Google search

В теперішній час кафедрою виконується ініціативно-пошукова НДР «Розробка і обґрунтування програм профілактики та лікування пацієнтів із коморбідною патологією органів та систем» (№ держреєстрації: 0122U002416). Термін виконання 2022-2026 рр.

Відповідальна за наукову роботу кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги – к. мед. н.,  доцент Погоріла Оксана Іванівна.

За період 2013-2023 рр. опубліковано:

 • успішно захищено 3 кандидатських та 1 докторська дисертації, які виконано під керівництвом проф. Матюхи Л.Ф. та 2 кандидатських роботи під керівництвом проф. Коваленко О. Є.;
 • успішно завершено 3 магістерських роботи (під керівництвом проф. Матюхи Л. Ф., проф. Коваленко О. Є., проф. Сіліної Т. М.);
 • опубліковано 195 друкованих робіт у вітчизняних наукових виданнях;
 • опубліковано 39 друкованих робіт у зарубіжних наукових виданнях, в тому числі 28 робіт у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних  SCOPUS та WOS;
 • зроблено 442 доповіді на вітчизняних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, семінарах, вт тому числі з міжнародною участю; 24 – на закордонних конференціях;
 • зроблено 14 доповідей на зарубіжних конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах;
 • одержано 10 патентів на корисну модель;
 • зроблено близько 30 впроваджень;
 • зроблено 14 нововведень;
 • зроблено 30 впроваджень в лікувальний і педагогічний процес.

В рамках ініціативно-пошукової НДР на кафедрі виконувались 10 досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та доктора медичних наук (7 - під керівництвом проф. Матюхи Л. Ф., 3 – під керівництвом проф. Коваленко О.Є., 2 – під керівництвом проф. Шекери О.Г.)

Ознайомитися із загальним переліком, прочитати статтю та/або завантажити її для наукового розвитку, дискусії, цитування можна за посиланням: http://ir.nuozu.edu.ua:8080/mydspace

Підручники, посібники, монографії

 1. Сімейна медицина: підручник / за заг. Ред. Матюхи Л.Ф., Колесника П.О., Igor Svab, Milica Katic. – Ужгород: РІК-У, 2022. – 692 с.
 2. Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейних лікарів (навчально-методичний посібник) / за ред. академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю.В. – К., 2014. – 286с.
 3. Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги / Хобзей М.К., Донченко Т.М., Худошина О.В., Надутий К.О., Нетяженко В.З., Матюха Л.Ф. та ін. /Навчально-методичний посібник . – Київ: Наша родина плюс, 2014. – 136 с.
 4. Гойда Н.Г., Матюха Л.Ф., Хіміон Л.В., Шекера О.Г. та ін. Організація підготовки лікарів за фахом «загальна практика – сімейна медицина» на базах стажування протягом заочного етапу навчання // Навчально-методичний посібник для керівників заочних баз стажування. Київ, 2014. – 144 с.
 5. Менеджмент медико-соціальних проблем з розумовою відсталістю на рівні первинної ланки медичної допомоги / Коваленко О.Є. Кравченко Р.І., Маркова М.В., Матвієць Л.Г. та ін. / Методичні рекомендації. -  К.: 2014. – 47 с.
 6. Профілактика вродженої патології, спонтанних викиднів та непліддя в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги / Тимченко О.І., Гойда Н.Г., Матюха Л.Ф. та ін. / Методичні рекомендації. -  К.: 2014. – 43 с.
 7. Матюха Л.Ф., Клименко Л.В., Процюк О.В., Веселова Т.В., Титова Т.А., Погоріла О.І., Матвієць Л.Г., Хіміон Л.В., Ященко О.Б., Ситюк Т.О., Ткаченко В.І., Данилюк С.В., Климась І.В. Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря. Посібник. К., Видавничий дім “Заславський”.
 8. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Риков С.О., Шаргородська І.В.Медведовська Н.В. Актуальні питання офтальмології в практиці сімейного лікаря. Посібник. К., Видавничий дім “Заславський”.
 9. Матюха Л.Ф., Клименко Л.В., Процюк О.В., Титова Т.А., Романко М.І., Котик О.В.Ведення пацієнтів із порушеннями ритму і провідності лікарем загальної практики-сімейним лікарем. Методичні рекомендації. Наша родина плюс.
 10. Генофонд і здоров‘я: природний і штучний добір серед населення України: Монографія / [О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, Д.О. Микитенко, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, Л.Р. Педан, О.І. Максіян, О.П. Сизоненко, О.В. Коба, О.О. Полька, Н.Є. Горбань] – К.: Медінформ, 2015. – 263 с.
 11. Генофонд і здоров‘я: можливості сімейного лікаря в контексті профілактики захворювань / [О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, А.М. Приходько] – К.: Медінформ, 2012. – 70 с.
 12. Матюха Л. Ф., Медведовська Н.В., Якубовська І.А. Наукові інновації в практику первинної медичної допомоги. - Навчальний посібник. АНФ ГРУП, 2018, 486 стор.
 13. Матюха Л.Ф., Процюк О.В., Клименко Л.В., та ін. Скринінг у первинній медичній допомозі. Клінічна настанова, заснована на доказах. АНФ ГРУП, 2018, 496 стор.
 14. Ведення фізіологічної вагітності. Методичний посібник для викладача. / Загальна ред. Лесовська С.Г., Матюха Л.Ф., Осташко С.І. - Київ: Українсько – Швейцарська програма «Здоров’матері та дитини»,  2012. – 128 с.
 15. Модель покращення доступності та якості медичної допомоги сільському населенню з застосуванням телемедичних технологій.  Мінцер О.П., Матюха Л.Ф., Царенко А.В., Сердюк В.Г. та ін. / Методичні рекомендації, 2012. – 31 с.
 16. Горачук В.В., Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г.. Криштопа Б.П., Матюха Л.Ф. Орлова Н.М.. Карета О.О. Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я. / Методичні рекомендації, 2012. – 23 с.  

Деякі публікації

 1. Масовий скринінг новонароджених в Україні: результати та умови проведення Процюк О.В., Поканєвич Т.М., Линчак О.В.,  Омельченко Е.М., Гойда Н. Г. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», 27травня2022 року. [Текст] / ПДМУ; [ред..кол.: В. М. Ждан, В. П., Лисак, І. А., Голованова та ін..]. –Полтава, 2022. –70 с. С.43-45.
 2. Діагностика та лікування первинного гіпотиреозу лікарем загальної практики – сімейним лікарем Процюк О. В. Сімейна медицина № 1-2 (99-100) 2022. С. 76-80.
 3. Особливості лікування сенсоневральної приглухуватості судинного генезу та вікової втрати слуху. / Тріщинська М.А., Кононов О.Є. // Міжнародний неврологічний журнал,  2022, Том 18, №1, С 63-70. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0713.18.1.2022.931
 4. Нейроофтальмологічні аспекти розсіяного склерозу. / Васюта В.А., Тріщинська М.А., Дунаєвська Л.О., Кононов О.Є., Йовенко Т.А., Вербовська С.А. // Архів офтальмології України, 2022, Том 10, № 2, С 8 - 12. doi: https://doi.org/10.22141/2309-8147.10.2.2022.295
 5. Ефекти комплексної терапії з модифікацією способу життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням Гончарук О. Ю., Матюха Л. Ф., Процюк О. В. Сімейна медицина № 5-6(97-98)/2021. – С.13-20.
 6. Reproductive disorders in patients with Metabolic Syndrome and Obesity: Pathogenesis, Clinical Ma-nifestations and Prevention Yelizarova, O., Omelchenko, E., Nykula, B., Lynchak, O., Protsiuk, O., Polka, O. Issues and Development in Health Research 2021 Vol. 1, 143–155.
 7. Системный поход к больному: рефлексотерапия в практической деятельности семейных врачей. Коваленко О.Е., Матюха Л.Ф., Процюк О.В., Худенко Л.И. Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи. / Збірник праць учасників Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті професора Є.Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні. – 2012. – С. 38 – 41.
 8. Матюха Л., Ткаченко В., Баширова О. Клінічний випадок мікстпаразитозу з ураженням органів дихання. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. – № 3. – С. 32 – 35.
 9. Позалікарняна стафілококова пневмонія. Матюха Л., Ткаченко В., О. Маяцька  та ін. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. - № 4. – С. 46 – 52
 10. Тимченко О.І. Профілактика дії чинників навколишнього середовища на здоров’я за допомогою концентрату поліфенолів винограду „Еноант” / О.І. Тимченко, Н.В. Брезіцька, О.В. Процюк // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. – Вип. 59. – К., 2012. – С. 338 – 345.
 11. Популяційна частота вроджених вад розвитку новонароджених: внесок абортів за генетичними показаннями / [О.В. Линчак, О.В. Процюк, О.В. Сизоненко, О.І. Тимченко] // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб. наук. пр. – Вип. 23. – Київ-Луганськ, 2012. – С. 389 –
 12. Tymchenko O. Spontaneous and induced mutagenesis: the necessity and possibilities of its prevention with the grape polyphenolic concentrate Enoant / [ O. Tymchenko, N. Brezitska, O. Procyuk] // NATO Advanced Research Workshop “Advanced Bioactive Compounds Countering the Effects of Radiological, Chemical and Biological Agents”, Yalta, 2012. – Springer, Р. 191 – 200. (Канада).
 13. Врожденная патология новорожденных в Украине и ее профилактика / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, Э.М. Омельченко, О.В. Процюк, Т.М. Поканевич, В.А. Галаган, Е.А. Полька, О.В. Сизоненко, О.И. Максиян, Г.А. Качко,  Н.В. Позмогова, Л.Р. Педан] // Вестник КГМА. – 2013. – № 4 (І). – С. 17 –
 14. Врожденные пороки системы кровообращения среди новорожденных Украины / [О.В. Процюк, О.В. Линчак, Т.М. Поканевич, О.И. Тимченко] // Вопросы практической педиатрии. – 2013. – Т. 8, №. 3. – С. 8 –
 15. Вроджені вади розвитку у плодів, елімінованих за генетичними показаннями / [О.В. Сизоненко, О.В. Процюк, О.І. Максіян, О.В. Линчак, О.І. Тимченко] // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб. наук. пр. – Вип. 25. – Київ-Луганськ, 2013. – С. 443 – 453.
 16. Можливості первинної профілактики вродженої патології в рамках обов’язків держави та сімейного лікаря / [Н.Г. Гойда, О.В. Процюк, О.Б. Ященко, О.В. Линчак, О.І. Тимченко] // Wiadomosci Lekarskie. – 2014. – T. LXVII, Nr 2. – P. 176 – 179.
 17. Распространенность и факторы риска врожденных пороков развития новорожденных в Украине / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, О.В. Процюк, Д.А. Микитенко, Э.М. Омельченко, Т.М. Поканевич, В.А. Галаган, Е.А. Полька, О.В. Сизоненко, О.И. Максиян, Г.А. Качко, Н.В. Позмогова, Л.Р. Педан] // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2014. – № 4. – С. 39 – 43.
 18. Распространенность врожденной патологии органов пищеварения у новорожденных в Украине / [О.В. Процюк, О.В. Линчак, Т.М. Поканевич, О.И. Тимченко, О.И. Максиян, О.В. Сизоненко] // Дальневосточный медицинский журнал. – 2014. – № 3. – С. 58 – 61.
 19. Значение практических занятий в подготовке врачей по специальности «Сурдология» Косаковский А. Л., Шидловская Т. А., Кононов А.Е., Мощич А. П. Матеріали II науково-практичної конференції АДОУ. – Київ, 09 – 10 жовтня. – 2014. – С. 66 – 67.
 20. Врожденные пороки развития на территориях, загрязненных радионуклидами, вследствие аварии на ЧАЭС / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, О.В. Процюк, Е.А. Полька, Ю.В. Бенедичук, А.В. Маринич] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2014. – Т. 54, № 5. – С. 507 – 521.
 21. Репродуктивное поведение женщин в Украине (срез 2012 г.) / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, О.В. Процюк, А.Д. Микитенко, О.П. Коба, О.В. Сизоненко, Г.А. Качко] // Вестник Витебского государственного медицинского университета – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 146 – 151.
 22. Частота та ймовірність деяких репродуктивних розладів у жінок, які мешкають у населених пунктах, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС / [О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, О.О. Полька, Л.Р. Педан] // Журнал АМН України. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 240 – 251.
 23. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики – сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. – 2017. – № 3 (83). – С. 45-52.
 24. Н. В. Малютіна, І. І. Бабак, Л. В. Клименко, О. І. Погоріла. Актуальність симуляційних методів навчання на етапі післядипломної освіти випускників вищих медичних закладів. Здобутки клінічної та експериментальної медицини с. 82-88.
 25. Матюха Л.Ф., Матвієць Л.Г. Сучасні підходи до  надання  інтегрованої медичної допомоги на первинній ланці особам з групи ризику щодо залежності від психоактивних речовин. Сімейна медицина, 2019р.
 26. Колесник П. О., Харріс М., Матюха Л. Ф., Микита І. В. Организация работы службы первичной медицинской помощи. Подготовка кадров. Результаты последнего этапа международного курса «А В С» обучения молодых ученых ведению научных исследований в семейной медицине в Украине. Рецепт, 2020, том 23, № 4. – С. 521 – 531
 27. Роль симуляційних методів навчання на післядипломному етапі медичної освіти лікарів загальної практики – сімейних лікарів Шекера О.Г., Матюха Л.Ф., Малютіна Н.В., Клименко Л.В., Туліка Т.І. Зб. наук. робіт НМАПО імені П.Л.Шупика. 2016. – Кн.1,Том. 1, С.594-600