Google search

Навчально-методична робота кафедри мікробіології, вірусології та імунології проводиться  в приміщенні кафедри. Широко застосовуються сучасні технічні засоби навчання: комп’ютерна та мультимедійна техніка, доступ до мережі Інтернет.

Впродовж останніх років спостерігається стрімкий розвиток нових технологій лабораторної діагностики найбільш актуальних та соціально-значущих вірусних інфекцій. Так, пандемічного поширення набула ВІЛ-інфекція/СНІД; за медичними та соціально-економічними характеристиками велику значущість мають парентеральні вірусні гепатити В, C, D; постійно знаходиться на високому рівні захворюваність на герпесвірусні інфекції, серед яких вітряна віспа, оперізуючий герпес, герпетична та цитомегаловірусна інфекції. Встановлення клінічного діагнозу, призначення противірусної терапії та моніторинг її ефективності безпосередньо залежать від застосування адекватного методу лабораторної діагностики, правильного відбору, транспортування, презентації досліджуваного біоматеріалу, коректної інтерпретації результатів лабораторних досліджень лікарем та визначення ним алгоритму дій пацієнта. Все це вимагає від лікаря-вірусолога постійного підвищення кваліфікації.

Сьогодні беззаперечним є той факт, що парадигма банального накопичення знань вже втратила існуючу цінність. На перший  план у підвищенні кваліфікації фахівця-вірусолога та лікаря-вірусолога входить завдання розвитку потреб та вмінь не тільки самостійно здобувати та оновлювати знання, але й здійснювати цей процес безперервно впродовж всього його професійного життя. Нарешті, абсолютно необхідно розуміти, що шлях, який проходять нові розробки від науково-дослідних лабораторій до впровадження в практику лабораторій лікувально-профілактичних закладів та центрів громадського здоров'я, вимірюється не роками, як це було раніше, а тижнями.

Традиційна очна форма навчання, існуюча в закладах післядипломної медичної освіти України, вже не задовольняє потреб сьогодення, крім того, вона вимагає звільнення слухача на період навчання від виконання професійних обов’язків в робочий час, що викликає додаткове навантаження на ресурси медичної лабораторії, пов’язані з відсутністю фахівця. В той же час  нові комбіновані форми навчання є надзвичайно цінними, оскільки дозволяють використовувати сильні сторони як очної, так і заочної форм навчання. Під час такої організації навчального процесу з’являється можливість побудувати його таким чином, щоб слухачі попередньо опанували певні блоки теоретичного матеріалу самостійно за допомогою Інтернету та інших наявних дистанційних технологій, а потім на кафедрі вірусології під керівництвом досвідчених викладачів освоїли необхідні практичні навички та новітні методи дослідження, гармонічно поєднуючи основні положення традиційного та дистанційного навчання.

Зважаючи на актуальність проблеми ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та герпесвірусних інфекцій для України на кафедрі був розроблений навчальний план та програма циклу ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, тривалістю 1 місяць (156 годин). 

Слухачам циклу ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання для самостійного опрацювання пропонуються тексти лекцій, в тому числі на електронних носіях та опубліковані у фахових наукових виданнях, методичні рекомендації, інформаційні листи. Надається доступ до бібліотеки кафедри, що містить навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті, підготовлені колективом кафедри вірусології. Для самостійної підготовки слухачів надається можливість працювати з ресурсами Американського товариства мікробіологів, з яким кафедра вірусології плідно співпрацює в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю.

Для різних видів занять підготовлені електронні демонстраційні засоби навчання, зокрема документальний фільм “Хто наступний?”, присвячений проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, та п’ять навчальних фільмів. Розроблені «питання компетентності» для самостійної оцінки рівня знань з тематики циклу.

На часі отримано перший досвід проведення двох циклів тематичного удосконалення (ТУ) «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання. Дистанційне навчання передбачало спілкування в он-лайн режимі та заняття в офлайн режимі, користування електронною поштою, а також самостійне опрацювання наданих ресурсів.

Серед слухачів, які навчались на кафедрі на вищезазначених циклах були лікарі(спеціалісти)-вірусологи, -бактеріологи, педіатри, спеціалісти за спеціальностями «Клінічна лабораторна діагностика» та «Лабораторна імунологія».

Роботу на циклах розпочинали з вступної конференції та базисного контролю знань. На вступній конференції, яка мала проблемно-орієнтовний характер, була представлена детальна інформація щодо методології проведення циклу, слухачі були ознайомлені з навчальним планом та програмою, переліком практичних навичок, метою циклу, організаційними засадами його проведення.

Аналіз відповідей слухачів під час проведення базисного контролю знань дав можливість з’ясувати питання, що потребували додаткового опрацювання та набуття практичних навичок.  Було дуже важливо отримати інформацію від слухачів щодо їх потреб в адаптації матеріалу з обрахунку та інтерпретації даних лабораторних досліджень методом ІФА, контролю якості лабораторних досліджень (серологічні дослідження за допомогою ІФА/ІХА) відповідно до вимог наказів МОЗ України  (Наказ МОЗ України № 4 від 14.01.2015 р. та ДСТУ ЕN ISO 15189 від 01.01.2016 р.). Понад третини слухачів означили, що постійно стикалися з труднощами внутрішньолабораторного контролю якості (ВКЯ) та зовнішньої оцінки якості (ЗОЯ) лабораторних досліджень на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити В та С.

Отримані дані дали змогу оптимізувати навчальний процес та надати слухачеві під час очної частини навчання тільки сучасні теоретичні знання щодо актуальних питань етіопатогенезу, новітніх технологій діагностики та хіміотерапії, продемонструвати послідовність виконання алгоритмів та варіантів обліку отриманих результатів.

На заключних конференціях слухачі спільно з викладачами обговорювали дискусійні питання, ділилися досвідом практичної роботи з метою оптимізації та покращення лабораторної діагностики на місцях. Головним досягненням обох циклів ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, на думку багатьох слухачів, стало те, що їм вдалося систематизувати знання та напрацювання, які вони отримали на кафедрі та які у них вже були. Як виявилося при навчанні за новою очно-заочною формою було дуже багато нюансів, на які вони подивились із іншої точки зору і які стали відкриттям для них.

В цілому, слухачі позитивно оцінюють запропоновані підходи до навчання та підтвердили потребу активного залучення та використання сучасних форм навчання в післядипломній підготовці лікарів.

Таким чином, наші перші кроки переконливо свідчать, що одним із провідних шляхів підвищення ефективності післядипломної підготовки лікарів-вірусологів з проблем лабораторної діагностики вірусних інфекцій сьогодні є більш широке впровадження дистанційного навчання у навчальний процес єдиної в Україні в системи післядипломної підготовки лікарів кафедри вірусології. Зважаючи на актуальність проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу, парентеральних вірусних гепатитів, герпесвірусних інфекцій колективом кафедри вірусології під керівництвом та за участі доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України Дзюблик Ірини Володимирівни  був створений цикл ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання та впроваджений в практику післядипломного навчання в Університеті.

Перевагами впровадження таких циклів ТУ з елементами дистанційного навчання в системі післядипломної освіти для лікарів-вірусологів та інших фахівців за досвідом перших циклів є  надання лікареві можливості вибору у швидкості та послідовності вивчення та сприйнятті матеріалу в його власному ритмі та гнучкій формі, що безумовно є перевагою перед жорстко структурованим навчальним планом та програмою очних циклів. Такий психолого-педагогічний підхід дозволяє в повній мірі індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб і можливостей слухачів, їх стажу роботи за фахом, забезпечити контроль якості післядипломної освіти та сформувати передумови для опанування слухачами навичок самостійного навчання впродовж всього життя.

На кафедрі для слухачів циклів спеціалізації і ТУ проводяться майстер-класи з використання переносної ПЛР-діагностики в режимі реального часу на базі системи LabChip для швидкої  і точної діагностики інфекційних захворювань. В продовж майстер-класу демонструються принципи роботи ультрашвидкої системи для ПЛР в режимі реального часу та проведяться практичні заняття по виявленню нуклеїнових кислот вірусів цим методом з використанням сучасного приладу виробництва MiCo NanoBioSys, Корея, за технологією LabChip.

На сьогоднішній день велика увага приділяється актуальним питанням, пов’язаним з полірезистентністю мікроорганізмів. Тому, новий курс тематичного удосконалення «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів відповідно до рекомендацій EUCAST» передбачає розгляд питань стандартизації сучасних методів визначення чутливості до антибактеріальних препаратів, а також вивчення основних положень методології EUCAST, яка активно впроваджується в практику лабораторних досліджень.  Метою циклу є отримання нових актуальних знань з питань визначення чутливості до антимікробних препаратів.

Цикл тематичного удосконалення «Основи біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях» передбачає розгляд загальної характеристики інфекційних біологічних ризиків, базових вимог до роботи мікробіологічних лабораторій, безпечні методи роботи з біологічним матеріалом, роботу персоналу лабораторій під час аварійних ситуацій. Метою вивчення курсу є  отримання нових актуальних знань з біобезпеки і біозахисту у біомедичних лабораторіях, необхідних для професійної діяльності.