Google search

Історія розвитку кафедри вірусології розпочалася у 1985 році, коли за Наказом № 822 МОЗ СРСР вона була створена в складі Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ). Це була друга в СРСР, а нині - єдина в Україні кафедра вірусології, для підготовки медичних кадрів за фахом «Вірусологія». Свою навчально-педагогічну діяльність кафедра вірусології  розпочала 12 вересня 1985 року циклом тематичного удосконалення (ТУ) «Ентеровірусні інфекції» для лікарів-вірусологів, які прибули з 5 республік СРСР.

Засновником і першим завідувачем кафедри вірусології став доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки, ректор КІУЛ Гирін Віталій Миколайович.

Професор Гирін В.М.
(перший завідувач кафедри вірусології 1985–2002)

Першими викладачами кафедри стали: доцент к.м.н. Порохницький Валентин Григорович,  асистенти, а згодом доценти: к.м.н. Вороненко Світлана Григорівна, к.б.н. Ковалишин Галина Григорівна, к.б.н. Бойко Іван Іонович. З 1985 року при кафедрі вірусології була створена наукова група, першими співробітниками якої стали: к.м.н., старший науковий співробітник Дзюблик Ірина Володимирівна та к.м.н.,  старший науковий співробітник Горошников Сергій Борисович.

Перший професорсько-викладацький і науковий склад кафедри вірусології

Гирін Віталій Миколайович народився в 1936 році в м. Лубни Полтавської області в простій працьовитій українській родині, навчався в середній школі, яку з відмінними оцінками закінчив у 1954 році. Цього ж року вступив до Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця на санітарно-гігієнічний факультет, який закінчив в 1960 році. Свою трудову діяльність В.М.Гирін розпочав у Васильківському районі, працюючи  спочатку лікарем, потім головним  санітарним лікарем. В 1963 році вступив до спецординатури , а потім до аспірантури при Київському НДІ інфекційних хвороб, де успішно навчався за фахом «вірусологія». В 1967 році В.М.Гирін захистив кандидатську дисертацію на тему «Адаптація вірусів Коксаки підгрупи А до перещеплюваних культур клітинних ліній та вивчення їх взаємодії із клітинами». Після завершення аспірантури викладав на кафедрі мікробіології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1973 по 1978 роки - начальник управління навчальних закладів МОЗ України, з 1978 по 1984 роки – заступник міністра охорони здоров’я України з кадрів. У 1982 році В.М.Гирін у Москві захистив докторську дисертацію на тему «Ентеровіруси у стічних водах та наукове обґрунтування способів деконтамінації». У 1984 році В.М. Гирін був призначений на посаду ректора КІУЛ та організував першу кафедру вірусології в системі післядипломної освіти лікарів в Україні.

За період своєї наукової, педагогічної та організаторської діяльності він вніс величезний вклад  у підготовку медичних кадрів і розвиток медичної науки в України, у вирішення фундаментальних та актуальних прикладних завдань боротьби з інфекційними захворюваннями вірусної природи, зокрема ентеровірусних, ротавірусних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу. Під керівництвом професора Гиріна В.М. були  винайдені нові комплексні біосорбційні препарати для еферентної терапії кишкових інфекцій. Розроблені та впроваджені в практику вірусологічних лабораторій СЕС нові методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань вірусної етіології. Професором Гиріним В.М. були вирішені ряд актуальних прикладних проблем інфекційної патології населення України, пов’язаних з наслідками екологічної кризи та аварії на ЧАЕС. Науковим доробком професора Гиріна В.М. стали 205 наукових праць, з яких 15 монографій, підручників та навчальних посібників, 7 авторських свідоцтв та патентів, 16 методичних рекомендацій. Під керівництвом професора Гиріна В.М. підготовлено 3 доктори і 4 кандидати медичних наук.

Професор Гирін В.М. та слухачі ТУ “Актуальні проблеми сучасної медичної вірусології” (1991 р.)

З  2002 р. кафедру вірусології очолила  учениця професора  Гиріна В. М., продовжувач його наукової школи та започаткованих традицій – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Дзюблик Ірина Володимирівна.

І.В. Дзюблик народилася в м. Києві. У 1971 році вона вступила на  санітарно-гігієнічний факультет  Київського медичного  інституту імені О.О. Богомольця, який закінчила  з відзнакою. Науковий шлях  Ірина Володимирівна розпочала в  Київському НДІ інфекційних хвороб,  до очної  аспірантури якого вона  вступила в 1977 році за рекомендації вченої ради  Київського медичного інституту.  Після успішного закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. З 1985 року була обрана за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника групи ЦНДЛ при кафедрі вірусології  КІУЛ (нині Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика). З 1988 по 1993 роки І.В. Дзюблик - старший викладач кафедри вірусології, з 1993 по 1998 роки - доцент кафедри вірусології, з 1998 р.  по 2002 рік - професор кафедри вірусології та Вчений секретар НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

У 1981 р. І.В. Дзюблик захистила кандидатську дисертацію на тему «Интерферон при гриппозной инфекции и влияние некоторых факторов на его образование». У 1994 р. здобула  науковий ступень  доктора медичних наук за спеціальністю вірусологія, захистивши дисертацію на тему «Патогенетичні механізми продуктивної ротавірусної інфекції та вдосконалення методів її лабораторної діагностики». Наукові  звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1988 р., доцента кафедри вірусології -  у 1996 р. ,  професора  кафедри вірусології – у 2001 р. У 2008 році указом Президента України І.В. Дзюблик присвоєно Почесне звання «Заслужений лікар України».        

Професор Дзюблик І.В. є провідним фахівцем у галузі медичної вірусології з проблем вірусних гастроентеритів, респіраторних вірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, хіміотерапії та хіміопрофілактики вірусних інфекцій.  Вона є експертом з питань вірусних імунобіологічних препаратів, з 2009р. офіційним експертом Clinical Research Foundation EEU з питань вірусології та інфекційних захворювань.  І.В.Дзюблик автор понад 400 наукових публікацій,  20 підручників та навчальних посібників, 18 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Науково-практичні розробки захищені 12 авторськими свідоцтвами та патентами на винахід. За наукового керівництва і консультування Ірини Володимирівни захищені 4 кандидатські, виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.   

Професор Дзюблик І.В. входить до складу спеціалізованої  вченої ради  Д 26.613.10 у НУОЗ України імені П.Л.Шупика та спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України». Впродовж багатьох років є членом Американського товариства мікробіологів (American society for microbiology), редакційних рад наукових фахових видань.

Кафедра вірусології є провідною в системі післядипломної освіти. Являючись опорною за спеціальностями  «Вірусологія» та «Мікробіологія та вірусологія» виконує значну навчально-методичну та організаційну роботу. Навчальний процес на кафедрі проводиться у відповідності з навчальними планами і програмами, кількість яких та коло питань, що розглядаються,  постійно розширюється. Розробляються і постійно оновлюються навчальні плани  і програми для лікарів-вірусологів.   Для  підвищення рівня фахової підготовки лікарів-вірусологів удосконалюється структура і методики навчання, розроблені та впроваджені в педагогічний процес навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, що здійснюється відповідно до «Примірного положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», яке затверджено МОЗ України та передбачає два етапи: заочний з елементами дистанційного навчання в онлайн режимі та очний. З метою підвищення якості знань слухачів співробітники кафедри постійно збагачують власний бібліотечний фонд, де представлені підручники, навчально-методичні та навчальні посібники, методичні рекомендації та вказівки з проблемних питань вірусних інфекцій, які підготовлені викладачами та науковими співробітниками кафедри вірусології. У 2013 році за підтримки Американського товариства мікробіологів  створено Біоресурсний доступ на кафедрі до найкращих фахових наукових видань. Щороку на  кафедрі на циклах спеціалізації, передатестаційної підготовки, стажування та тематичного удосконалення підвищують свій фаховий рівень близько 2,5 тисяч слухачів.

Кафедра вірусології постійно надає консультативну допомогу органам практичної охорони здоров’я, співробітники виступають в ролі консультантів та експертів МОЗ України з проблем вірусних інфекцій. Викладачі кафедри беруть активну участь у національних та міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах.

На майбутнє кафедра вірусології НУОЗ України імені П.Л. Шупика ставить перед собою відповідальне завдання подальшого удосконалення навчального процесу, зростання фахової майстерності викладачів і наукових співробітників, розширення наукових міжнародних зв’язків, проведення циклів спеціалізації, передатестаційних циклів та тематичного удосконалення знань фахівців для забезпечення потреб МОЗ України в галузі підготовки кадрів з медичної вірусології.

Історія кафедри мікробіології починається з 1921 р., коли була  організована кафедра мікробіології та лабораторної діагностики, що проводила підготовку лікарів - клінічних лаборантів. З 1932 р., коли почали спеціалізуватись головним чином лікарі - мікробіологи, назву було змінено на «кафедра мікробіології». Її засновник і перший завідуючий — доктор медичних наук професор  М. Г.Беньяш, очолював кафедру до 1941 року.

У довоєнний період випуск слухачів за рік становив в середньому 30–40 чоловік за умови шестимісячних циклів спеціалізації. В цей час на кафедрі працювали такі кваліфіковані спеціалісти, як другий професор кафедри доктор медичних наук Г. С. Барг, доценти Б. Я. Ельберт (1932–1938) та С. І. Фельдман (1938–1941). Розміщувалась кафедра в основному корпусі Інституту в окремому флігелі (вул. Саксаганського, 75), займаючи 6 учбових кімнат і декілька підсобних приміщень. З 1965 року і дотепер кафедра розташована в адміністративному корпусі НУОЗ України імені П. Л. Шупика, займаючи на третьому поверсі окреме крило площею 300 м2.

Після звільнення Києва у 1944 р кафедра відновила свою діяльність під керівництвом (до 1953 р.) дійсного члена АН України професора В. Г. Дроботько (1885–1966), відомого епідеміолога, який розробив положення про суть дисоціації мікроорганізмів. Його наукові праці присвячені питанням сільскогосподарської, медичної та промислової мікробіології, антибіотикам рослинного походження тощо.

У 1953–1963 рр. кафедру очолював доктор медичних наук професор С. С. Речменський — відомий спеціаліст з аеромікробіології, 1963–1975 рр. — доцент Ф. Д. Повелиця, 1976–1997 рр. — Лауреат державної премії СРСР доктор медичних наук професор В. О. Знаменський; з квітня 1997 р. по лютий 2007 р. — доктор медичних наук професор І. П. Білько. В цей час на кафедрі працювали доценти О. В.Івкіна, О. П. Синельникова, М. С. Іванова, Н. В. Дегтяр, О. В. Григорьєв, А. І. Якименко, асистенти — кандидати медичних наук В. О. Ярошенко, Д. К. Ведибеда, І. Б. Блок, Л. В. Григор’єва, А. С. Вєршигора, С. М. Кузьминський.

З лютого 2007 р. по січень 2008 р керівником кафедри мікробіології і епідеміології була доктор медичних наук професор Н. О. Виноград, з січня 2008 року по листопад 2009 обов’язки завідувача кафедри виконував доктор медичних наук професор І. П. Білько, з листопада 2009 р. по вересень 2014р. - доктор медичних наук, професор В. В. Гавура.

З вересня 2014 і по вересень 2019 рік  кафедру очолював доктор медичних наук,доцент Айдин Гурбан Огли Салманов.

У теперішній час викладацьку та наукову роботу на кафедрі здійснюють завідувач кафедри ,доктор медичних наук професор  Д. Л. Кирик, кандидати медичних наук доценти В. М. Благодатний, О. І. Нікольська, асистенти Іваненко В.К.,Брудько А.П.

Навчальний процес на кафедрі охоплює  спеціальність - «бактеріологія» , щодо якої розроблені та постійно переглядаються навчальні плани і програми стажування, спеціалізації, передатестаційних циклів, з 1992 р. для заключних іспитів використовуються розроблені на кафедрі та затверджені МОЗ України комп’ютерні атестаційні програми. Щорічно на кафедрі навчаються від 400 до 500 спеціалістів.

У 1994 році сумісно з кафедрою вірусології розроблено та затверджено МОЗ України навчальний план і програму та комп’ютерну атестаційну програму інтернатури зі спеціальності «мікробіологія і вірусологія», за якою вже пройшли підготовку понад 400 лікарів-інтернів; спільно з ХМАПО та НМУ ім. О. О. Богомольця розроблено і затверджено МОЗ України навчальний план і програму інтернатури зі спеціальності «епідеміологія».

Кафедра постійно співпрацює із закладами охорони здоров’я Києва та Київської області. Викладачі кафедри приймають активну участь у щорічних семінарах бактеріологів та епідеміологів Києва та Київської області, здійснюють постійну консультативну роботу, за необхідності приймають участь у розшифровці спалахів інфекційних хвороб на території України та вирішенні інших питань, що стосуються мікробіології та епідеміології.

За час існування кафедри її наукова діяльність була спрямована на розробку нових та удосконалення існуючих методичних підходів до мікробіологічної діагностики ієрсиніозів, дифтерії, холери, туберкульозу, розробку профілактично-лікувальних препаратів на основі природних мінералів з високими сорбційними властивостями щодо біоорганічних патогенів (успішно проведена робота щодо конструювання та запровадження у практику нових лікувальних препаратів на основі сорбційних матеріалів: «Ентеросгель», «Імосгент», «Алуніт»), розробку методів корекції та профілактики мікробіоценотичних порушень, в тому числі, створення нових та підвищення біологічної активності існуючих еубіотичних і пробіотичних препаратів. З 1992 по 2003 рр. у складі кафедри працювала наукова група (старші наукові працівники кандидати медичних наук В. Ф. Рудиченко, В. П. Волкова, старший лаборант О. І. Штанкова, лаборант К. Г. Трушкіна), що багато уваги приділяла дослідженням можливостей використання в практиці охорони здоров’я природних матеріалів як сорбентів.

Нині основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є вивчення резистентності умовно-патогенних мікроорганізмів до антимікробних препаратів, контроль і профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, новітні технології інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я різного профілю.

У 2019 р. на базі кафедри створено громадську організацію «Школа клінічного мікробіолога",що долучила до своєї роботи більше 700 бактеріологів з усіх регіонів України,а також Німеччини,Нідерландів,Білорусії і Росії.

Велика увага на кафедрі приділяється підготовці педагогічних та наукових кадрів. Захищено 8 кандидатських дисертацій: Л. Г. Маханєва, Г. С. Андреєва, В. П. Саргєян, П. П. Литовченко, Н. Г. Шелкова, О. І. Нікольська, громадянин АРЕ Магер Абу Ель Хава, громадянин Лівії Джома Хувядж. Науковими керівниками вказаних дисертаційних робіт були професори В. О. Знаменський та І. П. Білько. В даний час на кафедрі закінчила навчання заочний аспірант Філоненко Г. І., яка успішно виконала дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії(науковий керівник доктор медичних наук,професор Кирик Д.Л).

За період з 1976 р. співробітниками кафедри опубліковано понад 600 наукових праць, у тому числі: монографій — 38, підручників – 2, навчальних посібників - 8, довідників — 4, методичних рекомендацій 13, інформаційних листів 6, отримано 18 авторських свідоцтв на винаходи і 52 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції.


З 1944 року (після звільнення Києва від німецької окупації) кафедра мікробіології відновлює свою роботу. З 1944 по 1958 рік її очолює Дійсний член Академії наук України, професор Дроботько В. Г. (1885-1966) – відомий епідеміолог, який розробив положення про суть дисоціації мікроорганізмів; його основні наукові праці були присвячені питанням сільськогосподарської, медичної та промислової мікробіології, антибіотикам рослинного походження та ін. 


У 1953 – 1963 роках кафедру мікробіології очолював доктор медичних наук, професор Речменський С. С. – відомий спеціаліст з аеромікробіології.

З 1965 року кафедра мікробіології розміщується у приміщені адміністративно-теоретичного корпусу Київського державного Інституту удосконалення лікарів (вул. Дорогожицька, 9), де знаходиться і у теперішній час. 

 

З 1963 по 1975 рік  кафедру мікробіології очолював

доцент Повелица Ф. Д. 

З 1962–1977 рр. - доцент Івкіна Ольга Вікторівна. 

 

З 1976 по 1997 рік кафедрою мікробіології завідував

доктор медичних наук, професор,

Лауреат державної премії СРСР

Знаменський Володимир Олексійович.

 

 У 1999 році  кафедра мікробіології була реорганізована і з цього часу вона називається  “Кафедра мікробіології і епідеміології”.  

З квітня 1997 року виконував обов`язки, а з січня 1998 до 2007 року (в 2008-2009 роках виконував обов’язки) кафедрою мікробіології завідував доктор медичних наук, професор Білько Іван Петрович.  

У 2007 році кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Виноград Наталія Олексіївна. 

З грудня 2009 до 2014 року кафедру мікробіології і епідеміології очолює доктор медичних наук, професор Гавура Віктор Васильович.


З вересня 2014 року по вересень 2019 року кафедру мікробіології і епідеміології очолював доктор медичних наук, доцент Салманов Айдин Гурбанович 
З грудня 2019 року кафедру мікробіології очолив доктор медичних наук професор Кирик Дмитро Леонідович