Google search

Науково-дослідна робота кафедри відповідає умовам сьогодення. Основними напрямами наукових досліджень є комплексне лікування перитоніту та профілактика його ускладнень; кишкова непрохідність; малоінвазивні технології при лікуванні захворювань органів черевної порожнини; лікування та профілактика гострого панкреатиту та його ускладнень; порушення імунітету та енергообміну хворих з хірургічною патологією органів черевної порожнини, детоксикація організму при невідкладних захворюваннях органів черевної порожнини та ендотоксикозі різного ґенезу; методи баріатричної хірургії, косметичної корекції тіла після втрати ваги; профілактика та лікування ускладнень хірургічних втручань.

Тільки за останні 20 років співробітниками кафедри видано 23 монографії, серед яких «Атлас операций на органах пищеварения» у 2-х томах, «Хирургия поджелудочной железы», «Еталони практичних навичок для лікарів-інтернів по спеціальності «хірургія», «Релапаротомия», «Очерки хирургии перитонита», «Ожоговая интоксикация: Патогенез, клиника, принципы лечения», «Невідкладна хірургія органів черевної порожнини», «Общая патология человека», «Сімейна медицина» у 5-ти томах; «Кишечная непроходимость», 7 навчально-методичних посібників, отримано 56 патентів на винаходи, впроваджено в клінічну практику 29 результів НДР, опубліковано 415 статей у журналах та збірниках наукових праць, прочитано 89 доповідей на конференціях, в тому числі 44 — на міжнародних конгресах і з’їздах хірургів.

Постійно ведеться навчання аспірантів зі спеціальності “Хірургія”. Проведено захист 5 докторських і 19 кандидатських дисертацій.

З 2020 року виконується тема НДР: „Оптимізація діагностики та лікування хворих з загальною та невідкладною хірургічною патологією ”, № 0120U100927 УДК 616-089;617.5 державної реєстрації, затвердженої від 29.01.20 (термін виконання 02.2020-12.2024).