням досвіду європейських країн).

Основні розділи програми.

 1. Організація діяльності медичного закладу кардіологічного профілю. Нормативно-правова база, етична, наукова і правова основи медичної практики
 2. Анатомія та фізіологія серцево-судинної системи
 3. Основи перинатальної кардіології
 4. Методи діагностики патології серцево-судинної системи
 5. Вроджені вади серця: інвазивна і неінвазивна діагностика, консервативне і хірургічне лікування, подальше спостереження та реабілітація пацієнтів
 6. Набуті вади серця: профілактика, інвазивна і неінвазивна діагностика, консервативне і хірургічне лікування, подальше спостереження та реабілітація пацієнтів
 7. Патологія перикарду та міокарду: профілактика, інвазивна і неінвазивна діагностика, терапія та подальше спостереження
 8. Порушення серцевого ритму, діагностика, терапія у дітей та динамічне спостереження
 9. Артеріальна гіпертензія
 10. Легенева гіпертензія
 11. Недостатність кровообігу
 12. Інтенсивна терапія в дитячій кардіології і серцево-легенева реанімація
 13. Дорослі пацієнти з вродженими вадами серця (GUCH) 

Цикли ТУ:

ТУ «Актуальні питання дитячої кардіології в практиці лікарів педіатричного профілю»

Мета циклу: зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань та практичних навичок, необхідних педіатру, лікарю кардіоревматологу дитячому, неонатологу та фахівцю з функціональної та ультразвукової діагностики для правильної та своєчасної діагностики вродженої та набутої патології серцево-судинної системи у дітей. Значна увага приділена методам діагностики вроджених вад серця та патології міокарду.

Контингент слухачів: дитячі кардіоревматологи, педіатри, неонатологи, лікарі загальної практики - сімейної медицини, анестезіологи дитячі, анестезіологи, хірурги дитячі, хірурги серцево-судинні, лікарі функціональної діагностики, лікарі ультразвукової діагностики, рентгенологи, радіологи, кардіологи, терапевти, хірурги, торакальні хірурги, генетики, дитячі неврологи, лікарі станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, акушери-гінекологи, викладачі ВМНЗ. 

ТУ «Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей»

Мета циклу: ознайомити слухачів з сучасними уявленнями про анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи дітей, патофізіологію захворювань серцево-судинної системи, клінічні та інструментальні методи діагностики найбільш поширених кардіологічних захворювань у дітей.

Контингент слухачів: дитячі кардіоревматологи, педіатри, неонатологи, лікарі загальної практики - сімейної медицини, анестезіологи дитячі, анестезіологи, хірурги дитячі, хірурги серцево-судинні, лікарі функціональної діагностики, лікарі ультразвукової діагностики, рентгенологи, радіологи, кардіологи, терапевти, хірурги, торакальні хірурги, генетики, дитячі неврологи, лікарі станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, акушери-гінекологи, викладачі ВМНЗ.

ТУ «Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді»

Мета циклу: В навчальній програмі та учбовому плані достатньо широко висвітлені особливості гемодинаміки при різних вроджених вадах серця. Викладені класичні методики обстеження пацієнтів з метою виявлення патологічних симптомів та синдромів й встановлення клінічного діагнозу. Висвітлено питання підготовки пацієнта до операції та особливостям ведення в післяопераційному періоді на стаціонарному та поліклінічному етапах, питання диспансеризації, профілактики вторинних ускладнень, медико-санітарної експертизи пацієнтів, оперованих з приводу вродженої вади серця.

Особливістю навчальної програми та учбового плану є наявність розділу, присвяченого дорослим пацієнтам з вродженими вадами серця (GUCH-patients). Цей контингент хворих поповнюється з кожним роком завдяки розвитку дитячої кардіохірургії протягом останніх десятирічь і вимагає від кардіологів та терапевтів оволодіння новими знаннями в цій галузі.

Контингент слухачів лікарі-неонатологіи, лікарі-педіатри, лікарі-кардіологи дитячі, лікарі-ревматологи дитячі, лікарі-кардіоревматологи дитячі, лікарі-анестезіологи дитячі, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі з ультразвукової діагностики, лікарі з функціональної діагностики, лікарі-радіологи, лікарі-кардіологи, лікарі-терапевти, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-хірурги серцево-судинні, лікарі-генетики, лікарі-інфекціоністи дитячі, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі-кардіологи інтервенційні, лікарі-кардіологи-електрофізіологи. 

ТУ «Основи ехокардіографії у дітей»

Мета циклу. Своєчасна та якісна діагностика є абсолютно необхідною умовою для забезпечення високого рівня хірургічного лікування, зменшення летальності, покращення якості життя прооперованих пацієнтів. Одним з основних методів діагностики патології серцево-судинної системи у дітей є ультразвукове дослідження серця та магістральних судин – ехокардіографія. Тому колективом кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії заплановано проведення циклу ТУ «Основи ехокардіографії у дітей». Цей метод визнаний «золотим стандартом» діагностики в кардіології та кардіохірургії завдяки його високій інформативності, доступності, неінвазивності, нешкідливості (відсутності променевого навантаження на лікаря і пацієнта), портативності. Незважаючи на широке впровадження методу ехокардіографії в діагностичний процес, залишається проблемою підготовка спеціалістів з функціональної та ультразвукової діагностики саме в напрямку дитячої ехокардіографії. Цей розділ ультразвукової діагностики є надзвичайно складним через широкий спектр патології серцево-судинної системи у дітей (тільки основних нозологій вроджених вад серця в міжнародній номенклатурі налічується 150). Ще одним питанням, що потребує вирішення, є труднощі в інтерпретації даних ехокардіографії лікарями-клініцистами (педіатрами, дитячими кардіоревматологами, сімейними лікарями, неонатологами, акушерами –гінекологами) які, враховуючи ці дані, мають приймати рішення щодо тактики ведення пацієнтів з вродженими вадами серця, патологією міокарда, порушеннями ритму серця. Надзвичайно важливо, щоб лікарі - педіатри, сімейні лікарі, терапевти, кардіоревматологи знали і розуміли, які дані ехокардіографічного дослідження важливі в кожному конкретному випадку для прийняття рішення про необхідність поглибленого дообстеження, про необхідність медикаментозного лікування, про термін скерування на кардіохірургічне лікування, про необхідність та обсяг реабілітаційних заходів в післяопераційному періоді, про визначення можливості і режиму фізичних навантажень.

Контингент слухачів: лікарі-неонатологи, педіатри, дитячі кардіоревматологи, анестезіологи дитячі, анестезіологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі ультразвукової та функціональної діагностики, радіологи, рентгенологи, кардіологи, терапевти, акушери-гінекологи, дитячі хірурги, хірурги, хірурги серцево-судинні, викладачі ВНМЗ.

ТУ «Критичні вроджені вади серця у дітей раннього віку»

Мета циклу. В навчальній програмі та учбовому плані достатньо широко висвітлені питання анатомо-фізіологічних особливостей серцево – судинної системи у новонароджених, особливості гемодинаміки, механізми компенсації та декомпенсації при ВВС з критичним перебігом. Викладені класичні методики обстеження новонароджених з метою виявлення патологічних симптомів та синдромів й встановлення клінічного діагнозу. Представлені сучасні дані щодо діагностики та лікування дітей з вродженими вадами серця, що мають критичний перебіг. Велику увагу приділено критичним вродженим вадам серця, особливостям діагностики, невідкладної допомоги та транспортування дітей в критичному стані.

Особливістю навчальної програми та учбового плану є висвітлення найсучасніших досягнень в дитячій кардіології та кардіохірургії щодо надання медичної допомоги дітям з вродженими вадами серця, що мають критичний перебіг.

Контингент слухачів лікарі-неонатологіи, лікарі-педіатри, лікарі-кардіологи дитячі, лікарі-ревматологи дитячі, лікарі-кардіоревматологи дитячі, лікарі-анестезіологи дитячі, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі з ультразвукової діагностики, лікарі з функціональної діагностики, лікарі-радіологи, лікарі-кардіологи, лікарі-терапевти, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-хірурги серцево-судинні, лікарі-генетики, лікарі-інфекціоністи дитячі, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі-кардіологи інтервенційні, лікарі-кардіологи-електрофізіологи. 

ТУ «Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування»

Мета циклу: В України з кожним роком зростає кількість дітей, які народжуються із вродженими вадами серця. 50-60 % з них підлягають кардіохірургічному лікуванню протягом першого року життя. Дитяча кардіохірургія в Україні розвивається швидкими темпами протягом останніх десятирічь, завдяки чому прогресивно знижується показник малюкової смертності. Разом з цим зростає кількість пацієнтів, які потребують особливої уваги та певних диспансерних заходів до та після операції з приводу вродженої вади серця. Це зумовлює необхідність оволодіння новими спеціальними знаннями в цій галузі лікарям різних спеціальностей. Розвиток кардіохірургії обумовлює також появу такої групи пацієнтів, як GUCH – дорослі з вродженими вадами, оперовані та не оперовані.

Контингент слухачів: дитячі кардіоревматологи, педіатри, неонатологи, лікарі загальної практики - сімейної медицини, анестезіологи, анестезіологи дитячі, хірурги дитячі, хірурги серецево-судинні, лікарі функціональної діагностики, лікарі ультразвукової діагностики, рентгенологи, кардіологи, терапевти, хірурги, торакальні хірурги, радіологи, акушери-гінекологи, генетики, лікарі станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, викладачі ВНМЗ.