Search

«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» заплановано на період 2018-2021 рр.

Науковий керівник теми НДР завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Л.Ф. Матюха (померла у 2021р.)

Відповідальна за наукову роботу кафедри та голова комісії з наукової роботи та інноваційної діяльності вченої ради Інституту сімейної медицини к. мед. н. доцент Л. В. Клименко

На сучасному етапі розвитку держави зусилля галузі охорони здоров’я спрямовано на реалізацію заходів з підвищення якості та забезпечення доступності надання лікувально-профілактичної допомоги. Найбільш пріоритетними завданнями залишаються: удосконалення профілактичної роботи шляхом поступової переорієнтації діяльності закладів на первинну медико-санітарну допомогу, збереження та відновлення здоров'я дорослого та дитячого населення.

Первинна медико-санітарна допомога є основною і найважливішою ланкою в організації охорони здоров'я населення. Вона надається переважно за територіальним принципом, тобто лікар загальної практики - сімейний лікар обслуговує певну кількість мешканців, що проживають на території, яка закріплена за ним.

В «Основах законодавства України про охорону здоров'я», прийнятих Верховною Радою ще у 1992 р., первинна медико-санітарна допомога трактується як основна частина медико-санітарної допомоги, що передбачає: консультацію лікаря; просту діагностику та лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні заходи; направлення пацієнта для надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги.

Основною метою реформування є наближення медичної допомоги до населення та підвищення якості медичної допомоги. Розпочата реформа передбачає обслуговування дитячого населення лікарями загальної практики й її потрібно аналізувати та вносити корективи. 

Видавнича діяльність:

За період 2013-2021 рр.  опубліковано:

За результатами  НДР:

 • успішно захищено 3 кандидатських та 1 докторська дисертації, які виконано під керівництвом проф. Матюхи Л.Ф. та 2 кандидатських роботи під керівництвом проф. Коваленко О. Є.;
 • успішно завершено 3 магістерських роботи (під керівництвом проф. Матюхи Л. Ф., проф. Коваленко О. Є., проф. Сіліної Т. М.);
 • опубліковано 195 друкованих робіт у вітчизняних наукових виданнях;
 • опубліковано 33 друкованих робіт у зарубіжних наукових виданнях, в тому числі 24 роботи у наукових виданнях, що входять в наукометричну базу Scopus;
 • зроблено 368 доповіді на вітчизняних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, семінарах, в тому числі і з міжнародною участю;
 • зроблено 14 доповідей на зарубіжних конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах;
 • одержано 8 патенти на корисну модель;
 • зроблено близько 30 впроваджень;
 • зроблено 14 нововведення;
 • В рамках ініціативно-пошукової НДР на кафедрі виконувались 10 досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та доктора медичних наук (7 - під керівництвом проф. Матюхи Л. Ф., 3 – під керівництвом проф. Коваленко О.Є., 2 – під керівництвом проф. Шекери О.Г.)

            За звітний період в рамках НДР НПП та аспірантами кафедри:

 • одержано 8 патенти на корисну модель;
 • опубліковано 75 роботи в наукометричних і фахових виданнях;
 • опубліковано 24 робіт у виданнях, що входять до бази SCOPUS
 • зроблено 368 доповіді, з них 14 – на міжнародних заходах закордоном;
 • зроблено 30 впроваджень в лікувальний і педагогічний процес.

 

Співробітниками кафедри зроблено близько 670 доповідей на конференціях з міжнародною участю, в тому числі 24 – на закордонних конференціях. 

На базі кафедри сімейної медицини та АПД виконано: 

Підготовлено 30 клінічних ординаторів. 

Захищено магістерські роботи:

 1. Орловська Наталія Вадимівна “Профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у підлітків з наявними факторами ризику в умовах сільської амбулаторії”, термін виконання 2015-2016 рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 2. Совгира Сергій Сергійович “Оптимізація реабілітації хворих та профілактики цереброваскулярних захворювань на первинні ланці медико-санітарної допомоги”, термін виконання 2015-2016 рр. Науковий керівник - проф. Коваленко О.Є.
 3. Паламарчук Дарина Василівна “Профілактика розладів репродуктивного здоров’я дівчаток підліткового віку на первинній ланці”, термін виконання 2015-2016 рр. Науковий керівник - проф. СілінаТ.М. 

Захищено дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук:

 1. Якубовська Інесса Андріївна «Особливості перебігу, лікування та профілактики хронічних захворювань біліарної системи на тлі ожиріння», 2014-2016рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 2. Абраменко Володимир Валерійович “Діагностика та лікування дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи”, 2012-2016р. Науковий керівник - проф. Коваленко О.Є.
 3. Тиш Оріяна Богданівна «Стан мікробіоценозу бронхів та кишківника у пацієнтів молодого віку з інфекціями нижніх дихальних шляхів (прогноз, вторинна профілактика», 2015-2018рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 4. Мельник Дарина Вячеславівна «Медико-психологічні та епідеміологічні особливості виразкової хвороби 12-палої кишки у школярів: прогнозування та реабілітація», 2014-2017рр. Науковий керівник - проф. Шекера О.Г. 

Захищено дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії:

 1. Смаль Богдан Орестович “Ефективність навчальних методик для оптимізації контролю показників перебігу цукрового діабету 2 типу”, 2016-2020рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.

Виконуються дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії

1.Гончарук Олена Юріївна “Оптимізація комплексної терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією і ожирінням у практиці сімейного лікаря”, 2017-2021рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.

 1. Періг Юлія Степанівна “Медико-соціальне обгрунтування скринінгу залізодефіциту у підлітків”, 2018-2022рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 2. Заверуха Наталія Володимирівна “Оптимізація ведення пацієнтів з остеоартрозом та остеопорозом на первинній ланці медичної допомоги”, 2018-2022рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 3. Боюка Ольга Юріївна “Оптимізація скринінгу та ведення сімейним лікарем пацієнтів молодого віку з ожирінням 1-2 ступеню і порушенням ліпідного обміну”, 2019-2023рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф. 

Захищена дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора медичних наук:

 1. Ціпоренко Сергій Юрійович “Удосконалення медичної допомоги чоловікам з хронічним запаленням урогенітального тракту в практиці сімейного лікаря”, 2018-2020рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.