Google search

Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців офтальмологів, офтальмологів дитячих і оптометристів, формування наукового світогляду інтернів і слухачів, виховання у них активної життєвої позиції. Реалізація завдань виховання лікарів здійснюється куратором – відповідальним за виховну роботу на кафедрі. Діяльність куратора спрямована на здобуття лікарем соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця – офтальмолога.

Необхідною умовою успішної діяльності інтернів та слухачів є засвоєння нових правил життя та навчання на кафедрі офтальмології закладу післядипломної освіти (НУОЗ України імені П.Л. Шупика), які забезпечують внутрішній комфорт та знижують можливість конфлікту з оточуючим середовищем. Всі ці аспекти є основою діяльності виховної роботи кафедри загалом та куратора — доцента кафедри зокрема.

Виконуючи обов’язки кураторів циклів інтернатури, спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів, викладачі кафедри проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, ґендерного, економічного, релігійного виховання інтернів та слухачів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму серед лікарів-інтернів та лікарів-слухачів і виховання у них бережливого ставлення до власності академії як у навчальних корпусах, так і в гуртожитку.

Виховна робота проводиться згідно з планом виховної роботи кафедри за основними напрямками гуманістичного виховання.