Search

офтальмології

 • 40th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons

  From September 16 to 20, 2022, the 40th anniversary Congress of THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS (ESCRS).

 • 40-й ювілейний Конгрес Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів

  З 16 по 20 вересня 2022 року в Мілані пройшов 40-й ювілейний Конгрес Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, ESCRS).

 • Глаукома + 2022

  9-10 вересня 2022 року в рамках реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2024: Право на зір», Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Європейського глаукомного товариства (EGS), Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA) та за ініціативи Українського глаукомного товариства, Київського медичного університету української асоціації народної медицини успішно проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Глаукома + 2022», в якій взяли участь понад 1500 лікарів офтальмологів та лікарів дитячих офтальмологів України.

 • GLAUCOMA + 2022

  On September 9-10, 2022, as part of the implementation of the global program to fight blindness "Sight 2024: The Right to Sight", the World Health Organization (WHO), the European Glaucoma Society (EGS), the World Glaucoma Association (WGPA) and on the initiative of the Ukrainian Glaucoma Society, the Kyiv Medical University of the Ukrainian Association of Folk Medicine, a scientific and practical conference with international participation "Glaucoma + 2022" was successfully held, in which more than 1,500 ophthalmologists and pediatric ophthalmologists of Ukraine took part.

 • Участь кафедри офтальмології у Всесвітньому офтальмологічному конгресі

  Завдяки ініціативі Міжнародної ради офтальмології з 9 по 12 вересня 2022 року розпочне роботу Віртуальний Всесвітній Офтальмологічний Конгрес (WOC2022 Virtual).

 • PARTICIPATION OF THE DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY SHUPYK NATIONAL HEALTHCARE UNIVERSITY of UKRAINE at the WORLD OPHTHALMOLOGY CONGRESS

  Thanks to the initiative of the International Council of Ophthalmology, the Virtual World Ophthalmological Congress ® (WOC2022® Virtual) will start from September 9 to 12, 2022.

 • Кафедра офтальмології – внесок у перемогу

  З початком загарбницької війни і окупації російськими військами України, змінилося життя всіх співвітчизників. Науково-педагогічні працівники кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідно до наказу ректора проводять  онлайн заняття з інтернами, слухачами, аспірантами та клінічними ординаторами.

 • Department of Ophthalmology – a contribution to victory

  With the beginning of the unprovoked, bloody and vile war and the occupation of Ukraine by russian troops, the life of all compatriots has changed. According to the order of the Rector scientific and pedagogical staff of the Ophthalmology Department Shupyk National Healthcare University of Ukraine conducts online classes with interns, graduate students, students.

 • Мультидисциплінарний підхід в менеджменті пацієнтів з травмами орбіти

  Вже стала доброю традицією співпраця кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри– член-кореспондент НАМН України Сергій Риков) і кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця (завідувач кафедри професор Андрій Копчак).

 • A multidisciplinary approach in the management of patients with orbital injuries

  Cooperation between the Department of Ophthalmology of the National University of Health of Ukraine named after Shupyk (Head of the Department - Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Professor, Honored Doctor of Ukraine Rykov Serhiy Oleksandrovych) and the Department of Maxillofacial Surgery and Modern Dental Technologies of the Bogomolets Institute of Postgraduate Education (Head of the Department, Professor Kopchak Andriy Volodimirovych).

 • Офтальмологічна весна без консервантів

  12 лютого 2022 року кафедра офтальмології Національного медичного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика спільно з ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» провели науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Офтальмологічна весна без консервантів», яка проходила у онлайн-режимі.

 • OPHTHALMIC SPRING without preservatives

  On February 12, 2022, the Department of Ophthalmology of the Shupyk National University of Health of Ukraine together with the GO "Association of Pediatric Ophthalmologists and Optometrists of Ukraine" held a scientific-practical conference with international participation "Ophthalmological Spring without preservatives", which was held online.

 • Медичний центр Verum Kids

  Розпочала працювати нова клінічна база кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика медичний центр Verum Kids, на якій створені навчальні кімнати для лікарів-інтернів та слухачів циклів тематичного удосконалення та спеціалізації.

 • MEDICAL CENTRE VERUM KIDS

  A new clinical base of the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Medical Center VERUM KIDS, has started working, where training rooms for interns and students of cycles of thematic improvement and specialization have been created.

 • Окуляристика

  Чудова новина для лікарів-офтальмологів та лікарів-офтальмологів дитячих, слухачів циклу тематичного удосконалення «Офтальмопластика та очне протезування», куратором і лектором якого є доктор медичних наук, професор Оксана Петренко. Кафедра офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  має іще одну базу для практичних занять «Лабораторія очного протезування Валтерса», власником якої є відомий окулярист Валдіс Валтерс.

 • OCULARISTIC

  Great news for ophthalmologists and pediatric ophthalmologists, students of the cycle of thematic improvement "Ophthalmoplasty and ophthalmic prosthetics", curated and lectured by Doctor of Medicine, Professor Oksana Petrenko. The Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine has another base for practical classes "Walters Eye Prosthetics Laboratory", owned by the famous ocularist Valdis Walters.

 • Офтальмологічний медичний центр Ochi Clinic

  Цього року одна з основних клінічних баз кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Офтальмологічний медичний центр Ochi Clinic святкує річницю з дня відкриття.

 • OPHTHALMOLOGICAL MEDICAL CENTER OCHI CLINIC

  This year, one of the main clinical bases of the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine Ophthalmological Medical Center OCHI CLINIC celebrates its anniversary.

 • Науковець 2021 року

  З великою гордістю та пошаною кафедра офтальмології НУОЗ України імені П.Л. Шупика повідомляє про отримання нагороди Науковець 2021 року завідувачем кафедри, членом-кореспондентом НАМН України професором Сергієм Риковим.

 • SCIENTIST OF 2021

  With great pride and respect, the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine is announcing the receipt of the 2021 Scientist Award by the Head of the Department, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Professor Sergiy Rykov