Google search

Впродовж останніх років спостерігається стрімкий розвиток нових технологій лабораторної діагностики найбільш актуальних та соціально-значущих вірусних інфекцій. Так, пандемічного поширення набула ВІЛ-інфекція/СНІД; за медичними та соціально-економічними характеристиками велику значущість мають парентеральні вірусні гепатити В, C, D; постійно знаходиться на високому рівні захворюваність на герпесвірусні інфекції, серед яких вітряна віспа, оперізуючий герпес, герметична та цитомегаловірусна інфекції. Встановлення клінічного діагнозу, призначення противірусної терапії та моніторинг її ефективності безпосередньо залежать від застосування адекватного методу лабораторної діагностики, правильного відбору, транспортування, презентації досліджуваного біоматеріалу, коректної інтерпретації результатів лабораторних досліджень лікарем та визначення ним алгоритму дій пацієнта. Все це вимагає від лікаря-вірусолога постійного підвищення кваліфікації.

Виховна робота є однією з невід’ємних складових діяльності кафедри. Особлива увага приділяється виховній роботі з талановитою молоддю –  провізорами-інтернами. Під час спілкування зі слухачами значна увага приділяється обговоренню правових, соціально-етичних, культурних та психолого-педагогічних аспектів професійної діяльності фармацевтичних працівників. Кураторами циклів проводиться відвідування та перевірка гуртожитку, в якому проживають слухачі та інтерни. Крім того, разом  з науково-педагогічним складом кафедри студенти (провізори-інтерни, слухачі, магістранти, аспіранти) беруть участь у факультативних навчально-просвітницьких заходах (екскурсіях, виставках, семінарах, презентаціях, науково-практичних конференціях тощо).

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри мікробіології проводиться  в приміщенні кафедри загальною площею 100 м2 Широко застосовуються сучасні технічні засоби навчання: комп’ютерна та мультимедійна техніка, доступ до мережі Інтернет.

Згідно із затвердженими МОЗ України та НУОЗ України імені П. Л. Шупика програмами і планами з бюджетним фінансуванням та на умовах контрактних послуг на кафедрі проводяться такі цикли:

Спеціалізація з бактеріологіїї  - для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю та для спеціалістів з вищою біологічною освітою:

 1. Планові цикли спеціалізації за фахом „Бактеріологія”. -3 місяці.
 2. За індивідуальним планом на контрактних умовах - 3місяці впродовж року за заявками.

Стажування з бактеріології - для лікарів-бактеріологів та спеціалістів-бактеріологів за спеціальністю „Бактеріологія”, які підтверджують звання «лікар-бактеріолог» та «бактеріолог»:

 1. Цикли стажування з бактеріології (1 місяць)
 2. За індивідуальним планом на контрактних умовах (1 місяць впродовж року за заявками)

Передатестаційні цикли з бактеріології  - для  спеціалістів-бактеріологів(не медичною освітою), які мають стаж роботи за фахом не менш як 5 років за спеціальністю „Бактеріологія”.

 1. Планові цикли тривалістю 1 місяць на бюджетних та контрактних умовах.

Інтернатура за спеціальністю «Мікробіологія і вірусологія» для випускників вищих медичних навчальних закладів.

 1. Цикли очної підготовки в інтернатурі за розподілом МОЗ України тривалістю 4 місяці (2 місяці – кафедра мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю та 2 місяці – кафедра вірусології) на бюджетних та контрактних умовах.

Тематичне удосконалення:

 1. Планові цикли тривалістю 2 тижні  на бюджетних та контрактних умовах.
 2. За індивідуальним планом на контрактних умовах (2 тижні ) впродовж року за заявками)
 3. «Мікробіологія шлунково-кишкових інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології» - для лікарів-бактеріологів (бактеріологів) бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів МОЗ У, Центру Громадського Здоров’я, бактеріологічних лабораторій іншого підпорядкування, які здійснюють бактеріологічну діагностику інфекційних хвороб людини шляхом мікробіологічних досліджень матеріалів від людей, з навколишнього середовища, харчових продуктів тощо.
 4. Виїздні цикли за заявками на контрактних умовах тривалістю 2 тижні.

2.За індивідуальним планом на контрактних умовах (2 тижні) впродовж року за заявками)

 1. «Мікробіологія інфекційних хвороб органів дихання людини бактеріальної етіології» для лікарів-бактеріологів (бактеріологів) бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів МОЗ У, Центру Громадського Здоров’я, бактеріологічних лабораторій іншого підпорядкування, які здійснюють бактеріологічну діагностику інфекційних хвороб людини шляхом мікробіологічних досліджень матеріалів від людей, з навколишнього середовища, харчових продуктів тощо..
 2. Виїздні цикли за заявками на контрактних умовах тривалістю 2 тижні.

2.За індивідуальним планом на контрактних умовах (2 тижні впродовж року за заявками)

,

,

1. Ващуков В.И.  Средства и методы стерилизации, применяемые в медицине // М.: Медицина, 1993.-138 с.

2. Веянт Р., Мосс У., Холлис Д., Джордан Дж. И др. Определитель нетривиальных патогенных грамотрицательных бактерий //М.:Мир.-1999.-791 с.

3. Виділення, ідентифікація, визначення антибіотикочутливості та умови довгострокового зберігання  Haemophilus influenzae (методичні рекомендації).- К.: Знання України, 2006.-28 с.

4. Виділення, ідентифікація та умови довгострокового зберігання  Chlamydia trachomatis  та Chlamydia pneumoniae. Методичні рекомендації. –К.: Знання України, 2007.-32 с.

5. Внутрибольничные инфекции / Под ред. Р.П. Венцела. - М.: Мир.- 1990.- 656 с.

Навчально-методична література, видана кафедрою

1. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія. Підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації /За  ред. академіка НАН і АМН України В.П. Широбокова. Третє видання, оновлене та доповнене -Вінниця: Нова книга.-2021.-920 с. з іл. ISBN 978-966-382-874-9. (Розділи, підготовлені Дзюблик І.В.: Розділ 6. „Морфология, фізіологія і класифікація вірусів  С.100-120. Підрозділ 10.9 „Антивірусні препарати С.169-171. Розділ 20. Спеціальна вірусологія -С.474-612.).
2. Соловйов С.О., Мальчиков В.В., Третинник В.В., Трохименко О.П., Гульпа В.С., Дзюблик І.В., Трохимчук В.В. Епідеміологічне та фармакоекономічні моделювання вакцинопрофілактики гострих вірусних інфекцій в оцінці технологій охорони здоров'я. Навчальний посібник Київ.:2020.-104 с. ISBN 978-617-7619-23-8.
3. Medical microbiology, virology, immunology: a text book for English-speaking students of higher medical schools: translation from ukr. published / Edited by academician of NAS and NAMS Ukraine V.P. Shirobokov.-Vinnytsia: Nova Knyha.-2019.-744 p.
4. Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика. Навчальний посібник /за ред. І.В.Дзюблик.-Суми.-2018.-238 с.
5. Дзюблик І.В, Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г., Ковалюк О.В., Кукало О.В., Артемчук Г.П., Степченкова Т.В., Соломко Ю.О., Трохименко О.П., Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчальний посібник. -Київ.- -2015.-176 с. ISBN 978-617-696-370-7.