Google search

 1. «Визначити основні закономірності розвитку сепсису при термічній травмі»
 2. «Вивчення зв’язку структурних особливостей низькомолекулярних регуляторів дії гідролаз з їх біологічною активністю». 

            Керівники: директор ІБОНХ НАН України (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України) академік В. П. Кухар, д. м. н. професор Гавура В. В.  Державний реєстраційний № 0111V002530.
3.Мікробіологічний моніторинг біологічних властивостей збудників гнійно-запальних інфекцій у закладах охорони здоров'я. Науковий керівник, д.мед.н. професор Кирик Д.Л.№ державної реєстрації 0120U104258.

Кафедра у всі роки свого існування приділяла велику увагу проведенню наукових досліджень.

До найбільш значущих наукових  здобутків кафедри вірусології за 30 років діяльності відносяться наступні: розробка сучасних методів виділення, очищення і концентрування рота- і ентеровірусів з клінічного матеріалу від хворих та з об’єктів довкілля з використанням бентоніту, аміноетоксиаеросилу-2 і ентеросгелю; розробка  моделі ротавірусної інфекції людини на поросятах гнотобіотах для вивчення патогенезу, ефективності медикаментозного лікування і специфічної профілактики; розробка високоімуногенної інактивованої вакцини для специфічної профілактики ротавірусного гастроентериту.

Новими здобутками кафедри є  фармакоекономічні дослідження стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини,  створена і апробована математична модель для прогнозування ефективності протиротавірусних вакцин в Україні.

 • мікробіологічно обгрунтовані шляхи антимікробної терапії опікових ран; 
 • розроблені практичні схеми корекції і лікування порушених мікробіоценозів кишкових і вагінальних біотопів ; 
 • розроблені практичні підходи поліпшення репродуктивної спроможності жінок, профілактики папіломавірусної інфекції, раку шийки матки; 
 • уточнені таксономічні характеристики мікроорганізмів роду vibrio щодо доцільності розподілення холерних вібріонів на групи за Хейберго.
 • удосконалено ПЛР-метод визначення бета-лактамаз розширеного спектру дії

На кафедрі виконано і захищена у 2021 році дисертаційна робота на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему: «МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ БІОЦЕНОЗУ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ», спеціальність 03.00.07– мікробіологія

1. Благодатний В. М. «Шляхи стримування мультирезистентності мікобактерій туберкульозу» // Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми внутрішньолікарняних інфекцій: резистентність мікроорганізмів до антимікробних препаратів, дезінфекція та стерилізація» 18.04.2014 м. Київ, Україна
2.Кирик Д.Л.Інфекційні хвороби у сучасному світі:епідеміологія,діагностика,лікування,профілактика,біологічна безпека//Міжнародний конгрес з лабораторної медицини.-Київ,2020,23-25 вересня.
3.Polishuk N,Kyryk D.Antibacterial properties of magnesium alloe||The world science of modernity.-Absract book.,Paris,France.-2021.P.100-101

 • Запропоновано сучасні методи виділення, очищення і концентрування рота- і ентеровірусів з клінічного матеріалу від хворих та з об’єктів довкілля з використанням бентоніту, аміноетоксиаеросилу-2 і ентеросгелю.
 • Розроблено спосіб видалення вірусів із біологічних рідин з використанням мікрочасток
 • Розроблено і запропоновано нову модель ротавірусної інфекції на поросятах гнотобіотах для вивчення патогенезу, ефективності медикаментозного лікування і специфічної профілактики.
 • Вперше розроблено нову високо імуногенну інактивовану вакцину для специфічної профілактики ротавірусного гастроентериту. Підготовлено і затверджено нормативно-технічну документацію на „Нову інактивовану вакцину підвищеної імуногенності для профілактики ротавірусного гастроентериту ветеринарного призначення”, яка успішно пройшла державні випробування і рекомендована до серійного виробництва.
 • Розроблено спосіб концентрування ротавірусів із рідких середовищ з використанням гідрогелю метилкремнієвої кислоти.
 • Розроблено спосіб синхронізації клітин в культурі в G1-фазі клітинного циклу з використанням макромолекулярних комплексів двовалентної платини.
 • Розроблено нову біотехнологію культивування вірусів у синхронізованих клітинних системах з використанням сполук двовалентної платини.
 • Розроблено нову біотехнологію культивування поверхневозалежних клітинних культур людини і тварин в насадковій системі зі стрічок поліетилену.
 • Створена і апробована математична модель для прогнозування ефективності протиротавірусних вакцин.
 • Розроблено нові підходи до прогнозування генотипспецифічної ефективності ротавірусної вакцини в Україні.