Google search

281 Публічне управління та адміністрування

І.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 2021
2. Навчальний план 2021


3. Рецензії на ОНП та навчальний план

281 Навчальний план ПУА (очна денна)

281 Навчальний план ПУА (заочна)

Рецензії на освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

4. Обговорення ОНП та навчального плану
5. Робочий план

  281 Робочий навчальний план (очна денна)

  281 Робочий навчальний план (заочна)

Робочі навчальні плани 2021


6. Група забезпечення
7. Робочі програми нормативних дисциплін

 • ОК1   Методологія, методи та дизайн наукового дослідження в публічному управлінні
 • ОК2   Гносеологічні, аксіологічні, праксеологічні аспекти публічного управління
 • ОК3   Аналіз і дослідження публічної політики та демократичного врядування
 • ОК4   Стратегування та управління змінами в публічній сфері
 • ОК5   Теоретико-прикладні проблеми територіального розвитку та місцевого самоврядування
 • ОК 6  Інноваційний розвиток та суспільні комунікації в публічній сфері в умовах цифровізації
 • ОК7   Методологічні засади експертно-аналітичної діяльності та прийняття управлінських рішень
 • ОК8   Управління науковими проєктами та програмами в публічній сфері
 • ОК9   Психолого-педагогічні технології та методика навчання дорослих
 • ОК10 Науково-педагогічна практика
 • ОК11 Іноземна мова Upper Intermediate


8. Робочі програми вибіркових дисциплін

 • ВК 1 Теорія і практика реформ в системі публічного управління
 • ВК 3 Керівник в інституціях сфери публічного управління
 • ВК 5 Теорія і практика державного управління охороною здоров’я
 • ВК 6 Економіка та фінансування охорони здоров’я
 • ВК 7 Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи
 • ВК 8 Теорія демократії та базові інститути демократичного суспільства
 • ВК 11 Система забезпечення якості публічного управління та адміністрування
 • ВК 12 Електронний документообіг та контроль в публічному управлінні
 • ВК 18 Демократія та належне врядування в ЄС
 • ВК 19 Антикризове публічне управління
 • ВК 20 Технології публічного контролінгу
 • ВК 21 Європейська соціальна і гуманітарна політика
 • ВК 24 Філософія публічного управління
 • ВК 26 Філософські засади розбудови громадянського суспільства
 • ВК 27 Психологія управління
 • ВК 28 Правова регламентація публічного управління та адміністрування


9. Результати анкетування

ІІ. Акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Накази про призначення експертних груп

Програми роботи експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи

Відкриті зустрічі

Звіти експертних груп

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм